Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

Kod zawodu: 224106
Data modyfikacji: 2010-05-04 13:09:44

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne osoby starszej
A-2 Określanie potrzeb żywieniowych - żywienie lecznicze osób starszych
A-3 Monitorowanie bólu i modyfikowanie dawek leku dla osób starszych
A-4 Leczenie ran przewlekłych u osób starszych
A-5 Kreowanie aktywnej starości – prowadzenie aktywizacji, dobór form mobilizowania pacjenta geriatrycznego
A-6 Określa zapotrzebowanie na profesjonalne pielęgniarskie wsparcie podopiecznych w wieku starszym
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i planowanie pracy na stanowisku sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej.
B-2 Wyposażanie stanowiska pracy w materiały i narzędzia niezbędne do świadczenia pielęgniarskiej opieki nad osobami starszymi
B-3 Organizowanie środowiska opieki szpitalnej domowej w innych placówkach sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego, środowiskowego w procesie diagnozowania, terapii i pielęgnowania osób w podeszłym wieku
C-2 Współpraca pielęgniarki specjalisty pielęgniarstwa geriatrycznego z pacjentem i z osobami z jego otoczenia w zakresie wyuczenia samoopieki i opieki nieprofesjonalnej
C-3 Organizowanie opieki pielęgniarskiej, koordynowanie działań w środowiskowej opiece geriatrycznej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola i organizacja pielęgniarskiej praktyki zawodowej na podstawie aktualnego dorobku naukowego pielęgniarstwa
D-2 Zarządzanie jakością geriatrycznej opieki pielęgniarskiej
D-3 Kształcenie ustawiczne i propagowanie rozwoju zawodowego
D-4 Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarskiej opieki geriatrycznej