Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Ankieter

Kod zawodu: 414201
Data modyfikacji: 2010-05-11 9:08:41

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Zapoznanie się z koncepcją projektu badawczego, procedurą doboru respondentów oraz kompletem narzędzi badawczych (kwestionariuszami wywiadów, ankiet, materiałami wspomagającymi wywiad, instrukcjami dotyczącymi sposobu zbierania danych ).
A-2 Udział w badaniach pilotażowych weryfikujących i standaryzujących narzędzia badawcze, przekazanie realizatorom badań informacji o sposobie rozumienia pytań zadawanych respondentom, czasie realizacji wywiadu itp.
A-3 Wstępna aranżacja miejsca i sytuacji wywiadu: przedstawienie osobie badanej celu i problematyki badawczej, wyjaśnienie zasad doboru osób, poinformowanie o sposobie wykorzystania danych, zapewnienie o tajemnicy treści rozmowy, wyjaśnienie respondentowi jego roli w badaniu, uzyskanie zgody respondenta na udział w wywiadzie.
A-4 Przeprowadzenie wywiadu bezpośredniego z respondentem: w jego domu, na ulicy, w grupie zorganizowanej itp., zadawanie pytań i notowanie odpowiedzi.
A-5 Przeprowadzenie wywiadu telefonicznego i komputerowe notowanie odpowiedzi na zadawane pytania.
A-6 Przeprowadzenie wywiadu grupowego lub indywidualnego wywiadu pogłębionego Np.: zainicjowanie dyskusji, zadawanie pytań, testowanie produktów przez konsumentów, notowanie ich odpowiedzi i obserwacja reakcji na określoną sytuację.
A-7 Przeprowadzanie ankietowych badań audytoryjnych w grupie respondentów
A-8 Sprawdzenie kompletności i uzupełnienie kwestionariusza po zakończeniu wywiadu.
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie się do realizacji badań właściwych; zapoznanie z cechami respondentów wytypowanych do badań, odebranie spisów ich adresów, telefonów lub innych parametrów, wykonanie wywiadów próbnych przy użyciu narzędzi badawczych
B-2 Ścisłe przestrzeganie zasad przeprowadzenia wywiadu przekazanych przez organizatorów badań.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Bieżące informowanie koordynatora/ pracownika centrali o postępach w realizacji badania i ewentualnych trudnościach.
C-2 Zwrot wypełnionych kwestionariuszy i innych materiałów instruktażowych
C-3 Koordynacja pracy zespołu ankieterów
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dostarczenie dokumentacji pracy umożliwiającej analizę i weryfikację zebranego materiału.
D-2 Zapoznanie się z wynikami kontroli, oceny oraz szczegółowymi wytycznymi, co do poprawy jakości pracy;
D-3 Uczestnictwo w szkoleniach ogólnych, tematycznych i szczegółowych ( tzw. briefing ) do konkretnego badania.
D-4 Przestrzeganie zasad poufności realizowanych projektów, ochrony danych osobowych respondentów.