Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Fizjoterapeuta

Kod zawodu: 223903

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przeprowadzenie badania fizjoterapeutycznego w celu ustalenia diagnozy czynnościowej i funkcjonalnej pacjenta
A-2 Wykonywanie lub nadzorowanie wykonania zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapeutycznych
A-3 Zlecanie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapeutycznych w oparciu o diagnozę badania lekarskiego i badania fizjoterapeutycznego
A-4 Prowadzenie dokumentacji medycznej postępowania fizjoterapeutycznego zawierającego rozpoznanie, przebieg leczenia i badanie końcowe
A-5 Wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie badania czynnościowego i funkcjonalnego oraz przebiegu postępowania fizjoterapeutycznego osób poddawanych fizjoterapii
A-6 Orzekanie o stopniu niepełnosprawności
A-7 Zlecanie odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych pacjentom w celu przeprowadzenia prawidłowego postępowania fizjoterapeutycznego
A-8 Zlecanie programów w celu podtrzymania i utrwalenia efektów postępowania fizjoterapeutycznego oraz zapobieganiu niepełnosprawności
A-9 Zlecanie, przeprowadzanie lub nadzór nad terapią zajęciową, przekwalifikowaniem zawodowym i adaptacją do nowych warunków życia
A-10 Uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego. Przygotowywanie publikacji naukowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie szczegółowego przebiegu fizjoterapii w danej jednostce chorobowej, dysfunkcji lub zaburzeniu czynnościowym, w oparciu o badanie lekarskie i badanie fizjoterapeutyczne
B-2 Zaplanowanie przeprowadzenia badań kontrolujących przebieg leczenia i oceniających efektywność postępowania fizjoterapeutycznego
B-3 Opracowanie szczegółowych kart badań specyficznych dla różnych jednostek chorobowych i kart informatycznych o przebiegu fizjoterapii
B-4 Opracowanie sposobu i czasu stosowania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych
B-5 Opracowanie programu terapii zajęciowej, adaptacji do nowych warunków życia oraz podanie zawodu na jaki można przekwalifikować pacjenta
B-6 Opracowanie materiałów informacyjnych z zakresu profilaktyki schorzeń: narządu ruchu, neurologicznych, kardiologicznych, pulmunologicznych i innych
B-7 Udział w konsyliach dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu ruchu: chorób neurologicznych, ortopedycznych, kardiologicznych, reumatologicznych, pediatrycznych, pulmunologicznych i innych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem fizjoterapeutów biorącym udział w postępowaniu fizjoterapeutycznym
C-2 Kierowanie pacjenta na konsultacje do lekarzy specjalistów oraz na badania obrazowe narządu ruchu, w trakcie procesu diagnostyki, postępowania fizjoterapeutycznego i po zakończonym postępowaniu fizjoterapeutycznym
C-3 Współdziałanie z całym zespołem terapeutycznym biorącym udział w procesie leczenia; lekarze różnych specjalności, pielęgniarki, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy
C-4 Współpraca z innymi ośrodkami fizjoterapeutycznymi, towarzystwami naukowymi i organizacjami fizjoterapeutycznymi oraz organizacjami innych specjalności medycznych
C-5 Współpraca z rodziną lub opiekunami pacjenta, oraz środowiskiem w którym przebywa pacjent; szkoła, zakład pracy, jeżeli wymagana jest potrzeba włączenia w proces postępowania fizjoterapeutycznego wyżej wymienionych podmiotów
C-6 Współpraca z organizacjami rządowymi i społecznymi w zakresie zachowań prozdrowotnych
C-7 Kierowanie placówką ochrony zdrowia, lub jej oddziałami
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokonywanie przez fizjoterapeutę kierującego zespołem fizjoterapeutycznym bieżących kontroli realizowania postępowania fizjoterapeutycznego przez poszczególnych terapeutów w szczególności poprawności wykonywania zabiegów i prawidłowego ich dokumentowania
D-2 Prezentacja na życzenie, dokumentacji badania wstępnego, przebiegu procesu postępowania fizjoterapeutycznego i badania końcowego fizjoterapeucie kierującemu postępowaniem fizjoterapeutycznym lub lekarzowi kierującemu na fizjoterapię
D-3 Przeprowadza badania ankietowe poziomu jakości świadczonych usług u pacjentów / rodziców - opiekunów pacjentów

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przeprowadzenie badania fizjoterapeutycznego w celu ustalenia diagnozy czynnościowej i funkcjonalnej pacjenta
Lp. umiejętności
1 Planuje realizację poszczególnych etapów badania
2 Dokonuje badania podmiotowego z uwzględnieniem części personalnej i chorobowej oraz socjalnej jeżeli zachodzi taka potrzeba
3 Dokonuje badania przedmiotowego układu ruchu, układu nerwowego, układu krążenia a także wykonuje inne badania potrzebne w procesie leczenia fizjoterapeutycznego
4 Ocenia wyniki badania podmiotowego, przedmiotowego, badań obrazowych na potrzeby fizjoterapii, oraz innych badań stosowanych w procesie fizjoterapii
5 Rozwiązuje problemy diagnostyczne typowe dla specjalności
6 Diagnozuje stan czynnościowy i funkcjonalny pacjenta
7 Dokonuje analizy porównawczej jednostek chorobowych odwołując się do doświadczenia zawodowego i literatury medycznej

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie lub nadzorowanie wykonania zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapeutycznych
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza zabiegi fizjoterapeutyczne; kinezyterapia, fizykoterapia, terapia manualna, metody fizjoterapeutyczne, masaż
2 Przygotowuje pacjenta do zabiegów fizjoterapeutycznych
3 Obsługuje aparaty i urządzenia stosowane w zabiegach fizjoterapeutycznych
4 Ocenia aktualny stan pacjenta przed zabiegiem i w razie potrzeby modyfikuje lub przerywa terapię

Zadanie zawodowe: A-3:
Zlecanie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapeutycznych w oparciu o diagnozę badania lekarskiego i badania fizjoterapeutycznego
Lp. umiejętności
1 Analizuje badanie lekarskie i fizjoterapeutyczne
2 Analizuje wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych zabiegów fizjoterapeutycznych
3 Prowadzi konsultacje z innymi członkami zespołu medycznego
4 Wybiera odpowiednie zabiegi fizjoterapeutyczne w zależności od jednostki chorobowej i okresu chorobowego. Postępowanie lecznicze: kinezyterapia, fizykoterapia, terapia manualna, metody fizjoterapeutyc

Zadanie zawodowe: A-4:
Prowadzenie dokumentacji medycznej postępowania fizjoterapeutycznego zawierającego rozpoznanie, przebieg leczenia i badanie końcowe
Lp. umiejętności
1 Sporządza prawidłowo dokumentację medyczną
2 Analizuje badanie lekarskie i fizjoterapeutyczne
3 Konsultuje informacje zawarte w dokumentacji medycznej z zespołem medycznym
4 Przechowuje zgodnie z prawem dokumentację medyczną
5 Obsługiwanie komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kserokopiarek) faksu i specjalistycznego oprogramowania
6 Korzystanie z wewnętrznych sieci komputerowych oraz poczty e-mailowej

Zadanie zawodowe: A-5:
Wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie badania czynnościowego i funkcjonalnego oraz przebiegu postępowania fizjoterapeutycznego osób poddawanych fizjoterapii
Lp. umiejętności
1 Sporządza opinie lub orzeczenia zgodnie przyjętym nazewnictwem, zapisami pomiarów oraz wynikiem badań
2 Analizuje poprawność przeprowadzonych badań
3 Analizuje badanie lekarskie i fizjoterapeutyczne
4 Ocenia przebieg postępowania fizjoterapeutycznego
5 Konsultuje opinie i orzeczenia z zespołem medycznym
6 Formułowanie informacji (w tym pytań) w sposób zwarty i zrozumiały dla odbiorcy (w formie pisemnej i ustnej)

Zadanie zawodowe: A-6:
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności
Lp. umiejętności
1 Ocenia rodzaj i stopień niepełnosprawności
2 Wykonuje badania czynnościowe i funkcjonalne w danej jednostce chorobowej
3 Analizuje wyniki badań lekarskich i fizjoterapeutycznych
4 Konsultuje opinie z zespołem medycznym
5 Podejmowanie decyzji

Zadanie zawodowe: A-7:
Zlecanie odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych pacjentom w celu przeprowadzenia prawidłowego postępowania fizjoterapeutycznego
Lp. umiejętności
1 Dobiera, zleca właściwe zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze
2 Obsługuje, regulacje i prawidłowo wykorzystuje zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze
3 Przeprowadza pokaz prawidłowego wykorzystania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych
4 Doskonali wiedzę o nowych rozwiązaniach w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych

Zadanie zawodowe: A-8:
Zlecanie programów w celu podtrzymania i utrwalenia efektów postępowania fizjoterapeutycznego oraz zapobieganiu niepełnosprawności
Lp. umiejętności
1 Ustala odpowiednie programy działań fizjoterapeutycznych w podtrzymaniu wyników dotychczasowego leczenia
2 Naucza pacjentów prawidłowego stosowania samodzielnie środków fizjoterapeutycznych w procesie profilaktyki chorobowej
3 Udziela porad w zakresie profilaktyki w procesie profilaktyki chorobowej
4 Ustala czynniki negatywnego wpływu na narząd ruchu
5 Kontroluje przebieg postępowania profilaktycznego

Zadanie zawodowe: A-9:
Zlecanie, przeprowadzanie lub nadzór nad terapią zajęciową, przekwalifikowaniem zawodowym i adaptacją do nowych warunków życia
Lp. umiejętności
1 Analizuje badanie lekarskie i fizjoterapeutyczne
2 Analizuje wskazania do stosowania terapii zajęciowej
3 Wybiera odpowiedni rodzaj terapii zajęciowej w zależności od jednostki chorobowej i obecnego stanu funkcjonalnego pacjenta
4 Wskazuje zawody na które można przekwalifikować pacjenta i przeprowadza proces przekwalifikowania od strony funkcjonalnych możliwości pacjenta
5 Zrozumiałe formułowanie wniosków

Zadanie zawodowe: A-10:
Uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego. Przygotowywanie publikacji naukowych
Lp. umiejętności
1 Dokonuje wyboru form i metod doskonalenia zawodowego
2 Wybiera szkolenia, kursy, konferencje odpowiadające kierunkowi rozwoju zawodowego
3 Korzysta we właściwy sposób z szkoleń, kursów, konferencji
4 Ustala własne cele doskonalenia zawodowego
5 Inicjuje proces doskonalenia zawodowego
6 Tworzy i formułuje problem badawczy
7 Wprowadza nowe obszary badań naukowych przydatne w praktyce fizjoterapeutycznej
8 Prowadzi badania naukowe i je publikuje
9 Dostarcza naukowego uzasadnienia do prowadzonego postępowania fizjoterapeutycznego
10 Posługiwanie się językami obcymi
11 Wyszukiwanie informacji przy wykorzystaniu sieci internet
12 Przygotowywanie informacji drukowanych

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie szczegółowego przebiegu fizjoterapii w danej jednostce chorobowej, dysfunkcji lub zaburzeniu czynnościowym, w oparciu o badanie lekarskie i badanie fizjoterapeutyczne
Lp. umiejętności
1 Analizuje badanie lekarskie i fizjoterapeutyczne
2 Ocenia wskazania i przeciwwskazania do zabiegów fizjoterapeutycznych
3 Wybiera odpowiednie zabiegi fizjoterapeutyczne w zależności od jednostki chorobowej i okresu chorobowego: kinezyterapia, fizykoterapia, terapia manualna, metody fizjoterapeutyczne, masaż
4 Ustala ilość zabiegów
5 Ustala terminy badań kontrolnych
6 Prowadzi prawidłowy zapis zleconych zabiegów

Zadanie zawodowe: B-2:
Zaplanowanie przeprowadzenia badań kontrolujących przebieg leczenia i oceniających efektywność postępowania fizjoterapeutycznego
Lp. umiejętności
1 Analizuje zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne
2 Analizuje przebieg procesu fizjoterapii
3 Wybiera odpowiednie badania kontrolne, testy w stosunku do jednostki chorobowej
4 Konsultuje przeprowadzenie badań kontrolnych z członkami zespołu terapeutycznego

Zadanie zawodowe: B-3:
Opracowanie szczegółowych kart badań specyficznych dla różnych jednostek chorobowych i kart informatycznych o przebiegu fizjoterapii
Lp. umiejętności
1 Korzysta z dokumentacji dotychczasowego przebiegu jednostki chorobowej
2 Ocenia zakres postępowania fizjoterapeutycznego
3 Zapisuje zabiegi fizjoterapeutyczne
4 Zapisuje jednostki chorobowe
5 Tworzy karty badań specyficzne dla grup jednostek chorobowych
6 Korzysta z dokumentacji dotychczasowego przebiegu jednostki chorobowej

Zadanie zawodowe: B-4:
Opracowanie sposobu i czasu stosowania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych
Lp. umiejętności
1 Analizuje badanie lekarskie i fizjoterapeutyczne
2 Analizuje wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych
3 Doskonali wiedzę o nowych rozwiązaniach w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych
4 Obsługuje środki zaopatrzenia ortopedycznego i środki pomocnicze
5 Współpracuje z innym członkami zespołu terapeutycznego

Zadanie zawodowe: B-5:
Opracowanie programu terapii zajęciowej, adaptacji do nowych warunków życia oraz podanie zawodu na jaki można przekwalifikować pacjenta
Lp. umiejętności
1 Analizuje badanie lekarskie i fizjoterapeutyczne
2 Ocenia możliwości przebiegu terapii zajęciowej w danym stanie funkcjonalnym pacjenta
3 Analizuje wskazania do stosowania różnego rodzaju terapii zajęciowej
4 Wybiera odpowiedni rodzaj terapii zajęciowej w zależności od jednostki chorobowej i obecnego stanu funkcjonalnego pacjenta

Zadanie zawodowe: B-6:
Opracowanie materiałów informacyjnych z zakresu profilaktyki schorzeń: narządu ruchu, neurologicznych, kardiologicznych, pulmunologicznych i innych
Lp. umiejętności
1 Analizuje przebieg fizjoterapii, badanie lekarskie i fizjoterapeutyczne
2 Analizuje wskazania i przeciwwskazania do stosowania programów profilaktycznych
3 Wybiera odpowiednie programy profilaktyczne w zależności od jednostki chorobowej i okresu chorobowego
4 Współpracuje ze specjalistami w zakresie jednostki chorobowej pacjenta
5 Współpracuje z pacjentem w procesie tworzenia materiałów profilaktyki
6 Kontroluje przebieg postępowania profilaktycznego
7 Posługiwanie się językami obcymi
8 Wyszukiwanie informacji przy wykorzystaniu sieci internet

Zadanie zawodowe: B-7:
Udział w konsyliach dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu ruchu: chorób neurologicznych, ortopedycznych, kardiologicznych, reumatologicznych, pediatrycznych, pulmunologicznych i innych
Lp. umiejętności
1 Uzasadnia wybór leczenia fizjoterapeutycznego i zabiegów fizjoterapeutycznych
2 Przeprowadza analizę przyczynowo-skutkową wybranego rodzaju leczenia fizjoterapeutycznego
3 Analizuje badanie lekarskie i fizjoterapeutyczne
4 Analizuje wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych zabiegów fizjoterapeutycznych
5 Wybiera odpowiednie zabiegi fizjoterapeutyczne w zależności od jednostki chorobowej, okresu chorobowego i stanu pacjenta

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zespołem fizjoterapeutów biorącym udział w postępowaniu fizjoterapeutycznym
Lp. umiejętności
1 Zarządza zespołem fizjoterapeutów
2 Dobiera odpowiednie zadania i zleca zabiegi fizjoterapeutyczne terapeutom o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
3 Zna umiejętności i wykształcenie terapeutów biorących udział w leczeniu fizjoterapeutycznym
4 Organizuje stanowisko pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii, obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
5 Współpracuje z zespołem z uwzględnieniem podziału zadań
6 Podejmowanie decyzji
7 Współpraca z osobami podległymi

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie pacjenta na konsultacje do lekarzy specjalistów oraz na badania obrazowe narządu ruchu, w trakcie procesu diagnostyki, postępowania fizjoterapeutycznego i po zakończonym postępowaniu fizjoterapeutycznym
Lp. umiejętności
1 Ocenia aktualny stan chorobowy
2 Analizuje przebieg procesu fizjoterapii
3 Analizuje zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne
4 Wybiera rodzaj specjalistycznej konsultacji lekarskiej
5 Zleca odpowiednie badania obrazowe i inne obiektywne badania lekarskie w zależności od specyfiki jednostki chorobowej
6 Jasne formułowanie myśli
7 Negocjowanie

Zadanie zawodowe: C-3:
Współdziałanie z całym zespołem terapeutycznym biorącym udział w procesie leczenia; lekarze różnych specjalności, pielęgniarki, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją medyczną różnych specjalizacji medycznych
2 Dostosowuje współpracę z całym zespołem biorącym udział w procesie leczenia w zależności od zakresu specjalizacji członków zespołu
3 Analizuje badanie lekarskie i fizjoterapeutyczne
4 Wykorzystuje wyniki badań innych członków zespołu terapeutycznego w korygowaniu przebiegu fizjoterapii
5 Szybkie i efektywne komunikowanie się
6 Motywowanie pracowników
7 Współpraca z partnerami, współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi

Zadanie zawodowe: C-4:
Współpraca z innymi ośrodkami fizjoterapeutycznymi, towarzystwami naukowymi i organizacjami fizjoterapeutycznymi oraz organizacjami innych specjalności medycznych
Lp. umiejętności
1 Dostosowuje współpracę z organizacjami, towarzystwami naukowymi fizjoterapeutycznymi i innych specjalności lekarskich do zakresu prowadzonej fizjoterapii
2 Prezentuje swoje wyniki i wnioski badawcze
3 Prowadzi badania naukowe korzystając z dorobku naukowego innych ośrodków i organizacji naukowych
4 Posługuje się dokumentacją medyczną różnych specjalizacji medycznych
5 Korzysta z tradycyjnych i elektronicznych baz danych
6 Analizuje badanie lekarskie i fizjoterapeutyczne

Zadanie zawodowe: C-5:
Współpraca z rodziną lub opiekunami pacjenta, oraz środowiskiem w którym przebywa pacjent; szkoła, zakład pracy, jeżeli wymagana jest potrzeba włączenia w proces postępowania fizjoterapeutycznego wyżej wymienionych podmiotów
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakt z rodziną lub opiekunami pacjenta, oraz środowiskiem w którym przebywa pacjent; szkoła, zakład pracy, jeżeli zachodzi niezbędna potrzeba
2 Prowadzi wywiad środowiskowy z rodziną lub opiekunami pacjenta, oraz środowiskiem w którym przebywa pacjent; szkoła, zakład pracy jeżeli zachodzi niezbędna potrzeba
3 Przekazuje informacje pomagające i wspierające leczenie fizjoterapeutyczne rodzinie lub opiekunom pacjenta, oraz środowisku w którym przebywa pacjent; szkoła, zakład pracy jeżeli zachodzi niezbędna po
4 Kontroluje przebieg współpracy rodziny, opiekunów i środowiska w którym przebywa pacjent w procesie fizjoterapii
5 Formułowanie informacji (w tym pytań) w sposób zwarty i zrozumiały dla odbiorcy (w formie pisemnej i ustnej)
6 Negocjowanie

Zadanie zawodowe: C-6:
Współpraca z organizacjami rządowymi i społecznymi w zakresie zachowań prozdrowotnych
Lp. umiejętności
1 Dostosowuje współpracę z organizacjami rządowymi i społecznymi do zakresu prowadzonej fizjoterapii
2 Ocenia wpływ niepełnej sprawności fizycznej i psychicznej na funkcje społeczne i zawodowe pacjenta
3 Prowadzi konsultacje z organizacjami rządowymi i społecznymi w zakresie promocji zachowań prozdrowotnych
4 Prowadzi badania nad formami zachowań prozdrowotnych
5 Wdraża nowe rozwiązania prozdrowotne z zakresu fizjoterapii
6 Segregowanie i katalogowanie informacji

Zadanie zawodowe: C-7:
Kierowanie placówką ochrony zdrowia, lub jej oddziałami
Lp. umiejętności
1 Zarządzanie wszystkimi strukturami organizacyjnymi placówki zdrowia
2 Tworzy plany działania i rozwoju oraz dokumentuje przyjęte rozwiązania
3 Prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na pracowników, zawiera i rozwiązuje umowy o pracę
4 Korzysta z kodeksu pracy
5 Oblicza wysokość wynagrodzenia za pracę
6 Prowadzi kalkulacje finansowe w placówce zdrowia
7 Dokumentuje działania związane z kierowaniem placówką zdrowia oraz prowadzi dokumentacje osobową pracowników
8 Prowadzi negocjacje z instytucjami finansującymi opiekę zdrowotną
9 Współdziała z organizacjami pracowniczymi w zakresie kierowania placówki zdrowia
10 Kontroluje i sporządza bieżące i okresowe analizy bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi normami
11 Negocjowanie

Zadanie zawodowe: D-1:
Dokonywanie przez fizjoterapeutę kierującego zespołem fizjoterapeutycznym bieżących kontroli realizowania postępowania fizjoterapeutycznego przez poszczególnych terapeutów w szczególności poprawności wykonywania zabiegów i prawidłowego ich dokumentowania
Lp. umiejętności
1 Ocenia pracę fizjoterapeutów pod względem prawidłowo przeprowadzanych zabiegów
2 Ocenia zgodność dokumentacji z przeprowadzonymi zabiegami fizjoterapeutycznymi
3 Analizuje zgodność wykonywanych zabiegów ze zleceniem na zabiegi fizjoterapeutyczne
4 Analizuje przebieg procesu fizjoterapii
5 Wybiera odpowiednie badania kontrolne, testy w stosunku do jednostki chorobowej
6 Rozwiązuje problemy na stanowisku pracy
7 Obsługiwanie komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kserokopiarek) faksu i specjalistycznego oprogramowania
8 Korzystanie z wewnętrznych sieci komputerowych oraz poczty e-mailowej
9 Szybkie i efektywne komunikowanie się

Zadanie zawodowe: D-2:
Prezentacja na życzenie, dokumentacji badania wstępnego, przebiegu procesu postępowania fizjoterapeutycznego i badania końcowego fizjoterapeucie kierującemu postępowaniem fizjoterapeutycznym lub lekarzowi kierującemu na fizjoterapię
Lp. umiejętności
1 Analizuje wyniki badań i ocenia stan czynnościowy i funkcjonalny
2 Sporządza prawidłowo dokumentacje przebiegu fizjoterapii
3 Argumentuje wynikami badań wybór zabiegów fizjoterapeutycznych
4 Odnotowuje wszelkie zmiany w zaplanowanym przebiegu fizjoterapii

Zadanie zawodowe: D-3:
Przeprowadza badania ankietowe poziomu jakości świadczonych usług u pacjentów / rodziców - opiekunów pacjentów
Lp. umiejętności
1 Tworzy ankietę jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów
2 Analizuje wyniki badań ankietowych
3 Wprowadza zmiany w jakości świadczonych usług medycznych
4 Doskonali metody pracy własnej i członków zespołu
5 Motywuje siebie i pracowników do efektywnej pracy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
3 Podzielność uwagi
4 Rozumowanie logiczne
5 Wyobraźnia i myślenie twórcze
6 Zdolność koncentracji uwagi
7 Zdolność podejmowania szybkiej i trafnej decyzji
8 Zdolność współpracy i współdziałania
9 Zdolności językowe
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Empatia
3 Etyka
4 Komunikatywność
5 Logiczne rozumowanie
6 Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi
7 Odporność emocjonalna
8 Odporność na stres
9 Odpowiedzialność
10 Otwartość
11 Pozytywny stosunek do siebie i pacjentów
12 Samodzielność
13 Samokontrola
14 Systematyczność
15 Uczciwość
16 Umiejętności kierownicze
17 Umiejętność współdziałania
18 Zdolność podejmowania trafnej decyzji
19 Zrównoważenie
Sprawności sensomotoryczne
1 Czucie dotykowe
2 Dobra pamięć
3 Dobry stan zdrowia
4 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość
7 Zręczność palców
8 Zręczność rąk