Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

Kod zawodu: 224109

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Ocena stanu podmiotowego i przedmiotowego noworodka.
A-2 Żywienie enteralne i pozajelitowe noworodka.
A-3 Szczepienia ochronne noworodka.
A-4 Test przesiewowy do wykrywania zaburzeń słuchu u noworodków.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy pielęgniarki neonatologicznej i podległego personelu zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
B-2 Wyposażanie stanowiska pracy pielęgniarki neonatologicznej w materiały i narzędzia.
B-3 Organizowanie środowiska terapeutycznego noworodka.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie opieką pielęgniarską noworodka.
C-2 Ustalanie zasad współpracy w procesie diagnostyczno-terapeutyczno-pielęgnacyjnym noworodka.
C-3 Współpraca z kierownictwem i innymi jednostkami organizacyjnymi szpitala w zakresie opieki pielęgniarskiej noworodka.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych noworodka.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Ocena stanu podmiotowego i przedmiotowego noworodka.
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza ukierunkowany wywiad chorobowy z rodzicami/opiekunami noworodka.
2 Przeprowadza badanie przedmiotowe noworodka.
3 Analizuje zgłaszane przez matkę symptomy dotyczące stanu noworodka.
4 Ocenia stan zagrożenia zdrowia i życia noworodków.
5 Interpretuje badania diagnostyczne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i elektrodiagnostyki noworodka.
6 Monitoruje i ocenia warunki adaptacji noworodka do życia pozamacicznego.

Zadanie zawodowe: A-2:
Żywienie enteralne i pozajelitowe noworodka.
Lp. umiejętności
1 Prowadzenie poradnictwa w zakresie żywienia noworodków chorych.
2 Różnicuje leczenie żywieniowe noworodka w zależności od rodzaju stosowanych mieszanek eliminacyjnych.
3 Podaje pokarm noworodkowi różnymi drogami (doustnie, przez gastrostomie, zgłębnik żołądkowy, zgłębnik jelitowy).
4 Rozpoznaje i zapobiega powikłaniom żywienia enteralnego i pozajelitowego noworodka.
5 Pielęgnuje wkłucie centralne noworodka.
6 Ocenia i monitoruje ryzyko zakażenia w miejscu wkłucia centralnego u noworodka.
7 Ocenia i monitoruje stan odżywienia noworodka.
8 Edukuje rodziców/opiekunów w zakresie żywienia enteralnego i pozajelitowego noworodka.
9 Prowadzi dokumentację żywienia noworodka.

Zadanie zawodowe: A-3:
Szczepienia ochronne noworodka.
Lp. umiejętności
1 Przygotowanie szczepionek do iniekcji.
2 Różne techniki szczepienia.
3 Rozpoznawanie i zapobieganie powikłaniom poszczepiennym.
4 Edukuje rodziców/opiekunów w zakresie realizacji szczepień ochronnych.
5 Prowadzenie dokumentacji szczepień.

Zadanie zawodowe: A-4:
Test przesiewowy do wykrywania zaburzeń słuchu u noworodków.
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza badanie słuchu u noworodków.
2 Obsługuje urządzenie do rejestracji fotoemisji akustycznych u noworodka.
3 Edukuje rodziców/opiekunów w zakresie wykonania badania słuchu u noworodka.
4 Prowadzenie dokumentacji badania słuchu u noworodka.

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy pielęgniarki neonatologicznej i podległego personelu zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Lp. umiejętności
1 Organizuje własne stanowisko pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii, obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
2 Przestrzega podstawowe prawa pracodawcy i pracownika.
3 Stosuje przepisy prawa pracy.
4 Prowadzi i przechowuje dokumentację pielęgniarską zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5 Rozwiązuje problemy na swoim stanowisku pracy zgodnie z uprawnieniami.
6 Podejmuje decyzje organizacyjne w sytuacjach problemowych i konfliktowych w ramach swoich uprawnień.
7 Kreuje wizerunek pielęgniarki neonatologicznej.
8 Realizuje zadania na własnym stanowisku pracy.
9 Planuje pracę własną i podległych pracowników w zakresie realizacji opieki.
10 Doskonali metody pracy własnej i współpracowników.
11 Określa bieżące i miesięczne harmonogramy pracy.
12 Ocenia przebieg wykonywanej pracy.
13 Inicjuje i wprowadza zmiany organizacyjne w obszarze działania.

Zadanie zawodowe: B-2:
Wyposażanie stanowiska pracy pielęgniarki neonatologicznej w materiały i narzędzia.
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje aparaturę, sprzęt i narzędzia na stanowisku pracy pielęgniarki neonatologicznej.
2 Dokonuje samooceny w zakresie obsługi stanowiska pracy pielęgniarki neonatologicznej.
3 Monitoruje problemy w zakresie organizacji stanowiska pracy pielęgniarki neonatologicznej.

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie środowiska terapeutycznego noworodka.
Lp. umiejętności
1 Organizuje warunki do świadczenia opieki pielęgniarskiej
2 Ułatwia kontakt z rodzicami/opiekunami
3 Przestrzega praw pacjenta/dziecka
4 Zapewnia bezpieczeństwo noworodkowi
5 Organizuje i modyfikuje opiekę nad noworodkiem
6 Rozpoznaje sytuację społeczną noworodka i jego rodziny w związku z chorobą i niepełnosprawnością
7 Organizuje działania edukacyjne dla rodziców/opiekunów

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie opieką pielęgniarską noworodka.
Lp. umiejętności
1 Uczestniczy w rozpoznawaniu, planowaniu, realizacji i ocenie świadczonej opieki neonatologicznej.
2 Uczestniczy w ustaleniu priorytetów opieki zdrowotnej.
3 Skutecznie komunikuje się z noworodkiem, jego rodzicami/opiekunami i członkami zespołu terapeutycznego.
4 Wykonuje i interpretuje zapis EKG u noworodka.
5 Podaje leki drogą dożylną u noworodka.
6 Przetacza krew i preparaty krwiopochodne u noworodka.
7 Stosuje i monitoruje tlenoterapię u noworodka.
8 Podejmuje działania resuscytacyjne u noworodka.
9 Monitoruje funkcje życiowe noworodka we wszystkich fazach leczenia.
10 Opracowuje standardy opieki i procedury działań pielęgniarskich nad noworodkiem.

Zadanie zawodowe: C-2:
Ustalanie zasad współpracy w procesie diagnostyczno-terapeutyczno-pielęgnacyjnym noworodka.
Lp. umiejętności
1 Informuje rodziców/opiekunów o zasadach opieki nad noworodkiem w różnym stanie zdrowia.
2 Wyjaśnia konieczność przestrzegania zaleceń pielęgnacyjnych u noworodka.
3 Włącza rodziców/opiekunów do odpowiedzialności za proces leczniczo-pielęgnacyjny noworodka.
4 Ocenia stopień opanowania wiedzy i umiejętności do udziału w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym przez rodziców/opiekunów noworodka.
5 Projektuje efektywne formy, metody i środki pracy edukacyjnej dla rodziców/opiekunów noworodka.
6 Koryguje niewłaściwie opanowaną wiedzę i umiejętności rodziców/opiekunów w zakresie działań pielęgnacyjno-terapeutycznych nad noworodkiem.
7 Wspiera rodziców/opiekunów w zmaganiu się z chorobą lub niepełnosprawnością noworodka.

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z kierownictwem i innymi jednostkami organizacyjnymi szpitala w zakresie opieki pielęgniarskiej noworodka.
Lp. umiejętności
1 Koordynuje współpracę pomiędzy kierownictwem a pracownikami oddziału neonatologicznego.
2 Rozdziela zadania zgodnie z kompetencjami.
3 Prowadzi strategię marketingową.
4 Kontroluje pracę zespołu pielęgniarskiego.
5 Uczestniczy w pracach komisji przetargowych.
6 Opracowuje i koordynuje zakładowy program doskonalenia zawodowego pracowników w oddziale neonatologicznym.
7 Realizuje program adaptacji nowo zatrudnionego pracownika w oddziale neonatologicznym.
8 Stwarza pracownikom warunki do doskonalenia zawodowego w oddziale neonatologicznym.

Zadanie zawodowe: D-1:
Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych noworodka.
Lp. umiejętności
1 Prowadzi kartę intensywnego nadzoru noworodka.
2 Prowadzi dokumentację rejestru zakażeń szpitalnych u noworodka.
3 Prowadzi kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie zasad pielęgnacji noworodka w domu.
4 Autoryzuje świadczenia zdrowotne w opiece nad noworodkiem.
5 Prowadzi dokumentację procesu pielęgnowania u noworodka.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Dokładność
3 Koncentracja uwagi
4 Kreatywność
5 Logicznego myślenia
6 Łatwość nawiązywania kontaktów
7 Łatwość podejmowania decyzji
8 Podzielności uwagi
9 Rozumowanie logiczne
10 Wnikliwej obserwacji
11 Wyobraźnia i myślenie twórcze
12 Wytrwałość
13 Zdolność koncentracji uwagi
14 Zdolność prowadzenia negocjacji
15 Zorganizowanego działania
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Delikatność i dokładność
3 Gotowość do wprowadzania zmian
4 Inicjatywność
5 Odporność emocjonalna
6 Odpowiedzialność
7 Praworządność
8 Rzetelność
9 Samodzielność
10 Samokontrola
11 Samoorganizacja
12 Umiejętność nawiązywania kontaktu
13 Umiejętność podejmowania decyzji
14 Umiejętność postępowania z ludźmi
15 Umiejętność pracy w zespole
16 Umiejętność współdziałania
17 Wytrwałość
18 Zdecydowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Aktywne słuchanie
2 Asertywność
3 Czujność
4 Dobra pamięć
5 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
6 Kreatywność w rozwiązywaniu problemów
7 Logiczne myślenie
8 Odpowiedzialność
9 Skrupulatność
10 Spostrzegawczość
11 Szybki refleks
12 Wnikliwość obserwacji
13 Zaangażowanie
14 Zdolność koncentracji uwagi
15 Zręczność manualna