Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Elektryka i elektronika
Obszar zawodowy: Elektromonter (elektryk) zakładowy

Kod zawodu: 724201

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie lub przebudowywanie istniejących instalacji elektrycznych w zakładach pracy
A-2 Konserwowanie, diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznej
A-3 Przebudowywanie istniejącej instalacji elektrycznej w celu dostosowania przekroju przewodów do zmienionych warunków poboru mocy przez odbiorniki lub instalowanie nowych punktów odbioru energii elektr.
A-4 Instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacji
A-5 Konserwowanie lub remontowanie opraw oświetleniowych stosowanych w pomieszczeniach zamkniętych i na wolnym powietrzu
A-6 Diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie typowych instalacji przemysłowych siły
A-7 Diagnozowanie stanu technicznego silników elektrycznych oraz wykonywanie prostych zabiegów konserwacyjnych i napraw
A-8 Konserwowanie systemu istniejących zabezpieczeń przeciwzwarciowych oraz przeprowadzanie ewentualnych remontów tablic rozdzielczych
A-9 Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej i zabiegów mających na celu zmniejszenie rezystancji obwodów ochronnych
A-10 Wykonywanie drobnych prac montersko-ślusarskich, związanych z naprawą sprzętu elektrycznego
A-11 Montowanie, demontowanie elektrycznych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie zakładu pracy
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii
B-2 Oznakowanie miejsc niebezpiecznych z uwagi na zagrożenie porażeniowe
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola jakości wykonywanej przez siebie pracy (samokontrola)

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie lub przebudowywanie istniejących instalacji elektrycznych w zakładach pracy
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prostą dokumentacją techniczną instalacji elektrycznej
2 Stosuje normy i przepisy z zakresu budowy i eksploatacji instalacji elektrycznej
3 Dobiera narzędzia do wykonania instalacji elektrycznej
4 Wykonuje połączenia układów elektrycznych, elektrotechnicznych i mechanicznych
5 Posługuje się aparaturą pomiarową przy pomiarach parametrów maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
6 Sprawdza poprawność działania instalacji elektrycznej

Zadanie zawodowe: A-2:
Konserwowanie, diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznej
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan techniczny instalacji elektrycznej
2 Dokonuje pomiarów podstawowych parametrów instalacji
3 Lokalizuje typowe uszkodzenia w maszynach, urządzeniach i instalacjach elektrycznych
4 Dobiera narzędzia i usuwa uszkodzenia instalacji elektrycznej
5 Sprawdza poprawność działania instalacji elektrycznej

Zadanie zawodowe: A-3:
Przebudowywanie istniejącej instalacji elektrycznej w celu dostosowania przekroju przewodów do zmienionych warunków poboru mocy przez odbiorniki lub instalowanie nowych punktów odbioru energii elektr.
Lp. umiejętności
1 Stosuje normy i przepisy z zakresu budowy i eksploatacji instalacji elektrycznej
2 Określa przydatność poszczególnych elementów instalacji elektrycznej do pracy w zmienionych warunkach poboru mocy
3 Posługuje się aparaturą pomiarową przy pomiarach maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
4 Dobiera narzędzia do przebudowy lub modernizacji instalacji elektrycznej
5 Wykonuje połączenia elementów instalacji elektrycznych
6 Klasyfikuje i stosuje odpowiednie materiały konstrukcyjne, przewodzące magnetyczne i elektroizolacyjne
7 Posługuje się aparaturą pomiarową przy pomiarach parametrów maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Zadanie zawodowe: A-4:
Instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacji
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prostą dokumentacją techniczno-ruchową maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznej
2 Posługuje się aparaturą pomiarową przy pomiarach parametrów maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
3 Dobiera i stosuje środki ochrony przeciwporażeniowej
4 Wykonuje prace montażowe, eksploatacyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych
5 Sprawdza poprawność działania zainstalowanych maszyn i urządzeń elektrycznych

Zadanie zawodowe: A-5:
Konserwowanie lub remontowanie opraw oświetleniowych stosowanych w pomieszczeniach zamkniętych i na wolnym powietrzu
Lp. umiejętności
1 Odczytuje schematy ideowe i montażowe opraw oświetleniowych
2 Dokonuje oględzin opraw oświetleniowych
3 Obsługuje aparaturę pomiarową oraz dokonuje pomiarów wielkości elektrycznych i szacowanie ich wartości w stosunku do parametrów znamionowych
4 Identyfikuje usterki i dokonuje napraw opraw oświetleniowych
5 Wykonuje połączenia rozłączne, zaciskowe i lutowane

Zadanie zawodowe: A-6:
Diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie typowych instalacji przemysłowych siły
Lp. umiejętności
1 Posługuje się schematami instalacji przemysłowych
2 Obsługuje aparatury pomiarowej w zakresie pomiarów napięć, prądów, rezystancji, ciągłości obwodu
3 Szacuje wartości wielkości mierzonych w stosunku do znamionowych maszyn i urządzeń
4 Dobiera narzędzia do naprawy maszyn i urządzeń

Zadanie zawodowe: A-7:
Diagnozowanie stanu technicznego silników elektrycznych oraz wykonywanie prostych zabiegów konserwacyjnych i napraw
Lp. umiejętności
1 Stosuje normy i przepisy z zakresu budowy i eksploatacji silników elektrycznych
2 Rozpoznaje stan techniczny silników na podstawie oględzin i pomiarów wielkości elektrycznych
3 Wykonuje prace montażowe, eksploatacyjne i konserwacyjne silników elektrycznych
4 Obsługuje mierniki elektryczne do pomiaru podstawowych parametrów silników

Zadanie zawodowe: A-8:
Konserwowanie systemu istniejących zabezpieczeń przeciwzwarciowych oraz przeprowadzanie ewentualnych remontów tablic rozdzielczych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się schematami instalacji elektrycznych
2 Dobiera zabezpieczenia przed skutkami zawarć pod względem wartości prądu i czasu działania
3 Odczytuje oznaczenia i parametry znamionowe elementów instalacji elektrycznej
4 Przeprowadza prace związane z wymianą, badaniem i naprawą elementów instalacji elektrycznej
5 Lokalizuje usterki na podstawie oględzin zewnętrznych i badania poszczególnych elementów układów elektrycznych

Zadanie zawodowe: A-9:
Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej i zabiegów mających na celu zmniejszenie rezystancji obwodów ochronnych
Lp. umiejętności
1 Obsługuje przyrządy pomiarowe do badania instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej
2 Stosuje normy i przepisy z zakresu budowy i eksploatacji obiektów budowlanych
3 Wykonuje połączenia elektryczne i mechaniczne z zastosowaniem różnych technik łączenia
4 Ocenia skuteczność wykonanych prac montażowych i eksploatacyjnych na podstawie pomiarów parametrów instalacji elektrycznej

Zadanie zawodowe: A-10:
Wykonywanie drobnych prac montersko-ślusarskich, związanych z naprawą sprzętu elektrycznego
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prostą dokumentacją techniczno ruchową maszyn i urządzeń
2 Klasyfikuje i stosuje przewodzące, magnetyczne i elektroizolacyjne materiały konstrukcyjne
3 Rozmontowuje i montuje układy elektryczne na podstawie schematów ideowych i montażowych
4 Wykonuje drobne prace ślusarskie z zakresu obróbki metali i materiałów stosowanych elektrotechnice

Zadanie zawodowe: A-11:
Montowanie, demontowanie elektrycznych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie zakładu pracy
Lp. umiejętności
1 Posługuje się instrukcją obsługi i dokumentacją techniczną przy montażu i demontażu urządzeń technicznych
2 Odczytuje schematy ideowe i montażowe oraz rysunki warsztatowe
3 Dobiera narzędzia do montażu i demontażu urządzeń technicznych
4 Demontuje, montuje i uruchamia sprzęt techniczny

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii
Lp. umiejętności
1 Organizuje pracę na swoim stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
2 Przestrzega zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy
3 Planuje czas pracy potrzebny na wykonanie powierzonego zadania
4 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
5 Wskazuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp podczas wykonywania zadań zawodowych
6 Dobiera środki ochrony indywidualnej w zależności od prowadzonych prac
7 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
8 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
9 Korzysta ze środków ochrony osobistej

Zadanie zawodowe: B-2:
Oznakowanie miejsc niebezpiecznych z uwagi na zagrożenie porażeniowe
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje miejsca o potencjalnym zagrożeniu prądem elektrycznym
2 Zna przepisy prawa energetycznego
3 Przestrzega zasad bhp, ochrony przeciwporażeniowej

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z współpracownikami dotyczące wykonywanej pracy
2 Planuje pracę własną w celu wykonania powierzonego zadania
3 Współpracuje z innymi pracownikami podczas powierzonego zadania
4 Rozwiązuje konflikty w miejscu pracy

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrola jakości wykonywanej przez siebie pracy (samokontrola)
Lp. umiejętności
1 Lokalizuje nieprawidłowości w wykonanej pracy
2 Wyciąga wnioski z obserwacji i pomiarów wykonanych
3 Eliminuje ewentualne usterki wykonanej pracy
4 Dokonuje badań i pomiarów sprawdzających efekty swojej pracy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Rozumowanie logiczne
3 Uzdolnienia techniczne
4 Wyobraźnia przestrzenna
5 Podzielność uwagi
6 Dobra pamięć
7 Uzdolnienia organizacyjne
8 Koncentracja uwagi
9 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Odpowiedzialność
3 Rzetelność
4 Umiejętność współdziałania
5 Samodzielność
6 Uczciwość
7 Dążenie do rozwoju i wzbogacenia własnej osobowości
8 Komunikatywność
9 Kreatywność
10 Podejmowanie trafnych i szybkich decyzji
11 Odporność emocjonalna
12 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
13 Dyspozycyjność
14 Zaangażowanie
15 Operatywność i skuteczność postępowania
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Rozróżnianie barw
3 Zmysł równowagi
4 Zręczność rąk
5 Zręczność palców
6 Czucie dotykowe
7 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
8 Brak lęku przed wysokością
9 Szybki refleks
10 Spostrzegawczość