Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

Kod zawodu: 224106

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne osoby starszej
A-2 Określanie potrzeb żywieniowych - żywienie lecznicze osób starszych
A-3 Monitorowanie bólu i modyfikowanie dawek leku dla osób starszych
A-4 Leczenie ran przewlekłych u osób starszych
A-5 Kreowanie aktywnej starości – prowadzenie aktywizacji, dobór form mobilizowania pacjenta geriatrycznego
A-6 Określa zapotrzebowanie na profesjonalne pielęgniarskie wsparcie podopiecznych w wieku starszym
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i planowanie pracy na stanowisku sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej.
B-2 Wyposażanie stanowiska pracy w materiały i narzędzia niezbędne do świadczenia pielęgniarskiej opieki nad osobami starszymi
B-3 Organizowanie środowiska opieki szpitalnej domowej w innych placówkach sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego, środowiskowego w procesie diagnozowania, terapii i pielęgnowania osób w podeszłym wieku
C-2 Współpraca pielęgniarki specjalisty pielęgniarstwa geriatrycznego z pacjentem i z osobami z jego otoczenia w zakresie wyuczenia samoopieki i opieki nieprofesjonalnej
C-3 Organizowanie opieki pielęgniarskiej, koordynowanie działań w środowiskowej opiece geriatrycznej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola i organizacja pielęgniarskiej praktyki zawodowej na podstawie aktualnego dorobku naukowego pielęgniarstwa
D-2 Zarządzanie jakością geriatrycznej opieki pielęgniarskiej
D-3 Kształcenie ustawiczne i propagowanie rozwoju zawodowego
D-4 Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarskiej opieki geriatrycznej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne osoby starszej
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza badanie podmiotowe pacjenta geriatrycznego
2 Przeprowadza ukierunkowany wywiad chorobowy u podopiecznego w wieku starszym
3 Dokonuje analizy dolegliwości zgłaszanych przez pacjenta w wieku starszym
4 Przeprowadza badanie fizykalne (przedmiotowe) pacjenta geriatrycznego
5 Ocenia i różnicuje fizjologiczne i patologiczne cechy organizmu, dolegliwości oraz objawy chorobowe ze strony poszczególnych narządów i układów u pacjentów w wieku starszym
6 Interpretuje badania diagnostyczne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i elektrodiagnostyki wśród osób w wieku podeszłym
7 Ocenia stan zagrożenia życia pacjenta geriatrycznego
8 Ocenia stan zdrowia organizmu jako całości ze szczególnym uwzględnieniem dotkniętych chorobą narządów i układów pacjenta w starszym wieku
9 Formułuje diagnozę pielęgniarską w oparciu o rozpoznany stan zdrowia podopiecznego w wieku starszym

Zadanie zawodowe: A-2:
Określanie potrzeb żywieniowych - żywienie lecznicze osób starszych
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan odżywienia podopiecznego w wieku starszym
2 Różnicuje leczenie dietetyczne w zależności od stanu klinicznego pacjenta geriatrycznego
3 Prowadzi poradnictwo w zakresie żywienia, edukuje pacjenta i jego rodzinę w zakresie żywienia zalecanego adekwatnie do wieku osoby starszej
4 Dobiera i stosuje techniki karmienia pacjenta geriatrycznego w zależności od aktualnego stanu klinicznego (doustnie, przez gastrostomię, zgłębnik żołądkowy, zgłębnik jelitowy)
5 Stosuje specjalistyczny sprzęt w żywieniu chorych pacjentów geriatrycznych z zachowaniem zasad aseptyki w miejscu podawania
6 Interpretuje wyniki bilansu energetycznego adekwatnego do wieku pacjenta geriatrycznego
7 Nadzoruje wprowadzanie zmian w stylu żywienia osoby starszej

Zadanie zawodowe: A-3:
Monitorowanie bólu i modyfikowanie dawek leku dla osób starszych
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje objawy bólu podopiecznego w wieku starszym
2 Ocenia natężenie bólu sygnalizowanego bądź rozpoznawanego u osoby w podeszłym wieku
3 Monitoruje ból u osoby w wieku starszym
4 Modyfikuje dawkę leku przeciwbólowego adekwatnego do wieku i stanu zdrowotnego osoby starszej
5 Dokumentuje działania związane z podawaniem oraz modyfikacją terapeutycznych dawek leków przeciwbólowych przeciw bólowych pacjenta geriatrycznego

Zadanie zawodowe: A-4:
Leczenie ran przewlekłych u osób starszych
Lp. umiejętności
1 Dokonuje oceny rany u podopiecznego w wieku geriatrycznym
2 Dobiera techniki zaopatrzenia rany oraz materiały i środki opatrunkowe u pacjentów geriatrycznych
3 Opracowuje ranę podopiecznego w wieku podeszłym
4 Ukierunkowuje obserwację na zapobieganie powikłaniom w trakcie leczenia ran wśród podopiecznych w wieku podeszłym
5 Stosuje zasady aseptyki podczas wszystkich czynności wymagających tego typu postępowania wśród podopiecznych będących w wieku podeszłym
6 Eliminuje czynniki negatywnie oddziaływujące na proces gojenia ran wśród osób starszych

Zadanie zawodowe: A-5:
Kreowanie aktywnej starości – prowadzenie aktywizacji, dobór form mobilizowania pacjenta geriatrycznego
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z zespołem terapeutycznym oraz z organizacjami państwowymi i pozarządowymi w procesie aktywizacji pacjentów w wieku podeszłym
2 Prowadzi zajęcia aktywizujące z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, analizuje napotykane trudności w odniesieniu do opieki świadczonej osobom starszym
3 Ocenia objawy niesprawności u chorego i określa sprzęt pomocniczy w procesie usprawniania, rehabilitacji osób w podeszłym wieku
4 Stosuje podstawowe techniki terapii zajęciowej wśród podopiecznych w podeszłym wieku
5 Edukuje osobę starszą i jego opiekuna w celu powiększania obszarów, możliwości samoopieki
6 Ocenia poziom sprawności poszczególnych układów i całego organizmu człowieka starszego
7 Ocenia stopień wydolności psychofizycznej pacjenta geriatrycznego
8 Promuje zdrowy styl życia wśród populacji osób w wieku starszym
9 Dobiera formy aktywizacji do możliwości chorego, jego wieku, płci, jednostki chorobowej oraz indywidualnych zainteresowań pacjenta geriatrycznego
10 Ustala z pacjentem, zespołem terapeutycznym i rodziną pacjenta w podeszłym wieku plan aktywizacji,
11 Prowadzi dokumentację procesu aktywizacji pacjenta geriatrycznego oraz przestrzega zasad jej przechowywania i udostępniania

Zadanie zawodowe: A-6:
Określa zapotrzebowanie na profesjonalne pielęgniarskie wsparcie podopiecznych w wieku starszym
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje i określa zapotrzebowanie na rodzaj i zakres wsparcia u osób starszych i ich opiekunów
2 Określa wydolność pielęgnacyjno-opiekuńczą rodziny i osób bliskich osób starszych
3 Ustala deficyty w samoopiece i wdraża osobę starszą do samoopieki
4 Monitoruje przebieg programu wsparcia dla osób starszych
5 Organizuje i koordynuje programy wsparcia osoby starszej i opiekuna
6 Ocenia postawę środowiska opiekunów wobec podopiecznego w wieku podeszłym
7 Udziela bezpośredniej pomocy opiekunom, wskazuje źródła wsparcia dla osób opiekujących się osobami starszymi

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie i planowanie pracy na stanowisku sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej.
Lp. umiejętności
1 Organizuje własne stanowisko pracy, w miejscu sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej z uwzględnieniem zasad ergonomii, obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Przestrzega podstawowe prawa pracodawcy i pracownika w codziennym wypełnianiu obowiązków na stanowisku sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
3 Stosuje przepisy prawa pracy w codziennym wypełnianiu obowiązków na stanowisku sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
4 Prowadzi i przechowuje dokumentację pielęgniarską zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem stanowiska sprawowania pielęgniarskiej opieki nad pacjentem geriatrycznym
5 Rozwiązuje problemy na swoim stanowisku pracy zgodnie z uprawnieniami w odniesieniu do pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
6 Podejmuje decyzje organizacyjne na stanowisku sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej w sytuacjach problemowych i konfliktowych w ramach swoich uprawnień
7 Kreuje wizerunek swojego zakładu pracy w odniesieniu do stanowiska sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
8 Realizuje zadania na własnym stanowisku pracy w odniesieniu do sprawowanej opieki nad podopiecznymi w podeszłym wieku
9 Ocenia zapotrzebowanie na aparaturę i narzędzia niezbędne do pracy na stanowisku sprawowania geriatrycznej opieki pielęgniarskiej – dba o ustawienie, konserwację i części zamienne.
10 Określa bieżące i miesięczne harmonogramy pracy w odniesieniu do stanowiska pracy i realizowanych na nim pielęgniarskich działań opiekuńczych nad pacjentem w wieku podeszłym
11 Ocenia przebieg wykonywanej pracy w odniesieniu do sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej na stanowisku pracy
12 Inicjuje i wprowadza zmiany w obszarze działań zmierzających do realizacji geriatrycznej opieki pielęgniarskiej sprawowanej na stanowisku pracy
13 Uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów w miejscu pracy w odniesieniu do specyfiki świadczenia pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
14 Doskonali metody pracy własnej i członków zespołu współpracujących ze sobą w miejscu sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej jak i poza nim
15 Zaopatruje w środki biurowe, czystościowe, w obowiązujące druki i dokumenty niezbędne do funkcjonowania i sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej w miejscach do tego przeznaczonych

Zadanie zawodowe: B-2:
Wyposażanie stanowiska pracy w materiały i narzędzia niezbędne do świadczenia pielęgniarskiej opieki nad osobami starszymi
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje aparaturę i narzędzia niezbędne do świadczenia pielęgniarskiej opieki geriatrycznej na najwyższym poziomie
2 Transportuje chorego w wieku podeszłym z izby przyjęć do oddziału, pracowni diagnostycznej, na konsultację, blok operacyjny
3 Dezynfekuje narzędzia i sprzęt medyczny zgodnie z zasadami mającymi związek ze wszystkimi czynnościami pielęgniarskimi na rzecz podopiecznych w wieku starszym
4 Dokonuje samooceny w zakresie wyposażania stanowiska pracy w materiały i narzędzia niezbędne do świadczenia pielęgniarskiej opieki nad osobami starszymi
5 Monitoruje problemy w zakresie organizacji stanowiska pracy w odniesieniu do wyposażania je w materiały i narzędzia niezbędne do świadczenia pielęgniarskiej opieki nad osobami starszymi
6 Segreguje odpadki i śmieci w miejscu świadczenia pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
7 Organizuje transport pacjenta do innej placówki niż dotychczasowe miejsce pobytu

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie środowiska opieki szpitalnej domowej w innych placówkach sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
Lp. umiejętności
1 Organizuje materialne warunki środowiska niezbędne do świadczenia pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
2 Kształtuje środowisko społeczne pacjenta chorego geriatrycznego w szpitalu/domu/ środowisku
3 Ułatwia kontakt z rodziną i najbliższymi pacjenta geriatrycznego
4 Przestrzega praw pacjenta geriatrycznego
5 Koordynuje opieką szpitalną, domową, środowiskową i w innych placówkach w odniesieniu do sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
6 Zapewnia prawidłowe warunki pobytu pacjenta geriatrycznego w szpitalu
7 Zapewnia pielęgniarską opiekę geriatryczną w domu chorego
8 Zapewnia bezpieczne otoczenie chorego w wieku starszym
9 Chroni przed urazami fizycznymi populacji wieku starszego
10 Nadzoruje stan higieny otoczenia chorego w wieku starszym
11 Zapewnia bezpieczeństwo psychospołeczne podopiecznego w wieku starszym
12 Określa czynniki zagrażające podopiecznemu w wieku starszym mające związek z pobytem w środowisku szpitalnym/domowym /środowisku lokalnym
13 Organizuje, modyfikuje opiekę nad pacjentem geriatrycznym
14 Organizuje warunki do prowadzenia rehabilitacji szpitalnej/domowej podopiecznych w wieku starszym
15 Organizuje dostępność sprzętu do przemieszczania chorych w wieku starszym
16 Organizuje dostępność sprzętu i materiałów opatrunkowych na stanowisku sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
17 Organizuje zasoby ludzkie i materiałowe niezbędne do prowadzenia działań edukacyjnych na stanowisku sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
18 Stwarza warunki do realizacji terapii zajęciowej, rekreacji podopiecznych na stanowisku pracy w miejscu sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego, środowiskowego w procesie diagnozowania, terapii i pielęgnowania osób w podeszłym wieku
Lp. umiejętności
1 Uczestniczy w rozpoznawaniu, planowaniu, realizacji i ocenie świadczonej opieki geriatrycznej przez personel medyczny
2 Uczestniczy w ustaleniu priorytetów opieki zdrowotnej ważnych z punktu widzenia współpracy członków zespołu terapeutycznego, środowiskowego a mających związek z pielęgnacją osób starszych.
3 Skutecznie komunikuje się z pacjentem geriatrycznym, jego rodziną i członkami zespołu terapeutycznego, środowiskowego
4 Wykonuje pomiary parametrów fizjologicznych u podopiecznego w wieku starszym – tętno, ciśnienie tętnicze krwi, temperatura, oddech
5 Wykonuje pomiary masy ciała, wzrostu, ostrości słuchu i wzroku, obwodów głowy, brzucha, kończyn u podopiecznego seniora
6 Pobiera materiały do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych u podopiecznych pacjentów w wieku geriatrycznym
7 Prowadzi bilans płynów u podopiecznych pacjentów w wieku geriatrycznym
8 Wykonuje i interpretuje zapis EKG u podopiecznych pacjentów w wieku geriatrycznym
9 Podaje leki różnymi drogami u podopiecznych pacjentów w wieku geriatrycznym
10 Obsługuje aparaturę w czasie badań diagnostycznych u osób starszych
11 Obsługuje aparaturę medyczną w trakcie procesu leczniczego u osoby starszej
12 Asystuje lekarzowi w wykonywaniu badań diagnostycznych i leczniczych u osoby w wieku geriatrycznym
13 Przekazuje lekarzowi informacje o stanie zdrowia podopiecznego seniora.
14 Dokonuje stałej oceny parametrów fizjologicznych u podopiecznego pacjenta geriatrycznego
15 Monitoruje stan chorego we wszystkich fazach leczenia pacjenta geriatrycznego
16 Wykonuje i interpretuje zapis EKG u podopiecznych pacjentów w wieku geriatrycznym

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca pielęgniarki specjalisty pielęgniarstwa geriatrycznego z pacjentem i z osobami z jego otoczenia w zakresie wyuczenia samoopieki i opieki nieprofesjonalnej
Lp. umiejętności
1 Koryguje niewłaściwie opanowaną wiedzę i umiejętności przez chorego i/ lub jego rodzinę
2 Uczy chorego umiejętności niezbędnych do uzyskania niezależności
3 Ocenia stopień opanowania wiedzy i umiejętności do udziału w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym przez chorego i jego rodzinę
4 Motywuje chorego i jego rodzinę do odpowiedzialności za proces leczniczo-pielęgnacyjny
5 Uświadamia choremu i jego rodzinie cel opieki pielęgniarskiej
6 Wyjaśnia konieczność przestrzegania zaleceń leczniczych i pielęgnacyjnych.
7 Uczy zachowań, których postrzeganie przez pacjenta jest istotne dla osiągnięcia celu opieki
8 Informuje chorego i jego rodzinę o istocie choroby i ograniczeniach z niej wynikających
9 Projektuje efektywne formy, metody i środki pracy z różnymi kategoriami osób chorych i niepełnosprawnych.
10 Motywuje chorego do podejmowania zachowań pro zdrowotnych
11 Uświadamia choremu o konieczności ciągłego uczenia się w zakresie prowadzenia procesu leczniczo-pielęgnacyjnego.
12 Wspiera jednostkę w zmaganiu się z chorobą lub niepełnosprawnością
13 Kształtuje umiejętności życia z chorobą i niepełnosprawnością

Zadanie zawodowe: C-3:
Organizowanie opieki pielęgniarskiej, koordynowanie działań w środowiskowej opiece geriatrycznej
Lp. umiejętności
1 Rozdziela zadania zgodnie z kompetencjami członków zespołu środowiskowej opieki geriatrycznej
2 Planuje pracę własną i podległego zespołu terapeutycznego w odniesieniu do świadczenia przez członków opieki geriatrycznej
3 Zapewnia warunki do realizacji zadań środowiskowej opieki geriatrycznej
4 Kontroluje pracę zespołu pielęgniarskiego w procesie świadczenia geriatrycznej opieki
5 Prowadzi obowiązującą dokumentację na stanowisku sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej oraz niezbędnej do jej koordynacji
6 Wdraża nowych pracowników do pracy na stanowiskach pielęgniarskich w celu sprawowania opieki geriatrycznej
7 Inicjuje proces doskonalenia pracowników sprawujących pielęgniarską opiekę geriatryczną
8 Ocenia jakość świadczonych usług pielęgniarskich na rzecz ludzi w podeszłym wieku
9 Koordynuje współpracę pomiędzy kierownictwem a pracownikami sprawującymi opiekę geriatryczną
10 Stwarza pracownikom warunki do doskonalenia zawodowego ukierunkowanego na profesjonalne świadczenie pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
11 Dokonuje oceny pracowników sprawujących opiekę geriatryczną
12 Nadzoruje bezpieczeństwo pracy i opieki nad chorym na stanowisku sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
13 Dokonuje zmian w geriatrycznej opiece pielęgniarskiej w zależności od potrzeb chorego

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrola i organizacja pielęgniarskiej praktyki zawodowej na podstawie aktualnego dorobku naukowego pielęgniarstwa
Lp. umiejętności
1 Wdraża osiągnięcia naukowe do praktyki i edukacji pielęgniarskiej
2 Stosuje strategię tworzenia pomostu pomiędzy badaniami i praktyką pielęgniarską
3 Wprowadza ewaluację do uczenia i rozumienia praktyki pielęgniarskiej
4 Uczestniczy w dyskusjach dotyczących zmian w praktyce pielęgniarskiej.
5 Aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe.
6 Dostarcza naukowego uzasadnienia dla świadczonej opieki pielęgniarskiej
7 Planuje realizację poszczególnych etapów procesu badawczego
8 Stosuje zasady w budowaniu planu badań naukowych
9 Stosuje techniki i narzędzia w pielęgniarskich badaniach
10 Korzysta z tradycyjnych i elektronicznych baz danych
11 Przestrzega zasad etyki zawodowej w badaniach prowadzonych w ramach pielęgniarstwa

Zadanie zawodowe: D-2:
Zarządzanie jakością geriatrycznej opieki pielęgniarskiej
Lp. umiejętności
1 Określa misję i wartości jednostki sprawującej świadczenia pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
2 Rozpoznaje zagrożenia jakości geriatrycznej opieki geriatrycznej
3 Uczestniczy w tworzeniu programów do poprawy jakości pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
4 Identyfikuje czynniki sprzyjające i utrudniające osiągnięcie wysokiej jakości geriatrycznej opieki geriatrycznej
5 Pobudza do współpracy i aktywności na rzecz poprawy jakości pielęgniarskiej
6 Opracowuje, wdraża standardy i kryteria pielęgniarskiej opieki geriatrycznej.
7 Mierzy i ocenia jakość geriatrycznej opieki pielęgniarskiej
8 Zapewnia dostępność świadczonych usług geriatrycznej opieki pielęgniarskiej
9 Zabezpiecza obsadę kadrową na stanowisku pracy sprawującej geriatrycznej opieki pielęgniarskiej
10 Zabezpiecza warunki do świadczenia usług geriatrycznej opieki pielęgniarskiej
11 Współpracuje z innymi profesjonalistami dla zapewnienia jakości geriatrycznej opieki pielęgniarskiej.
12 Uczestniczy w opracowaniu narzędzi do oceny satysfakcji pacjenta w odniesieniu do geriatrycznej opieki pielęgniarskiej
13 Dokonuje zmian organizacyjnych w doskonaleniu jakości geriatrycznej opieki pielęgniarskiej
14 Monitoruje jakość świadczonych usług geriatrycznej opieki pielęgniarskiej
15 Uczestniczy w procedurach zapewniania jakości geriatrycznej opieki pielęgniarskiej

Zadanie zawodowe: D-3:
Kształcenie ustawiczne i propagowanie rozwoju zawodowego
Lp. umiejętności
1 Określa własne potrzeby w zakresie rozwoju intelektualnego i zawodowego
2 Ustala własne cele doskonalenia zawodowego
3 Dokonuje wyboru form i metod doskonalenia
4 Uczestniczy aktywnie w wybranych formach doskonalenia zawodowego
5 Dokonuje samooceny w zakresie własnej wiedzy, umiejętności i rozwoju
6 Uczestniczy w kształceniu zawodowym studentów pielęgniarstwa
7 Uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego pielęgniarek
8 Promuje i utrzymuje wizerunek zawodu

Zadanie zawodowe: D-4:
Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
Lp. umiejętności
1 Prowadzi historię geriatrycznej opieki pielęgniarskiej
2 Odnotowuje wykonane zlecenia lekarskie w karcie zleceń lekarskich w zakresie pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
3 Prowadzi kartę obserwacji chorego/rodziny w zakresie pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
4 Prowadzi księgę raportów pielęgniarskich w zakresie pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
5 Prowadzi księgę zabiegów w zakresie pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
6 Prowadzi dokumentację rejestru odleżyn i zakażeń zakładowych występujących u podopiecznych wieku starszym
7 Prowadzi dokumentację w zakresie profilaktyki i leczenia odleżyn u pacjentów w wieku geriatrycznym
8 Prowadzi rejestr wykorzystania sprzętu i materiałów medycznych w procesie pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
9 Prowadzi rejestrację zużycia leków w procesie sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej
10 Prowadzi korespondencję z podopiecznym w wieku starszym i jego rodziną w zakresie zgłaszania się do badań kontrolnych
11 Prowadzi kartę informacyjną z zaleceniami dla pacjenta geriatrycznego i jego rodziny w zakresie samoopieki i samopielęgnacji


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Asertywność
2 Delikatność
3 Dobra pamięć
4 Efektywne komunikowanie
5 Koncentracja uwagi
6 Kreatywność
7 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
8 Podzielność uwagi
9 Precyzyjność
10 Rozumowanie logiczne
11 Samodzielność w podejmowaniu decyzji
12 Twórcze myślenie
13 Umiejętność współpracy z pacjentem i rodziną
14 Uzdolnienia techniczne
15 Wyobraźnia i myślenie twórcze
16 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Empatia
3 Gotowość do wprowadzania zmian
4 Inicjatywność
5 Komunikatywność
6 Odporność emocjonalna
7 Odpowiedzialność
8 Operatywność i skuteczność postępowania
9 Praworządność
10 Rzetelność
11 Samodzielność
12 Samokontrola
13 Skrupulatność
14 Systematyczność
15 Umiejętność nawiązywania kontaktu
16 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
17 Umiejętność postępowania z ludźmi
18 Umiejętność współdziałania
19 Zaangażowanie
20 Zdecydowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Cierpliwość
2 Czujność
3 Dobra pamięć
4 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
5 Ostrość słuchu
6 Skrupulatność
7 Spostrzegawczość
8 Szybki refleks
9 Wnikliwość obserwacji
10 Zręczność manualna
11 Zręczność rąk