Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Lakiernik samochodowy

Kod zawodu: 714201

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Oczyszczanie mechaniczne powierzchni (za pomocą szczotek drucianych, papieru ściernego, szlifierek mechanicznych
A-2 Odrdzewianie za pomocą środków chemicznych
A-3 Odtłuszczanie za pomocą środków zmydlających i organicznych (rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, benzyna ekstrakcyjna)
A-4 Wyrównywanie powierzchni kitami szpachlowymi
A-5 Gruntowanie powierzchni
A-6 Nakładanie natryskowe lakieru na przygotowaną powierzchnię
A-7 Polerowanie powierzchni za pomocą past polerskich
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy lakiernika samochodowego z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z innymi pracownikami podczas wykonywania zadań lakierniczych
C-2 Współpraca z przełożonymi, w zakresie realizacji zadań lakierniczych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Badanie jakości powłok lakierniczych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Oczyszczanie mechaniczne powierzchni (za pomocą szczotek drucianych, papieru ściernego, szlifierek mechanicznych
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje narzędzia do oczyszczania mechanicznego
2 Przygotowuje materiały do oczyszczania powierzchni
3 Usuwa rdzę z powierzchni przewidzianej do lakierowania
4 Usuwa zgorzelinę z powierzchni przewidzianej do lakierowania
5 Stosuje przepisy bezpiecznej pracy przy wykonywaniu zabiegów oczyszczania mechanicznego

Zadanie zawodowe: A-2:
Odrdzewianie za pomocą środków chemicznych
Lp. umiejętności
1 Stosuje metody chemicznego odrdzewiania
2 Stosuje preparaty chemiczne do odrdzewiania
3 Stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas odrdzewiania

Zadanie zawodowe: A-3:
Odtłuszczanie za pomocą środków zmydlających i organicznych (rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, benzyna ekstrakcyjna)
Lp. umiejętności
1 Stosuje metody odtłuszczania za pomocą środków zmydlających
2 Stosuje preparaty do płukania, fosforowania oraz natrysku wodą zdemineralizowaną
3 Stosuje metodę ługowania
4 Stosuje zmywacze organiczne
5 Stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas odtłuszczania

Zadanie zawodowe: A-4:
Wyrównywanie powierzchni kitami szpachlowymi
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje powierzchnie do wyrównania kitem szpachlowy
2 Przygotowuje kit szpachlowy
3 Nakłada kit szpachlowy zgodnie z technologią
4 Wygładza warstwę kitu szpachlowego
5 Matuje pozostałe powierzchnie do lakierowania
6 Stosuje przepisy bezpiecznej pracy przy wykonywaniu zabiegów nakładania kitu szpachlowego, wyrównywania i matowania

Zadanie zawodowe: A-5:
Gruntowanie powierzchni
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje powierzchnie do gruntowania
2 Przygotowuje grunty lakiernicze.
3 Nakłada grunt zgodnie z technologią
4 Usuwa usterki powstałe w czasie gruntowania (zacieki, kurz) papierem ściernym.
5 Odpyla powierzchnię zagruntowaną
6 Suszy powierzchnię po gruntowaniu.
7 Stosuje przepisy bezpiecznej pracy przy wykonywaniu zabiegów gruntowania.

Zadanie zawodowe: A-6:
Nakładanie natryskowe lakieru na przygotowaną powierzchnię
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje lakier
2 Nakładanie lakieru na przygotowaną powierzchnię
3 Suszy lub wypala powierzchnię lakierowaną
4 Stosuje przepisy bezpiecznej pracy przy nakładaniu lakieru

Zadanie zawodowe: A-7:
Polerowanie powierzchni za pomocą past polerskich
Lp. umiejętności
1 Stosuje narzędzia polerskie
2 Stosuje materiały polerskie
3 Poleruje powierzchnie zgodnie z technologią.
4 Stosuje przepisy bezpiecznej pracy przy wykonywaniu zabiegów polerowania.

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy lakiernika samochodowego z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy i działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
2 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
3 Korzysta ze źródeł wiedzy ekonomicznej w zakresie potrzebnym przy wykonywaniu zadań lakierniczych
4 Organizuje pracę na swoim stanowisku pracy swoim zgodnie z wymaganiami ergonomii
5 Przestrzega zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy
6 Planuje czas pracy potrzebny na wykonanie powierzonego zadania lakierniczego
7 Wskazuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp podczas wykonywania zadań lakierniczych
8 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
9 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z innymi pracownikami podczas wykonywania zadań lakierniczych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z doradcą serwisowym dotyczące zadań lakierniczych
2 Planuje pracę w celu wykonania powierzonego zadania
3 Zgłasza zauważone usterki w pojeździe samochodowym
4 Przekazuje pojazd wraz z dokumentami po naprawie

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z przełożonymi, w zakresie realizacji zadań lakierniczych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z współpracownikami dotyczące rodzaju wykonywanej pracy lakierniczej
2 Współpracuje z innymi pracownikami podczas wykonywania powierzonego zadania
3 Rozwiązuje konflikty w miejscu pracy

Zadanie zawodowe: D-1:
Badanie jakości powłok lakierniczych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją dotyczącą kontroli jakości powłok lakierniczych
2 Stosuje procedury jakościowe wyrobów lakierniczych
3 Dobiera i obsługuje narzędzia kontrolno-pomiarowe do kontroli procesu technologicznego
4 Stosuje aparaturę kontrolno-pomiarową
5 Przeprowadza kontrolę międzyoperacyjną i ostateczną wykonywanych części maszyn


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie.
4 Podzielność uwagi
5 Rozumowanie logiczne
6 Uzdolnienia organizacyjne
7 Uzdolnienia techniczne
8 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Dyspozycyjność
3 Komunikatywność
4 Kreatywność
5 Odporność emocjonalna
6 Odpowiedzialność
7 Rzetelność
8 Samodzielność
9 Samokontrola
10 Uczciwość
11 Umiejętność współdziałania
12 Wytrwałość, cierpliwość
13 Zaangażowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Czucie dotykowe
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Ostrość słuchu
4 Ostrość wzroku
5 Powonienie
6 Rozróżnianie barw
7 Spostrzegawczość
8 Szybki refleks
9 Zręczność rąk