Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Specjalista ds. reklamy

Kod zawodu: 241917

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Tworzenie strategii reklamy własnego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa zleceniodawcy, propozycja budżetu na cele reklamowe
A-2 Gromadzenie i przetwarzanie informacji o odbiorcach usług reklamowych oraz rozpoznanie potrzeb klientów
A-3 Przygotowanie realizacji reklamy lub kampanii reklamowej
A-4 Wykup czasu i powierzchni w mediach oraz przygotowanie media planu
A-5 Uczestniczenie w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa poprzez działania z zakresu PR
A-6 Przygotowywanie umów, pism i rozliczanie kampanii
A-7 Korzystanie z urządzeń technicznych stosowanych w usługach reklamowych zgodnie z przepisami bhp i ochrony środowiska
A-8 Modernizacja przekazów reklamowych oraz zlecanie badań w tym zakresie
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy w biurze reklamy
B-2 Planowanie i usprawnianie pracy własnej i podległego personelu oraz doskonalenie osobistych kompetencji
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie pracą podległego personelu oraz współpraca z różnymi działami w przedsiębiorstwie
C-2 Koordynowanie i nadzór pracy podwykonawców i kooperantów zewnętrznych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie pracy personelu, jakości wykonania produktów reklamowych oraz realizacji usług własnych i podwykonawców
D-2 Monitorowanie realizacji media planu oraz produktów i usług reklamowych zgodnie z przyjętym harmonogramem

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Tworzenie strategii reklamy własnego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa zleceniodawcy, propozycja budżetu na cele reklamowe
Lp. umiejętności
1 Pozyskuje informacje o planie rozwoju przedsiębiorstwa, marketingu i sprzedaży zleceniodawcy oraz własnego przedsiębiorstwa
2 Poznaje produkt lub usługę, która ma być reklamowana
3 Dokonuje oceny bieżącej sytuacji marki: jaki jest jej udział w rynku, sprzedaż, zyskowność, konsumenci, świadomość i pozycja
4 Analizuje wcześniejsze kampanie danej marki
5 Analizuje rynek reklamy
6 Analizuje ofertę konkurencji
7 Weryfikuje cele klienta odnosząc je do rzeczywistości, w której marka jest osadzona
8 Określa perspektywę czasową - okres, w którym cel będzie osiągnięty
9 Określa sposoby monitorowania i modyfikowania strategii
10 Tworzy plany strategii reklamy, przedstawia je do akceptacji
11 Dopasowuje strategię reklamową do strategii marketingowej i do strategii komunikacyjnej
12 Ustala media plan dla działań reklamowych
13 Planuje budżet na wydatki reklamowe lub planuje wydatki w ramach wyznaczonego budżetu
14 Ustala kryteria według których będzie oceniany postęp w strategii
15 Precyzuje strategię prowadzenia wszelkich działań promocyjnych (reklamowych, sponsoringowych itp.)
16 Prowadzi rozmowy telefoniczne posługuje się mediami
17 Prowadzi rozmowy telefoniczne posługuje się mediami elektronicznymi (sms, e-mail, przeglądarki internetowe)
18 Posługuje się pakietem biurowym
19 Prowadzi rozmowy handlowe i negocjacje w języku ojczystym oraz językach obcych

Zadanie zawodowe: A-2:
Gromadzenie i przetwarzanie informacji o odbiorcach usług reklamowych oraz rozpoznanie potrzeb klientów
Lp. umiejętności
1 Wyszukuje, selekcjonuje i prowadzi ewidencję informacji o klientach za pomocą technik komputerowych
2 Wykorzystuje technologie informacyjne i zasoby Internetu do pozyskiwania informacji o rynku reklamy
3 Analizuje wyniki badań produktu lub usługi oraz zapoznaje się ze strategią reklamową przedsiębiorstwa
4 Pozyskuje informacje na podstawie Brief'u klienta lub sporządza go
5 Poznaje cechy produktu lub usługi, która ma być reklamowana
6 Analizuje głównych konkurentów zleceniodawcy
7 Precyzuje grupę docelową produktu do przekazu reklamowego
8 Poznaje cele jakie firma lub produkt powinien osiągnąć poprzez kampanię
9 Określa techniki i metody przedstawiania koncepcji produktu
10 Zapoznaje się z obowiązującą identyfikacją wizualną firmy/produktu lub proponuje jej stworzenie (wyznaczenie standardów komunikacji graficznej)
11 Doradza usługobiorcy przy zdefiniowaniu szczegółowych celów reklamowych
12 Analizuje dane telemetryczne
13 Analizuje wszystkie dane i wytyczne oraz przedstawia wstępną koncepcję reklamy i sposób jej realizacji
14 Rozbudza potrzeby działań reklamowych
15 Ustala budżet kampanii i przedstawia go do akceptacji zleceniodawcy lub dostosowuje kampanię do możliwości budżetu

Zadanie zawodowe: A-3:
Przygotowanie realizacji reklamy lub kampanii reklamowej
Lp. umiejętności
1 Ustala budżet i zakres kampanii na podstawie wstępnie zaakceptowanych propozycji i podpisuje umowę lub zlecenie
2 Dostosowuje elementy kampanii do zasad marki zawartych w Księdze Marki (Brand Manual)
3 Dobiera treści reklamowe (slogany, hasła, scenariusze telewizyjne i radiowe, projekty graficzne)
4 Weryfikuje treść oraz przekaz reklamy, dbając o jej zgodność z założeniami strategii komunikacji
5 Dobiera materiały do realizacji zamówienia
6 Wybiera odpowiednie środki przekazu (TV, radio, prasa, ogłoszenia, plakaty, bilboardy, Internet, itp.)
7 Planuje zakup mediów
8 Przeprowadza analizy post-campaign
9 Tworzy raporty skuteczności kampanii na bazie dostępnych danych telemetrycznych lub innych
10 Kontaktuje się regularnie z dotychczasowymi klientami, bada ich poziom zadowolenia
11 Informuje o zmianach w umowie
12 Analizuje reklamacje składane przez klientów

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykup czasu i powierzchni w mediach oraz przygotowanie media planu
Lp. umiejętności

Zadanie zawodowe: A-5:
Uczestniczenie w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa poprzez działania z zakresu PR
Lp. umiejętności
1 Promuje działalność własnego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa zleceniodawcy zgodnie z planem strategii promocji
2 Tworzy właściwe relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem
3 Reprezentuje firmę podczas targów i wystaw
4 Przeprowadza akcje informacyjne i sponsorskie
5 Posługuje się programem do prezentacji (np. Power Point)
6 Prezentuje pokazy trójwymiarowe (np. Flash)
7 Udostępnia firmowe ulotki, foldery, portfolio
8 Organizuje eventy
9 Zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych
10 Podejmuje współpracę z redakcjami mediów wybranych do realizacji założonych planów strategii reklamowej
11 Organizuje konferencje prasowe dla przedsiębiorstwa

Zadanie zawodowe: A-6:
Przygotowywanie umów, pism i rozliczanie kampanii
Lp. umiejętności
1 Zapoznaje się ze wzorem umów
2 Sporządza umowę lub aneks w oparciu o założenia kampanii
3 Zleca sporządzenie faktury lub sam ją wystawia
4 Porównuje faktyczne koszty kampanii z zaplanowanym budżetem
5 Administruje kampanię
6 Przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych
7 Przestrzega przepisy zawarte w prawie autorskim
8 Przestrzega przepisów w zakresie prawa cywilnego
9 Przestrzega przepisów o działalności gospodarczej
10 Stosuje przepisy w zakresie prawa prasowego
11 Przestrzega wymagań określonych w ustawie o radiofonii i telewizji
12 Przestrzega przepisów o ochronie informacji niejawnych

Zadanie zawodowe: A-7:
Korzystanie z urządzeń technicznych stosowanych w usługach reklamowych zgodnie z przepisami bhp i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Obsługuje kserokopiarkę i fax
2 Obsługuje komputer i urządzenia peryferyjne (drukarka, skaner)
3 Przygotowuje prezentacje multimedialne
4 Obsługuje i edytuje bazy danych i dokumenty tekstowe
5 Binduje i laminuje dokumenty
6 Wykorzystuje w swojej pracy pocztę elektroniczną i Internet
7 Przestrzega przepisy bezpieczeństwa i ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: A-8:
Modernizacja przekazów reklamowych oraz zlecanie badań w tym zakresie
Lp. umiejętności
1 Porównuje oddziaływanie różnego rodzaju przekazów reklamowych
2 Obserwuje kolorystykę i grafikę reklam
3 Monitoruje wykorzystywane wizerunki w reklamie
4 Obserwuje modę na rodzaj muzyki stosowanej w reklamie
5 Analizuje mody i trendy w reklamie
6 Wyszukuje informacje o technicznych innowacjach w reklamie
7 Zleca badanie jakości i skuteczności przekazów reklamowych
8 Określa korzyści wynikające ze stosowania nowoczesnych technologii produkcji przekazu reklamowego
9 Określa przewagi i słabości rynkowe przedsiębiorstwa i interpretuje je pod kątem działalności reklamowej
10 Proponuje wdrożenie nowych technologii tworzenia przekazów reklamowych i rezygnację z technologii przestarzałych

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy w biurze reklamy
Lp. umiejętności
1 Wybiera właściwą technikę prezentacji
2 Wybiera i podłącza odpowiednie urządzenia peryferyjne
3 Gromadzi niezbędne dokumenty do pracy poza biurem
4 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii
5 Instaluje odpowiednie urządzenia do prezentacji u klienta
6 Organizuje stanowisko wystawiennicze i ekspozycję

Zadanie zawodowe: B-2:
Planowanie i usprawnianie pracy własnej i podległego personelu oraz doskonalenie osobistych kompetencji
Lp. umiejętności
1 Ustala cele zawodowe i adaptuje je do pracy całego zespołu
2 Tworzy harmonogram prac wykorzystując techniki informatyczne
3 Planuje pracę własna i podległych pracowników
4 Proponuje szkolenia dla podległego personelu
5 Wyszukuje możliwości własnego uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i treningach
6 Wdraża innowacyjne rozwiązania organizacyjne
7 Zapoznaje się z literaturą zawodową, również obcojęzyczną
8 Wprowadza nowoczesne sposoby zarządzania firmą
9 Przeprowadza okresowe oceny jakości pracy personelu
10 Sporządza system motywacji pracowników i wprowadza go w życie

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie pracą podległego personelu oraz współpraca z różnymi działami w przedsiębiorstwie
Lp. umiejętności
1 Ustala z przełożonym harmonogram pracy
2 Kieruje zespołem współpracowników
3 Współpracuje z działem kreacji oraz przekazuje harmonogram pracy
4 Ustala harmonogram pracy z działem marketingowym oraz z działem reklamy
5 Ustala terminy wykonania zleceń z działem wykonywania reklam
6 Sporządza raporty z etapów realizacji prac
7 Współpracuje przy projektowaniu przekazu reklamowego
8 Współpracuje z działem planowania mediów
9 Zleca do działu finansowego uzasadnienie strategii reklamowej - co zdziała ona dla produktu w sensie jego sprzedaży, zysku, dystrybucji

Zadanie zawodowe: C-2:
Koordynowanie i nadzór pracy podwykonawców i kooperantów zewnętrznych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy handlowe z podwykonawcami, negocjuje ceny zakupu
2 Współdziała przy opracowaniu strategii kampanii reklamowej z firmami marketingowymi
3 Współpracuje z działami reklamy rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, działami reklamy gazet i portali internetowych
4 Współpracuje z badaczami rynku i analitykami
5 Konsultuje projekty przekazu reklamowego z plastykami, grafikami, muzykami, reżyserami
6 Zleca wykonanie druków firmom poligraficznym i drukarniom
7 Zleca opracowanie treści reklam copywriter-om
8 Zleca zaprojektowanie i kodowanie stron internetowych
9 Sporządza zamówienia i harmonogram prac dla podwykonawców
10 Zleca wykonanie galanterii reklamowej, banerów, flag itp. podwykonawcom
11 Konsultuje treść umowy z prawnikiem

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie pracy personelu, jakości wykonania produktów reklamowych oraz realizacji usług własnych i podwykonawców
Lp. umiejętności
1 Przedstawia projekty produktu lub usługi do akceptacji
2 Gromadzi zatwierdzone projekty i wydruki próbne (proof, chromalin)
3 Nadzoruje prace przygotowalni poligraficznej i drukarni
4 Analizuje projekty i wydruki próbne z efektem finalnym
5 Analizuje jakość wykonania stron WWW
6 Ocenia jakość wykonania galanterii reklamowej oraz jakość nadruku
7 Sprawdza jakość wykonania sitodruku na różnych mediach reklamowych
8 Ocenia jakość druku solventowego
9 Zleca nadzór budowlany wykonania reklam zewnętrznych (billboard, pylon, totem, itp.)
10 Sprawdza spełnienie wszystkich założeń merytorycznych projektów i scenariuszy z produktem końcowym
11 Kontroluje produkcję filmów reklamowych
12 Analizuje skuteczność przeprowadzonej kampanii reklamowej

Zadanie zawodowe: D-2:
Monitorowanie realizacji media planu oraz produktów i usług reklamowych zgodnie z przyjętym harmonogramem
Lp. umiejętności
1 Monitoruje realizację strategii reklamowej i kampanii
2 Obserwuje przebieg prac u podwykonawców zgodnie z terminarzem
3 Monitoruje emisję w mediach
4 Kontroluje terminową produkcję filmów reklamowych
5 Monitoruje realizację sesji fotograficznych
6 Czuwa nad terminowym odbiorem druków
7 Powiadamia klienta o wszelkich zmianach w terminach odbiorów


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Organizacyjne
2 Plastyczne
3 Podzielność uwagi
4 Predyspozycje do kontaktów z drugim człowiekiem
5 Rozumowanie logiczne
6 Techniczne
7 Uzdolnienia plastyczne
8 Uzdolnienia werbalne/słowne
9 Wyobraźnia i myślenie twórcze
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Ciekawość poznawcza
3 Dokładność
4 Dyspozycyjność
5 Elokwencja
6 Gotowość do wprowadzania zmian
7 Inicjatywność
8 Komunikatywność
9 Kreatywność
10 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
11 Odporność emocjonalna
12 Odporność na stres
13 Odpowiedzialność
14 Operatywność
15 Przedsiębiorczość
16 Samodzielność
17 Samokontrola
18 Skłonność do samokształcenia
19 Systematyczność
20 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
21 Umiejętność planowania
22 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
23 Umiejętność słuchania i obserwacji
24 Umiejętność współdziałania
25 Wiarygodność
26 Wytrwałość i cierpliwość
27 Zaangażowanie
28 Zamiłowanie do dokładności, ładu i porządku
29 Zdolność przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Czujność
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Odporność emocjonalna
4 Ostrość słuchu
5 Podzielność uwagi
6 Refleks
7 Rozróżnianie barw
8 Spostrzegawczość
9 Sprawność kończyn górnych
10 Wyobraźnia przestrzenna
11 Zręczność rąk
12 Elastyczne podejście do rozwiązywania problemów
13 Rozumowanie logiczne
14 Podzielność uwagi
15 Łatwość wypowiadania się na piśmie