Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

Kod zawodu: 224105

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Współdziałanie w wypracowaniu strategii działań szpitala w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych
A-2 Rejestrowanie i monitorowanie zakażeń szpitalnych w placówce ochrony zdrowia
A-3 Opracowanie, wdrażanie, opiniowanie standardów i procedur w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i planowanie pracy własnej w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych
B-2 Organizowanie szkoleń personelu w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń szpitalnych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z członkami Komitetu i Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w zakresie realizacji programu profilaktyki i kontroli zakażeń
C-2 Współpraca z Zespołem Terapeutycznym, Zespołem ds. Jakości, służbami medycyny pracy, inspektorem BHP, instytucjami zewnętrznymi (kontrolującymi, naukowymi i opiniotwórczymi) w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń
C-3 Kierowanie działaniami w obszarze profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych
C-4 Koordynowanie realizacji programu zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Uczestniczenie w badaniach naukowych w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego i wykorzystywanie wyników w działalności praktycznej
D-2 Zapewnienie jakości opieki nad pacjentem w zakresie profilaktyki zakażeń zakładowych
D-3 Nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego oddziałów i komórek organizacyjnych szpitala
D-4 Nadzorowanie wdrażania i funkcjonowania standardów, procedur z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych
D-5 Dokumentowanie prowadzonych działań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Współdziałanie w wypracowaniu strategii działań szpitala w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje sytuację epidemiologiczną w placówce ochrony zdrowia
2 Identyfikuje źródła i drogi szerzenia się zakażeń
3 Identyfikuje ryzyka ekspozycji na czynniki zakaźne
4 Doradza w zakresie zasad postępowania personelu z zakażeniem zawodowym

Zadanie zawodowe: A-2:
Rejestrowanie i monitorowanie zakażeń szpitalnych w placówce ochrony zdrowia
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje i kwalifikuje we współpracy z lekarzem specjalistą, mikrobiologiem zakażenia szpitalne u pacjentów
2 Rozpoznaje i opracowuje z lekarzem specjalistą, mikrobiologiem ogniska epidemiczne
3 Przeprowadza analizę epidemiologiczną z lekarzem specjalistą i mikrobiologiem
4 Przygotowuje we współpracy z przewodniczącym zespołu kontroli zakażeń szpitalnych raporty zakażeń szpitalnych oraz raporty drobnoustrojów alarmowych
5 Przekazuje wraz z przewodniczącym zespołu kontroli zakażeń szpitalnych informacje o stanie epidemiologicznym placówki dyrekcji placówki ochrony zdrowia oraz instytucjom zewnętrzny ustawowo upoważniony

Zadanie zawodowe: A-3:
Opracowanie, wdrażanie, opiniowanie standardów i procedur w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych
Lp. umiejętności
1 Dobiera metody dekontaminacji sprzętu medycznego i opracowuje procedury postępowania
2 Opracowuje system utrzymania higieny w placówce ochrony zdrowia
3 Ustala działania pielęgnacyjne nad pacjentem w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych

Zadanie zawodowe: :
Lp. umiejętności

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie szkoleń personelu w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń szpitalnych
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje potrzeby edukacyjne personelu medycznego w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń
2 Prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki i zwalczenia zakażeń szpitalnych personelu medycznego
3 Organizuje szkolenia i dobiera kadrę dydaktyczną

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z członkami Komitetu i Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w zakresie realizacji programu profilaktyki i kontroli zakażeń
Lp. umiejętności
1 Organizuje przepływ dokumentacji i informacji między zespołem i komitetem kontroli zakażeń
2 Współdziała w opracowaniu systemu współpracy między zespołem i komitetem kontroli zakażeń dotyczącej realizacji programu kontroli zakażeń w placówce
3 Współdziała w zakresie redukcji liczby zakażeń szpitalnych

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z Zespołem Terapeutycznym, Zespołem ds. Jakości, służbami medycyny pracy, inspektorem BHP, instytucjami zewnętrznymi (kontrolującymi, naukowymi i opiniotwórczymi) w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń
Lp. umiejętności
1 Organizuje przepływ dokumentacji i informacji między zespołem i komitetem terapeutycznym, zespołem ds. jakości
2 Współpracuje z zespołem terapeutycznym w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń szpitalnych
3 Współpracuje ze służbami medycyny pracy i inspektorem BHP w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych wśród personelu
4 Współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Ochrony Środowiska
5 Współpracuje z towarzystwami naukowymi i stowarzyszeniami zawodowymi, placówkami naukowo-badawczymi i badawczo-rozwojowymi

Zadanie zawodowe: C-3:
Kierowanie działaniami w obszarze profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych
Lp. umiejętności
1 Ustala zasady współpracy w obszarze profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych
2 Modyfikuje zasady organizacji pracy w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych
3 Planuje działania w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych

Zadanie zawodowe: C-4:
Koordynowanie realizacji programu zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych
Lp. umiejętności
1 Podejmuje działania w sytuacji zagrożenia epidemicznego oraz wdraża i modyfikuje system izolacji pacjentów z zakażeniem
2 Prowadzi stałą obserwację epidemiologiczną w obszarach szczególnego ryzyka w placówkach ochrony zdrowia
3 Inicjuje i wprowadza zmiany organizacyjne w realizacji programu zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych

Zadanie zawodowe: D-1:
Uczestniczenie w badaniach naukowych w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego i wykorzystywanie wyników w działalności praktycznej
Lp. umiejętności
1 Dokonuje analizy wyników przeprowadzonych badań we współpracy z lekarzem specjalistą i mikrobiologiem
2 Wdraża naukową wiedzę z zakresu profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych do praktyki
3 Stosuje narzędzia badawcze w epidemiologii

Zadanie zawodowe: D-2:
Zapewnienie jakości opieki nad pacjentem w zakresie profilaktyki zakażeń zakładowych
Lp. umiejętności
1 Ocenia zachowania pracowników i pacjentów w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych
2 Dokonuje oceny jakości pod kątem występowania
3 Uczestniczy w procesie zarządzania jakością w zakładzie służby zdrowia

Zadanie zawodowe: :
Lp. umiejętności

Zadanie zawodowe: D-4:
Nadzorowanie wdrażania i funkcjonowania standardów, procedur z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych
Lp. umiejętności
1 Określa kryteria oraz metody pomiaru i oceny standardów
2 Ocenia realizację standardów i procedur z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi
3 Diagnozuje i ocenia potrzeby środowiska dotyczące wprowadzania zmian
4 Dokonuje modyfikacji standardu w zależności od potrzeb

Zadanie zawodowe: D-5:
Dokumentowanie prowadzonych działań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi komputerowy rejestr zakażeń szpitalnych w oparciu o kartę zakażeń szpitalnych
2 Prowadzi rejestr mikroorganizmów alarmowych w oparciu o kartę rejestracji alert – patogenów (dane z laboratorium mikrobiologicznego)
3 Prowadzi protokoły oceny stanu sanitarno-higienicznego placówki
4 Prowadzi rejestr ognisk epidemicznych
5 Prowadzi rejestr chorób zakażanych
6 Prowadzi rejestr przypadków ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźny materiał
7 Prowadzi zestawienie zużycia antybiotyków
8 Prowadzi zestawienie zużycia preparatów dezynfekcyjnych
9 Prowadzi zestawienie wykonanych badań mikrobiologicznych
10 Prowadzi rejestr przeprowadzonych szkoleń wśród pracowników
11 Prowadzi protokoły posiedzeń Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych
12 Prowadzi katalog i książkę korespondencji – pism przychodzących i wychodzących
13 Prowadzi korespondencję zewnętrzną i wewnętrzną


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Asertywność
2 Cierpliwość
3 Dokładność
4 Elastyczność w działaniu
5 Kierowanie i motywowanie
6 Komunikacja interpersonalna
7 Komunikatywność
8 Koncentracja i podzielność uwagi
9 Łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie
10 Myślenie kreatywne
11 Samodzielność
12 Wyobraźnia i myślenie twórcze
13 Wywieranie wpływu
14 Zdolność logicznego myślenia
15 Zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
16 Zdolność przekonywania
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Komunikatywność
3 Predyspozycje do pracy w zespole
4 Odpowiedzialność
5 Samodzielność
6 Samodzielność w podejmowaniu decyzji
7 Umiejętność argumentowania i uzasadniania własnych decyzji
8 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
9 Umiejętność podejmowania decyzji
10 Umiejętność współdziałania
11 Wyobraźnia i myślenie twórcze
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra pamięć
2 Dobry wzrok
3 Dokładność
4 Koncentracja uwagi
5 Skrupulatność
6 Spostrzegawczość
7 Refleks
8 Wnikliwość
9 Wytrwałość