Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego

Kod zawodu: 224104

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie metod pielęgnowania w zależności od stanu zdrowia pacjenta z cukrzycą
A-2 Modyfikowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
A-3 Modyfikowanie opieki nad kobietą ciężarną z cukrzycą
A-4 Modyfikowanie opieki nad pacjentem z cukrzycą przed i po zabiegu operacyjnym
A-5 Przygotowywanie pacjenta z cukrzycą do samokontroli i samoopieki
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy podległego personelu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania cukrzycy na poziomie regionu, kraju
B-3 Opracowanie i stosowanie programów profilaktyki, edukacji i zachowań prozdrowotnych oraz standardów i procedur praktyki zawodowej
B-4 Opracowanie i stosowanie dokumentacji opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z cukrzycą
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Koordynowanie pracą zespołu pielęgniarek w opiece nad pacjentem z cukrzycą
C-2 Podejmowanie współpracy ze specjalistami innych dziedzin medycyny i pielęgniarstwa w zakresie profilaktyki pierwotnej, wtórnej i późnej wobec pacjenta z cukrzycą
C-3 Włączanie pacjenta z cukrzycą i jego rodziny do aktywnej współpracy z zespołem terapeutycznym w procesie samoopieki i samokontroli
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Monitorowanie wdrażania i funkcjonowania standardów i procedur praktyki zawodowej, prowadzenia dokumentacji opieki pielęgniarskiej oraz realizowania programów profilaktyki, edukacji i zachowań prozdrowotnych
D-2 Prowadzenie oceny jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z cukrzycą oraz jego jakości życia

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Dobieranie metod pielęgnowania w zależności od stanu zdrowia pacjenta z cukrzycą
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje problemy i potrzeby w zakresie opieki
2 Rozpoznaje sytuację społeczną pacjenta i jego rodziny w związku z chorobą i w zależności od stopnia niepełnosprawności
3 Dopasowuje i wdraża modele pielęgnowania uwzględniając najnowsze osiągnięcia w dziedzinie diabetologii
4 Modyfikuje plan opieki w zależności od stanu zdrowia (powikłania ostre i przewlekłe)
5 Ustala docelowe kryteria wyrównania cukrzycy
6 Dobiera i stosuje sposoby leczenia stopy cukrzycowej
7 Modyfikuje dawki insuliny i leków hipoglikemizujących
8 Różnicuje potrzeby żywieniowe w zależności od modelu leczenia cukrzycy, poziomu glikemii, chorób współistniejących (zwłaszcza otyłości)
9 Wykonuje badanie fizykalne pacjenta z cukrzycą
10 Stosuje tlenoterapię
11 Wykonuje EKG i interpretuje wyniki EKG

Zadanie zawodowe: A-2:
Modyfikowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
Lp. umiejętności
1 Różnicuje potrzeby żywieniowe pacjenta pediatrycznego w różnych okresach rozwoju ontogenetycznego
2 Rozpoznaje przyczyny niepowodzeń w leczeniu cukrzycy wynikające z okresu dojrzewania oraz dysfunkcji rodziny i środowiska
3 Ustala zasady funkcjonowania dziecka i młodzieży z cukrzycą w szkole
4 Rozpoznaje problemy rodziny w realizacji opieki nad dzieckiem chorym na cukrzycę

Zadanie zawodowe: A-3:
Modyfikowanie opieki nad kobietą ciężarną z cukrzycą
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje czynniki predysponujące do wystąpienia cukrzycy u kobiet w ciąży
2 Współuczestniczy w rozpoznaniu cukrzycy ciężarnych
3 Ustala indywidualny plan żywienia kobiety ciężarnej chorej na cukrzycę
4 Współuczestniczy w ocenie skuteczności leczenia cukrzycy ciężarnych
5 Zapobiega powikłaniom związanym z cukrzycą u płodu i noworodka

Zadanie zawodowe: A-4:
Modyfikowanie opieki nad pacjentem z cukrzycą przed i po zabiegu operacyjnym
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje osobę z cukrzycą do zabiegu operacyjnego z uwzględnieniem stosowanego leczenia
2 Podejmuje działania minimalizujące stres w okresie okołooperacyjnym
3 Edukuje pacjenta w zakresie prowadzenia samoopieki w cukrzycy ze względu na zmiany spowodowane zabiegiem operacyjnym
4 Monitoruje w sposób ciągły glikemię pacjenta w okresie okołooperacyjnym i modyfikuje przepływ wlewu dożylnego insuliny

Zadanie zawodowe: A-5:
Przygotowywanie pacjenta z cukrzycą do samokontroli i samoopieki
Lp. umiejętności
1 Dobiera metody edukacji pacjenta z cukrzycą w zależności od wieku, poziomu intelektualnego, uwarunkowań psychospołecznych
2 Rozpoznaje i ocenia u pacjenta z cukrzycą deficyt w zakresie możliwości samoopieki
3 Kształtuje u pacjenta z cukrzycą umiejętności samoobserwacji, samokontroli i oceny swojego stanu zdrowia
4 Określa zakres niezbędnego wsparcia dla chorego z cukrzycą
5 Ocenia skuteczność przeprowadzonego szkolenia u chorego z cukrzycą

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy podległego personelu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Organizuje własne stanowisko pracy w zależności od miejsca i specyfiki opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z cukrzycą
2 Bierze udział w projektowaniu stanowisk pracy podległego personelu w zależności od miejsca i specyfiki opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z cukrzycą
3 Inicjuje zmiany w systemie organizacji pracy na poszczególnych stanowiskach pracy

Zadanie zawodowe: B-2:
Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania cukrzycy na poziomie regionu, kraju
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje sytuację epidemiologiczną w zakresie cukrzycy w różnych grupach wiekowych na poziomie regionu, kraju
2 Identyfikuje osoby z cukrzycą nierozpoznaną i osoby z dużym ryzykiem rozwoju cukrzycy
3 Ocenia zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską nad pacjentem z cukrzycą w poradni diabetologicznej, oddziale specjalistycznym, sanatorium

Zadanie zawodowe: B-3:
Opracowanie i stosowanie programów profilaktyki, edukacji i zachowań prozdrowotnych oraz standardów i procedur praktyki zawodowej
Lp. umiejętności
1 Opracowuje programy profilaktyki, edukacji i zachowań prozdrowotnych dla pacjentów z cukrzycą w różnych grupach wiekowych
2 Opracowuje standardy i procedury praktyki zawodowej w różnych miejscach świadczenia opieki pielęgniarskiej
3 Stosuje programy profilaktyki, edukacji i zachowań prozdrowotnych oraz standardy i procedury praktyki zawodowej

Zadanie zawodowe: B-4:
Opracowanie i stosowanie dokumentacji opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z cukrzycą
Lp. umiejętności
1 Opracowuje dokumentację opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z cukrzycą z uwzględnieniem specyfiki świadczonej opieki
2 Stosuje dokumentację opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z cukrzycą

Zadanie zawodowe: C-1:
Koordynowanie pracą zespołu pielęgniarek w opiece nad pacjentem z cukrzycą
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę zespołu pielęgniarek w opiece nad pacjentem z cukrzycą
2 Ocenia wykonane działania na każdym etapie procesu pielęgnowania
3 Rozwiązuje problemy organizacyjne i podejmuje skuteczne działania
4 Projektuje i wdraża programy adaptacji nowych pracowników do pracy na stanowisku pielęgniarki
5 Uczestniczy w procesie kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo
6 Prowadzi bieżącą i okresową ocenę pracowników

Zadanie zawodowe: C-2:
Podejmowanie współpracy ze specjalistami innych dziedzin medycyny i pielęgniarstwa w zakresie profilaktyki pierwotnej, wtórnej i późnej wobec pacjenta z cukrzycą
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakt i współpracę ze specjalistami różnych dziedzin medycyny i pielęgniarstwa w zależności od rozpoznanych potrzeb
2 Stosuje interwencje medyczne odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

Zadanie zawodowe: C-3:
Włączanie pacjenta z cukrzycą i jego rodziny do aktywnej współpracy z zespołem terapeutycznym w procesie samoopieki i samokontroli
Lp. umiejętności
1 Motywuje pacjenta z cukrzycą i jego rodzinę do aktywnej współpracy z zespołem terapeutycznym
2 Wskazuje miejsce i zadania pacjenta z cukrzycą i jego rodziny w zespole terapeutycznym
3 Przekazuje wiedzę, umiejętności i motywacje do działania

Zadanie zawodowe: D-1:
Monitorowanie wdrażania i funkcjonowania standardów i procedur praktyki zawodowej, prowadzenia dokumentacji opieki pielęgniarskiej oraz realizowania programów profilaktyki, edukacji i zachowań prozdrowotnych
Lp. umiejętności
1 Ocenia funkcjonowanie standardów i procedur praktyki zawodowej w różnych miejscach sprawowania opieki nad pacjentem z cukrzycą
2 Kontroluje prowadzenie dokumentacji opieki pielęgniarskiej w różnych miejscach sprawowania opieki nad pacjentem z cukrzycą
3 Monitoruje realizowanie programów profilaktyki, edukacji i zachowań prozdrowotnych w różnych grupach odbiorców

Zadanie zawodowe: D-2:
Prowadzenie oceny jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z cukrzycą oraz jego jakości życia
Lp. umiejętności
1 Posługuje się kwestionariuszami oceny jakości życia pacjentów z cukrzycą: ogólnymi i specyficznymi
2 Opracowuje dokumentację oceny jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z cukrzycą
3 Dokonuje zmian organizacyjnych w doskonaleniu jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z cukrzycą
4 Koordynuje wdrażanie zaleceń celem poprawy jakości życia pacjenta z cukrzycą
5 Analizuje poziom satysfakcji pacjentów i ich rodzin z jakości udzielanych świadczeń pielęgniarskich
6 Wykorzystuje mierniki do badania jakości opieki diabetologicznej, interpretuje ich wyniki
7 Współpracuje z działem ds. kontroli jakości w placówce ochrony zdrowia


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
3 Podzielność uwagi
4 Rozumowanie logiczne
5 Wyobraźnia i myślenie twórcze
6 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Empatia
4 Odporność emocjonalna
5 Samodzielność
6 Samokontrola
7 Systematyczność
8 Umiejętności kierownicze
9 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
10 Umiejętność podejmowania inicjatyw
11 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
12 Umiejętność postępowania z ludźmi
13 Umiejętność pracy w szybkim tempie
14 Umiejętność współdziałania
15 Zdolność przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Spostrzegawczość
3 Sprawność manualna
4 Szybki refleks
5 Zręczność rąk