Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Kowal

Kod zawodu: 722102

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz rozpoznawanie podstawowych materiałów kowalskich i stopów technicznych
A-2 Wykonywanie prostych operacji ślusarskich: gięcie, prostowanie, cięcie, piłowanie, szlifowanie, obróbka wykańczająca, wiercenie, gwintowanie, nitowanie
A-3 Wykonywanie podstawowych operacji kowalskich: wydłużanie, spęcznianie, przebijanie, cięcie, gięcie, skręcanie, zgrzewanie, kucie, wygładzanie, cechowanie
A-4 Wykonywanie prostych operacji obróbki cieplnej: hartowanie, wyżarzanie, odpuszczanie, stabilizowanie, nawęglanie
A-5 Kucie matrycowe, prasowanie, tłoczenie i przycinanie odkuwek ze stali węglowej i stopowej o skomplikowanych kształtach;
A-6 Wykonywanie połączeń nierozłącznych w kowalstwie
A-7 Wykonywanie konserwacji oraz prostych napraw narzędzi urządzeń i maszyn stosowanych w pracach kowalskich
A-8 Naprawianie uszkodzonych części maszyn i urządzeń rolniczych
A-9 Podkuwanie końskich kopyt
A-10 Wykonywanie wyrobów artystycznych oraz galanterii metalowej
B Zadania organizacyjne
B-1 Przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
B-2 Magazynowanie i składowanie materiałów i wyrobów kowalskich
B-3 Rozliczanie prac kowalskich
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola jakości wykonywanej pracy

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz rozpoznawanie podstawowych materiałów kowalskich i stopów technicznych
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje znaczenie rysunku technicznego i dokumentacji technicznej.
2 Rozróżnia i stosuje znormalizowane linie rysunkowe.
3 Posługuje się podziałką rysunkową.
4 Wymiaruje i opisuje rysunki.
5 Stosuje podstawowe zasady geometrii wykreślnej.
6 Rozróżnia poszczególne elementy dokumentacji.
7 Odczytuje informacje zawarte w normach katalogach i instrukcjach.
8 Korzysta z informacji zawartych w opisie technicznym.
9 Interpretuje oznaczenia graficzne zastosowane w dokumentacji.
10 Odczytuje rzuty poziome i przekroje części maszyn.
11 Przenosi wymiary z dokumentacji na obrabiany przedmiot.
12 Odczytuje rysunki i wykonane szkice elementów i wyrobów kowalskich.
13 Przeprowadza pomiary, sporządza rysunki części maszyn.
14 Rozpoznaje metale i ich stopy techniczne.
15 Charakteryzuje właściwości stali węglowych i stopowych.
16 Charakteryzuje właściwości surówek.
17 Charakteryzuje właściwości metali nieżelaznych i ich stopów.
18 Identyfikuje podstawowe rodzaje półwyrobów hutniczych, ich oznakowanie, przeznaczenie.
19 Charakteryzuje właściwości materiałów pomocniczych i ich zastosowanie w kowalstwie.
20 Identyfikuje tworzywa sztuczne i wskazać zastosowanie w kowalstwie.
21 Identyfikuje środki konserwujące i zabezpieczające przed korozją.
22 Identyfikuje paliwa i smary stosowane w kowalstwie.
23 Charakteryzuje zastosowanie poszczególnych materiałów, metali i stopów.

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie prostych operacji ślusarskich: gięcie, prostowanie, cięcie, piłowanie, szlifowanie, obróbka wykańczająca, wiercenie, gwintowanie, nitowanie
Lp. umiejętności
1 Interpretuje pojęcia naprężeń odkształceń sprężystych i plastycznych
2 Interpretuje pojęcia granicy plastyczności materiału ze względu na różne rodzaje obciążeń.
3 Interpretuje pojęcia granicy wytrzymałości materiału na różne rodzaje obciążeń.
4 Wyjaśnia przyczyny powstających deformacji konstrukcji w procesach kowalskich
5 Rozpoznaje podstawowe rodzaje powstających odkształceń technologicznych konstrukcji.
6 Dobiera sprzęt do nagrzewania w celu usunięcia podstawowych typów odkształceń technologicznych w procesach kowalskich
7 Dobiera parametry nagrzewania w celu usunięcia podstawowych typów odkształceń technologicznych w procesach kowalskich
8 Określa sposoby nagrzewania w celu usunięcia podstawowych typów odkształceń technologicznych w procesach kowalskich
9 Prowadzi proces usuwania odkształceń z konstrukcji stalowej
10 Korzysta z instalacji pneumatycznych oraz obsługuje narzędzia zmechanizowane do prostowania (prostownice)
11 Posługuje się podstawowymi przyrządami do oceny jakości wymiarowej i kształtu konstrukcji przed i po prostowaniu.
12 Posługuje się oprzyrządowaniem pomocniczym do realizacji procesów profilowania.
13 Posługuje się oprzyrządowaniem pomocniczym do realizacji procesów prostowania.
14 Posługuje się zestawami palników gazowych do prostowania metodami tradycyjnymi
15 Posługuje się zestawami palników gazowych do prostowania metodami bez udarowymi
16 Prowadzi ocenę jakości wykonanej pracy oraz dokonuje niezbędne pomiary
17 Czyta rysunek techniczny w celu wykonania cięcia stali profilowanej.
18 Ustala naddatki na obróbkę wg żądanych krzywizn.
19 Dokonuje trasowania stali profilowej wg dokumentacji technicznej z uwzględnieniem naddatków na obróbkę.
20 Dobiera urządzenia do ciecia stali profilowej z uwzględnieniem możliwości zakładu.
21 Sprawdza stan techniczny urządzenia do cięcia stali profilowanej.
22 Obsługuje urządzenia do cięcia stali profilowanej z zastosowaniem zasad bezpiecznej pracy.
23 Określa zapotrzebowanie na materiały oraz pobiera stal profilowaną z magazynu do ciecia.
24 Dokonuje mocowania profilu do cięcia.
25 Wykonuje operacje ciecia stali profilowanej z uwzględnieniem naddatków na dalsza obróbkę.
26 Wykonuje pomiar przeciętej stali profilowanej.
27 Prowadzi pomiary oraz analizuje ich wyniki, poprzez porównanie z rysunkiem technicznym.
28 Dokonuje korekty ciecia po przeprowadzonej analizie pomiaru i sprawdzeniu z rysunkiem technicznym.
29 Dokonuje transportu pociętej stali profilowanej wewnątrz zakładu do dalszej obróbki.
30 Rozlicza pozostałą stal profilową pozostałą po cięciu.
31 Dobiera rodzaj połączenia do wyrobu lub usługi kowalskiej.
32 Dobiera narzędzia urządzenia do wykonania połączenia rozłącznego gwintowego.
33 Wykonuje połączenie rozłączne gwintowe.
34 Wykonuje połączenie kształtowe zgodnie z dokumentacją techniczną lub rysunkową.
35 Wykonuje połączenie sprężyste zgodnie z dokumentacją.
36 Dokonuje oceny wykonania połączenia rozłącznego.
37 Stosuje zasady bezpiecznej i higienicznej pracy przy wykonywaniu operacji ślusarskich.

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie podstawowych operacji kowalskich: wydłużanie, spęcznianie, przebijanie, cięcie, gięcie, skręcanie, zgrzewanie, kucie, wygładzanie, cechowanie
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumentację techniczną zgodnie z potrzebami realizacji zadania.
2 Przygotowuje urządzenia do obsługi zgodnie z przepisami bhp.
3 Sprawdza stan kowalskich urządzeń grzewczych przed użyciem.
4 Dokonuje rozruchu kowalskiego urządzenia grzewczego.
5 Obsługuje wentylacje kowalskiego urządzenia grzewczego.
6 Posługuje się narzędziami do obsługi kowalskich urządzeń grzewczych.
7 Dobiera odpowiedni koks do grzewczego urządzenia kowalskiego.
8 Utrzymuje stałą temperaturę w kowalskim urządzeniu grzewczym
9 Wykonuje operacje odżużlenia i dokładania koksu do kotliny.
10 Dobiera temperaturę w zależności od rodzaju operacji obróbki plastycznej.
11 Dokonuje regulacji temperatury w piecu na podstawie wskazań urządzeń kontrolno-pomiarowych.
12 Dobiera materiał ze stali w celu nadania odpowiedniego kształtu.
13 Dobiera narzędzia kowalskie do wykonania żądanego kształtu w nagrzanym materiale ze stali.
14 Prowadzi proces nagrzewania w kotlinie kowalskiej.
15 Nadaje kształt nagrzanemu materiałowi ze stali po przez wykonanie zabiegu spęczania.
16 Nadaje kształt nagrzanemu materiałowi ze stali po przez wykonanie zabiegu wydłużania.
17 Nadaje kształt nagrzanemu materiałowi ze stali po przez wykonanie zabiegu poszerzania.
18 Nadaje kształt nagrzanemu materiałowi ze stali po przez wykonanie zabiegu spłaszczania.
19 Nadaje kształt nagrzanemu materiałowi ze stali po przez wykonanie zabiegu przesadzania.
20 Nadaje kształt nagrzanemu materiałowi ze stali po przez wykonanie zabiegu okrążania.
21 Nadaje kształt nagrzanemu materiałowi ze stali po przez wykonanie zabiegu rozkuwania.
22 Nadaje kształt nagrzanemu materiałowi ze stali po przez wykonanie zabiegu skręcania.
23 Dobiera materiał do kucia swobodnego z uwzględnieniem naddatków.
24 Dobiera młot mechaniczny uwzględniając możliwości techniczne zakładu.
25 Podgrzewa materiał do kucia swobodnego maszynowego.
26 Obsługuje młot kuźniczy zgodnie z instrukcją obsługi.
27 Prowadzi operacje kucia maszynowego swobodnego według dokumentacji technicznej.
28 Prowadzi proces wykończenia kucia elementów z uwzględnieniem dokumentacji technicznej.
29 Dokonuje cechowania materiału przeznaczonego do cięcia na gorąco.
30 Podgrzewa materiał przeznaczonego do cięcia na gorąco.
31 Wykonuje operacje rozcinania materiału na gorąco stosując przecinak lub siekierkę kowalską
32 Określa możliwości wykonania przebicia materiału przebijakiem z uwzględnieniem średnicy otworu i grubości przebijanego materiału
33 Dobiera narzędzia do wykonania otworów: przebijaki i stemple.
34 Wykonuje operacje przebijania otworów na zimno.
35 Podgrzewa materiał do wykonania operacji przebijania na gorąco.
36 Wykonuje operacje przebijania otworów na gorąco.
37 Określa stopień wygładzenia metalu zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji lub określonymi przez klienta.
38 Dobiera gładziki do prowadzenia operacji gładzenia.
39 Wygładza określony kształt metalu przy pomocy gładzików.
40 Określa falistość wygładzonej powierzchni.
41 Dobiera żłobniki do gładzenia stali wg. określonego kształtu.
42 Prowadzi proces wygładzania żłobnikami metali o różnych.
43 Dobiera narzędzia do cechowania wyrobów gotowych.
44 Dokonuje cechowania wyrobów gotowych zgodnie z przyjętymi procedurami w zakładzie.

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie prostych operacji obróbki cieplnej: hartowanie, wyżarzanie, odpuszczanie, stabilizowanie, nawęglanie
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje podstawowe operacje obróbki cieplnej poprzez hartowanie.
2 Charakteryzuje podstawowe operacje obróbki cieplnej poprzez wyżarzanie.
3 Charakteryzuje podstawowe operacje obróbki cieplnej poprzez odpuszczanie.
4 Określa etap wykonania obróbki cieplnej w procesie produkcji bądź naprawy
5 Dobiera i stosuje urządzenia do grzania.
6 Dobiera i stosuje urządzenia do chłodzenia
7 Dobiera materiały przeznaczone do obróbki cieplnej.
8 Dobiera parametry temperatury i czasu do podstawowych operacji obróbki cieplnej.
9 Określa temperaturę nagrzewanego materiału różnymi sposobami.
10 Dobiera rodzaj czynnika chłodzącego do obróbki cieplnej.
11 Wykonuje operacje obróbki cieplnej – hartowanie.
12 Wykonuje operacje obróbki cieplnej – wyżarzanie
13 Wykonuje operacje obróbki cieplnej – odpuszczanie.
14 Dokonuje oceny jakości wykonanej operacji obróbki cieplnej.
15 Stosuje zasady bezpiecznej pracy podczas wykonania obróbki cieplnej.

Zadanie zawodowe: A-5:
Kucie matrycowe, prasowanie, tłoczenie i przycinanie odkuwek ze stali węglowej i stopowej o skomplikowanych kształtach;
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumentację techniczną zgodnie z potrzebami realizacji zadania.
2 Dobiera materiał do kucia matrycowego.
3 Przygotowuje materiał do kucia matrycowego.
4 Dokonuje cięcia materiału wyjściowego do kucia matrycowego.
5 Ustala zakres temperatury kucia matrycowego.
6 Wykonuje proces nagrzewania wsadu do kucia matrycowego.
7 Przygotowuje młot matrycowy do kucia matrycowego.
8 Mocuje matryce na młotach.
9 Wykonuje operacje kucia matrycowego wg procesu technologicznego.
10 Wykonuje ocenę jakości oraz pomiar odkuwki z użyciem narzędzi pomiarowych.
11 Prowadzi operacje wykańczania odkuwek.
12 Wykonuje kucie matrycowe na kuźniarkach odkuwek ze stali węglowej lub stopowej o skomplikowanych kształtach.
13 Dokonuje pomiaru odkuwek o skomplikowanych kształtach wykonanych na kuźniarkach.
14 Wykonuje odkuwki o skomplikowanych kształtach na maszynach specjalnych.
15 Identyfikuje etapy wykonania proces tłoczenia na zimno i gorąco.
16 Dobiera typ tłoczenia do wykonywanego wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną.
17 Wykonuje operacje odcinania odkuwek.
18 Wykonuje operacje kształtowania: wyginania, zaginania, zwijania, zawijania, skręcania, profilowania, wygniatania, wytłaczania, przetłaczania, obciągania.
19 Prowadzi operacje tłoczenia z wykorzystaniem tłoczników jednotaktowych i wielotaktowych.
20 Stosuje zasady bezpiecznej pracy podczas obsługi maszyn kuźniczych.

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie połączeń nierozłącznych w kowalstwie
Lp. umiejętności
1 Dobiera rodzaj połączenia do wyrobu lub usługi kowalskiej.
2 Dobiera narzędzia do wykonania połączenia nitowego.
3 Dobiera nity do wykonania połączenia nitowego.
4 Wykonuje połączenie nitowe wykorzystując dostępne narzędzia i urządzenia w zakładzie.
5 Dobiera materiały pomocnicze do wykonania połączenia spawanego.
6 Dobiera urządzenia do wykonania połączenia spawanego.
7 Wykonuje połączenie spawane w określonej metodzie spawania.
8 Dokonuje badań wizualnych połączenia spawanego.
9 Określa naddatki do wykonania połączenia skurczowego.
10 Określa temperaturę grzania elementów do wykonania połączenia skurczowego.
11 Wykonuje proces technologiczny połączenia skurczowego.
12 Prowadzi kontrolę wykonania połączenia skurczowego.

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie konserwacji oraz prostych napraw narzędzi urządzeń i maszyn stosowanych w pracach kowalskich
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan techniczny narzędzi ślusarskich.
2 Ostrzy stępione narzędzia ślusarskie.
3 Ocenia stan techniczny narzędzi kowalskich.
4 Ostrzy stępione narzędzia kowalskie.
5 Wykonuje konserwację oraz elementarną naprawę narzędzi stosowanych w ręcznych operacjach ślusarskich.
6 Wykonuje konserwację oraz elementarną naprawę narzędzi stosowanych w ręcznych operacjach kowalskich.
7 Ocenia stan wykonanej konserwacji i naprawy narzędzi ślusarskich.
8 Ocenia stan wykonanej konserwacji i naprawy narzędzi kowalskich.
9 Ocenia stan techniczny urządzeń grzewczych.
10 Dokonuje czyszczenia urządzeń grzewczych.
11 Dokonuje konserwacji urządzeń grzewczych zgodnie instrukcją konserwacji zawartą w dokumentacji techniczno ruchowej.
12 Ocenia stan dokonanej konserwacji urządzeń grzewczych.
13 Dokonuje uruchomienia urządzeń grzewczych po przeprowadzonej konserwacji.
14 Ocenia stan techniczny urządzeń kuźniczych.
15 Dokonuje czyszczenia maszyn i urządzeń kuźniczych zgodnie z instrukcją zawartą w dokumentacji techniczno ruchowej.
16 Konserwuje dostępne maszyny i urządzenia mechaniczne kuźnicze zgodnie instrukcją w dokumentacji techniczno ruchowej.
17 Ocenia stan techniczny wyposażenia urządzeń i maszyn kuźniczych.
18 Podejmuje decyzje weryfikacji uszkodzonych podzespołów maszyn i urządzeń kuźniczych.
19 Dokonuje regeneracji zużytych części maszyn i urządzeń kuźniczych jeżeli możliwości techniczne regeneracji na to pozwalają.
20 Ocenia stan przeprowadzonej konserwacji maszyn i urządzeń kuźniczych.
21 Dokonuje uruchomienia maszyn i urządzeń kuźniczych po wykonanej konserwacji.
22 Stosuje zasady bezpiecznej pracy podczas prowadzenia czyszczenia i konserwacji maszyn i urządzeń kuźniczych.
23 Charakteryzuje budowę maszyn i urządzeń kuźniczych.
24 Charakteryzuje zasady działania maszyn i urządzeń kuźniczych.
25 Identyfikuje poszczególne podzespoły maszyn i urządzeń kuźniczych.
26 Rozpoznaje przyczyny nieprawidłowej pracy na podstawie głośnej pracy urządzenia.
27 Rozpoznaje przyczyny nieprawidłowej pracy urządzenia na postawie wykrytych luzów głównych zespołów roboczych maszyn i urządzeń kuźniczych.
28 Rozpoznaje przyczyny nieprawidłowej pracy maszyny na postawie niedziałających urządzeń zasilających maszyny i urządzenia kuźnicze.
29 Powiadamia o wykrytych nieprawidłowościach w działaniu maszyn i urządzeń kuźniczych personel nadzorujący działanie maszyn i urządzeń kuźniczych.

Zadanie zawodowe: A-8:
Naprawianie uszkodzonych części maszyn i urządzeń rolniczych
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowisko dla oceny stanu technicznego narzędzi maszyn rolniczych
2 Dobiera przyrządy pomiarowe niezbędne do oceny zużycia części narzędzi rolniczych.
3 Dobiera przyrządy pomiarowe do oceny zużycia przedmiotów gospodarstwa domowego.
4 Korzysta z instrukcji obsługi maszyn i urządzeń.
5 Ocenia stan techniczny i przyczyny niesprawności sprzętu.
6 Demontuje i wykonuje mycie podzespołów i części maszyn rolniczych.
7 Dokonuje weryfikacji podzespołów i części do naprawy.
8 Podejmuje decyzje wyborze technologii naprawy.
9 Określa parametry i szczegóły technologiczne procesu naprawy części maszyny lub narzędzi rolniczych.
10 Organizuje stanowisko naprawy narzędzi i maszyn rolniczych.
11 Dobiera narzędzia i przyrządy potrzebne w procesie naprawy narzędzi, maszyn lub przedmiotów gospodarstwa domowego.
12 Korzysta z instrukcji napraw maszyn i urządzeń rolniczych lub przedmiotów gospodarstwa rolnego i domowego.
13 Rozpoznaje oznaczenia znormalizowane w częściach maszyn rolniczych lub przedmiotach gospodarstwa domowego.
14 Naprawia uszkodzone części maszyn stosując procesy, obróbki kuźniczej, spawania, szlifowania, obróbki mechanicznej.
15 Ocenia jakość wykonanej naprawy.
16 Montuje urządzenie po naprawie.
17 Sprawdza poprawność działania maszyny i urządzenia po naprawie
18 Wykonać konserwację maszyny po naprawie.
19 Stosować zasady bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska.

Zadanie zawodowe: A-9:
Podkuwanie końskich kopyt
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje elementy kopyta konnego.
2 Identyfikuje wady budowy kopyta konnego.
3 Określa chód konia.
4 Rozpoznaje temperament konia.
5 Nakłania konia do podawania nóg.
6 Utrzymuje i poskramia konia podczas podkuwania.
7 Usuwa stare podkowy u konia.
8 Dokonuje korekt kopyt końskich.
9 Rozróżnia i dobiera podkowy do podkucia konia.
10 Wykonuje podkowy o typowych i nietypowych kształtach.
11 Dobiera i podkuwa kopyta końskie w zależności od przeznaczenia i użytkowania.
12 Podkuwa kopyta końskie o nieprawidłowej budowie.
13 Dobiera podkowy i podkuwa kopyta przy nieprawidłowym chodzie koni.
14 Dokonuje oceny poprawności wykonanego zabiegu.

Zadanie zawodowe: A-10:
Wykonywanie wyrobów artystycznych oraz galanterii metalowej
Lp. umiejętności
1 Odczytuje dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonania artystycznych prac kowalskich
2 Dokonuje pomiaru, posługując się narzędziami pomiarowymi
3 Dobiera narzędzia potrzebne do wykonania kowalskich wyrobów artystycznych
4 Dobiera rodzaj materiału do wykonywanego wyrobu
5 Stosuje do wykonywanych wyrobów: spawanie, nitowanie, wiercenie, gięcie, skręcanie, zwijanie, kucie itp.
6 Wykonuje kształty półwyrobów niezbędne do wykonania wyrobów kowalstwa artystycznego
7 Określa szacunkowo ilość materiału niezbędnego do wykonania prac
8 Sporządza zapotrzebowanie materiałów
9 Wykonuje pracę z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-1:
Przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Interpretuje podstawowe akty prawne, prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy, związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy.
2 Dostrzega zagrożenia bezpieczeństwa pracy związane z wykonywaną pracą.
3 Przewiduje i zapobiega zagrożeniom życia i zdrowia współpracowników.
4 Stosuje zasady bezpiecznej pracy.
5 Stosuje odpowiednie zabezpieczenia miejsca pracy podczas wykonywania operacji kowalskich.
6 Przestrzega stanowiskowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń kowalskich.
7 Stosuje zasady bezpiecznej pracy podczas obsługi urządzeń elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych stosowanych w kowalstwie.
8 Stosuje się do wymagań stanowiskowych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń grzewczych
9 Stosuje procedury bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń grzewczych stosowanych w kowalstwie.
10 Dobiera odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej, w zależności od prowadzonych prac kowalskich.
11 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją ochrony przeciwpożarowej.
12 Stosuje procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
13 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze, zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej.
14 Stosuje zasady ochrony środowiska naturalnego.

Zadanie zawodowe: B-2:
Magazynowanie i składowanie materiałów i wyrobów kowalskich
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowiska składowania i magazynowania
2 Dokonuje składowania i magazynowania materiałów metalowych i półwyrobów hutniczych
3 Dokonuje składowania i magazynowania prefabrykatów
4 Dokonuje składowania i magazynowania materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych
5 Dokonuje składowania i magazynowania materiałów o małych wymiarach
6 Oszacowuje ilość magazynowanego i składowanego materiału
7 Dobiera sposób i środki transportu do rodzaju materiału
8 Transportuje materiały w poziomie i pionie
9 Transportuje materiały indywidualnie i zbiorowo
10 Transportuje materiały ręcznie i mechanicznie
11 Dokonuje czyszczenia i konserwacji środków transportu materiałów
12 Wykonuje prace dotyczące magazynowania i składowania, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-3:
Rozliczanie prac kowalskich
Lp. umiejętności
1 Dokonuje pomiarów oraz posługuje się sprzętem pomiarowym.
2 Przygotowuje zestawienie elementów do kalkulacji wyrobu.
3 Określa szacunkowo ilość materiału do wykonania wyrobu.
4 Prowadzi rozliczenia materiałowe do wykonywania wyrobu.
5 Określa koszt wykonywania usługi kowalskiej.
6 Określa koszt wykonywania wyrobu kowalskiego.

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z współpracownikami dotyczące wykonywanej pracy
2 Planuje pracę własną w celu wykonania powierzonego zadania
3 Współpracuje z innymi pracownikami podczas powierzonego zadania
4 Rozwiązuje konflikty w miejscu pracy

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrola jakości wykonywanej pracy
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje przyrządy kontrolno-pomiarowe wykorzystywane w kowalstwie
2 Charakteryzuje szablony i wzorce do pomiaru wielkości geometrycznych wyprostowanego wyrobu lub odkutego
3 Dokonuje pomiaru wyrobu lub elementu przy użyciu przyrządów kontrolno-pomiarowych
4 Dokonuje oceny dokładności wykonania lub elementu przy użyciu wzorców lub szablonów
5 Dokonuje oceny dokładności wykonania wyrobu lub elementu na postawie wykonanych pomiarów
6 Porównuje wyniki przeprowadzanych pomiarów z dokumentacją techniczna
7 Identyfikuje powstałe w trakcie prac kowalskich wady oraz ustala sposoby ich usunięcia


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Poczucie piękna
3 Podzielność uwagi
4 Rozumowanie logiczne
5 Uzdolnienia techniczne
6 Zdolności manualne
7 Zdolność podejmowania decyzji
8 Zdolność twórczego myślenia
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Elastyczność
4 Odpowiedzialność
5 Opanowanie
6 Rzetelność
7 Wyobraźnia przestrzenna
8 Zamiłowanie do dokładnej pracy
9 Zamiłowanie do ładu i porządku
10 Zdyscyplinowanie
11 Zrównoważenie emocjonalne
12 Zrównoważenie psychiczne
Sprawności sensomotoryczne
1 Czucie dotykowe
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Ostrość wzroku
4 Rozróżnianie barw
5 Tężyzna fizyczna
6 Zmysł równowagi
7 Zręczność rąk