Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Agent reklamowy (zawód szkolny: Technik organizacji reklamy)

Kod zawodu: 342901

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Gromadzenie i przetwarzanie informacji o potencjalnych odbiorcach usług reklamowych oraz rynku konkurencji
A-2 Pozyskiwanie klientów korzystających z usług w zakresie reklamy
A-3 Prowadzenie kompleksowej obsługi klienta
A-4 Sporządzanie kosztorysów, pism i innych dokumentów handlowych (umowa, aneks, faktura)
A-5 Publikacja przekazu reklamowego w różnych typach mediów
A-6 Przygotowanie ofert na usługi reklamowe w ramach zamówień publicznych
A-7 Modernizacja usług reklamowych - inicjowanie i realizacja badań w tym zakresie
A-8 Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa świadczącego usługi reklamowe
A-9 Obsługiwanie urządzeń technicznych wykorzystywanych w usługach reklamowych zgodnie z przepisami bhp i ochrony środowiska
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i usprawnianie pracy oraz doskonalenie osobistych kompetencji
B-2 Organizowanie stanowisk pracy w celu świadczenia usług
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kooperowanie z firmami marketingowymi i specjalistycznymi oraz ekspertami, dostawcami usług i materiałów reklamowych
C-2 Pośredniczenie w realizacji usług reklamowych we współpracy z różnymi działami organizacyjnymi przedsiębiorstwa
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie wykonania produktów oraz realizacji usług
D-2 Monitorowanie realizacji usług reklamowych zgodnie

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Gromadzenie i przetwarzanie informacji o potencjalnych odbiorcach usług reklamowych oraz rynku konkurencji
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje technologie informacyjne i zasoby Internetu
2 Wyszukuje, selekcjonuje i prowadzi ewidencję informacji
3 Rozpoznaje i aktualizuje informacje o sposobach i zakresie działania konkurencyjnych firm reklamowych
4 Stosuje techniki komputerowe w prowadzeniu dokumentacji i przetwarzaniu informacji
5 Archiwizuje dane i informacje
6 Analizuje przekaz reklamowy dostępny w różnych źródłach

Zadanie zawodowe: A-2:
Pozyskiwanie klientów korzystających z usług w zakresie reklamy
Lp. umiejętności
1 Analizuje informacje o potencjalnych klientach
2 Kontaktuje się z klientami bezpośrednio i prowadzi rozmowy telefoniczne
3 Udziela informacji i porad zainteresowanym
4 Rozpoznaje potrzeby klienta
5 Pozyskuje zlecenia
6 Analizuje potrzeby oraz ustala kategorie klienta pod względem przyszłych zysków
7 Dostosowuje ofertę do możliwości finansowych klienta
8 Prowadzi rozmowy handlowe z potencjalnym klientem w języku ojczystym oraz językach obcych
9 Posługuje się pojazdem samochodowym w celu dotarcia do klienta

Zadanie zawodowe: A-3:
Prowadzenie kompleksowej obsługi klienta
Lp. umiejętności
1 Aranżuje spotkania z klientem
2 Prezentuje usługi i produkty klientom
3 Pomaga usługobiorcy przy zdefiniowaniu szczegółowych celów reklamowych
4 Zapoznaje się z gotowym wzorem reklamy i założeniami przedstawionymi przez klienta
5 Przedstawia własną koncepcję na wykonanie reklamy
6 Doradza klientowi przy wyborze usługi reklamowej
7 Dobiera środki i nośniki reklamy w zależności od celu (funkcji) reklamy oraz branży towarowej
8 Dobiera materiały do realizacji zamówienia
9 Prowadzi rozmowy handlowe i negocjacje
10 Przyjmuje zlecenie i przygotowuje umowy z klientem
11 Ustala zakres współpracy
12 Informuje klienta o zmianach w umowie
13 Windykuje należności
14 Przyjmuje reklamację
15 Monitoruje poziom satysfakcji klientów
16 Podtrzymuje kontakty z klientem, którzy dotychczas korzystali z usług
17 Realizuje programy lojalnościowe (ciągłości zamówień)
18 Zapewnia dystrybucję produktów oraz usług do klientów

Zadanie zawodowe: A-4:
Sporządzanie kosztorysów, pism i innych dokumentów handlowych (umowa, aneks, faktura)
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje materiały i ceny częściowe do oferty, zlecenia
2 Wylicza wartość usługi na podstawie cen częściowych
3 Analizuje oferty z kosztami przedstawionymi przez podwykonawców
4 Ocenia poprawność przedstawionych kosztów
5 Opracowuje umowy oraz aneksy w przypadku wprowadzania zmian do umów
6 Sporządza różnego typu faktury
7 Stosuje przepisy w zakresie ochrony danych osobowych
8 Stosuje przepisy w zakresie prawa autorskiego
9 Stosuje przepisy w zakresie prawa cywilnego
10 Stosuje przepisy w zakresie prawa o działalności gospodarczej
11 Sporządza pisma do różnego rodzaju instytucji

Zadanie zawodowe: A-5:
Publikacja przekazu reklamowego w różnych typach mediów
Lp. umiejętności
1 Wykupuje czas antenowy w radio i TV
2 Przekazuje scenariusz reklamy TV i materiały nagraniowe (teledysk, reklamówka telewizyjna)
3 Przekazuje scenariusz reklamy radiowej
4 Wykupuje powierzchnię reklamową na łamach gazet, czasopism
5 Przekazuje projekt reklamy do publikacji na stronach www

Zadanie zawodowe: A-6:
Przygotowanie ofert na usługi reklamowe w ramach zamówień publicznych
Lp. umiejętności
1 Monitoruje biuletyny i strony internetowe z ogłaszanymi przetargami
2 Selekcjonuje (wybiera) przetargi pod kątem przewidywanych dochodów
3 Rozpoznaje i analizuje potrzeby klientów oraz ustala ich hierarchię
4 Pobiera i analizuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
5 Sporządza ofertę przetargową
6 Kompletuje dokumentację niezbędną do udziału w przetargu
7 Reprezentuje firmę przy otwieraniu ofert przetargowych

Zadanie zawodowe: A-7:
Modernizacja usług reklamowych - inicjowanie i realizacja badań w tym zakresie
Lp. umiejętności
1 Obserwuje mody i trendy na produkty i usługi reklamowe
2 Monitoruje wykorzystywane wizerunki w reklamie
3 Wychwytuje muzykę aktualnych reklam
4 Gromadzi informację o najnowszych technologiach wykonywania reklam
5 Obserwuje i porównuje oddziaływanie różnego typu reklam
6 Zleca badanie jakości i skuteczności świadczonych usług reklamowych
7 Inicjuje badania rynkowe pozwalające określić gusta potencjalnych klientów oraz wielkość zapotrzebowania na dany produkt
8 Określa przewagi i słabości rynkowe przedsiębiorstwa i interpretuje je pod kątem działalności reklamowej
9 Proponuje wprowadzenie nowych technologii wykonywania reklam lub zaniechania przestarzałych
10 Określa korzyści wynikające ze stosowania postępu technicznego

Zadanie zawodowe: A-8:
Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa świadczącego usługi reklamowe
Lp. umiejętności
1 Realizuje plan strategii prezentacji firmy
2 Reprezentuje firmę na targach, wystawach itp.
3 Realizuje działalność informacyjną firmy (np. mailing)
4 Promuje usługi reklamowe świadczone przez przedsiębiorstwo
5 Obsługuje program do prezentacji lub rzutnika
6 Obsługuje program do prezentacji trójwymiarowej (3D)
7 Udostępnia ulotki reklamowe prezentujące firmę
8 Rozpoznaje rynek reklamy, aktualne trendy i rynek konkurencyjny
9 Tworzy właściwe relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem
10 Organizuje konferencje prasowe dla przedsiębiorstwa
11 Wykorzystuje technologie informacyjne i komunikacyjne

Zadanie zawodowe: A-9:
Obsługiwanie urządzeń technicznych wykorzystywanych w usługach reklamowych zgodnie z przepisami bhp i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Wysyła i odbiera faksy
2 Obsługuje kserokopiarkę
3 Skanuje dokumenty
4 Obsługuje komputer i urządzenia peryferyjne (drukarka, skaner)
5 Edytuje dokumenty tekstowe
6 Obsługuje i edytuje bazy danych
7 Przetwarza działania matematyczno-statystyczne za pomocą arkuszy kalkulacyjnych
8 Przygotowuje prezentacje multimedialne
9 Korzysta z Internetu i poczty elektronicznej
10 Przestrzega przepisy bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie i usprawnianie pracy oraz doskonalenie osobistych kompetencji
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę własna i podległych pracowników
2 Analizuje informacje i dokonuje wstępnego wyboru partnerów
3 Wykorzystuje istniejące i tworzy własne bazy danych
4 Sporządza harmonogramy z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego
5 Wyznacza cele zawodowe i dostosowuje je do pracy całego zespołu
6 Zleca przeprowadzanie szkoleń dla podległego personelu
7 Wyszukuje możliwości własnego uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i treningach
8 Korzysta z literatury zawodowej polskiej i obcojęzycznej
9 Wprowadza innowacje rozwiązania organizacyjne, procesowe, produktowe, środowiskowe, marketingowe

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie stanowisk pracy w celu świadczenia usług
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii
2 Dobiera i instaluje odpowiednie urządzenia peryferyjne
3 Kompletuje projekty i niezbędne dokumenty do realizacji zlecenia w terenie
4 Dobiera metody i techniki prezentacji
5 Podłącza urządzenia do prezentacji u klienta, na targach i wystawach branżowych
6 Adaptuje warunki do pracy w plenerze (nagrywanie reklamówek TV i teledysków)
7 Przystosowuje warunki do pracy w studio (nagrywanie reklamówek radiowych - spotów)
8 Uczestniczy w targach i pokazach branżowych

Zadanie zawodowe: C-1:
Kooperowanie z firmami marketingowymi i specjalistycznymi oraz ekspertami, dostawcami usług i materiałów reklamowych
Lp. umiejętności
1 Współdziała przy opracowaniu strategii kampanii reklamowej z firmami marketingowymi
2 Podejmuje współpracę z badaczami rynku
3 Konsultuje treści merytoryczne umowy lub aneksu z prawnikiem
4 Współpracuje z plastykami, muzykami, reżyserami
5 Współpracuje z grafikami i architektami
6 Współpracuje z autorami tekstów reklamowych
7 Współpracuje z twórcami stron internetowych
8 Uzgadnia ilość powierzchni i czasu w mediach (prasa, radio, TV)
9 Współpracuje z firmami poligraficznymi i drukarniami
10 Zleca wykonanie gadgetów, banerów, flag itp. podwykonawcom
11 Zamawia u dostawców materiały reklamowe (PCV, pleksa, aluminium, papiery, folie itp.)
12 Uczestniczy w wykonywaniu zlecenia (zdjęcia, reklamówki RTV i TV)
13 Organizuje sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamowe

Zadanie zawodowe: C-2:
Pośredniczenie w realizacji usług reklamowych we współpracy z różnymi działami organizacyjnymi przedsiębiorstwa
Lp. umiejętności
1 Konsultuje harmonogram pracy ze zwierzchnikami
2 Ustala harmonogram pracy z działem projektowym
3 Ustala harmonogram pracy z działem marketingowym
4 Ustala harmonogram pracy z działem technicznym
5 Kieruje zespołem współpracowników
6 Przekazuje zamówienia bezpośredniemu przełożonemu
7 Przekazuje wykonane zlecenia do fakturowania
8 Sporządza raporty i kosztorysy powykonawcze
9 Przygotowuje raporty z pozyskania klienta oraz etapów realizacji prac
10 Proponuje zwierzchnikom nowe formy pozyskiwania odbiorców
11 Przedstawia „pomysły” promocji usług reklamowych oraz usprawnienia wykonywanych zleceń
12 Współpracuje przy projektowaniu przekazu reklamowego odpowiedniego do strategii marketingowej i rodzaju mediów

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie wykonania produktów oraz realizacji usług
Lp. umiejętności
1 Prezentuje projekty produktu lub usługi do akceptacji i naniesienia poprawek
2 Kompletuje zatwierdzone projekty graficzne reklam, wydruków próbnych, cromalinów (pojedynczy wydruk)
3 Kompletuje zatwierdzone prototypy (np. miniatury form przestrzennych)
4 Porównuje kolorystykę i układ graficzny projektów, wydruków próbnych, cromalinów z wydrukiem finalnym
5 Porównuje projekt techniczny reklamy zewnętrznej z gotowym produktem (billboard, pylon, totem, otok świetlny itp.)
6 Ocenia jakość wykonanych gadgetów reklamowych z nadrukami (np. zegary, koszulki, długopisy, zapalniczki)
7 Określa precyzję wykonania sitodruku na różnych mediach reklamowych
8 Kontroluje jakość druku solventowego na różnych typach mediów (banery, siatki, folie)
9 Sprawdza techniczną i graficzną jakość wykonania strony WWW
10 Monitoruje emisję w mediach
11 Porównuje wstępny scenariusz reklamy radiowej z efektem końcowym
12 Określa wyrazistość (czytelność) przekazu wykonanej reklamy telewizyjnej
13 Nadzoruje prace przygotowalni poligraficznej i drukarni

Zadanie zawodowe: D-2:
Monitorowanie realizacji usług reklamowych zgodnie
Lp. umiejętności
1 Sporządza zamówienia dla współpracujących firm
2 Prowadzi zestawienia zamówień
3 Analizuje uwagi klienta do projektu i nanosi poprawki
4 Obserwuje postępy w przebiegu prac u podwykonawców
5 Sporządza częściowe protokoły odbioru prac
6 Oceniania wartość komunikacyjną, artystyczną i estetyczną przygotowanej reklamy
7 Korzysta z programów do zapisu cyfrowego na płycie CD/DVD
8 Korzysta z różnych sposobów przekazywania wykonanych produktów i usług
9 Ocenia przebieg, skuteczność i efektywność przeprowadzonej kampanii reklamowej


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Elastyczne podejście do rozwiązywania problemów
3 Gotowość do samokształcenia
4 Koncentracja uwagi
5 Łatwość wypowiadania się
6 Łatwość wypowiadania się na piśmie
7 Manualne
8 Myślenie abstrakcyjne
9 Plastyczne
10 Podzielność uwagi
11 Predyspozycje do kontaktów z drugim człowiekiem
12 Rozumowanie logiczne
13 Uzdolnienia organizacyjne
14 Uzdolnienia plastyczne
15 Uzdolnienia techniczne
16 Uzdolnienia werbalne/słowne
17 Wyobraźnia i myślenie twórcze
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Ciekawość poznawcza
3 Dokładność
4 Dyspozycyjność
5 Elokwencja
6 Gotowość do wprowadzania zmian
7 Inicjatywność
8 Komunikatywność
9 Kreatywność
10 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
11 Miła aparycja
12 Odporność emocjonalna
13 Odporność na stres
14 Odpowiedzialność
15 Okazywanie szacunku dla wartości i indywidualności klienta
16 Operatywność
17 Samodzielność
18 Samokontrola
19 Skłonność do samokształcenia
20 Systematyczność
21 Świadomość własnych możliwości i ograniczeń
22 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
23 Umiejętność planowania
24 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
25 Umiejętność postępowania z ludźmi
26 Umiejętność słuchania i obserwacji
27 Umiejętność współdziałania
28 Wiarygodność
29 Wyczucie sytuacji
30 Wytrwałość i cierpliwość
31 Zaangażowanie
32 Zamiłowanie do dokładności, ładu i porządku
33 Zdolność przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry refleks
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Ostrość słuchu
4 Rozróżnianie barw
5 Spostrzegawczość
6 Sprawność kończyn górnych
7 Wyobraźnia przestrzenna
8 Zręczność rąk