Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Gospodarka magazynowa
Obszar zawodowy: Technik logistyk

Kod zawodu: 342205

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowywanie procesu logistycznego
A-2 Przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne
A-3 Sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych, w co najmniej dwóch językach obcych
A-4 Prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi
A-5 Analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej na stanowisku logistycznym zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu
B-3 Organizowanie logistyki miejskiej
B-4 Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zarządzanie zespołami ludzi
C-2 Zarządzanie zapasami i ustalanie planu dostaw
C-3 Podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przygotowywanie procesu logistycznego
Lp. umiejętności
1 Analizuje informacje (z opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych dotyczących) niezbędne do realizacji zadań logistycznych
2 Posługuje się aktami prawnymi i normami dotyczącymi realizowanych zadań logistycznych (np. przepisy dotyczące transportu kolejowego, lotniczego, drogowego, morskiego, śródlądowego, z uwzględnieniem pr
3 Wyznacza cele działań logistycznych
4 Określa misje i wizje działań logistycznych przedsiębiorstwa
5 Planuje zadania logistyczne i organizuje środki do wykonania tych zadań
6 Planuje optymalny łańcuch dostaw
7 Dobiera środki transportu i urządzeń przeładunkowych
8 Planuje sposób realizowania i kontrolowania wykonanych zadań logistycznych
9 Opracowuje budżet działań logistycznych, optymalizuje koszty działania
10 Przygotowuje algorytm realizacji prac logistycznych
11 Przygotowuje do odprawy celnej
12 Uzyskuje zezwolenia na eksport i import
13 Określa rodzaj i zakres ubezpieczenia towarów, środków transportu i osób
14 Wyszukuje informacje za pomocą internetu
15 Gromadzi podstawowe informacje w postaci baz danych
16 Obsługuje urządzenia biurowe
17 Korzysta z informacji w językach obcych

Zadanie zawodowe: A-2:
Przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne
Lp. umiejętności
1 Dobiera koszty będące podstawą kalkulacji ceny
2 Ustala podatek VAT na podstawie PKWiU
3 Ustala ceny za usługi logistyczne
4 Opracowuje cennik usług logistycznych
5 Różnicuje ceny (zniżki, rabaty, skonta)
6 Dobiera czynniki i parametry na podstawie, których tworzy się taryfy przewozowe
7 Konstruuje taryfy przewozowe
8 Obsługuje użytkowe programy komputerowe (np. Excel)

Zadanie zawodowe: A-3:
Sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych, w co najmniej dwóch językach obcych
Lp. umiejętności
1 Sporządza zamówienia
2 Przyjmuje i kompletuje zamówienia
3 Wystawia dokumenty transportowe i spedycyjne w ruchu krajowym
4 Wystawia międzynarodowe dokumenty transportowe i spedycyjne
5 Redaguje umowy w języku polskim i przynajmniej dwóch językach obcych
6 Przygotowuje dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób
7 Przygotowuje dokumentację ruchu drogowego i granicznego
8 Prowadzi korespondencję za pomocą poczty elektronicznej, faksu
9 Sporządza dokumenty przy wykorzystaniu komputera
10 Obsługuje użytkowe programy komputerowe i Internet

Zadanie zawodowe: A-4:
Prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi
Lp. umiejętności
1 Wystawia faktury VAT i dokumenty korygujące w języku polskim
2 Wystawia faktury VAT i dokumenty korygujące przynajmniej w dwóch językach obcych
3 Prowadzi rozliczenia bezgotówkowe ( polecenia przelewu, akredytywy, weksle, czeki, inkaso)
4 Prowadzi rozliczenia gotówkowe
5 Stosuje taryfy i opłaty celne
6 Przelicza waluty
7 Rozlicza szkody powstałe w wyniku świadczenia usług logistycznych
8 Prowadzi procedury odpraw celnych
9 Wystawia i przesyła dokumenty drogą elektroniczną
10 Obsługuje rachunek bankowy za pomocą Internetu

Zadanie zawodowe: A-5:
Analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych
Lp. umiejętności
1 Wyodrębnia koszty logistyki
2 Ustala czynniki wpływające na koszty logistyki
3 Analizuje koszty
4 Optymalizuje koszty
5 Ustala koszty transportu, magazynowania i usług logistycznych
6 Opracowuje budżet działalności logistycznej
7 Posługuje się wskaźnikami analizy ekonomiczno- finansowej
8 Oblicza przepustowości magazynu
9 Oblicza wydajności procesów magazynowych
10 Wykorzystuje programy komputerowe do sporządzania analiz ekonomiczno-finansowych
11 Opracowuje i prezentuje wyniki analiz ekonomiczno-finansowych dotyczących prac logistycznych

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie pracy własnej na stanowisku logistycznym zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Planuje wyposażenie stanowiska pracy
2 Określa zakres współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie
3 Określa zasady współpracy z działami i stanowiskami pracy w przedsiębiorstwie
4 Organizuje sposób przepływu informacji i dokumentów pomiędzy stanowiskami pracy i komórkami organizacyjnymi
5 Organizuje współpracę z jednostkami zewnętrznymi
6 Opracowuje system kontroli efektów współpracy i przepływu informacji i dokumentów wewnątrz firmy
7 Opracowuje system kontroli efektów współpracy z jednostkami zewnętrznymi
8 Kontroluje efektywność pracy na stanowisku logistyka
9 Modyfikuje organizację pracy i przepływ informacji na podstawie przeprowadzonych analiz efektywności

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza odbiór ilościowy towarów
2 Przeprowadza odbiór jakościowy towarów
3 Sporządza protokół różnic
4 Dokonuje wpisów w kartotece magazynowej
5 Wystawia dokumenty przyjęcia i wydania
6 Przygotowuje towar do wydania zgodnie z zamówieniem
7 Dobiera środki do załadunku i rozładunku towarów
8 Rozmieszcza towar w magazynie
9 Układa i piętrzy towary
10 Dobiera opakowania jednostkowe i transportowe
11 Prowadzi dokumentację magazynową za pomocą komputera
12 Oznacza towary przyjmowane i wydawane z magazynu
13 Dobiera odpowiednie magazynowe systemy informatyczne i urządzenia do automatycznej identyfikacji towarów

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie logistyki miejskiej
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje potrzeby w zakresie infrastruktury miejskiej
2 Planuje infrastrukturę miejską
3 Analizuje zapotrzebowanie na usługi logistyczne w zakresie przewozów osób w komunikacji miejskiej
4 Tworzy rozkłady jazdy
5 Obsługuje inteligentne systemy sterowania ruchem
6 Monitoruje funkcjonalność infrastruktury miejskiej
7 Określa potrzeby remontowe i modernizacyjne infrastruktury miejskiej
8 Opracowuje zasady eksploatacji środków transportu
9 Analizuje koszty infrastruktury technicznej usług miejskich
10 Dokumentuje stan techniczny i eksploatacyjny infrastruktury miejskiej
11 Stosuje przepisy dotyczące bezpieczeństwa przewozu osób i towarów w komunikacji miejskiej

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów
Lp. umiejętności
1 Ustala wielkość odpadów opakowaniowych
2 Opracowuje system utylizacji i recyklingu odpadów w przedsiębiorstwie
3 Wyodrębnia odpady niebezpieczne
4 Planuje opakowania, które mogą być wykorzystywane z uwzględnieniem możliwości recyklingu
5 Zagospodarowuje opakowania transportowe
6 Ustala koszty utylizacji i recyklingu
7 Określa potrzeby w zakresie utylizacji i recyklingu odpadów miejskich
8 Opracowuje system recyklingu odpadów stałych w infrastrukturze miejskiej
9 Zabezpiecza odpady niebezpieczne
10 Analizuje koszty i korzyści podejmowanych działań w zakresie recyklingu i utylizacji odpadów

Zadanie zawodowe: C-1:
Zarządzanie zespołami ludzi
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę zespołową
2 Organizuje pracę pracowników
3 Motywuje pracowników
4 Nadzoruje działania pracowników
5 Ocenia efekty pracy pracowników
6 Dobiera zespoły pracownicze
7 Rozwiązuje problemy dotyczące pracy zespołu ludzi
8 Opracowuje harmonogram pracy
9 Określa zasady współpracy i powiązania pomiędzy stanowiskami pracy
10 Określa zakres obowiązków na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: C-2:
Zarządzanie zapasami i ustalanie planu dostaw
Lp. umiejętności
1 Wyznacza poziom zapasu zabezpieczającego proces produkcji i sprzedaży
2 Wyznacza optymalny stan zapasu
3 Oblicza koszty utrzymania zapasów
4 Oblicza wskaźniki rotacji zapasów
5 Rozplanowuje powierzchnię magazynową
6 Oblicza ilość miejsca do składowania towarów
7 Ustala nieprawidłowości w stanie i sposobie przechowywania zapasów
8 Eliminuje nieprawidłowości w stanie i sposobie przechowywania zapasów
9 Analizuje przepływ towarów
10 Prognozuje popyt
11 Wyznacza optymalną wielkość jednorazowej dostawy
12 Sporządza harmonogram dostaw
13 Modyfikuje plan dostaw na podstawie analizy jego efektywności
14 Opracowuje system zamawiania
15 Wybiera dostawców na podstawie określonych wymagań
16 Organizuje pracę w magazynie
17 Wykorzystuje programy komputerowe do planowania i organizowania pracy w magazynie

Zadanie zawodowe: C-3:
Podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje ofertę handlową w zakresie świadczenia usług logistycznych
2 Promuje ofertę usług logistycznych
3 Analizuje zapotrzebowanie w zakresie usług logistycznych i dostosowuje ofertę
4 Przygotowuje i prowadzi negocjacje handlowe
5 Motywuje klienta do współpracy
6 Określa zakres usług posprzedażowych
7 Prowadzi rozmowy sprzedażowe w językach obcych
8 Analizuje koszty i korzyści podejmowanych działań marketingowych w zakresie usług logistycznych
9 Opracowuje strategię działań marketingowych w zakresie logistyki
10 Tworzy komputerową bazę danych na potrzeby działań marketingowych w zakresie logistyki

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań
Lp. umiejętności
1 Opracowuje narzędzia badawcze (np. ankiety) do badania opinii klientów na temat jakości świadczonych usług logistycznych
2 Opracowuje wyniki przeprowadzanych badań opinii klientów
3 Analizuje wskaźniki sprzedaży do oceny skuteczności podejmowanych działań logistycznych
4 Prowadzi badania na temat efektywności prac logistycznych w przedsiębiorstwie na poszczególnych stanowiskach pracy (w poszczególnych komórkach organizacyjnych)
5 Analizuje ilości i rodzaj reklamacji
6 Analizuje sposoby rozpatrywania reklamacji i ich wpływ na kosztochłonność działań przedsiębiorstwa
7 Znajduje błędy i wskazuje przyczyny ich powstawania w procesie świadczenia usług logistycznych
8 Opracowuje sposób eliminowania przyczyn reklamacji i błędów w świadczeniu usług
9 Opracowuje procedury systemu zapewnienia jakości świadczonych usług logistycznych w przedsiębiorstwie
10 Monitoruje poziom jakości usług logistycznych
11 Kontroluje przebieg realizacji usług logistycznych
12 Mierzy efektywność działań własnych zgodnie z przyjętymi planami przedsiębiorstwa
13 Analizuje wpływ podnoszenia jakości usług logistycznych na zysk przedsiębiorstwa


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne
2 Analizowania i podejmowanie ryzyka
3 Jasnego formułowania przekazu
4 Językowe
5 Kierowania zespołem
6 Koncentracja uwagi
7 Logicznego myślenia
8 Negocjacji
9 Organizacyjne
10 Podejmowania szybkich i trafnych decyzji
11 Podzielność uwagi
12 Precyzowania myśli
13 Prezentowania wyników prowadzonych badań
14 Prowadzenia analiz porównawczych
15 Przewidywania i planowania
16 Rachunkowe
17 Rozumowanie logiczne
18 Rozwiązywania problemów
19 Syntetyzowania informacji
20 Wnioskowania
Cechy osobowości
1 Charyzmatyczność
2 Cierpliwość
3 Dokładność
4 Inicjatywność
6 Łatwość nawiązywania kontaktów
7 Obiektywność
8 Odpowiedzialność
9 Opanowanie
10 Profesjonalizm
11 Samodzielność
12 Sprawiedliwość
13 Sumienność
14 Umiejętność pracy w zespole
15 Wysoka kultura osobista
16 Wytrwałość
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra pamięć
2 Dobra wymowa
3 Dobry słuch
4 Dobry węch
5 Dobry wzrok (ewentualnie skorygowany)
6 Prawidłowa wymowa
7 Spostrzegawczość
8 Sprawność fizyczna
9 Wrażliwość dotykowa