Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Elektryka i elektronika
Obszar zawodowy: Elektromonter (elektryk) zakładowy

Kod zawodu: 724201
Data modyfikacji: 2008-12-12 13:58:55

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie lub przebudowywanie istniejących instalacji elektrycznych w zakładach pracy
A-2 Konserwowanie, diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznej
A-3 Przebudowywanie istniejącej instalacji elektrycznej w celu dostosowania przekroju przewodów do zmienionych warunków poboru mocy przez odbiorniki lub instalowanie nowych punktów odbioru energii elektr.
A-4 Instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacji
A-5 Konserwowanie lub remontowanie opraw oświetleniowych stosowanych w pomieszczeniach zamkniętych i na wolnym powietrzu
A-6 Diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie typowych instalacji przemysłowych siły
A-7 Diagnozowanie stanu technicznego silników elektrycznych oraz wykonywanie prostych zabiegów konserwacyjnych i napraw
A-8 Konserwowanie systemu istniejących zabezpieczeń przeciwzwarciowych oraz przeprowadzanie ewentualnych remontów tablic rozdzielczych
A-9 Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej i zabiegów mających na celu zmniejszenie rezystancji obwodów ochronnych
A-10 Wykonywanie drobnych prac montersko-ślusarskich, związanych z naprawą sprzętu elektrycznego
A-11 Montowanie, demontowanie elektrycznych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie zakładu pracy
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii
B-2 Oznakowanie miejsc niebezpiecznych z uwagi na zagrożenie porażeniowe
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola jakości wykonywanej przez siebie pracy (samokontrola)