Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Terapeuta zajęciowy

Kod zawodu: 322404

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Określa stan psychofizyczny, potrzeby i problemy pacjenta
A-2 Nawiązuje i utrzymuje kontakt z pacjentem
A-3 Motywuje pacjentów do udziału w terapii
A-4 Prowadzi zajęcia usprawniające zgodnie z aktualną diagnozą terapeutyczną
A-5 Realizuje terapię w formie indywidualnej i grupowej
A-6 Modyfikuje środowisko dla potrzeb podopiecznych
A-7 Promuje zdrowy styl życia
A-8 Udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizuje własne stanowisko pracy
B-2 Prowadzi dokumentację pracy
B-3 Organizuje zajęcia zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz przepisami ppoż.
B-4 Planuje i organizuje zajęcia terapeutyczne dostosowane do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta
B-5 Opracowuje projekt i harmonogram indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych,
B-6 Organizuje własną działalność gospodarczą
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kieruje pracownią terapii zajęciowej
C-2 Współpracuje z członkami zespołu terapeutycznego i przełożonymi
C-3 Współdziała ze specjalistami prowadzącymi rehabilitację
C-4 Współpracuje z rodziną
C-5 Kieruje pracą praktykantów szkolących się w warsztatach terapii zajęciowej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Monitoruje przebieg terapii zajęciowej
D-2 Dba o własny rozwój osobowy i zawodowy
D-3 Stosuje przepisy prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych
D-4 Doskonali kompetencje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
D-5 Zapoznaje się i korzysta z wyników badań naukowych i upowszechnia je w ramach działalności zawodowej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Określa stan psychofizyczny, potrzeby i problemy pacjenta
Lp. umiejętności
1 Określa stan psychofizyczny podopiecznego oraz analizuje wpływ różnorodnych czynników na niego
2 Rozróżnia procesy patologiczne w obrębie układów i narządów
3 Rozpoznaje objawy niepełnosprawności pacjenta
4 Określa potrzeby pacjenta i ich wpływ na jego funkcjonowanie
5 Określa czynniki wpływające na warunki życia i sytuację zdrowotną pacjenta
6 Określa kategorię problemów znaczących dla jakości życia pacjenta
7 Stosuje metody służące zbieraniu informacji o potrzebach, problemach i warunkach życia pacjenta
8 Analizuje sytuację psychospołeczną pacjenta (środowisko rodzinne, zawodowe, koleżeńskie etc.)
9 Rozpoznaje stan pacjenta na podstawie analizy dokumentacji i danych pozyskanych z różnych źródeł

Zadanie zawodowe: A-2:
Nawiązuje i utrzymuje kontakt z pacjentem
Lp. umiejętności
1 Posługuje się językiem zrozumiałym dla pacjenta
2 Wykazuje umiejętność słuchania i obserwacji
3 Rozpoznaje przekaz komunikacji werbalnej i niewerbalnej pacjenta
4 Ocenia możliwości oraz trudności komunikowania się u osób niepełnosprawnych i starszych
5 Określa styl porozumiewania się pacjenta
6 Stosuje zasady skutecznego komunikowania się
7 Stosuje techniki zachowań asertywnych
8 Rozpoznaje czynniki powodujące konflikty interpersonalne
9 Rozwiązuje konflikty interpersonalne
10 Skutecznie radzi sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
11 Rozpoznaje stan emocjonalny innych osób

Zadanie zawodowe: A-3:
Motywuje pacjentów do udziału w terapii
Lp. umiejętności
1 Wskazuje pacjentowi jego umiejętności i zachęca do ich rozwoju
2 Określa wpływ emocji i potrzeb na działania podopiecznego
3 Identyfikuje czynniki, które wpływają na zwiększenie motywacji do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych
4 Określa cele i planuje terapię zajęciową zgodnie z potrzebami i możliwościami podopiecznego
5 Tworzy i zapewnia system wsparcia społecznego
6 Współuczestniczy w pomocy psychologicznej
7 Rozwija zainteresowania podopiecznych i poszerza zakres tych zainteresowań
8 Zapewnia terapeutyczną atmosferę zajęć
9 Dostrzega i pozytywnie ocenia osiągnięcia pacjenta w terapii

Zadanie zawodowe: A-4:
Prowadzi zajęcia usprawniające zgodnie z aktualną diagnozą terapeutyczną
Lp. umiejętności
1 Określa możliwości wysiłkowe pacjenta
2 Określa wskazania i przeciwwskazania do stosowania zabiegów usprawniających
3 Określa działania usprawniające, w tym ich cele i zadania, dostosowane do choroby lub niepełnosprawności pacjenta
4 Motywuje pacjenta do udziału w zabiegach usprawniających
5 Łączy metody usprawniające z terapią zajęciową
6 Dba o bezpieczeństwo pacjenta w czasie zajęć usprawniających
7 Współpracuje z zespołem terapeutycznym

Zadanie zawodowe: A-5:
Realizuje terapię w formie indywidualnej i grupowej
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakt z pacjentem
2 Tworzy klimat terapeutyczny oraz warunki do wykonania zadań
3 Motywuje podopiecznego do udziału w zajęciach
4 Stosuje różne metody i techniki terapeutyczne dobierając je do potrzeb możliwości, sprawności i umiejętności podopiecznego
5 Wyzwala kreatywność, rozwija wyobraźnię, wykorzystuje ekspresję podopiecznego w celach terapeutycznych
6 Współpracuje z pacjentem podczas wykonywania zadań, uczy go pokonywać lęki, zagrożenia, uprzedzenia
7 Wzbogaca u pacjenta zasób słownictwa biernego i czynnego
8 Współpracuje z zespołem terapeutycznym
9 Dba o higienę i bezpieczeństwo pracy
10 Planuje i uzupełnia sprzęt i materiały
11 Wykonuje prace z zakresu kroju i szycia, posługuje się technikami pracy w drewnie, metalu i skórze, wykonuje prace rękodzielnicze, introligatorskie, ceramiczne, prace z wikliny, z zakresu przygotowywa

Zadanie zawodowe: A-6:
Modyfikuje środowisko dla potrzeb podopiecznych
Lp. umiejętności
1 Opracowuje w sytuacjach nietypowych projekt przystosowania mieszkania do potrzeb podopiecznego
2 Opracowuje w sytuacjach nietypowych projekt przystosowania stanowiska pracy do potrzeb podopiecznego
3 Dostosowuje metody pracy do realiów życia podopiecznego
4 Opracowuje projekt pracy wolontarystycznej w środowisku zamieszkania podopiecznego
5 Nawiązuje współpracę z placówkami, instytucjami udzielającymi wsparcia podopiecznemu
6 Opracowuje scenariusz zajęć aktywizujących osoby niepełnosprawne w ich społeczności lokalnej
7 Prowadzi działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego

Zadanie zawodowe: A-7:
Promuje zdrowy styl życia
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje czynniki warunkujące zdrowie
2 Dostrzega związek pomiędzy stanem zdrowia pacjentem a stylem jego życia
3 Prezentuje postawę prozdrowotną wobec siebie i innych ludzi
4 Prezentuje pacjentom program zdrowego stylu życia
5 Przeciwdziała zagrożeniom zdrowotnym u pacjentów
6 Opracowuje program edukacji zdrowotnej dla pacjenta i jego rodziny

Zadanie zawodowe: A-8:
Udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje i ocenia stan zagrożenia życia
2 Ustala rodzaj natychmiastowej pierwszej pomocy
3 Wykonuje zabiegi resuscytacyjne zgodnie z procedurą udzielania pierwszej pomocy
4 Udziela pierwszej pomocy w przypadkach nagłych, urazowych i nie urazowych zagrażających życiu poszkodowanego

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizuje własne stanowisko pracy
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bhp i ppoż.
2 Projektuje wyposażenie własnej pracowni terapii zajęciowej: np. kroju i szycia, rękodzieła, kulinarną itp.
3 Planuje sprzęt i materiały do prowadzenia terapii zajęciowej w pracowni
4 Dba o estetyczny wygląd pracowni i bezpieczeństwo pracy uczestników zajęć
5 Korzysta z różnych źródeł informacji

Zadanie zawodowe: B-2:
Prowadzi dokumentację pracy
Lp. umiejętności
1 Regularnie prowadzi rejestrację informacji na temat stanu pacjenta i procesu jego terapii
2 Stosuje techniki komputerowe w prowadzeniu dokumentacji
3 Wypełnia obowiązującą dokumentację terapii zajęciowej
4 Opracowuje projekt, scenariusz, konspekt celem dokumentowania pracy terapeutycznej z podopiecznym
5 Dokumentuje działania terapeutyczne za pomocą kamery, aparatu fotograficznego, dyktafonu, magnetofonu.
6 Aktualizuje obowiązująca dokumentację
7 Stosuje techniki komputerowe w dokumentowaniu działań terapeutycznych

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizuje zajęcia zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz przepisami ppoż.
Lp. umiejętności
1 Stosuje obowiązujące przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Stosuje podstawowe zasady ergonomii pracy
3 Przewiduje i rozpoznaje zagrożenia dla życia i zdrowia, jakie mogą wystąpić w trakcie prowadzenia terapii zajęciowej i przeciwdziała im
4 Usuwa czynniki szkodliwe w środowisku pracy
5 Ustala sposób udzielenia pierwszej pomocy w przypadkach nagłych, urazowych i nie urazowych zagrażających życiu poszkodowanego
6 Postępuje zgodnie z instrukcją ppoż w razie zagrożenia pożarowego lub pożaru
7 Dba o porządek i estetykę w miejscu pracy

Zadanie zawodowe: B-4:
Planuje i organizuje zajęcia terapeutyczne dostosowane do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta
Lp. umiejętności
1 Analizuje czynniki wpływające na ogólną wydolność psychofizyczną człowieka i dokonuje jej oceny
2 Bada zmiany rozwojowe ważne dla jakości życia pacjenta
3 Określa kategorie potrzeb ważnych dla jakości życia pacjenta
4 Diagnozuje obszary zainteresowań pacjenta
5 Dostosowuje formy terapeutyczne i rehabilitacyjne do kondycji psychofizycznej pacjenta
6 Opracowuje diagnozę terapeutyczną

Zadanie zawodowe: B-5:
Opracowuje projekt i harmonogram indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych,
Lp. umiejętności
1 Formułuje i określa cele metody projektów w terapii zajęciowej
2 Wyszczególnia fazy wdrażania metody projektów w terapii zajęciowej
3 Opracowuje projekt indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych
4 Opracowuje harmonogram zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych
5 Planuje pracę grupową metodą projektów
6 Opracowuje kryteria oceny projektu i harmonogram zajęć terapeutycznych
7 Koreluje zajęcia terapeutyczne z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi
8 Stosuje zasady działania zorganizowanego i ergonomii
9 Ocenia osiągnięcia podopiecznego w procesie działania terapeutycznego

Zadanie zawodowe: B-6:
Organizuje własną działalność gospodarczą
Lp. umiejętności
1 Rejestruje i prowadzi własną działalność gospodarczą
2 Stosuje wybrane zagadnienia z prawa pracy
3 Wykorzystuje możliwości swoje i otoczenia w celu racjonalnego gospodarowania, uwzględniając działanie praw ekonomicznych

Zadanie zawodowe: C-1:
Kieruje pracownią terapii zajęciowej
Lp. umiejętności
1 Opracowuje regulamin pracowni terapii zajęciowej
2 Opracowuje roczny plan zajęć w pracowni terapii zajęciowej
3 Opracowuje harmonogram zajęć w pracowni terapii zajęciowej
4 Prowadzi dokumentację pracowni terapii zajęciowej
5 Planuje prezentacje prac wytworzonych w pracowni

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpracuje z członkami zespołu terapeutycznego i przełożonymi
Lp. umiejętności
1 Podejmuje decyzje i planuje działania indywidualne
2 Komunikuje się z przełożonymi
3 Wysłuchuje innych członków zespołu terapeutycznego i bierze pod uwagę ich punkt widzenia
4 Korzysta z różnych źródeł informacji
5 Łączy i porządkuje wiedzę
6 Samodzielnie radzi sobie z nietypowością i złożonością

Zadanie zawodowe: C-3:
Współdziała ze specjalistami prowadzącymi rehabilitację
Lp. umiejętności
1 Skierowuje w razie potrzeby podopiecznego na konsultację specjalistyczną
2 Stosuje w pracy z podopiecznymi zalecenia od innych specjalistów
3 Konsultuje stan podopiecznego z innym specjalistą
4 Informuje w razie potrzeby specjalistę o funkcjonowaniu podopiecznego

Zadanie zawodowe: C-4:
Współpracuje z rodziną
Lp. umiejętności
1 Zbiera informacje o środowisku rodzinnym pacjenta
2 Przeprowadza wywiad dotyczący funkcjonowania podopiecznego w środowisku domowym
3 Przekazuje rodzinie zalecenia dotyczące pracy z podopiecznym w domu
4 Informuje rodzinę o postępach podopiecznego w zajęciach terapeutycznych
5 Uzyskuje od rodziny informacje zwrotne o pracy terapeutycznej z podopiecznym w środowisku domowym

Zadanie zawodowe: C-5:
Kieruje pracą praktykantów szkolących się w warsztatach terapii zajęciowej
Lp. umiejętności
1 Zapoznaje praktykantów z organizacją pracowni terapii zajęciowej
2 Zapoznaje praktykantów z różnymi formami terapii zajęciowej
3 Zapoznaje praktykantów ze specyfiką funkcjonowania osób niepełnosprawnych
4 Zapoznaje praktykantów z wybranymi formami dokumentacji dotyczącej podopiecznych
5 Umożliwia praktykantom samodzielny i czynny udział w prowadzeniu różnych form terapii

Zadanie zawodowe: D-1:
Monitoruje przebieg terapii zajęciowej
Lp. umiejętności
1 Ocenia efekty terapii wraz z współpracownikami, pacjentem, rodziną.
2 Dokonuje samodzielnej oceny zmian w występowaniu i nasileniu objawów/ problemu oraz postępu w terapii u pacjenta.
3 Konsultuje wyniki terapii z przełożonym i współpracownikami.
4 Ocenia wyniki terapii poprzez wykorzystanie różnych narzędzi pomiaru (np. metody kwestionariuszowe i in.)
5 Potrafi przewidzieć efekty prowadzonej terapii zajęciowej, ocenić je i zaplanować działania alternatywne
6 Dostrzega i rozpoznaje przeszkody i bariery w osiąganiu sukcesów terapeutycznych
7 Dokumentuje efekty terapii zajęciowej
8 Wnikliwie obserwuje działania podopiecznego i ocenia skutki tych działań
9 Reaguje na objawy negatywne tj, znudzenie, niechęć, brak aktywności i zainteresowania zajęciami
10 Dostrzega pozytywne terapii potrafi nauczyć podopiecznego cieszyć się z nich

Zadanie zawodowe: D-2:
Dba o własny rozwój osobowy i zawodowy
Lp. umiejętności
1 Konstruktywnie radzi sobie ze stresem, sytuacjami konfliktowymi i kryzysami we własnym życiu
2 Ma świadomość siebie i i swojego systemu wartości
3 Rozwija wiedzę o sobie samym
4 Wykorzystuje czas wolny na rozwój zainteresowań lub aktywny odpoczynek
5 Przeprowadza badania profilaktyczne
6 Dba o bliskie kontakty z innymi ludźmi (rodzina, przyjaciele etc.)
7 Czyta aktualną literaturę specjalistyczną
8 Bierze udział w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje
9 Kształci umiejętność posługiwania się językiem obcym
10 Podnosi kwalifikacje w posługiwaniu się technikami komputerowymi

Zadanie zawodowe: D-3:
Stosuje przepisy prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Zapoznaje się z obowiązującymi przepisami, regulaminami i procedurami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy
2 Przygotowuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bhp i ppoż.
3 Stosuje wybrane zagadnienia przepisów prawa pracy
4 Działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
5 Organizuje własną pracę
6 Podejmuje decyzje w planowaniu działań indywidualnych
7 Korzysta z różnych źródeł informacji
8 Stosuje procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

Zadanie zawodowe: D-4:
Doskonali kompetencje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
Lp. umiejętności
1 Określa źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych
2 Zapoznaje się z zakresem świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
3 Określa czynniki wpływające na popyt i podaż świadczeń zdrowotnych
4 Rozróżnia rodzaje kontraktów medycznych
5 Szacuje koszty wytworzenia świadczeń zdrowotnych
6 Stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
7 Opracowuje biznesplan w zakresie świadczenia usług

Zadanie zawodowe: D-5:
Zapoznaje się i korzysta z wyników badań naukowych i upowszechnia je w ramach działalności zawodowej
Lp. umiejętności
1 Czyta literaturę i aktualne czasopisma specjalistyczne
2 Sprawdza wiadomości dotyczące aktywności zawodowej dostępne w Internecie
3 Bierze udział w spotkaniach i konferencjach naukowych
4 Zapoznaje innych członków zespołu terapeutycznego z uzyskanymi danymi naukowymi
5 Wdraża konstruktywne zmiany w prowadzonych formach terapii zajęciowe zgodne z najnowszymi osiągnięciami nauki


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Komunikatywność
3 Koncentracja i podzielność uwagi
4 Logiczne myślenie
5 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
6 Przewidywanie skutków i planowanie
7 Sprawność fizyczna
8 Wyobraźnia i myślenie twórcze
9 Wysoka sprawność funkcji intelektualnych
10 Zdolności organizacyjne
11 Zdolność oceny i wyciągania wniosków
12 Zdolność planowania
13 Zdolność podejmowania trafnych decyzji
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dobry kontakt interpersonalny
3 Dokładność
4 Elastyczność
5 Empatia
6 Komunikatywność
7 Kultura osobista
8 Motywowanie innych
9 Nawiązywanie kontaktu interpersonalnego
10 Obiektywizm
11 Odporność emocjonalna
12 Odpowiedzialność
13 Operatywność
14 Optymizm
15 Potrzeba samodoskonalenia
16 Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych/trudnych
17 Rzetelność
18 Samodyscyplina
19 Samokontrola
20 Skrupulatność
21 Staranność
22 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
23 Wysoka sprawność funkcji intelektualnych
24 Zdecydowanie
25 Zdolności organizacyjne
26 Zdolność współdziałania
27 Zrównoważenie emocjonalne
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra sprawność kończyn górnych i dolnych
2 Dobry słuch
3 Dobry wzrok
4 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
5 Spostrzegawczość
6 Sprawność manualna
7 Szybki refleks