Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Specjalista ds. integracji europejskiej

Kod zawodu: 247902
Data modyfikacji: 2010-05-14 14:05:39

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Gromadzenie i aktualizacja danych dotyczących aspektów gospodarczych, społecznych i prawnych funkcjonowania Unii Europejskiej oraz innych państw
A-2 Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących Unii Europejskiej i innych państw (w tym analizy porównawcze z sytuacją w Polsce)
A-3 Przygotowanie dokumentów/materiałów do współpracy w sprawach UE
A-4 Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi w różnych dziedzinach integracji europejskiej
A-5 Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie szkoleń, seminariów dla pracowników instytucji macierzystej i/lub odbiorców zewnętrznych w obszarach tematycznych dotyczących zagadnień gospodarczych i społecznych funkcjonowania UE, procesów integracyjnych i współpracy międzynarodowej
A-6 Świadczenie usług informacyjnych i konsultacyjnych dla osób fizycznych, instytucji rządowych i pozarządowych w zakresie współpracy w ramach UE
A-7 Udział w opracowywaniu wniosków, realizacji i raportowaniu oraz rozliczaniu przedsięwzięć w ramach UE
A-8 Udział w krajowych i zagranicznych spotkaniach (seminariach, konferencjach, warsztatach, wystawach, targach etc.) dotyczących współpracy w ramach UE
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej, działania instytucji lub komórki prowadzącej bądź wspierającej współpracę w ramach UE
B-2 Organizowanie szkoleń, pogadanek, konsultacji dla pracowników instytucji macierzystej i/lub odbiorców zewnętrznych w obszarach tematycznych dotyczących zagadnień gospodarczych i społecznych funkcjonowania UE, procesów integracyjnych i współpracy międzynarodowej
B-3 Organizowanie przedsięwzięć propagujących ideę integracji europejskiej (np. imprezy kulturalne)
B-4 Organizowanie spotkań dotyczących współpracy w ramach UE
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania współpracy w ramach UE, w tym sieciami instytucji
C-2 Zarządzanie realizacją przedsięwzięć międzynarodowych lub finansowanych ze środków UE
C-3 Współpraca z osobami (współpracownikami i pracownikami instytucji zewnętrznych) oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi w kraju i za granicą działającymi w obszarze integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie pracy podległych osób, instytucji lub organizacji realizujących zadania integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej
D-2 Monitorowanie realizowanych przedsięwzięć
D-3 Analiza efektywności realizacji współpracy z instytucjami UE (w ujęciu ilościowym i jakościowym)