Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neurologicznego

Kod zawodu: 224110

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Modyfikowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem dorosłym z chorobą i / lub urazem układu nerwowego leczonego zachowawczo i / lub operacyjnie
A-2 Modyfikowanie opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą i/ lub urazem układu nerwowego leczonego zachowawczo i/lub operacyjnie
A-3 Ocenianie stanu zagrożenia życia i zdrowia w chorobach centralnego układu nerwowego, wdrażanie postępowania w ramach swoich uprawnień
A-4 Różnicowanie opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi i wyższych czynności nerwowych
A-5 Stosowanie i doradzanie w zakresie prewencji pierwotnej, wtórnej i późnej w chorobach układu nerwowego
A-6 Przygotowanie pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji w chorobach układu nerwowego
A-7 Uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie neurologii oraz wykorzystywanie wyników w działalności praktycznej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy i opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą neurologiczną leczonym zachowawczo i /lub operacyjnie
B-2 Opracowanie i wdrażanie dokumentacji pielęgniarskiej pacjenta z chorobą neurologiczną
B-3 Organizowanie doskonalenia zawodowego pielęgniarek w całościowej opiece nad pacjentem z chorobą układu nerwowego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespole interdyscyplinarnym, z rodziną i innymi instytucjami dla zapewnienia niezbędnych warunków do realizacji pełnoprofilowej opieki pielęgniarskiej
C-2 Koordynowanie pracą zespołu w opiece nad pacjentem z chorobą układu nerwowego
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokonywanie oceny jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą neurologiczną
D-2 Monitorowanie i kontrolowanie wdrażania i funkcjonowania standardów i procedur praktyki zawodowej, prowadzenia dokumentacji opieki pielęgniarskiej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Modyfikowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem dorosłym z chorobą i / lub urazem układu nerwowego leczonego zachowawczo i / lub operacyjnie
Lp. umiejętności
1 Dostosowuje rodzaj i kolejność działań pielęgniarskich w zależności od rodzaju schorzenia i/lub uszkodzenia centralnego układu nerwowego
2 Monitoruje bezpośredni pomiar ciśnienia śródczaszkowego
3 Wdraża działania zapobiegające powikłaniom
4 Prowadzi trening pęcherza moczowego z dysfunkcją neurogenną
5 Komunikuje się z chorym z afatycznymi lub dyzartrycznymi zaburzeniami mowy

Zadanie zawodowe: A-2:
Modyfikowanie opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą i/ lub urazem układu nerwowego leczonego zachowawczo i/lub operacyjnie
Lp. umiejętności
1 Dostosowuje rodzaj i kolejność działań pielęgniarskich w zależności od rodzaju schorzenia i/lub uszkodzenia centralnego układu nerwowego oraz wieku pacjenta
2 Monitoruje bezpośredni pomiar ciśnienia śródczaszkowego
3 Wdraża działania zapobiegające powikłaniom.
4 Wykorzystuje wiedzę z psychologii klinicznej w opiece nad dzieckiem i jego rodziną
5 Dobiera formy i sposób komunikacji do wieku dziecka i rodzaju uszkodzenia centralnego układu nerwowego
6 Stymuluje rozwój psychomotoryczny dziecka z chorobą i/ lub urazem w obrębie centralnego układu nerwowego

Zadanie zawodowe: A-3:
Ocenianie stanu zagrożenia życia i zdrowia w chorobach centralnego układu nerwowego, wdrażanie postępowania w ramach swoich uprawnień
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje stan i/lub zagrożenia życia oraz dokonuje wstępnej oceny ciężkości uszkodzenia centralnego układu nerwowego
2 Prowadzi resuscytację krążeniowo-oddechową i monitoruje stan pacjenta
3 Ocenia stan świadomości przy pomocy wybranej metody (skali)
4 Sprawuje opiekę nad pacjentem w ostrej fazie udaru mózgu
5 Wykonuje i interpretuje zapis elektrokardiograficzny
6 Wykonuje badanie fizykalne
7 Stosuje tlenoterapię

Zadanie zawodowe: A-4:
Różnicowanie opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi i wyższych czynności nerwowych
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje i różnicuje zaburzenia psychiczne
2 Nawiązuje kontakt z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi, wyższych czynności nerwowych
3 Dostosowuje działania pielęgniarskie do rodzaju zaburzenia psychicznego
4 Bierze udział w rehabilitacji podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie zawodowe: A-5:
Stosowanie i doradzanie w zakresie prewencji pierwotnej, wtórnej i późnej w chorobach układu nerwowego
Lp. umiejętności
1 Dobiera metody i sposoby realizacji programów profilaktycznych oraz promocji zdrowia
2 Wzbudza motywację pacjenta do eliminowania zachowań mających negatywny wpływ na zdrowie
3 Kształtuje postawy i zachowania prozdrowotne
4 Ocenia poziom edukacji pacjenta
5 Dobiera metody i sposoby realizacji programów profilaktycznych oraz promocji zdrowia

Zadanie zawodowe: A-6:
Przygotowanie pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji w chorobach układu nerwowego
Lp. umiejętności
1 Aktywizuje chorego i jego rodzinę do działań samoopiekuńczych
2 Kształtuje u pacjenta umiejętności samoobserwacji, samokontroli i oceny swojego stanu zdrowia
3 Motywuje do podejmowania zachowań prozdrowotnych
4 Wdraża pacjenta i jego rodzinę do działań samoopiekuńczych
5 Określa deficyt w zakresie samoopieki chorego

Zadanie zawodowe: A-7:
Uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie neurologii oraz wykorzystywanie wyników w działalności praktycznej
Lp. umiejętności
1 Uczestniczy w prowadzonych badaniach naukowych w zakresie swoich uprawnień
2 Współpracuje ściśle z interdyscyplinarną grupą badaczy
3 Dostarcza naukowego uzasadnienia dla świadczonej opieki pielęgniarskiej

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy i opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą neurologiczną leczonym zachowawczo i /lub operacyjnie
Lp. umiejętności
1 Bierze dział w projektowaniu modelu organizacji pracy w oddziale neurologicznym
2 Organizuje sprawny przepływ informacji o pacjencie
3 Rozwiązuje problemy organizacyjne na stanowisku pracy
4 Zabezpiecza obsadę kadrowaną na stanowisku pracy, przydziela zadania zgodnie z uprawnieniami poprzez określenie bieżących i miesięcznych harmonogramów pracy w kierowanej jednostce zgodnie z uprawnieni

Zadanie zawodowe: B-2:
Opracowanie i wdrażanie dokumentacji pielęgniarskiej pacjenta z chorobą neurologiczną
Lp. umiejętności
1 Dostosowuje elementy dokumentacji pielęgniarskiej do specjalistycznej opieki neurologicznej
2 Prowadzi bieżący instruktaż dokumentowania działań pielęgniarskich
3 Organizuje prawidłowy obieg dokumentacji pacjenta

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie doskonalenia zawodowego pielęgniarek w całościowej opiece nad pacjentem z chorobą układu nerwowego
Lp. umiejętności
1 Udziela instruktażu i prowadzi szkolenia dla pielęgniarek w zakresie pielęgnowania pacjentów z chorobami neurologicznymi
2 Szacuje potrzeby w kształceniu specjalistycznym pielęgniarek i przedkłada wnioski przełożonym
3 Projektuje zakres, metody i formy doskonalenia zawodowego pielęgniarek

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca w zespole interdyscyplinarnym, z rodziną i innymi instytucjami dla zapewnienia niezbędnych warunków do realizacji pełnoprofilowej opieki pielęgniarskiej
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z innymi profesjonalistami w szpitalu i/ lub przychodni w celu zapewnienia opieki zdrowotnej
2 Współpracuje z organizacjami społecznymi i instytucjami działającymi na rzecz pacjenta i rodziny
3 Włącza pacjenta i jego rodzinę do aktywnej współpracy w leczeniu i pielęgnowaniu

Zadanie zawodowe: C-2:
Koordynowanie pracą zespołu w opiece nad pacjentem z chorobą układu nerwowego
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę zespołu pielęgniarek w opiece nad pacjentem z chorobą neurologiczną
2 Prowadzi bieżącą kontrolę wykonywanych działań na każdym etapie pielęgnowania oraz sposobu dokumentowania tych działań przez zespół pielęgniarski
3 Rozwiązuje problemy organizacyjne w kierowanym zespole powstające podczas sprawowania opieki nad pacjentem z chorobą układu nerwowego
4 Opracowuje i wdraża programy adaptacji nowych pracowników do pracy na stanowisku pielęgniarki
5 Prowadzi bieżącą i okresową ocenę pracy pracowników (w ramach swoich uprawnień)

Zadanie zawodowe: D-1:
Dokonywanie oceny jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą neurologiczną
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje czynniki sprzyjające i utrudniające osiągnięcie wysokiej jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą neurologiczną
2 Opracowuje i wdraża kryteria do oceny jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą neurologiczną
3 Dokonuje zmian organizacyjnych dla zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą układu nerwowego
4 Analizuje poziom satysfakcji pacjentów i ich rodzin z jakości udzielonych świadczeń pielęgniarskich

Zadanie zawodowe: D-2:
Monitorowanie i kontrolowanie wdrażania i funkcjonowania standardów i procedur praktyki zawodowej, prowadzenia dokumentacji opieki pielęgniarskiej
Lp. umiejętności
1 Bierze udział w tworzeniu standardów i procedur opieki nad pacjentem z chorobą neurologiczną
2 Dba o rzetelne dokumentowanie działań pielęgniarskich w swojej jednostce
3 Kontroluje etapy wdrażania i stosowania wzorów dokumentacji, standardów i procedur pielęgniarskich oraz proponuje zmiany do przyjętych standardów i metod dokumentowania


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne myślenie
2 Dobra pamięć
3 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
4 Podzielność uwagi
5 Rozumowanie logiczne
6 Umiejętność obserwacji i słuchania
7 Wyobraźnia i myślenie twórcze
8 Zdolności organizacyjne
9 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Efektywne komunikowanie się z ludźmi
4 Empatia
5 Gotowość do wprowadzenia zmian
6 Komunikatywność
7 Kreatywność w rozwiązywaniu problemów
8 Odporność emocjonalna
9 Operatywność
10 Samodzielność
11 Samokontrola
12 Systematyczność
13 Umiejętności kierownicze
14 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
15 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
16 Umiejętność współdziałania w zespole
17 Zdolność przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Czujność
2 Koordynacja wzrokowo-słuchowa
3 Spostrzegawczość
4 Szybki refleks
5 Wnikliwość obserwacji
6 Zręczność manualna