Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Kominiarz

Kod zawodu: 714303
Data modyfikacji: 2010-05-12 15:02:50

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją techniczną dotyczącą prac kominiarskich
A-2 Dobieranie materiałów ognioodpornych i ognioochronnych stosowanych do budowy kominów
A-3 Wykonywanie uszczelnień przewodów kominowych zaprawami ognioochronnymi i ognioodpornymi
A-4 Wykonywanie prac kominiarskich przygotowawczych i zakończeniowych
A-5 Sprawdzanie i czyszczenie przewodów kominowych dymowych i spalinowych (usuwanie gruzu, ptasich gniazd)
A-6 Sprawdzanie i czyszczenie przewodów wentylacyjnych (usuwanie gruzu, ptasich gniazd)
A-7 Czyszczenie czopuchów oraz kanałów łączących paleniska z przewodami dymowymi
A-8 Czyszczenie trzonów kuchennych i pieców domowych
A-9 Czyszczenie palenisk kotłów nisko- i wysokoprężnych
A-10 Czyszczenie pieców specjalistycznych i przemysłowych (np.: piekarnicze, komory wędzarnicze, itp.)
A-11 Sprawdzanie i czyszczenie kominów wolno stojących (przemysłowych)
A-12 Usuwanie przyczyn złego ciągu w instalacjach kominowych z uwzględnieniem wypalania przewodów dymowych
A-13 Wykonywanie badań przewodów kominowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej
B Zadania organizacyjne
B-1 Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska, oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej
B-2 Prowadzenie dokumentacji prac kominiarskich, sporządzanie inwentaryzacji przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych
B-3 Ustalenie zakresu i czasu trwania prac kominiarskich, sporządzanie opinii (protokołu) dotyczących usuwania usterek
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca ze współpracownikami i przełożonymi w czasie realizacji obowiązków zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości wykonywanych usług kominiarskich przez siebie i podległych pracowników
D-2 Nadzór nad sprzętem kominiarskim gwarantującym jego prawidłowe funkcjonowanie