Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Asystent osoby niepełnosprawnej

Kod zawodu: 346101

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Rozwiązywanie problemów osoby niepełnosprawnej
A-2 Współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy
A-3 Doradzanie w zakresie aktywizacji społecznej (usługi kulturalne, rekreacyjne, edukacyjne, integracja ze środowiskiem)
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku z wykorzystaniem stosowanych metod pracy socjalnej
B-2 Organizowanie opieki i pracy z osobą niepełnosprawną
B-3 Organizowanie wsparcia społecznego
B-4 Pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej
B-5 Mobilizowanie niepełnosprawnego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Wspieranie osoby niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych
C-2 Współpraca z różnego rodzaju instytucjami, organizacjami społecznymi, mediami w celu wsparcia osoby niepełnosprawnej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Monitorowanie pracy
D-2 Zapewnienie jakości w pracy z niepełnosprawnym, przestrzeganie procedur

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Rozwiązywanie problemów osoby niepełnosprawnej
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakt z osobą niepełnosprawną
2 Diagnozuje potrzeby osoby niepełnosprawnej
3 Rozpoznaje problemy osoby niepełnosprawnej
4 Określa rodzaje sytuacji problemowych i fazy rozwiązywania problemów
5 Identyfikuje problemy socjalne rodzące zagrożenia społeczne
6 Rozpoznaje psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka niepełnosprawnego
7 Diagnozuje warunki życia i możliwości usuwania barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.
8 Stosuje przepisy prawa w zakresie dotyczącym osób niepełnosprawnych

Zadanie zawodowe: A-2:
Współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy
Lp. umiejętności
1 Motywuje osobę niepełnosprawną do podjęcia rehabilitacji
2 Opracowuje indywidualny program pomocy i rehabilitacji we współpracy z osobą niepełnosprawną, zespołem rehabilitacyjnym, rodziną
3 Projektuje wspólnie z terapeutą program terapii zajęciowej
4 Dobiera metody i formy terapii zajęciowej z uwzględnieniem możliwości osoby niepełnosprawnej
5 Dobiera wspomagające metody pracy z niepełnosprawnym
6 Inspiruje osobę niepełnosprawną do nabywania wiedzy o zdrowiu i możliwościach wykorzystania różnych form postępowania rehabilitacyjnego
7 Definiuje i określa rolę ćwiczeń w usprawnianiu ruchowym
8 Wspiera aktywność i samodzielność osoby niepełnosprawnej
9 Planuje środki na rehabilitację niepełnosprawnego

Zadanie zawodowe: A-3:
Doradzanie w zakresie aktywizacji społecznej (usługi kulturalne, rekreacyjne, edukacyjne, integracja ze środowiskiem)
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje i określa hierarchię potrzeb osoby niepełnosprawnej
2 Identyfikuje i określa ograniczenia i możliwości udziału osoby niepełnosprawnej w różnych formach aktywności
3 Dobiera oferty dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności
4 Ustala formy pomocy osobie niepełnosprawnej w zakresie korzystania z różnych form aktywizacji społecznej
5 Określa możliwości integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie
6 Motywuje do uczestnictwa w działaniach społecznych
7 Inspiruje do aktywności twórczej
8 Inicjuje pozytywne relacje międzyludzkie w najbliższym otoczeniu osoby niepełnosprawnej, a zwłaszcza z członkami jego rodziny

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku z wykorzystaniem stosowanych metod pracy socjalnej
Lp. umiejętności
1 Analizuje i syntetyzuje dokumenty
2 Redaguje indywidualne plany wsparcia
3 Planuje pracę we współpracy z osobą niepełnosprawną
4 Opracowuje harmonogram czynności pracy z określeniem czasu i sposobu ich realizacji
5 Przygotowuje schemat tygodniowego programu działań
6 Dokumentuje swoje działania, pracę z osobą niepełnosprawną
7 Dostosowuje metody pracy do możliwości środowiska, w którym pracuje i stanu psychofizycznego osoby niepełnosprawnej
8 Wykorzystuje komputer w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
9 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie opieki i pracy z osobą niepełnosprawną
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje i analizuje sytuację społeczną i warunki życia osoby niepełnosprawnej
2 Ustala diagnozę opiekuńczo-pielęgnacyjną
3 Opracowuje indywidualny plan pracy z osobą niepełnosprawną
4 Stosuje podstawowe metody pracy socjalnej
5 Asystuje osobie niepełnosprawnej w funkcjonowaniu społecznym
6 Pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z pomocy specjalistów
7 Dba o higienę osobistą i otoczenia osoby niepełnosprawnej
8 Wykonuje podstawowe czynności pielęgnacyjne
9 Zachęca osobę niepełnosprawną do stosowania zasad racjonalnego żywienia i zalecanej diety
10 Dba o zaspokojenie potrzeb osoby niepełnosprawnej
11 Aktywizuje osobę niepełnosprawną oraz jej rodzinę do osiągania samodzielności i niezależności
12 Organizuje warunki lokalowe
13 Organizuje pomoc transportowo-techniczną
14 Stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy
15 Przygotowuje osobę niepełnosprawną do samoopieki

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie wsparcia społecznego
Lp. umiejętności
1 Określa psychologiczne aspekty udzielania wsparcia
2 Określa podmioty systemów wsparcia społecznego
3 Określa sytuacje, w których wzrasta zapotrzebowanie na wsparcie u osoby niepełnosprawnej
4 Rozpoznaje zapotrzebowanie na wsparcie u osoby niepełnosprawnej
5 Określa zakres i rodzaj wsparcia w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej
6 Dobiera formy pomocy do potrzeb podopiecznego i jego rodziny
7 Określa metody udzielania wsparcia

Zadanie zawodowe: B-4:
Pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej
Lp. umiejętności
1 Określa metody i formy i terapii zajęciowej
2 Projektuje wspólnie z terapeutą zajęciowym program terapii zajęciowej dla osoby niepełnosprawnej
3 Dobiera metody i formy terapii zajęciowej z uwzględnieniem możliwości podopiecznego do podejmowania samodzielnych działań
4 Wykorzystuje codzienne czynności do podnoszenia sprawności i samodzielności podopiecznego
5 Zachęca podopiecznego do wykonywania czynności manualnych

Zadanie zawodowe: B-5:
Mobilizowanie niepełnosprawnego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań
Lp. umiejętności
1 Określa znaczenie czasu wolnego w życiu człowieka
2 Identyfikuje i określa potrzeby osoby niepełnosprawnej w zakresie spędzania wolnego czasu
3 Identyfikuje i określa ograniczenia i możliwości udziału podopiecznego w zakresie spędzania wolnego czasu
4 Identyfikuje i określa ograniczenia i możliwości udziału podopiecznego w różnych formach aktywności
5 Rozpoznaje zainteresowania podopiecznego
6 Motywuje osobę niepełnosprawną do wykorzystania posiadanych zdolności twórczych
7 Organizuje czas wolny osobie niepełnosprawnej zgodnie z jej potrzebami i możliwościami
8 Inicjuje działania integrujące osobę niepełnosprawną ze środowiskiem
9 Pomaga niepełnosprawnemu w układaniu jadłospisu i sporządzaniu posiłków

Zadanie zawodowe: C-1:
Wspieranie osoby niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa do ochrony interesów osoby niepełnosprawnej
2 Pomaga osobie niepełnosprawnej rozwiązać problemy z zastosowaniem przepisów prawa
3 Sporządza pisma w sprawach urzędowych i pomocy społecznej
4 Reprezentuje osobę niepełnosprawną w urzędach i instytucjach publicznych
5 Negocjuje w sprawach trudnych, problemowych

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z różnego rodzaju instytucjami, organizacjami społecznymi, mediami w celu wsparcia osoby niepełnosprawnej
Lp. umiejętności
1 Analizuje działania instytucji ochrony zdrowia, samorządowych i społecznych pod kątem umacniania zdrowia i zapobiegania chorobom
2 Podejmuje współpracę z instytucjami, organizacjami medycznymi i społecznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
3 Podejmuje współpracę ze specjalistami oraz instytucjami medycznymi i społecznymi dla zapewnienia ciągłej i kompleksowej opieki
4 Pozyskuje wolontariuszy do współpracy w opiece nad niepełnosprawnym
5 Nawiązuje współpracę z grupą wolontariuszy
6 Nawiązuje współpracę z zespołem specjalistów świadczących usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej
7 Współpracuje z zespołem terapeutyczno-opiekuńczym, opiekunką środowiskową w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej
8 Współpracuje z mediami w poszukiwaniu możliwości sponsorowania osób niepełnosprawnych

Zadanie zawodowe: D-1:
Monitorowanie pracy
Lp. umiejętności
1 Kontroluje, ocenia indywidualny program, plan pomocy osobie niepełnosprawnej
2 Ocenia skuteczność podjętych działań wspierających, aktywizujących

Zadanie zawodowe: D-2:
Zapewnienie jakości w pracy z niepełnosprawnym, przestrzeganie procedur
Lp. umiejętności
1 Dba o jakość wykonywanych zadań z uwzględnieniem etyki zawodowej
2 Postępuje zgodnie z obowiązującymi procedurami, standardami
3 Dobiera metody, techniki, narzędzia realizacji oraz kontroli (monitoring, ewaluacja itp.) poszczególnych etapów i form pracy z niepełnosprawnym


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Rozumowanie logiczne
2 Dobra pamięć
3 Koncentracja uwagi
4 Twórcze myślenie
5 Uzdolnienia organizacyjne
6 Wyobraźnia
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Gotowość do wprowadzania zmian
3 Gotowość niesienia pomocy (empatia)
4 Inicjatywność
5 Komunikatywność
6 Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, wypowiadania się w mowie i piśmie
7 Łatwość zamiany jednej czynności na drugą
8 Odporność na stres
9 Odpowiedzialność
10 Samodzielność
11 Samokontrola
12 Szacunek
13 Tolerancja
14 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
15 Umiejętność pracy w szybkim tempie
16 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
17 Wytrwałość, cierpliwość
18 Zaangażowanie
19 Zrównoważenie emocjonalne
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Dobry słuch
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Ostrość wzroku
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość
7 Sprawność manualna