Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Kominiarz

Kod zawodu: 714303

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją techniczną dotyczącą prac kominiarskich
A-2 Dobieranie materiałów ognioodpornych i ognioochronnych stosowanych do budowy kominów
A-3 Wykonywanie uszczelnień przewodów kominowych zaprawami ognioochronnymi i ognioodpornymi
A-4 Wykonywanie prac kominiarskich przygotowawczych i zakończeniowych
A-5 Sprawdzanie i czyszczenie przewodów kominowych dymowych i spalinowych (usuwanie gruzu, ptasich gniazd)
A-6 Sprawdzanie i czyszczenie przewodów wentylacyjnych (usuwanie gruzu, ptasich gniazd)
A-7 Czyszczenie czopuchów oraz kanałów łączących paleniska z przewodami dymowymi
A-8 Czyszczenie trzonów kuchennych i pieców domowych
A-9 Czyszczenie palenisk kotłów nisko- i wysokoprężnych
A-10 Czyszczenie pieców specjalistycznych i przemysłowych (np.: piekarnicze, komory wędzarnicze, itp.)
A-11 Sprawdzanie i czyszczenie kominów wolno stojących (przemysłowych)
A-12 Usuwanie przyczyn złego ciągu w instalacjach kominowych z uwzględnieniem wypalania przewodów dymowych
A-13 Wykonywanie badań przewodów kominowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej
B Zadania organizacyjne
B-1 Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska, oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej
B-2 Prowadzenie dokumentacji prac kominiarskich, sporządzanie inwentaryzacji przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych
B-3 Ustalenie zakresu i czasu trwania prac kominiarskich, sporządzanie opinii (protokołu) dotyczących usuwania usterek
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca ze współpracownikami i przełożonymi w czasie realizacji obowiązków zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości wykonywanych usług kominiarskich przez siebie i podległych pracowników
D-2 Nadzór nad sprzętem kominiarskim gwarantującym jego prawidłowe funkcjonowanie

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Posługiwanie się dokumentacją techniczną dotyczącą prac kominiarskich
Lp. umiejętności
1 Dobiera dokumentację techniczną (budowlaną) do wykonania usług kominiarskich
2 Czyta rysunki techniczne dotyczące prac kominiarskich
3 Określa miejsce pracy i zakres robót kominiarskich

Zadanie zawodowe: A-2:
Dobieranie materiałów ognioodpornych i ognioochronnych stosowanych do budowy kominów
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia materiały stosowane do budowy przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
2 Określa przeznaczenie materiałów stosowanych w budowie przewodów kominowych, dymowych spalinowych i wentylacyjnych
3 Określa ilość materiałów na podstawie kosztorysu, zakresu prac i dokumentacji
4 Sporządza zaprawy ognioodporne w celu wykonania uszczelnień kominów i przewodów

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie uszczelnień przewodów kominowych zaprawami ognioochronnymi i ognioodpornymi
Lp. umiejętności
1 Odmierza materiały do wykonywania zapraw do uszczelnień
2 Dozuje składniki do sporządzenia zaprawy metodą objętościową, wagową lub objętościowo-wagową
3 Miesza ręcznie lub mechanicznie zaprawy do uszczelnień przewodów kominowych
4 Określa konsystencję i urabialność zaprawy do uszczelnień przewodów kominowych
5 Wykonuje zaprawy zgodnie z recepturą do uszczelnień
6 Stosuje zaprawy zgodnie z ich przeznaczeniem

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie prac kominiarskich przygotowawczych i zakończeniowych
Lp. umiejętności
1 Porusza się po dachach płaskich i stromych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
2 Przygotowuje i użytkuje narzędzia stosowane do prac kominiarskich
3 Dokonuje obmiaru prac kominiarskich
4 Organizuje i likwiduje stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Zadanie zawodowe: A-5:
Sprawdzanie i czyszczenie przewodów kominowych dymowych i spalinowych (usuwanie gruzu, ptasich gniazd)
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia do czyszczenia przewodów kominowych dymowych i spalinowych
2 Ocenia stan techniczny narzędzi do czyszczenia przewodów kominowych, dymowych i spalinowych
3 Usuwa przeszkody w przewodach kominowych dymowych i spalinowych
4 Dobiera metodę czyszczenia przewodów kominowych dymowych i spalinowych oraz czopuchów i kanałów łączących paleniska z kominami
5 Wykonuje czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych

Zadanie zawodowe: A-6:
Sprawdzanie i czyszczenie przewodów wentylacyjnych (usuwanie gruzu, ptasich gniazd)
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia do czyszczenia przewodów wentylacyjnych
2 Ocenia stan techniczny narzędzi do czyszczenia przewodów wentylacyjnych
3 Usuwa przeszkody w przewodach wentylacyjnych
4 Dobiera metodę czyszczenia przewodów wentylacyjnych
5 Wykonuje czyszczenie przewodów wentylacyjnych

Zadanie zawodowe: A-7:
Czyszczenie czopuchów oraz kanałów łączących paleniska z przewodami dymowymi
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia do czyszczenia czopuchów oraz kanałów łączących paleniska z przewodami dymowymi
2 Ocenia stan techniczny narzędzi do czyszczenia czopuchów oraz kanałów łączących paleniska z przewodami dymowymi
3 Usuwa przeszkody w czopuchach oraz kanałach łączących paleniska z przewodami dymowymi
4 Dobiera metodę czyszczenie czopuchów oraz kanałów łączących paleniska z przewodami dymowymi
5 Wykonuje czyszczenie czopuchów oraz kanałów łączących paleniska z przewodami dymowymi

Zadanie zawodowe: A-8:
Czyszczenie trzonów kuchennych i pieców domowych
Lp. umiejętności
1 Planuje kolejność wykonywania prac podczas czyszczenia trzonów kuchennych
2 Przygotowuje i użytkuje narzędzia stosowane do czyszczenia trzonów kuchennych i pieców domowych
3 Wykonuje czyszczenie trzonów kuchennych i pieców domowych
4 Dokonuje obmiaru prac kominiarskich
5 Kontroluje poprawność wykonanych prac kominiarskich

Zadanie zawodowe: A-9:
Czyszczenie palenisk kotłów nisko- i wysokoprężnych
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan techniczny palenisk kotłów nisko - i wysokoprężnych
2 Dobiera narzędzia i sprzęt do czyszczenia palenisk kotłów nisko- i wysokoprężnych
3 Posługuje się dokumentacją techniczną kotłów
4 Kontroluje poprawność wykonanych prac
5 Wykonuje czyszczenie palenisk kotłów nisko- i wysokoprężnych

Zadanie zawodowe: A-10:
Czyszczenie pieców specjalistycznych i przemysłowych (np.: piekarnicze, komory wędzarnicze, itp.)
Lp. umiejętności
1 Organizuje i likwiduje stanowisko czyszczenia pieców specjalistycznych i przemysłowych
2 Dobiera narzędzia i sprzęt do czyszczenia pieców specjalistycznych i przemysłowych
3 Ocenia stan techniczny narzędzi i sprzętu do czyszczenia pieców specjalistycznych i przemysłowych
4 Posługuje się dokumentacją techniczną pieców specjalistycznych i przemysłowych
5 Wykonuje czyszczenie pieców specjalistycznych i przemysłowych
6 Kontroluje poprawność wykonanych prac

Zadanie zawodowe: A-11:
Sprawdzanie i czyszczenie kominów wolno stojących (przemysłowych)
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan techniczny kominów wolno stojących przemysłowych
2 Dobiera narzędzia i sprzęt do czyszczenia kominów wolno stojących przemysłowych
3 Ocenia stan techniczny narzędzi i sprzętu do czyszczenia kominów wolno stojących (przemysłowych)
4 Posługuje się dokumentacją techniczną kominów wolno stojących (przemysłowych)
5 Wykonuje czyszczenie kominów wolno stojących (przemysłowych) zgodnie z zasadami sztuki kominiarskiej
6 Kontroluje poprawność wykonanych prac

Zadanie zawodowe: A-12:
Usuwanie przyczyn złego ciągu w instalacjach kominowych z uwzględnieniem wypalania przewodów dymowych
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan techniczny przewodów kominowych
2 Ustala przyczyny złego ciągu
3 Dobiera i przygotowuje specjalistyczny sprzęt do wypalania przewodów kominowych
4 Wykonuje wypalanie przewodów kominowych zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.
5 Ustala czas trwania wypalania przewodów kominowych
6 Ocenia jakość wypalania przewodów kominowych

Zadanie zawodowe: A-13:
Wykonywanie badań przewodów kominowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną przewodów kominowych
2 Określa i dobiera sprzęt kominiarski i aparaturę kontrolno- pomiarową do badań przewodów kominowych .
3 Określa rodzaj materiałów użytych do budowy przewodów kominowych
4 Wykrywa nieszczelności przewodów kominowych

Zadanie zawodowe: B-1:
Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska, oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy i zasady bhp na stanowisku pracy
2 Stosuje zasady i przepisy bhp na stanowisku kominiarza
3 Udziela pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym
4 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z przepisami ochrony środowiska pracy
5 Przestrzega przepisy i zasady ochrony środowiska pracy
6 Stosuje odzież i środki ochrony osobistej podczas wykonywania prac kominiarskich
7 Usuwa zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników

Zadanie zawodowe: B-2:
Prowadzenie dokumentacji prac kominiarskich, sporządzanie inwentaryzacji przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych
Lp. umiejętności
1 Określa miejsce i zakres robót kominiarskich
2 Sporządza dokumentację prac kominiarskich oraz protokoły odbioru
3 Wypełnia dokumentację - sporządza inwentaryzację przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
4 Posługuje się komputerem

Zadanie zawodowe: B-3:
Ustalenie zakresu i czasu trwania prac kominiarskich, sporządzanie opinii (protokołu) dotyczących usuwania usterek
Lp. umiejętności
1 Czyta i korzysta z dokumentacji dotyczącej przewodów kominowych
2 Sporządza harmonogram prac dotyczących usuwania usterek
3 Sporządza kosztorys planowanych i wykonanych prac kominiarskich
4 Sporządza opinie dotyczące usuwania usterek w instalacjach kominowych
5 Wykonuje szkice dotyczące prac kominiarskich
6 Sporządza umowy na wykonywanie usług kominiarskich

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca ze współpracownikami i przełożonymi w czasie realizacji obowiązków zawodowych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną
2 Nawiązuje kontakty z klientami, usługobiorcami
3 Określa zasady współpracy w zespole
4 Określa zasady komunikacji w zespole
5 Określa potrzeby wykonywania prac kominiarskich

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocena jakości wykonywanych usług kominiarskich przez siebie i podległych pracowników
Lp. umiejętności
1 Stosuje materiały zgodnie z dokumentacją techniczną
2 Ocenia prawidłowość wykonania usług kominiarskich
3 Ocenia poprawność połączeń przewodów kominowych
4 Ocenia poprawność sporządzanych protokołów, opinii

Zadanie zawodowe: D-2:
Nadzór nad sprzętem kominiarskim gwarantującym jego prawidłowe funkcjonowanie
Lp. umiejętności
1 Dobiera sprzęt i narzędzia do wykonywania prac kominiarskich
2 Posługuje się narzędziami i sprzętem zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
3 Czyści i konserwuje narzędzia i sprzęt do prac kominiarskich
4 Posługuje się dokumentacją techniczną dotycząca narzędzi i sprzętu


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Rozumowanie logiczne
3 Skupienie i podzielność uwagi
4 Spostrzegawczość
5 Uzdolnienia techniczne
6 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
3 Odpowiedzialność
4 Samodzielność
5 Samokontrola
6 Umiejętność podejmowania szybkich decyzji
7 Umiejętność współdziałania
8 Wytrwałość i cierpliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Ostrość wzroku i słuchu
4 Powonienie
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość
7 Szybki refleks
8 Wyobraźnia przestrzenna
9 Zręczność kończyn górnych