Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Pracownik informacji turystycznej

Kod zawodu: 422104

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Gromadzenie, przetwarzanie i aktualizowanie informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, sportowych i gospodarczych w regionie
A-2 Świadczenie usług informacyjnych dotyczących wydarzeń kulturalnych, sportowych i gospodarczych w regionie
A-3 Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących atrakcji turystycznych regionu, jego zagospodarowania turystycznego i dostępności
A-4 Opracowywanie bazy danych dotyczących atrakcji turystycznych regionu, jego zagospodarowania turystycznego i dostępności
A-5 Opracowywanie oraz prowadzenie strony internetowej zawierającej aktualny katalog produktów turystycznych regionu
A-6 Opracowywanie programu promocji oraz popularyzowanie walorów turystycznych regionu
A-7 Udzielanie informacji o regionach turystycznych Polski
A-8 Udzielanie porad z zakresu rekreacji i turystyki
A-9 Sprzedawanie biletów komunikacji miejskiej, do lokalnych atrakcji, map, przewodników i pamiątek charakterystycznych dla danego regionu
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie punktu informacji turystycznej
B-2 Organizowanie i obsługa stoiska na targach turystycznych
B-3 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracowanie z instytucjami działającymi w turystyce oraz branży turystycznej regionu
C-2 Współdziałanie z mediami i agencjami reklamowymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Badanie jakości własnej obsługi klienta w zakresie udzielania informacji turystycznej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Gromadzenie, przetwarzanie i aktualizowanie informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, sportowych i gospodarczych w regionie
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia źródła i nośniki informacji turystycznej
2 Rozpoznaje potrzeby informacyjne klientów
3 Dostosowuje rodzaj informacji turystycznej do potrzeb i oczekiwań klienta
4 Wyszukuje informacje dotyczących wydarzeń kulturalnych, sportowych i gospodarczych w regionie
5 Opracowuje i porządkuje informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych, sportowych i gospodarczych w regionie sporządzane na różnych nośnikach informacji
6 Stosuje programy komputerowe w celu przetwarzania informacji
7 Korzysta z sieci komputerowych, stron WWW
8 Korzysta z programu komputerowego „Infotur”

Zadanie zawodowe: A-2:
Świadczenie usług informacyjnych dotyczących wydarzeń kulturalnych, sportowych i gospodarczych w regionie
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje potrzeby informacyjne klientów
2 Dobiera rodzaj informacji turystycznej do potrzeb i oczekiwań klienta
3 Rozpowszechnia informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych, sportowych i gospodarczych w regionie w różnych formach/ na różnych nośnikach
4 Udostępnia informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych, sportowych i gospodarczych w regionie w różnych formach/ na różnych nośnikach
5 Rozpoznaje rodzaj i typ psychologiczny klientów
6 Komunikuje się z klientem indywidualnym i instytucjonalnym w zakresie udzielania informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, sportowych i gospodarczych w regionie
7 Nawiązuje i prowadzi konwersację
8 Komunikuje się w języku obcym

Zadanie zawodowe: A-3:
Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących atrakcji turystycznych regionu, jego zagospodarowania turystycznego i dostępności
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia źródła informacji turystycznej dotyczącej atrakcji turystycznych regionu, zagospodarowania turystycznego i dostępności
2 Klasyfikuje i charakteryzuje atrakcje turystyczne regionu, zagospodarowania turystycznego i dostępności
3 Pozyskuje i aktualizuje informacje dotyczące atrakcji turystycznych regionu, zagospodarowania turystycznego i dostępności z różnych źródeł
4 Selekcjonuje i grupuje zebrane informacje
5 Wprowadza i modyfikuje informacje
6 Korzysta z sieci komputerowych
7 Stosuje różne formy udostępniania informacji dotyczących atrakcji turystycznych regionu, zagospodarowania turystycznego i dostępności
8 Opracowuje materiały informacyjne
9 Komunikuje się z klientem indywidualnym i instytucjonalnym
10 Posługuje się językiem obcym

Zadanie zawodowe: A-4:
Opracowywanie bazy danych dotyczących atrakcji turystycznych regionu, jego zagospodarowania turystycznego i dostępności
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje i charakteryzuje atrakcje turystyczne regionu, zagospodarowania turystycznego i dostępności
2 Pozyskuje i aktualizuje informacje dotyczących atrakcji turystycznych regionu, zagospodarowania turystycznego i dostępności
3 Selekcjonuje i grupuje zebrane informacje
4 Kataloguje informacje
5 Opracowuje bazę danych
6 Wprowadza i modyfikuje informacje
7 Sortuje i przeszukuje bazę danych
8 Korzysta z sieci komputerowych
9 Posługuje się językiem obcym

Zadanie zawodowe: A-5:
Opracowywanie oraz prowadzenie strony internetowej zawierającej aktualny katalog produktów turystycznych regionu
Lp. umiejętności
1 Obsługuje sprzęt komputerowy, a w szczególności komputer, drukarkę, skaner
2 Korzysta z systemu operacyjnego WINDOWS
3 Posługuje się edytorem tekstu (np. WORD)
4 Posługuje się pakietem biurowym OFFICE oraz innymi programami użytkowymi stosowanymi w turystyce
5 Korzysta z sieci INTERNET
6 Posługuje się programami komputerowymi do tworzenia stron internetowych
7 Tworzy i umieszcza w sieci INTERNET własne strony WWW
8 Pozyskuje i wymienia informacje ze światem za pomocą internetu
9 Posługuje się językiem obcym

Zadanie zawodowe: A-6:
Opracowywanie programu promocji oraz popularyzowanie walorów turystycznych regionu
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia instrumenty marketingu a w szczególności środki promocji towarów i usług
2 Opracowuje program promocji
3 Szacuje koszty promocji
4 Rozróżnia cel komunikacji marketingowej
5 Dobiera środki promocji do rodzaju produktu turystycznego i celu promocji
6 Dobiera media do celu komunikacji, rodzaju odbiorcy, rodzaju produktu i budżetu
7 Sporządza wybrane środki reklamy
8 Kreuje wizerunek produktu turystycznego miasta/ regionu

Zadanie zawodowe: A-7:
Udzielanie informacji o regionach turystycznych Polski
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia regiony turystyczne Polski
2 Czyta i posługuje się planami, mapami geograficznymi i turystycznymi
3 Czyta i posługuje się informatorami turystycznymi
4 Charakteryzuje atrakcje turystyczne regionów
5 Charakteryzuje zagospodarowanie turystyczne regionów a w szczególności bazę noclegową
6 Rozróżnia połączenia komunikacyjne z regionem turystycznym
7 Posługuje się rozkładami komunikacyjnymi różnych przewoźników krajowych i zagranicznych
8 Charakteryzuje krajowy produkt turystyczny
9 Charakteryzuje usługi turystyczne regionu
10 Komunikuje się z ludźmi
11 Dobiera sposoby obsługi klienta w zależności od jego typu psychologicznego
12 Rozpoznaje potrzeby klientów w zakresie informacji turystycznej
13 Komunikuje się językiem obcym

Zadanie zawodowe: A-8:
Udzielanie porad z zakresu rekreacji i turystyki
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z klientem
2 Dobiera sposoby obsługi klienta w zależności od jego typu psychologicznego
3 Rozpoznaje potrzeby klientów w zakresie informacji turystycznej
4 Klasyfikuje i charakteryzuje usługi turystyczne
5 Dobiera formy i kategorie turystyki do potrzeb klienta
6 Porównuje obiekty noclegowe różnych rodzajów i kategorii
7 Analizuje lokalne, krajowe i zagraniczne połączenia komunikacyjne pod kątem potrzeb klienta
8 Dobiera atrakcje turystyczne do potrzeb klienta
9 Analizuje oferty turystyczne pod kątem potrzeb klienta
10 Komunikuje się językiem obcym

Zadanie zawodowe: A-9:
Sprzedawanie biletów komunikacji miejskiej, do lokalnych atrakcji, map, przewodników i pamiątek charakterystycznych dla danego regionu
Lp. umiejętności
1 Obsługuje klienta
2 Obsługuje kasę fiskalną
3 Dobiera sposób obsługi klienta w zależności od jego typu psychologicznego
4 Udziela poradnictwa sprzedażowego
5 Sporządza obliczenia związane z procesem zakupu i sprzedaży
6 Sporządza dokumenty związane z transakcją kupna - sprzedaży towarów
7 Wykonuje operacje rachunkowo-kasowe
8 Komunikuje się w języku obcym

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie punktu informacji turystycznej
Lp. umiejętności
1 Rozumie i stosuje podstawowe pojęcia ekonomiczne i prawne, z którymi może spotkać się pracownik informacji turystycznej
2 Posługuje się podstawowymi przepisami prawnymi, pojęciami ekonomicznymi związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz prawem pracy
3 Posługuje się podstawowymi przepisami prawnymi stosowanymi w turystyce
4 Identyfikuje procedury podejmowania działalności gospodarczej
5 Sporządza dokumentację związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, a w szczególności j z zatrudnianiem pracowników i rozliczaniem z różnymi urzędami
6 Analizuje rynek lokalny pod kątem dostosowania zakresu działalności do potrzeb klientów

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie i obsługa stoiska na targach turystycznych
Lp. umiejętności
1 Planuje uczestnictwo w imprezach targowych
2 Negocjuje warunki uczestnictwa w imprezach targowych
3 Organizuje i kompleksowo obsługuje stoisko na targach
4 Opracowuje materiały informacyjne dotyczące regionu
5 Prezentuje ofertę turystyczną regionu
6 Analizuje oferty wystawców a w szczególności konkurencji
7 Kreuje wizerunku produktu turystycznego miasta/ regionu
8 Komunikuje się językiem obcym

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Lp. umiejętności
1 Dobiera wyposażenie biurowe
2 Obsługuje nowoczesny sprzęt biurowy
3 Organizuje pracę w biurze
4 Stosuje zasady ergonomii
5 Stosuje przepisy bhp i ppoż

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpracowanie z instytucjami działającymi w turystyce oraz branży turystycznej regionu
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z wytwórcami produktów turystycznych
2 Nawiązuje współpracę z regionalnymi organizacjami turystycznymi
3 Tworzy atmosferę zaufania i akceptacji
4 Komunikuje się z ludźmi
5 Kreuje wizerunek firmy

Zadanie zawodowe: C-2:
Współdziałanie z mediami i agencjami reklamowymi
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z mediami (prasa, radio, telewizja) w zakresie rozpowszechniania informacji turystycznej regionu
2 Nawiązuje współpracę z agencjami reklamowymi w zakresie opracowania materiałów reklamujących regionalny produkt turystyczny
3 Tworzy atmosferę zaufania i akceptacji
4 Komunikuje się z ludźmi
5 Kreuje wizerunku biura

Zadanie zawodowe: D-1:
Badanie jakości własnej obsługi klienta w zakresie udzielania informacji turystycznej
Lp. umiejętności
1 Opracowuje model jakości świadczonych usług w zakresie informacji turystycznej
2 Dobiera metody i techniki badawcze do oceny jakości świadczonych usług w zakresie informacji turystycznej
3 Sporządza narzędzie badawcze
4 Organizuje i przeprowadza badanie jakości świadczonych usług
5 Opracowuje materiał badawczy
6 Prezentuje wyniki badania
7 Dokonuje samooceny


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne myślenie
2 Dobra pamięć
3 Empatia
4 Koncentracja uwagi
5 Łatwość komunikowania się z otoczeniem
6 Łatwość wypowiadania się w piśmie i mowie
7 Myślenie twórcze
8 Negocjacyjne
9 Organizatorskie
10 Podzielność uwagi
11 Poprawność wyrażania myśli
12 Rozumowanie logiczne
13 Syntetyczne i analityczne myślenie
14 Uzdolnienia rachunkowe
15 Wyobraźnia i twórcze myślenie
16 Wyobraźnia przestrzenna
17 Zdolność aktywnego słuchania
18 Zdolność do działania w stresie
19 Zdolność podejmowania szybkich trafnych decyzji
Cechy osobowości
1 Aktywność
2 Bezinteresowność
3 Cierpliwość, życzliwość
4 Dobra pamięć
5 Dokładność
6 Dyskrecja
7 Elastyczność w działaniu
8 Empatia
9 Entuzjazm w działaniu
10 Inicjatywność, kreatywność
11 Koncentracja i podzielność uwagi
12 Kreatywność
13 Kulturalny stosunek do klientów
14 Odporność emocjonalna
15 Odporność psychiczna
16 Odpowiedzialność
17 Otwartość
18 Poczucie estetyki
19 Pracowitość
20 Rzetelność
21 Samodzielność
22 Samokontrola
23 Skłonność do uczenia się i aktualizacji wiedzy
24 Sumienność
25 Systematyczność i dokładność
26 Tolerancja i szacunek dla innych
27 Uczciwość
28 Umiejętność działania w grupie
29 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
30 Umiejętność słuchania innych
31 Umiejętność współdziałania w grupie
32 Zaangażowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra pamięć
2 Dobra sprawność ruchoma dłoni i palców
3 Dobry słuch
4 Dobry wzrok (może być skorygowany okularami)
5 Poprawna wymowa
6 Rozróżnianie barw
7 Samoanaliza
8 Samokontrola
9 Samoorganizacja
10 Spostrzegawczość