Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego

Kod zawodu: 224104
Data modyfikacji: 2010-05-04 14:51:10

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie metod pielęgnowania w zależności od stanu zdrowia pacjenta z cukrzycą
A-2 Modyfikowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
A-3 Modyfikowanie opieki nad kobietą ciężarną z cukrzycą
A-4 Modyfikowanie opieki nad pacjentem z cukrzycą przed i po zabiegu operacyjnym
A-5 Przygotowywanie pacjenta z cukrzycą do samokontroli i samoopieki
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy podległego personelu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania cukrzycy na poziomie regionu, kraju
B-3 Opracowanie i stosowanie programów profilaktyki, edukacji i zachowań prozdrowotnych oraz standardów i procedur praktyki zawodowej
B-4 Opracowanie i stosowanie dokumentacji opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z cukrzycą
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Koordynowanie pracą zespołu pielęgniarek w opiece nad pacjentem z cukrzycą
C-2 Podejmowanie współpracy ze specjalistami innych dziedzin medycyny i pielęgniarstwa w zakresie profilaktyki pierwotnej, wtórnej i późnej wobec pacjenta z cukrzycą
C-3 Włączanie pacjenta z cukrzycą i jego rodziny do aktywnej współpracy z zespołem terapeutycznym w procesie samoopieki i samokontroli
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Monitorowanie wdrażania i funkcjonowania standardów i procedur praktyki zawodowej, prowadzenia dokumentacji opieki pielęgniarskiej oraz realizowania programów profilaktyki, edukacji i zachowań prozdrowotnych
D-2 Prowadzenie oceny jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z cukrzycą oraz jego jakości życia