Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Specjalista analizy rynku

Kod zawodu: 241910

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Zbieranie informacji rynkowej
A-2 Określanie tendencji rozwojowej i sezonowości podaży i popytu na poszczególne produkty
A-3 Analizowanie współzależności zjawisk ekonomicznych przy szacowaniu popytu na określone produkty i usługi
A-4 Określanie wpływu cech własnych produktu na wielkość sprzedaży
B Zadania organizacyjne
B-1 Badanie rynku
B-2 Prowadzenie badań ankietowych
B-3 Przygotowywanie raportu i prezentacja wyników badań rynku
B-4 Opracowywanie propozycji strategii i planów marketingowych
B-5 Wypracowywanie korzystnego wizerunku firmy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie dokumentacji prowadzonych działań
C-2 Współpraca z przełożonymi, specjalistami, członkami zespołów i klientami podczas realizacji zadań zawodowych
C-3 Kierowanie pracą zespołu współpracowników
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Analizowanie przebiegu i prawidłowości zrealizowanych badań
D-2 Monitorowanie i ocena efektywności sprzedawanych produktów
D-3 Mierzenie efektywności działań marketingowych
D-4 Samoocena i ocena pracy innych osób

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Zbieranie informacji rynkowej
Lp. umiejętności
1 Wyszukuje i przetwarza informacje
2 Rozróżnia rodzaje i cechy informacji
3 Ustala, jakie informacje są potrzebne do podejmowania decyzji
4 Korzysta z komputera, komputerowych zasobów informacyjnych (Internetu)
5 Korzysta z poczty elektronicznej

Zadanie zawodowe: A-2:
Określanie tendencji rozwojowej i sezonowości podaży i popytu na poszczególne produkty
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje potencjalnych odbiorców produktów
2 Rozpoznaje i analizuje potrzeby klientów oraz ustala ich hierarchię
3 Zbiera i analizuje opinie klientów na temat używanych produktów
4 Analizuje reklamacje składane przez klientów
5 Analizuje zmiany popytu i podaży w czasie
6 Określa wpływ koniunktury na podaż i popyt określonych produktów i usług
7 Analizuje trendy oraz oferty kontrahentów, usługodawców, podobnych firm, produktów, usług
8 Analizuje elastyczność popytu na określone produkty i usługi

Zadanie zawodowe: A-3:
Analizowanie współzależności zjawisk ekonomicznych przy szacowaniu popytu na określone produkty i usługi
Lp. umiejętności
1 Uwzględnia potencjalne zmiany polityki gospodarczej w analizach popytu i podaży
2 Analizuje aspekty przestrzenne podaży i popytu
3 Dostosowuje działania do cech i potrzeb jednorodnych grup nabywców wyodrębnionych z całości rynku
4 Wybiera zestaw cech charakteryzujących segmenty
5 Formułuje hipotezy o powiązaniach cech produktu z kryteriami segmentacji
6 Wyodrębnia segmenty wg wybranych kryteriów
7 Określa profil poszczególnych segmentów przez analizę zebranych informacji o kliencie

Zadanie zawodowe: A-4:
Określanie wpływu cech własnych produktu na wielkość sprzedaży
Lp. umiejętności
1 Wykazuje związek między reklamą firmy i cechami produktu, jego opakowaniem, ceną oraz sposobem zapłaty
2 Mierzy efektywność reklamy
3 Rozróżnia elementy i narzędzia promocji-mix
4 Mierzy efektywność promocji-mix
5 Ustala pozycję firmy wobec konkurencji i jej wyrobów, usług
6 Prowadzi pierwotne i wtórne badania rynku

Zadanie zawodowe: B-1:
Badanie rynku
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza badania rynkowe
2 Przeprowadza badania empiryczne
3 Przeprowadza badania jakościowe
4 Opracowuje budżet badań
5 Konstruuje narzędzia badań
6 Wyznacza segmenty rynku docelowego
7 Identyfikuje rynek docelowy produktu
8 Określa cechy produktu

Zadanie zawodowe: B-2:
Prowadzenie badań ankietowych
Lp. umiejętności
1 Dokonuje charakterystyki badanego zjawiska, procesu, sytuacji.
2 Korzysta z zasobów informacyjnych Internetu oraz poczty elektronicznej.
3 Definiuje problem badawczy
4 Opracowuje harmonogram badań
5 Wybiera metody i techniki badań
6 Opracowuje narzędzia badawcze (ankiety, testy)
7 Stosuje testy koniunktury
8 Dobiera narzędzia badań konsumenckich i handlowych
9 Dobiera próbę do badań
10 Przeprowadza badania ilościowe.
11 Przeprowadza wywiady
12 Stosuje techniki projekcyjne i wspomagające

Zadanie zawodowe: B-3:
Przygotowywanie raportu i prezentacja wyników badań rynku
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza podstawowe obliczenia.
2 Przetwarza dane i interpretuje wyniki badań;
3 Prezentuje wyniki badań.
4 Ekonomika (opłacalność) realizowanych badań
5 Posługuje się metodami analizy ekonomicznej,
6 Dostosowuje treść i formę przekazu do odbiorcy

Zadanie zawodowe: B-4:
Opracowywanie propozycji strategii i planów marketingowych
Lp. umiejętności
1 Wyodrębnia względnie jednorodne grupy konsumentów.
2 Wyodrębnia względnie jednorodne segmenty rynku które wyznaczają dla firmy obszar działania i stanowią punkt odniesienia dla formułowania strategii postępowania.
3 Ustala wskaźniki sprzedaży, świadomości i wizerunku marki produktu.
4 Pozyskuje informacje potrzebne do zoptymalizowania oferty.
5 Ustala cele kampanii reklamowych i sposoby jej przeprowadzania
6 Porównuje efekty z nakładami

Zadanie zawodowe: B-5:
Wypracowywanie korzystnego wizerunku firmy
Lp. umiejętności
1 Tworzy właściwe relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem, identyfikuje grupy otoczenia
2 Eksponuje w procesie komunikacji silne strony firmy i jej produktów,
3 Pozyskuje informacji o solidności i kondycji kontrahentów, tworzy komunikacyjną hierarchię
4 Dobiera odpowiednie środki przekazu w celu wzbudzania zainteresowania przedsiębiorstwem i jego produktami.
5 Opracowuje plany strategicznie i taktyczne PR
6 Zarządza sytuacją kryzysową

Zadanie zawodowe: C-1:
Prowadzenie dokumentacji prowadzonych działań
Lp. umiejętności
1 Organizuje własną pracę na powierzonym stanowisku.
2 Tworzy i prowadzi systematycznie dokumentację pracy.
3 Sporządza raporty i sprawozdania z działalności
4 Opracowuje programy i kosztorysuje badania.

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z przełożonymi, specjalistami, członkami zespołów i klientami podczas realizacji zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Współpracuje w tworzeniu ofert, katalogów, stron internetowych.
2 Współpracuje z działami marketingu celem analizy rynku pod kątem klienta
3 Współpracuje z działami zaplecza organizacyjno-technicz¬nego celem zabezpieczenia technicznego swojego i podległych stanowisk pracy (np. materiały piśmienne, sieć komputerową itd.)
4 Współpracuje z działami logistycznymi.
5 Uczestniczy w akcjach promowania produktu
6 Dba o utrzymanie standardów jakości i profesjonalizmu
7 Utrzymuje kontakty z kluczowymi klientami

Zadanie zawodowe: C-3:
Kierowanie pracą zespołu współpracowników
Lp. umiejętności
1 Koordynuje pracą zespołu.
2 Inicjuje wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wpływających na poprawę warunków i jakości pracy.
3 Identyfikuje postawy i zachowania ludzkie w sytuacjach stresu i zagrożenia.
4 Reaguje asertywnie na konflikty interesów pracowników w danej strukturze organizacyjnej.
5 Rozwiązuje problemy i podejmuje decyzje w zakresie posiadanych uprawnień.
6 Planuje i realizuje własną ścieżkę rozwoju zawodowego
7 Wykazuje wpływ właściwej organizacji pracy na efekty ekonomiczne przedsiębiorstwa.
8 Wykorzystuje w działaniu znajomość mechanizmów funkcjonowania grup społecznych.

Zadanie zawodowe: D-1:
Analizowanie przebiegu i prawidłowości zrealizowanych badań
Lp. umiejętności
1 Wykazuje wpływ wyników monitorowania na korekty planu promocji i doskonalenie pracy przedsiębiorstwa.
2 Deleguje uprawnienia
3 Monitoruje utrzymywanie standardów jakości

Zadanie zawodowe: D-2:
Monitorowanie i ocena efektywności sprzedawanych produktów
Lp. umiejętności
1 Ocenia skuteczność zmian form i metod sprzedaży.
2 Monitoruje sprzedaż produktów i wprowadza konieczne działania korygujące.

Zadanie zawodowe: D-3:
Mierzenie efektywności działań marketingowych
Lp. umiejętności
1 Monitoruje satysfakcję klientów.
2 Monitoruje proces tworzenia społecznej wartości marki
3 Analizuje koszty obsługi klientów
4 Porównuje zyski z poszczególnych okresów
5 Analizuje obroty i udział w rynku
6 Analizuje reklamacje i skargi klientów

Zadanie zawodowe: D-4:
Samoocena i ocena pracy innych osób
Lp. umiejętności
1 Kontroluje efekty pracy podwładnych pracowników.
2 Wykazuje wpływ wyników monitorowania na korekty planu badań i doskonalenie pracy przedsiębiorstwa.
3 Metody zarządzania czasem
4 Umiejętność oceny pracowników
5 Umiejętność ustalania standardów dla wykonywaniach zadań
6 Umiejętność identyfikacji potrzeb i oczekiwań pracowników
7 Umiejętność nagradzania efektywnych działań
8 Kształtowanie samoświadomości
9 Znajomość własnych słabych i mocnych stron
10 Umiejętność wyboru i utrzymania priorytetów


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć.
2 Koncentracja uwagi
3 Podzielność uwagi
4 Rozumowanie logiczne
5 Twórcze myślenie
6 Uzdolnienia organizacyjne
7 Wyobraźnia
8 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Ostrość wzroku
3 Rozróżnianie barw
4 Spostrzegawczość
5 Dokładność
6 Empatia
7 Gotowość do wprowadzania zmian
8 Komunikatywność
9 Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, wypowiadania się w mowie i piśmie
10 Łatwość zamiany jednej czynności na drugą
11 Odpowiedzialność
12 Rzetelność
13 Samodzielność
14 Samokontrola
15 Sumienność
16 Uczciwość
17 Umiejętność kierowania stresem
18 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
19 Umiejętność pracy w szybkim tempie
20 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
21 Umiejętność współdziałania w zespole
22 Wytrwałość, cierpliwość