Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Agent reklamowy (zawód szkolny: Technik organizacji reklamy)

Kod zawodu: 342901
Data modyfikacji: 2010-05-10 10:57:01

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Gromadzenie i przetwarzanie informacji o potencjalnych odbiorcach usług reklamowych oraz rynku konkurencji
A-2 Pozyskiwanie klientów korzystających z usług w zakresie reklamy
A-3 Prowadzenie kompleksowej obsługi klienta
A-4 Sporządzanie kosztorysów, pism i innych dokumentów handlowych (umowa, aneks, faktura)
A-5 Publikacja przekazu reklamowego w różnych typach mediów
A-6 Przygotowanie ofert na usługi reklamowe w ramach zamówień publicznych
A-7 Modernizacja usług reklamowych - inicjowanie i realizacja badań w tym zakresie
A-8 Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa świadczącego usługi reklamowe
A-9 Obsługiwanie urządzeń technicznych wykorzystywanych w usługach reklamowych zgodnie z przepisami bhp i ochrony środowiska
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i usprawnianie pracy oraz doskonalenie osobistych kompetencji
B-2 Organizowanie stanowisk pracy w celu świadczenia usług
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kooperowanie z firmami marketingowymi i specjalistycznymi oraz ekspertami, dostawcami usług i materiałów reklamowych
C-2 Pośredniczenie w realizacji usług reklamowych we współpracy z różnymi działami organizacyjnymi przedsiębiorstwa
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie wykonania produktów oraz realizacji usług
D-2 Monitorowanie realizacji usług reklamowych zgodnie