Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neurologicznego

Kod zawodu: 224110
Data modyfikacji: 2010-05-06 11:57:26

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Modyfikowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem dorosłym z chorobą i / lub urazem układu nerwowego leczonego zachowawczo i / lub operacyjnie
A-2 Modyfikowanie opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą i/ lub urazem układu nerwowego leczonego zachowawczo i/lub operacyjnie
A-3 Ocenianie stanu zagrożenia życia i zdrowia w chorobach centralnego układu nerwowego, wdrażanie postępowania w ramach swoich uprawnień
A-4 Różnicowanie opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi i wyższych czynności nerwowych
A-5 Stosowanie i doradzanie w zakresie prewencji pierwotnej, wtórnej i późnej w chorobach układu nerwowego
A-6 Przygotowanie pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji w chorobach układu nerwowego
A-7 Uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie neurologii oraz wykorzystywanie wyników w działalności praktycznej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy i opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą neurologiczną leczonym zachowawczo i /lub operacyjnie
B-2 Opracowanie i wdrażanie dokumentacji pielęgniarskiej pacjenta z chorobą neurologiczną
B-3 Organizowanie doskonalenia zawodowego pielęgniarek w całościowej opiece nad pacjentem z chorobą układu nerwowego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespole interdyscyplinarnym, z rodziną i innymi instytucjami dla zapewnienia niezbędnych warunków do realizacji pełnoprofilowej opieki pielęgniarskiej
C-2 Koordynowanie pracą zespołu w opiece nad pacjentem z chorobą układu nerwowego
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokonywanie oceny jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą neurologiczną
D-2 Monitorowanie i kontrolowanie wdrażania i funkcjonowania standardów i procedur praktyki zawodowej, prowadzenia dokumentacji opieki pielęgniarskiej