Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Gospodarka magazynowa
Obszar zawodowy: Technik logistyk

Kod zawodu: 342205
Data modyfikacji: 2010-06-18 13:47:12

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowywanie procesu logistycznego
A-2 Przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne
A-3 Sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych, w co najmniej dwóch językach obcych
A-4 Prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi
A-5 Analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej na stanowisku logistycznym zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu
B-3 Organizowanie logistyki miejskiej
B-4 Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zarządzanie zespołami ludzi
C-2 Zarządzanie zapasami i ustalanie planu dostaw
C-3 Podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań