Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Fizjoterapeuta

Kod zawodu: 223903
Data modyfikacji: 2010-05-06 14:09:22

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przeprowadzenie badania fizjoterapeutycznego w celu ustalenia diagnozy czynnościowej i funkcjonalnej pacjenta
A-2 Wykonywanie lub nadzorowanie wykonania zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapeutycznych
A-3 Zlecanie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapeutycznych w oparciu o diagnozę badania lekarskiego i badania fizjoterapeutycznego
A-4 Prowadzenie dokumentacji medycznej postępowania fizjoterapeutycznego zawierającego rozpoznanie, przebieg leczenia i badanie końcowe
A-5 Wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie badania czynnościowego i funkcjonalnego oraz przebiegu postępowania fizjoterapeutycznego osób poddawanych fizjoterapii
A-6 Orzekanie o stopniu niepełnosprawności
A-7 Zlecanie odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych pacjentom w celu przeprowadzenia prawidłowego postępowania fizjoterapeutycznego
A-8 Zlecanie programów w celu podtrzymania i utrwalenia efektów postępowania fizjoterapeutycznego oraz zapobieganiu niepełnosprawności
A-9 Zlecanie, przeprowadzanie lub nadzór nad terapią zajęciową, przekwalifikowaniem zawodowym i adaptacją do nowych warunków życia
A-10 Uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego. Przygotowywanie publikacji naukowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie szczegółowego przebiegu fizjoterapii w danej jednostce chorobowej, dysfunkcji lub zaburzeniu czynnościowym, w oparciu o badanie lekarskie i badanie fizjoterapeutyczne
B-2 Zaplanowanie przeprowadzenia badań kontrolujących przebieg leczenia i oceniających efektywność postępowania fizjoterapeutycznego
B-3 Opracowanie szczegółowych kart badań specyficznych dla różnych jednostek chorobowych i kart informatycznych o przebiegu fizjoterapii
B-4 Opracowanie sposobu i czasu stosowania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych
B-5 Opracowanie programu terapii zajęciowej, adaptacji do nowych warunków życia oraz podanie zawodu na jaki można przekwalifikować pacjenta
B-6 Opracowanie materiałów informacyjnych z zakresu profilaktyki schorzeń: narządu ruchu, neurologicznych, kardiologicznych, pulmunologicznych i innych
B-7 Udział w konsyliach dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu ruchu: chorób neurologicznych, ortopedycznych, kardiologicznych, reumatologicznych, pediatrycznych, pulmunologicznych i innych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem fizjoterapeutów biorącym udział w postępowaniu fizjoterapeutycznym
C-2 Kierowanie pacjenta na konsultacje do lekarzy specjalistów oraz na badania obrazowe narządu ruchu, w trakcie procesu diagnostyki, postępowania fizjoterapeutycznego i po zakończonym postępowaniu fizjoterapeutycznym
C-3 Współdziałanie z całym zespołem terapeutycznym biorącym udział w procesie leczenia; lekarze różnych specjalności, pielęgniarki, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy
C-4 Współpraca z innymi ośrodkami fizjoterapeutycznymi, towarzystwami naukowymi i organizacjami fizjoterapeutycznymi oraz organizacjami innych specjalności medycznych
C-5 Współpraca z rodziną lub opiekunami pacjenta, oraz środowiskiem w którym przebywa pacjent; szkoła, zakład pracy, jeżeli wymagana jest potrzeba włączenia w proces postępowania fizjoterapeutycznego wyżej wymienionych podmiotów
C-6 Współpraca z organizacjami rządowymi i społecznymi w zakresie zachowań prozdrowotnych
C-7 Kierowanie placówką ochrony zdrowia, lub jej oddziałami
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokonywanie przez fizjoterapeutę kierującego zespołem fizjoterapeutycznym bieżących kontroli realizowania postępowania fizjoterapeutycznego przez poszczególnych terapeutów w szczególności poprawności wykonywania zabiegów i prawidłowego ich dokumentowania
D-2 Prezentacja na życzenie, dokumentacji badania wstępnego, przebiegu procesu postępowania fizjoterapeutycznego i badania końcowego fizjoterapeucie kierującemu postępowaniem fizjoterapeutycznym lub lekarzowi kierującemu na fizjoterapię
D-3 Przeprowadza badania ankietowe poziomu jakości świadczonych usług u pacjentów / rodziców - opiekunów pacjentów