Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Specjalista analizy rynku

Kod zawodu: 241910
Data modyfikacji: 2010-05-11 12:05:17

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Zbieranie informacji rynkowej
A-2 Określanie tendencji rozwojowej i sezonowości podaży i popytu na poszczególne produkty
A-3 Analizowanie współzależności zjawisk ekonomicznych przy szacowaniu popytu na określone produkty i usługi
A-4 Określanie wpływu cech własnych produktu na wielkość sprzedaży
B Zadania organizacyjne
B-1 Badanie rynku
B-2 Prowadzenie badań ankietowych
B-3 Przygotowywanie raportu i prezentacja wyników badań rynku
B-4 Opracowywanie propozycji strategii i planów marketingowych
B-5 Wypracowywanie korzystnego wizerunku firmy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie dokumentacji prowadzonych działań
C-2 Współpraca z przełożonymi, specjalistami, członkami zespołów i klientami podczas realizacji zadań zawodowych
C-3 Kierowanie pracą zespołu współpracowników
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Analizowanie przebiegu i prawidłowości zrealizowanych badań
D-2 Monitorowanie i ocena efektywności sprzedawanych produktów
D-3 Mierzenie efektywności działań marketingowych
D-4 Samoocena i ocena pracy innych osób