Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

Kod zawodu: 224107
Data modyfikacji: 2010-05-05 9:26:58

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonanie badania elektrokardiograficznego oraz interpretacja zapisu
A-2 Wykonanie defibrylacji
A-3 Przeprowadzanie badania fizykalnego
A-4 Opieka nad chorym w czasie i po badaniach inwazyjnych oraz zabiegach stosowanych w kardiologii
A-5 Intensywny nadzór i pielęgnowanie pacjenta z chorobami układu sercowo-naczyniowego
A-6 Prowadzenie edukacji zdrowotnej skierowanej do pacjentów z chorobami układu krążenia oraz ich opiekunów
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy pielęgniarki kardiologicznej zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zarządzanie pracą zespołu pielęgniarskiego
C-2 Współpraca z zespołem terapeutycznym sprawującym opiekę nad chorymi ze schorzeniami układu krążenia
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Opracowanie kryteriów i dobór narzędzi oceny jakości opieki pielęgniarskiej na oddziale kardiologicznym i kardiochirurgicznym
D-2 Ocena pracowników pielęgniarskiego zespołu kardiologicznego