Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

Kod zawodu: 224105
Data modyfikacji: 2010-05-05 12:51:26

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Współdziałanie w wypracowaniu strategii działań szpitala w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych
A-2 Rejestrowanie i monitorowanie zakażeń szpitalnych w placówce ochrony zdrowia
A-3 Opracowanie, wdrażanie, opiniowanie standardów i procedur w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i planowanie pracy własnej w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych
B-2 Organizowanie szkoleń personelu w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń szpitalnych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z członkami Komitetu i Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w zakresie realizacji programu profilaktyki i kontroli zakażeń
C-2 Współpraca z Zespołem Terapeutycznym, Zespołem ds. Jakości, służbami medycyny pracy, inspektorem BHP, instytucjami zewnętrznymi (kontrolującymi, naukowymi i opiniotwórczymi) w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń
C-3 Kierowanie działaniami w obszarze profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych
C-4 Koordynowanie realizacji programu zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Uczestniczenie w badaniach naukowych w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego i wykorzystywanie wyników w działalności praktycznej
D-2 Zapewnienie jakości opieki nad pacjentem w zakresie profilaktyki zakażeń zakładowych
D-3 Nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego oddziałów i komórek organizacyjnych szpitala
D-4 Nadzorowanie wdrażania i funkcjonowania standardów, procedur z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych
D-5 Dokumentowanie prowadzonych działań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych