Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Blacharz samochodowy

Kod zawodu: 721303

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie materiałów stosowanych w blacharstwie samochodowym
A-2 Posługiwanie się dokumentacją techniczną
A-3 Przygotowywanie samochodu do naprawy nadwozia
A-4 Wykonywanie operacji obróbki skrawaniem
A-5 Wykonywanie operacji kształtowania blachy
A-6 Wykonywanie połączeń blachy techniką spawania
A-7 Wykonywanie połączeń blachy techniką zgrzewania 
A-8 Wykonywanie nietypowych połączeń blachy
A-9 Wykonywanie operacji cięcia blachy
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kwalifikowanie elementów nadwozi pojazdów do naprawy blacharskiej
C-2 Współpraca w zespole, organizacja pracy własnej i zespołu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena prawidłowości wykonanych napraw blacharskich

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Dobieranie materiałów stosowanych w blacharstwie samochodowym
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje budowę nadwozi pojazdów samochodowych
2 Stosuje materiały konstrukcyjne stosowane w blacharstwie samochodowym
3 Ocenia jakość i przydatność materiałów blacharskich, zgodnie z wymaganiami technicznymi

Zadanie zawodowe: A-2:
Posługiwanie się dokumentacją techniczną
Lp. umiejętności
1 Odczytuje rysunki złożeniowe, wykonawcze i zestawieniowe elementów nadwozia samochodowego
2 Odczytuje dokumentację technologiczną procesu montażu elementów nadwozia

Zadanie zawodowe: A-3:
Przygotowywanie samochodu do naprawy nadwozia
Lp. umiejętności
1 Demontuje i montuje zespoły i części podwozia samochodowego
2 Rozpoznaje strukturę nośną nadwozia z punktu widzenia bezpieczeństwa i rozmieszczenie punktów pomiarowych płyty podłogowej
3 Rozpoznaje sposób łączenia poszycia zewnętrznego i pokryw nadwozia
4 Dokonuje pomiaru szczelin montażowych nadwozia
5 Demontuje i montuje zewnętrzne i wewnętrzne elementy wyposażenia nadwozia
6 Demontuje i montuje elementy instalacji elektrycznej oraz wiązki przewodów i sprawdza jakość działania instalacji elektrycznej

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie operacji obróbki skrawaniem
Lp. umiejętności
1 Planuje operacje niezbędne do wykonania elementu nadwozia pojazdu
2 Dobiera narzędzia do planowanej operacji blacharskiej
3 Oczyszcza arkusze blachy ze zgorzeliny, rdzy i tłuszczów metodami mechanicznymi i chemicznymi
4 Trasuje blachy do wykonania elementów nadwozia zgodnie z dokumentacją techniczną
5 Dobiera właściwe narzędzia, urządzenia oraz oprzyrządowanie do wykonania prac blacharskich
6 Wykonuje cięcie prostoliniowe i krzywoliniowe blach cienkich przy pomocy narzędzi do ręcznego cięcia blach wg zadanej linii lub zadanych wymiarów
7 Wykonuje cięcie prostoliniowe i krzywoliniowe blach przy pomocy maszyn i narzędzi do mechanicznego cięcia blach wg zadanego kształtu
8 Wykonuje podstawowe operacje obróbki ręcznej prostowanie blachy, gięcie blachy, ścinanie i wycinanie, odcinanie, wiercenie, gwintowanie, piłowanie, szlifowanie, docieranie i polerowanie blachy
9 Przebija blachy cienkie przy pomocy ręcznych narzędzi do przebijania
10 Rozpoznaje zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa, ochrony ppoż. i ochrony środowiska występujące podczas wykonywania operacji obróbki skrawaniem

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie operacji kształtowania blachy
Lp. umiejętności
1 Sporządza plan naprawy nadwozia w zakresie technicznym
2 Wykonuje naprawę wgniecenia zewnętrznego poszycia nadwozia za pomocą ręcznych narzędzi do kształtowania blach
3 Wykonuje naprawę elementu nadwozia metodą termiczną za pomocą palnika gazowego
4 Wykonuje naprawę elementu nadwozia metodą termiczną
5 Wyrównuje uszkodzenia nadwozia za pomocą rozpieracza blacharskiego
6 Wykonuje naprawę miejscowego uszkodzenia elementu nadwozia poprzez wstawienie łaty naprawczej
7 Wykonuje naprawę miejscowego uszkodzenia korozyjnego elementu nadwozia poprzez wstawienie wytłoczki naprawczej
8 Wyrównuje niewielkie wgniecenia poszycia za pomocą lutowania
9 Wykonuje naprawę uszkodzonych elementów wykonanych

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie połączeń blachy techniką spawania
Lp. umiejętności
1 Sporządza plan wymiany uszkodzonego elementu
2 Zamawia niezbędne do wykonania naprawy części zamienne
3 Wykonuje pomiar geometrii nadwozia z użyciem przyrządów pomiarowych
4 Wykonuje demontaż kompletnych elementów mocowanych rozłącznie (drzwi, pokrywa komory silnika, pokrywa bagażnika)
5 Wykonuje demontaż kompletnych elementów łączonych nierozłącznie (tylny błotnik, bok pojazdu, przegroda czołowa)
6 Montuje nowy element do elementów nośnych nadwozia
7 Rozpoznaje rodzaje spoin i połączeń spawanych
8 Obsługuje sprzęt spawalniczy
9 Dobiera parametry spawania do zadanej grubości blachy
10 Przygotowuje do spawania elementy nadwozia pojazdu samochodowego
11 Wykonuje połączenia blach metodą spawania w osłonie gazów ochronnych MIG w różnych pozycjach spawania
12 Wykonuje połączenia blach metodą spawania w osłonie gazów ochronnych MAG w różnych pozycjach spawania
13 Wykonuje połączenia blach metodą lutowania twardego
14 Rozpoznaje połączenia zgrzewane
15 Przygotowuje do zgrzewania elementy nadwozia samochodowego
16 Obsługuje zgrzewarki
17 Wykonuje łączenie elementów wymiennych zgrzewaniem punktowym przy pomocy zgrzewarek przenośnych
18 Przygotowuje elementy nadwozia do połączenia za pomocą lutowania
19 Przygotowuje elementy nadwozia do połączenia za pomocą klejenia
20 Wykonuje połączenia klejone elementów blach
21 Wykonuje połączenia klejone elementów z tworzyw sztucznych
22 Wykonuje połączenia klejone blachy stalowej z materiałem niemetalowym
23 Wykonuje połączenia blach lutem miękkim i lutem twardym
24 Wykonuje połączenia śrubowe
25 Wykończa, zabezpiecza i uszczelnia strefy połączenia
26 Reguluje zawiasy zamontowanych drzwi
27 Segreguje elementy zużyte w zależności od ich rodzaju
28 Rozpoznaje połączenia zgrzewane

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie połączeń blachy techniką zgrzewania 
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje strukturę nośną nadwozia z punktu widzenia bezpieczeństwa i rozmieszczenia punktów pomiarowych płyty podłogowej
2 Sporządza plan kompleksowej naprawy nadwozia z uwzględnieniem czynnika technicznego organizacyjnego i ekonomicznego
3 Wykonuje pomiar geometrii punktów technologicznych nadwozia z użyciem przyrządów pomiarowych
4 Wykonuje pomiar geometrii punktów technologicznych nadwozia za pomocą mechanicznych systemów pomiarowych
5 Wykonuje pomiar geometrii punktów technologicznych nadwozia za pomocą elektronicznych systemów pomiarowych
6 Wykonuje wyciąganie punktu wysokiego
7 Wykonuje wyciąganie jednocześnie dwóch punktów
8 Wykonuje wyciąganie w wielu kierunkach
9 Wykonuje wyciąganie boczne
10 Wykonuje rozpieranie
11 Wykonuje jednoczesne wyciąganie i rozpieranie
12 Wykonuje wyciąganie do góry
13 Wykonuje wyciąganie w dół

Zadanie zawodowe: A-8:
Wykonywanie nietypowych połączeń blachy
Lp. umiejętności
1 Określa rodzaje zużycia korozyjnego
2 Demontuje i montuje elementy zdejmowane nadwozia
3 Wymienia nadkola pojazdu
4 Dokonuje zabezpieczenia antykorozyjnego elementów nadwozia
5 Dokonuje zabezpieczenia antykorozyjnego przestrzeni zamkniętych
6 Stosuje sprzęt i urządzenia do zabezpieczenia antykorozyjnego elementów nadwozia zgodnie z zasadami bhp, ppoż. i ochrony środowiska oraz DTR

Zadanie zawodowe: A-9:
Wykonywanie operacji cięcia blachy
Lp. umiejętności
1 Wykonuje gięcie i kształtowanie blachy cienkiej przy użyciu narzędzi ręcznych
2 Wykonuje gięcie i kształtowanie blachy cienkiej przy użyciu maszyn blacharskich
3 Łączy blachy na zakłady blacharskie przy wstawianiu łat i wytłoczek naprawczych

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje i interpretuje podstawowe przepisy związane z prawem pracy, bhp, ppoż. i ochrony środowiska dotyczące organizowania stanowisk blacharskich
2 Charakteryzuje niezbędne wyposażenie stanowiska blacharskiego
3 Przestrzega ergonomicznych zasad organizacji pracy i stanowiska pracy uwzględniając właściwości fizjologiczne i psychologiczne człowieka
4 Organizuje stanowisko pracy
5 Utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy
6 Przewiduje zagrożenia i przestrzega zasad bhp podczas przeprowadzania prac w zakresie blacharstwa samochodowego

Zadanie zawodowe: C-1:
Kwalifikowanie elementów nadwozi pojazdów do naprawy blacharskiej
Lp. umiejętności
1 Kwalifikuje pojazdy do naprawy lub ich elementy do wymiany bądź naprawy
2 Korzysta z literatury technicznej

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca w zespole, organizacja pracy własnej i zespołu
Lp. umiejętności
1 Organizuje własną pracę na powierzonym stanowisku
2 Stosuje zasady pracy w zespole
3 Motywuje siebie i współpracowników do efektywnej i bezpiecznej pracy
4 Wprowadza w porozumieniu z przełożonymi rozwiązania organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakości pracy
5 Wpływa na właściwe postawy współpracowników
6 Współpracuje z pracownikami działów lub warsztatów naprawiających pojazdy w zakresie lakierowania i mechaniki pojazdowej
7 Podporządkowuje się poleceniom przełożonych

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocena prawidłowości wykonanych napraw blacharskich
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady poprawnego komunikowania się
2 Współpracuje z innymi działami i pracownikami
3 Dokonuje oględzin pojazdu
4 Wykonuje niezbędne badania stosując urządzeni i przyrządy pomiarowe
5 Dokonuje oceny prawidłowości wykonanych prac blacharskich i zgodności ich przeprowadzenia z wymaganiami producenta pojazdu
6 Obsługuje programy komputerowe wspomagające proces określania danych technicznych pojazdów


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Duże zdolności manualne
2 Koncentracja uwagi
3 Łatwość przetwarzania informacji
4 Rozumowanie logiczne
5 Wyobraźnia przestrzenna
6 Zdolność współdziałania
Cechy osobowości
1 Gotowość do dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji
2 Inicjatywność
3 Odporność emocjonalna
4 Odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków
5 Poczucie estetyki
6 Samodzielność
7 Systematyczność i dokładność
8 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
9 Umiejętność współdziałania
10 Wyczucie estetyki
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra sprawność ruchowa dłoni i palców
2 Dobry wzrok (może być skorygowany okularami)
3 Prawidłowe widzenie barw
4 Spostrzegawczość