Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego

Kod zawodu: 224108

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Opieka nad pacjentem leczonym metodą dializy wewnątrz i pozaustrojowej (CADO, ADO, HD )
A-2 Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne pacjenta nefrologicznego
A-3 Opieka nad pacjentem po przeszczepie nerki
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i planowanie opieki nad pacjentem nefrologicznym
B-2 Organizowanie pracy na stanowisku własnym pielęgniarki nefrologicznej oraz na stanowiskach pracy podległego personelu zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-3 Organizowanie środowiska terapeutycznego nad pacjentem nefrologicznym
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca pielęgniarki nefrologicznej z członkami zespołu terapeutycznego (lekarzem nefrologiem, psychologiem, rehabilitantem, dietetykiem) w procesie diagnozowania i leczenia chorób nerek oraz pielęgnowania i rehabilitacji w chorobach nerek i leczeniu nerkozastępczym
C-2 Koordynowanie opieki nieprofesjonalnej oraz współpraca z rodziną lub opiekunami pacjenta nefrologicznego
C-3 Współpraca z organizacjami zrzeszającymi pacjentów leczonych nerkozastępczo oraz z firmami zaopatrującymi pacjentów w sprzęt niezbędny do zabiegów dializacyjnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zarządzanie jakością opieki nad pacjentem nefrologicznym, w tym kontrola i ocena jakości pracy własnej i podległego personelu
D-2 Dokumentowanie realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta nefrologicznego

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Opieka nad pacjentem leczonym metodą dializy wewnątrz i pozaustrojowej (CADO, ADO, HD )
Lp. umiejętności
1 Wykonuje dializę metodą CADO, ADO i HD.
2 Rozpoznaje problemy i powikłania leczenia pacjentów nefrologicznych
3 Analizuje powikłania wynikające z leczenia CADO,ADO i HD.
4 Przeprowadza bilans wodno- elektrolitowy pacjenta nefrologicznego
5 Komunikuje się z pacjentem nefrologicznym i jego rodziną
6 Asystuje podczas zabiegów wykonywanych u pacjenta nefrologicznego ( implantacji cewnika Tenckhoffa, wkłucie centralne)
7 Pielęgnuje przetokę tętniczo -żylną i cewnik Tenckhoffa u pacjenta nefrologicznego
8 Zapobiega zakażeniom przenoszonym drogą krwi u pacjenta nefrologicznego

Zadanie zawodowe: A-2:
Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne pacjenta nefrologicznego
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza badanie podmiotowe
2 Przeprowadza wywiad chorobowy
3 Dokonuje analizy dolegliwości i problemów zgłaszanych przez pacjenta nefrologicznego
4 Przeprowadza badanie fizykalne przedmiotowe
5 Ocenia i analizuje objawy oraz dolegliwości ze strony poszczególnych układów i narządów
6 Interpretuje badania diagnostyczne
7 Ocenia stan zagrożenia życia
8 Ocenia stan zdrowia organizmu jako całości ze szczególnym uwzględnieniem narządów i układów dotkniętych chorobą lub jej powikłaniami
9 Formułuje diagnozę pielęgniarską w oparciu o rozpoznany stan zdrowia

Zadanie zawodowe: A-3:
Opieka nad pacjentem po przeszczepie nerki
Lp. umiejętności
1 Monitoruje podstawowe parametry życiowe
2 Prowadzi bilans płynów
3 Rozpoznaje problemy i powikłania wynikających z przeszczepiania nerek
4 Zapobiega powikłaniom
5 Współuczestniczy w leczeniu immunosupresyjnym
6 Zmienia opatrunki
7 Edukuje pacjenta w zakresie postępowania po przeszczepie

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie i planowanie opieki nad pacjentem nefrologicznym
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje i/lub nadzoruje przygotowanie pacjenta nefrologicznego do badań diagnostycznych
2 Przygotowuje pacjenta i/lub rodzinę to leczenia nerkozastępczego
3 Dokonuje zapotrzebowania w sprzęt medyczny, materiały opatrunkowe
4 Przygotowuje psychicznie i fizycznie
5 Koordynuje opiekę nad pacjentem nefrologicznym
6 Ocenia funkcjonowanie przetoki tętniczo-żylnej, drożność wkłucia, drożność cewnika otrzewnowego
7 Rozpoznaje wczesne i późne powikłania leczenia nerkozastępczego
8 Podejmuje decyzje organizacyjne w sytuacjach problemowych i konfliktowych w ramach swoich uprawnień

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie pracy na stanowisku własnym pielęgniarki nefrologicznej oraz na stanowiskach pracy podległego personelu zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Organizuje własne stanowisko z uwzględnieniem przepisów BHP, zasad ergonomii
2 Przestrzega prawa pracodawcy i pracowników
3 Stosuje przepisy prawa pracy
4 Prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami
5 Realizuje zadania na własnym stanowisku
6 Określa bieżące i miesięczne harmonogramy pracy
7 Ocenia przebieg wykonanej pracy
8 Przydziela zadania zgodnie z uprawnieniami
9 Kieruje podległym personelem w zakresie realizacji opieki
10 Doskonali metody pracy własnej i członków zespołu

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie środowiska terapeutycznego nad pacjentem nefrologicznym
Lp. umiejętności
1 Organizuje warunki środowiska niezbędne do świadczenia opieki pielęgniarskiej nad pacjentem nefrologicznym
2 Kreuje środowisko społeczne chorego w oddziale nefrologicznym, ośrodku dializ i ośrodku transplantologicznym
3 Ułatwia kontakt z rodziną, opiekunami
4 Koordynuje opiekę szpitalną
5 Zapewnia bezpieczne otoczenie chorego nefrologicznego
6 Przestrzega praw pacjenta
7 Zapewnia pacjentowi nefrologicznemu ochronę przed urazami
8 Nadzoruje stan higieny otoczenia chorego nefrologicznego
9 Zapewnia prawidłowe warunki pobytu chorego w oddziale nefrologicznym, ośrodku dializ, ośrodku transplantologii
10 Gwarantuje bezpieczeństwo psycho-społeczne pacjentowi nefrologicznemu i/lub jego rodzinie
11 Organizuje warunki do realizacji terapii zajęciowej i rekreacji w oddziale nefrologicznym i ośrodku dializ
12 Organizuje zasoby ludzkie i materialne niezbędne do prowadzenia działań edukacyjnych
13 Organizuje dostępność sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych oraz sprzętu do przemieszczania się
14 Określa czynniki zagrożenia tkwiące w środowisku szpitalnym, domowym, środowisku lokalnym
15 Podejmuje decyzje organizacyjne w sytuacjach problemowych, konfliktach w ramach swoich uprawnień

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca pielęgniarki nefrologicznej z członkami zespołu terapeutycznego (lekarzem nefrologiem, psychologiem, rehabilitantem, dietetykiem) w procesie diagnozowania i leczenia chorób nerek oraz pielęgnowania i rehabilitacji w chorobach nerek i leczeniu nerkozastępczym
Lp. umiejętności
1 Uczestniczy w rozpoznawaniu, planowaniu, realizacji i ocenie opieki nad pacjentem nefrologicznym
2 Uczestniczy w ustalaniu priorytetów opieki nad pacjentem nefrologicznym
3 Pobiera materiały do badań diagnostycznych
4 Wykonuje i interpretuje zapis krzywej EKG
5 Obsługuje sprzęt dializacyjny
6 Asystuje podczas zabiegów wykonywanych u pacjenta nefrologicznego (zakładanie wkłucia centralnego, implantacja cewnika otrzewnowego)
7 Przygotowuje do badań diagnostycznych i zabiegów inwazyjnych w chorobach nerek
8 Przetacza krew i preparaty krwiopochodne
9 Dokonuje stałej oceny parametrów życiowych chorego nefrologicznego
10 Monitoruje stan chorego nefrologicznego na wszystkich etapach leczenia
11 Skutecznie komunikuje się z członkami zespołu terapeutycznego i/lub rodziną chorego nefrologicznego

Zadanie zawodowe: C-2:
Koordynowanie opieki nieprofesjonalnej oraz współpraca z rodziną lub opiekunami pacjenta nefrologicznego
Lp. umiejętności
1 Skutecznie komunikuje się z rodziną /opiekunami pacjenta nefrologicznego
2 Edukuje rodzinę /opiekunów w zakresie opieki nad pacjentem nefrologicznym
3 Edukuje pacjenta, rodzinę i/lub opiekunów w zakresie żywienia w chorobach nerek
4 Naucza wykonywania zabiegów

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z organizacjami zrzeszającymi pacjentów leczonych nerkozastępczo oraz z firmami zaopatrującymi pacjentów w sprzęt niezbędny do zabiegów dializacyjnych
Lp. umiejętności
1 Komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną
2 Komunikowanie się z przedstawicielami firm zaopatrujących pacjentów w sprzęt niezbędny do zabiegów dializacyjnych
3 Respektowanie zasad współpracy z firmami zaopatrującymi w sprzęt do leczenia nerkozastępczego
4 Komunikowanie się z pacjentem i członkami organizacji
5 Współpraca w zespole
6 Motywowanie pacjenta do przynależności do organizacji
7 Nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami organizacji

Zadanie zawodowe: D-1:
Zarządzanie jakością opieki nad pacjentem nefrologicznym, w tym kontrola i ocena jakości pracy własnej i podległego personelu
Lp. umiejętności
1 Określa wizję i misję oddziału nefrologicznego
2 Rozpoznaje i różnicuje zagrożenia jakości opieki nefrologicznej
3 Tworzy programy poprawy jakości opieki nefrologicznej
4 Wdraża czynniki sprzyjające poprawie jakości opieki nefrologicznej
5 Identyfikuje czynniki utrudniające osiąganie wysokiej jakości opieki nefrologicznej
6 Opracowuje standardy opieki nefrologicznej
7 Ocenia jakość opieki pielęgniarskiej świadczonej na rzecz pacjenta nefrologicznego i / lub jego rodziny
8 Dba o prawidłowy dostęp do świadczonych usług
9 Zabezpiecza kadrę pracowniczą na stanowiskach pracy
10 Współpracuje z innymi profesjonalistami w celu zapewnienia wysokiej jakości usług pielęgniarskich w nefrologii
11 Dokonuje zmian organizacyjnych w doskonaleniu jakości opieki nefrologicznej
12 Monitoruje jakość świadczonej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem nefrologicznym
13 Uczestniczy w opracowywaniu procedur zapewnienia jakości usług nefrologicznych

Zadanie zawodowe: D-2:
Dokumentowanie realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta nefrologicznego
Lp. umiejętności
1 Prowadzi proces pielęgnowania pacjenta nefrologicznego
2 Odnotowuje wykonane zlecenia lekarskie w karcie zleceń lekarskich
3 Prowadzi dokumentację w zakresie profilaktyki i leczenia odleżyn
4 Prowadzi dokumentację zakażeń szpitalnych
5 Prowadzi rejestrację leków
6 Prowadzi rejestr wykorzystania sprzętu i materiałów medycznych i pielęgnacyjnych
7 Prowadzi korespondencję z rodziną w zakresie zgłaszania do badań kontrolnych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Aktywne podejście do rozwiązywania problemów
2 Analityczne myślenie
3 Dążenie do doskonalenia się
4 Dobra pamięć
5 Efektywne komunikowanie
6 Inicjatywa i aktywne podejście do rozwiązywania problemów
7 Inicjowanie zmian na rzecz poprawy jakości
8 Koncentracja uwagi
9 Logiczne myślenie
10 Logiczne rozumowania
11 Łatwość rozwiązywania problemów technicznych
12 Łatwość w podejmowaniu kontaktów społecznych
13 Łączenie teorii z praktyką
14 Podzielność uwagi
15 Rozumienie innych
16 Samodzielność w podejmowaniu decyzji
17 Stwarzanie atmosfery życzliwości współdziałania
18 Świadomość organizacyjna
19 Tworzenie więzi
20 Umiejętność pracy w grupie
21 Zdolności organizacyjne
22 Zdolność wnioskowania
Cechy osobowości
1 Aktywność
2 Asertywność
3 Bezinteresowność
4 Cierpliwość
5 Dokładność
6 Empatia
7 Komunikatywność
8 Obowiązkowość
9 Odpowiedzialność
10 Odwaga
11 Optymizm
12 Otwartość i gotowość na zmiany
13 Otwartość
14 Rzetelność
15 Samodzielność
16 Sumienność
17 Wyrozumiałość
18 Zaangażowanie
19 Zdecydowanie
20 Życzliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo- słuchowa
2 Ostrość wzroku
3 Podzielność uwagi
4 Spostrzegawczość
5 Sprawność manualna
6 Szybki refleks
7 Wnikliwość obserwacji
8 Wysoki poziom spostrzegawczości
9 Zręczność rąk