Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

Kod zawodu: 224107

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonanie badania elektrokardiograficznego oraz interpretacja zapisu
A-2 Wykonanie defibrylacji
A-3 Przeprowadzanie badania fizykalnego
A-4 Opieka nad chorym w czasie i po badaniach inwazyjnych oraz zabiegach stosowanych w kardiologii
A-5 Intensywny nadzór i pielęgnowanie pacjenta z chorobami układu sercowo-naczyniowego
A-6 Prowadzenie edukacji zdrowotnej skierowanej do pacjentów z chorobami układu krążenia oraz ich opiekunów
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy pielęgniarki kardiologicznej zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zarządzanie pracą zespołu pielęgniarskiego
C-2 Współpraca z zespołem terapeutycznym sprawującym opiekę nad chorymi ze schorzeniami układu krążenia
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Opracowanie kryteriów i dobór narzędzi oceny jakości opieki pielęgniarskiej na oddziale kardiologicznym i kardiochirurgicznym
D-2 Ocena pracowników pielęgniarskiego zespołu kardiologicznego

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonanie badania elektrokardiograficznego oraz interpretacja zapisu
Lp. umiejętności
1 Wykonanie badania elektrokardiograficznego (EKG)
2 Interpretacja zapisu EKG
3 Rozpoznanie stanu zagrożenia życia

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonanie defibrylacji
Lp. umiejętności
1 Przeprowadzenie defibrylacji
2 Ocena skuteczności defibrylacji
3 Obserwacja chorego pod kątem wystąpienia powikłań po defibrylacji
4 Monitorowanie stanu pacjenta
5 Rozpoznanie stanu zagrożenia życia

Zadanie zawodowe: A-3:
Przeprowadzanie badania fizykalnego
Lp. umiejętności
1 Przeprowadzenie wywiadu szczegółowego dotyczącego schorzeń układu krążenia
2 Różnicowanie bólu zawałowego i dusznicowego
3 Rozpoznanie zaburzeń rytmu serca
4 Określenie stopnia zaawansowania niewydolności serca wg NYHA

Zadanie zawodowe: A-4:
Opieka nad chorym w czasie i po badaniach inwazyjnych oraz zabiegach stosowanych w kardiologii
Lp. umiejętności
1 Przygotowanie oraz opieka nad chorym w czasie badań inwazyjnych i nieinwazyjnych oraz zabiegów w chorobach układu krążenia (koronarografia, angioplastyka, stymulacja serca, implantowane kardiowertery-
2 Prowadzenie opieki i obserwacji chorego po badaniach i zabiegach
3 Przygotowanie pacjenta do wykonania kardiowersji elektrycznej i opieka po zabiegu
4 Przygotowanie pacjenta do zabiegu kardiochirurgicznego oraz organizowanie i sprawowanie opieki po zabiegu

Zadanie zawodowe: A-5:
Intensywny nadzór i pielęgnowanie pacjenta z chorobami układu sercowo-naczyniowego
Lp. umiejętności
1 Monitorowanie bezprzyrządowe oraz przy użyciu sprzętu umożliwiającego monitorowanie elektroniczne (czynność serca, saturacja krwi tętniczej, ciśnienie tętnicze, ośrodkowe ciśnienie żylne, ciśnienie za
2 Znajomość specyfiki intensywnej terapii i nadzoru kardiologicznego w zawale mięśnia sercowego, obrzęku płuc, wstrząsie kardiogennym
3 Formułowanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta objętego intensywną terapią i nadzorem kardiologicznym

Zadanie zawodowe: A-6:
Prowadzenie edukacji zdrowotnej skierowanej do pacjentów z chorobami układu krążenia oraz ich opiekunów
Lp. umiejętności
1 Poradnictwo w zakresie samoopieki w życiu z chorobą (choroba niedokrwienna serca, przewlekła niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca)
2 Kształtowanie prawidłowych zachowań zdrowotnych
3 Opracowanie i realizacja programów promocji i profilaktyki chorób układu krążenia
4 Dokonanie bieżącej i końcowej oceny procesu edukacji

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy pielęgniarki kardiologicznej zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Planowanie kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej
2 Organizowanie zespołu do realizowania opieki pielęgniarskiej na odpowiednim poziomie
3 Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych do wykonania zadań
4 Nadzorowanie poziomu wykonywanych zadań i ocena wyników

Zadanie zawodowe: C-1:
Zarządzanie pracą zespołu pielęgniarskiego
Lp. umiejętności
1 Kierowanie zespołem zakresie realizacji opieki pielęgniarskiej
2 Planowanie pracy własnej i zespołu
3 Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z zespołem terapeutycznym sprawującym opiekę nad chorymi ze schorzeniami układu krążenia
Lp. umiejętności
1 Udział w naradach, spotkaniach zespołu terapeutycznego
2 Udział w procesie leczenia i rehabilitacji kardiologicznej
3 Przekazywanie informacji o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego

Zadanie zawodowe: D-1:
Opracowanie kryteriów i dobór narzędzi oceny jakości opieki pielęgniarskiej na oddziale kardiologicznym i kardiochirurgicznym
Lp. umiejętności
1 Ocena jakości opieki pielęgniarskiej
2 Aktywność i współpraca na rzecz poprawy jakości opieki
3 Ustalanie wariantów do poprawy opieki
4 Opracowanie i wdrożenie kryteriów opieki

Zadanie zawodowe: D-2:
Ocena pracowników pielęgniarskiego zespołu kardiologicznego
Lp. umiejętności
1 Ocena przebiegu wykonywanej pracy
2 Przygotowanie narzędzi okresowej kontroli pracowników
3 Ocenianie pracowników


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne myślenie
2 Dążenie do doskonalenia się
3 Dobra pamięć
4 Efektywne komunikowanie
5 Gotowość do realizacji własnych poglądów
6 Inicjatywa i aktywne podejście do rozwiązywania problemów
7 Koncentracja uwagi
8 Łatwość w nawiązywaniu kontaktów społecznych
9 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
10 Myślenie twórcze
11 Stwarzanie atmosfery życzliwości i współdziałania
12 Umiejętność pracy w grupie
13 Umiejętność przystosowania się
14 Umiejętność słuchania
15 Umiejętność współpracy z jednostką, grupą
16 Wyobrażenie i myślenie twórcze
17 Zdolności organizacyjne
18 Zdolność całościowego postrzegania rzeczywistości
19 Zdolność koncentracji uwagi
20 Zdolność logicznego myślenia
21 Zdolność podejmowania inicjatyw
22 Zdolność pracy w szybkim tempie
23 Zdolność prowadzenia negocjacji
24 Zdolność przekonywania
25 Zdolność współpracy i współdziałania
Cechy osobowości
1 Aktywność
2 Cierpliwość
3 Dokładność
4 Komunikatywność
5 Krytycyzm
6 Kultura osobista
7 Odpowiedzialność, pracowitość
8 Opiekuńczość
9 Otwartość i gotowość na zmiany
10 Rzetelność, komunikatywność
11 Samodzielność
12 Stanowczość
13 Sumienność
14 Systematyczność
15 Umiejętność nawiązywania kontaktów
16 Umiejętność postępowania z ludźmi
17 Wytrwałość, cierpliwość
18 Zdecydowanie
19 Zrównoważenie
Sprawności sensomotoryczne
1 Łatwość wypowiadania się
2 Operatywność i skuteczność postępowania
3 Ostrość wzroku i słuchu
4 Podzielność uwagi
5 Spostrzegawczość
6 Sprawność manualna
7 Szybki refleks
8 Twórcze myślenie
9 Wnikliwość obserwacji
10 Zmysł równowagi
11 Zręczność palców, czucie dotykowe