Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Handel
Obszar zawodowy: Specjalista do spraw marketingu i handlu

Kod zawodu: 241912

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Identyfikowanie potencjalnych odbiorców produktów.
A-2 Budżetowanie promocji konsumenckich i handlowych.
A-3 Przygotowywanie przekazów promocyjnych i strategii ich wdrażania.
A-4 Zarządzanie reklamą firmy.
A-5 Prowadzenie pierwotnych i wtórnych badań rynku
B Zadania organizacyjne
B-1 Opracowywanie propozycji strategii i planów marketingowych
B-2 Nadzorowanie realizacji strategii i planów marketingowych
B-3 Kształtowanie działań usprawniających obsługę klientów firmy.
B-4 Wypracowywanie korzystnego wizerunku firmy.
B-5 Organizowanie procesów posprzedażowych.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem współpracowników.
C-2 Kierowanie działem marketingu.
C-3 Motywowanie i szkolenie pracowników firmy w zakresie różnych form promocji przedsiębiorstwa.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Wykonywanie pomiarów wyników różnych działań promocyjnych oraz ocena ich efektywności.
D-2 Monitorowanie wolumenów sprzedaży.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Identyfikowanie potencjalnych odbiorców produktów.
Lp. umiejętności
1 Bada rynkowe potrzeby klientów.
2 Analizuje potrzeby klientów i ustala ich hierarchię.
3 Wyznacza segmenty docelowe rynku.

Zadanie zawodowe: A-2:
Budżetowanie promocji konsumenckich i handlowych.
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia promocji konsumenckiej i handlowej.
2 Konstruuje plan promocyjny.
3 Opracowuje budżet promocji.
4 Prezentuje założenia planowania i budżetowania promocji.

Zadanie zawodowe: A-3:
Przygotowywanie przekazów promocyjnych i strategii ich wdrażania.
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia narzędzia promocji-mix.
2 Dobiera i synchronizuje instrumenty komunikacji marketingowej.
3 Konstruuje narzędzi promocji.
4 Opracowuje program promocji produktów.
5 Projektuje strategię wdrażania programu promocji.

Zadanie zawodowe: A-4:
Zarządzanie reklamą firmy.
Lp. umiejętności
1 Dokonuje wyboru motywów reklamowych.
2 Planuje formę przekazu reklamowego.
3 Tworzy reklamowy mediaplan.
4 Wykazuje związek między reklamą firmy i cechami produktu, jego opakowaniem, ceną i sposobem zapłaty.

Zadanie zawodowe: A-5:
Prowadzenie pierwotnych i wtórnych badań rynku
Lp. umiejętności
1 Formułuje problem badawczy.
2 Wybiera metody i techniki badań rynkowych.
3 Opracowuje ankietę badawczą.
4 Przeprowadza badania rynkowe.
5 Interpretuje wyniki badań rynkowych.
6 Prezentuje wyniki badań rynkowych.

Zadanie zawodowe: B-1:
Opracowywanie propozycji strategii i planów marketingowych
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje rynek docelowy produktu.
2 Formułuje propozycję strategii marketingowej.
3 Opracowuje plany marketingowe.
4 Identyfikuje docelowe segmenty klientów.
5 Formułuje cele strategiczne przedsiębiorstwa.
6 Opracowuje harmonogram działań marketingowych.

Zadanie zawodowe: B-2:
Nadzorowanie realizacji strategii i planów marketingowych
Lp. umiejętności
1 Dobiera odpowiednią strategię marketingową dla przedsiębiorstwa.
2 Wdraża plany marketingowe i kontroluje ich realizację.
3 Opracowuje budżet i kontrolę wydatków marketingowych.
4 Koordynuje działania komórek wdrażających strategię marketingową.
5 Kieruje zespołem osób wdrażających plany marketingowe.
6 Raportuje realizację planów marketingowych przełożonym.

Zadanie zawodowe: B-3:
Kształtowanie działań usprawniających obsługę klientów firmy.
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje potrzeby klientów.
2 Dobiera techniki wspomagające obsługę klientów.
3 Monitoruje satysfakcję klientów.
4 Przygotowuje nowe wzory opakowań.
5 Przygotowywanie wzorów nowych materiałów ekspozycyjnych.
6 Szkoli personel sprzedaży w zakresie obsługi klientów.
7 Planuje organizację procesu sprzedaży.

Zadanie zawodowe: B-4:
Wypracowywanie korzystnego wizerunku firmy.
Lp. umiejętności
1 Tworzy właściwe relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem.
2 Dobiera odpowiednie środki przekazu w celu wzbudzania zainteresowania przedsiębiorstwem i jego produktami.
3 Planuje działania skierowane na Public Relations
4 Informuje otoczenie o ważnych wydarzeniach w przedsiębiorstwie.
5 Nawiązuje i podtrzymuje korzystne relacje z mediami.
6 Eksponuje w procesie komunikacji silne strony firmy i jej produktów.

Zadanie zawodowe: B-5:
Organizowanie procesów posprzedażowych.
Lp. umiejętności
1 Analizuje reklamacje składane przez klientów.
2 Prowadzi kontakty posprzedażowe z klientami.
3 Zbiera opinie klientów na temat używanych produktów.
4 Koordynuje prace między osobami rozpatrującymi reklamacje klientów.

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zespołem współpracowników.
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę własną i współpracowników.
2 Organizuje procesy pracy.
3 Motywuje do pracy.
4 Dobiera odpowiedni styl kierowania.
5 Analizuje własne osiągnięcia i określa ich wpływa na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa.
6 Kontroluje efekty pracy podwładnych.

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie działem marketingu.
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę w dziale marketingu.
2 Organizuje pracę działu marketingu.
3 Dobiera odpowiednie narzędzia kontroli pracy i mierzy efekty pracy pracowników.
4 Koordynuje pracę przedstawicieli handlowych.
5 Współpracuje z równoległymi stanowiskami w dziale marketingu i sprzedaży.
6 Łączy wymagania przełożonych ze współpracą w zespole.
7 Opracowuje raporty o istotnych zdarzeniach dotyczących pracy w dziale marketingu.

Zadanie zawodowe: C-3:
Motywowanie i szkolenie pracowników firmy w zakresie różnych form promocji przedsiębiorstwa.
Lp. umiejętności
1 Tworzy system motywacji i szkoleń pracowników działu marketingu
2 Dobiera odpowiednie metody i narzędzi motywowania.
3 Organizuje szkolenia pracowników w zakresie promocji przedsiębiorstwa i jego produktów.
4 Dobiera odpowiednie metod kształcenia i środki dydaktyczne.

Zadanie zawodowe: D-1:
Wykonywanie pomiarów wyników różnych działań promocyjnych oraz ocena ich efektywności.
Lp. umiejętności
1 Wyznacza wskaźniki sprzedaży, świadomości i wizerunku marki produktu.
2 Mierzy efektywność reklamy.
3 Mierzy efektywność promocji-mix.
4 Wykazuje wpływ wyników monitorowania na korekty planu promocji i doskonalenie pracy przedsiębiorstwa.

Zadanie zawodowe: D-2:
Monitorowanie wolumenów sprzedaży.
Lp. umiejętności
1 Analizuje i ocenia wolumen sprzedaży.
2 Wyznacza trendy sprzedaży.
3 Poszukuje znaczących czynników wywierających wpływ na poziom sprzedaży.
4 Analizuje wpływ zmiennych na wskaźniki sprzedaży.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Logiczne rozumowanie
4 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
5 Odporność emocjonalna
6 Podzielność uwagi
7 Uzdolnienia plastyczne
8 Uzdolnienia rachunkowe
9 Wyobraźnia i twórcze myślenie
10 Wyobraźnia przestrzenna
11 Zdolność koncentracji uwagi
12 Zdolność przekonywania
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Ekspresyjność
4 Empatia
5 Inicjatywność
6 Łatwość przechodzenia od jednej czynności do drugiej
7 Niezależność
8 Odporność emocjonalna
9 Samodzielność
10 Samokontrola
11 Umiejętności kierownicze
12 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
13 Umiejętność perswazji
14 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
15 Umiejętność postępowania z ludźmi
16 Umiejętność pracy w szybkim tempie
17 Umiejętność współdziałania i współpracy
18 Wytrwałość
Sprawności sensomotoryczne
1 Rozróżnianie barw
2 Spostrzegawczość
3 Sprawności manualne.
4 Szybki refleks
5 Zmysł organizacyjny