Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Specjalista ds. integracji europejskiej

Kod zawodu: 247902

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Gromadzenie i aktualizacja danych dotyczących aspektów gospodarczych, społecznych i prawnych funkcjonowania Unii Europejskiej oraz innych państw
A-2 Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących Unii Europejskiej i innych państw (w tym analizy porównawcze z sytuacją w Polsce)
A-3 Przygotowanie dokumentów/materiałów do współpracy w sprawach UE
A-4 Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi w różnych dziedzinach integracji europejskiej
A-5 Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie szkoleń, seminariów dla pracowników instytucji macierzystej i/lub odbiorców zewnętrznych w obszarach tematycznych dotyczących zagadnień gospodarczych i społecznych funkcjonowania UE, procesów integracyjnych i współpracy międzynarodowej
A-6 Świadczenie usług informacyjnych i konsultacyjnych dla osób fizycznych, instytucji rządowych i pozarządowych w zakresie współpracy w ramach UE
A-7 Udział w opracowywaniu wniosków, realizacji i raportowaniu oraz rozliczaniu przedsięwzięć w ramach UE
A-8 Udział w krajowych i zagranicznych spotkaniach (seminariach, konferencjach, warsztatach, wystawach, targach etc.) dotyczących współpracy w ramach UE
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej, działania instytucji lub komórki prowadzącej bądź wspierającej współpracę w ramach UE
B-2 Organizowanie szkoleń, pogadanek, konsultacji dla pracowników instytucji macierzystej i/lub odbiorców zewnętrznych w obszarach tematycznych dotyczących zagadnień gospodarczych i społecznych funkcjonowania UE, procesów integracyjnych i współpracy międzynarodowej
B-3 Organizowanie przedsięwzięć propagujących ideę integracji europejskiej (np. imprezy kulturalne)
B-4 Organizowanie spotkań dotyczących współpracy w ramach UE
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania współpracy w ramach UE, w tym sieciami instytucji
C-2 Zarządzanie realizacją przedsięwzięć międzynarodowych lub finansowanych ze środków UE
C-3 Współpraca z osobami (współpracownikami i pracownikami instytucji zewnętrznych) oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi w kraju i za granicą działającymi w obszarze integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie pracy podległych osób, instytucji lub organizacji realizujących zadania integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej
D-2 Monitorowanie realizowanych przedsięwzięć
D-3 Analiza efektywności realizacji współpracy z instytucjami UE (w ujęciu ilościowym i jakościowym)

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Gromadzenie i aktualizacja danych dotyczących aspektów gospodarczych, społecznych i prawnych funkcjonowania Unii Europejskiej oraz innych państw
Lp. umiejętności
1 Wyszukiwanie informacji dotyczących różnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej oraz innych krajów w materiałach drukowanych
2 Pozyskiwanie informacji z jednostek krajowych i zagranicznych realizujących i wspierających współpracę międzynarodową
3 Obsługiwanie komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów), kserokopiarek, faksu i specjalistycznego oprogramowania
4 Wyszukiwanie informacji przy wykorzystaniu sieci Internet
5 Obsługiwanie i korzystanie z komputerowych baz danych, w tym baz teleadresowych
6 Korzystanie z wewnętrznych sieci komputerowych
7 Formułowanie zapytań w formie pisemnej i ustnej
8 Segregowanie i katalogowanie informacji
9 Archiwizowanie informacji i dokumentów
10 Posługiwanie się językami obcymi (preferowany jęz. angielski)

Zadanie zawodowe: A-2:
Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących Unii Europejskiej i innych państw (w tym analizy porównawcze z sytuacją w Polsce)
Lp. umiejętności
1 Selekcjonowanie informacji zgodnie z zadaną tematyką
2 Formułowanie informacji w sposób zwarty i zrozumiały dla odbiorcy (w formie ustnej i pisemnej)
3 Przygotowanie informacji drukowanych – sprawne poruszanie się w środowisku MS Windows, obsługa oprogramowania pakietu MS Office (World, Corel, Excel, Access)
4 Przygotowanie materiałów informacyjnych w formie prezentacji komputerowych w programie Power Point
5 Korzystanie z rysunków na monitorze komputera oraz umiejętność ich przesyłania i otwierania w sieci
6 Tworzenie stron www
7 Obsługiwanie urządzeń peryferyjnych (drukarek, kserokopiarek, skanerów, faksu)
8 Posługiwanie się językami obcymi (głównie jęz. angielskim), w tym tłumaczenia dokumentów

Zadanie zawodowe: A-3:
Przygotowanie dokumentów/materiałów do współpracy w sprawach UE
Lp. umiejętności
1 Wskazanie niezbędnych dokumentów/ materiałów dla skutecznego przeprowadzenia rozmów
2 Pozyskiwanie wymaganych formularzy/ wzorców dokumentacji dodatkowej dla danego programu/ inicjatywy
3 Przygotowanie informacji drukowanych - sprawne poruszanie się w środowisku MS Windows, obsługa oprogramowania pakietu MS Office (World, Corel, Excel, Access)
4 Przygotowanie materiałów informacyjnych w formie prezentacji w Power Poincie
5 Formułowanie pisemnych informacji w sposób zwarty i zrozumiały dla odbiorcy
6 Obsługiwanie urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów), kserokopiarek, faksu
7 Tłumaczenie dwustronne przygotowanych materiałów/ dokumentacji

Zadanie zawodowe: A-4:
Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi w różnych dziedzinach integracji europejskiej
Lp. umiejętności
1 Formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych w sposób zwarty i zrozumiały dla odbiorcy
2 Szybkie czytanie ze zrozumieniem nowych dokumentów / materiałów
3 Wyznaczanie celów końcowych i pośrednich procesu negocjacyjnego i dążenie do ich osiągnięcia
4 Posługiwanie się technikami negocjacyjnymi
5 Posługiwanie się technikami komunikacji interpersonalnej
6 Praca w środowisku wielokulturowym
7 Biegłe posługiwanie się językiem obcym, w którym prowadzona jest współpraca

Zadanie zawodowe: A-5:
Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie szkoleń, seminariów dla pracowników instytucji macierzystej i/lub odbiorców zewnętrznych w obszarach tematycznych dotyczących zagadnień gospodarczych i społecznych funkcjonowania UE, procesów integracyjnych i współpracy międzynarodowej
Lp. umiejętności
1 Formułowanie tematyki, zakresu oraz programu szkolenia
2 Opracowanie merytoryczne materiałów dydaktycznych
3 Przygotowanie materiałów dla uczestników (wydruk, prezentacja w Power Poincie, etc)
4 Prezentowanie i przekazywanie opracowanych zagadnień w sposób jasny i zrozumiały dla uczestników
5 Stosowanie aktywizujących metod pracy z uczestnikami
6 Obsługiwanie urządzeń audiowizualnych (magnetowid, rzutnik pisma, telewizor)

Zadanie zawodowe: A-6:
Świadczenie usług informacyjnych i konsultacyjnych dla osób fizycznych, instytucji rządowych i pozarządowych w zakresie współpracy w ramach UE
Lp. umiejętności
1 Identyfikacja oczekiwań i potrzeb odbiorcy/klienta
2 Wskazywanie odbiorcy/ klientowi źródeł informacji o Unii Europejskiej i innych państwach
3 Wskazywanie możliwości współpracy międzynarodowej
4 Informowanie o zasadach i warunkach uczestnictwa we współpracy międzynarodowej, w tym dostarczanie dokumentacji (formularzy, przewodników, etc.)
5 Informowanie o możliwościach i zasadach uzyskania wsparcia finansowego (pozyskiwanie i rozliczanie środków) dla konkretnej inicjatywy/ projektu ze środków międzynarodowych, w tym funduszy Unii Europej
6 Konsultowanie treści wniosków aplikacyjnych, tak aby odpowiadały celom i kryteriom programu/ inicjatywy
7 Udzielanie pomocy w poszukiwaniu partnerów współpracy
8 Przekazywanie informacji/ porad w sposób jasny i zrozumiały dla odbiorcy / klienta
9 Posługiwanie się językami obcymi (głównie językiem angielskim)

Zadanie zawodowe: A-7:
Udział w opracowywaniu wniosków, realizacji i raportowaniu oraz rozliczaniu przedsięwzięć w ramach UE
Lp. umiejętności
1 Dobór programów/ inicjatyw odpowiadających potrzebom instytucji opracowującej wniosek
2 Wypełnianie formularza wniosku aplikacyjnego (w tym wyznaczanie celów końcowych i pośrednich oraz konstruowanie budżetu projektu) zgodnie z wymogami programu / inicjatywy międzynarodowej
3 Pozyskiwanie partnerów krajowych i międzynarodowych, organizowanie konsorcjum projektu
4 Przygotowywanie dokumentacji merytorycznej i finansowej podczas realizacji projektu
5 Posługiwanie się językami obcymi (głównie językiem angielskim)

Zadanie zawodowe: A-8:
Udział w krajowych i zagranicznych spotkaniach (seminariach, konferencjach, warsztatach, wystawach, targach etc.) dotyczących współpracy w ramach UE
Lp. umiejętności
1 Wyszukiwanie informacji o krajowych i zagranicznych spotkaniach (seminariach, konferencjach, warsztatach, wystawach, targach etc.) dotyczących współpracy międzynarodowej
2 Formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych w sposób zwarty i zrozumiały dla odbiorcy
3 Przygotowanie informacji drukowanych – sprawne poruszanie się w środowisku MS Windows, obsługa oprogramowania pakietu MS Office (World, Corel, Excel)
4 Przygotowanie materiałów informacyjnych w formie prezentacji komputerowych w programie Power Point
5 Obsługiwanie komputera i urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów), kserokopiarek, faksu oraz poczty elektronicznej
6 Posługiwanie się językami obcymi (głównie jęz. angielskim)

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie pracy własnej, działania instytucji lub komórki prowadzącej bądź wspierającej współpracę w ramach UE
Lp. umiejętności
1 Realizowanie zadań i celów działania struktury organizacyjnej ds. współpracy międzynarodowej
2 Planowanie kolejności i czasu trwania realizacji poszczególnych zadań współpracy międzynarodowej
3 Formułowanie zasad kooperacji z partnerami współpracy międzynarodowej
4 Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z osobami fizycznymi i instytucjami
5 Komunikowanie się i przekazywanie w zrozumiały sposób informacji pozostałym członkom zespołu i pracownikom instytucji współpracujących
6 Obsługiwanie komputera i specjalistycznego oprogramowania
7 Obsługiwanie i korzystanie z komputerowych baz danych, w tym baz teleadresowych oraz wewnętrznych sieci komputerowych
8 Segregowanie, katalogowanie i archiwizowanie dokumentów

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie szkoleń, pogadanek, konsultacji dla pracowników instytucji macierzystej i/lub odbiorców zewnętrznych w obszarach tematycznych dotyczących zagadnień gospodarczych i społecznych funkcjonowania UE, procesów integracyjnych i współpracy międzynarodowej
Lp. umiejętności
1 Identyfikacja potrzeb szkoleniowych instytucji i pracowników
2 Dobór grupy docelowej uczestników szkolenia
3 Redagowanie materiałów informacyjnych o szkoleniu
4 Informowanie o tematyce i terminach szkoleń
5 Dobór wykładowców, ekspertów
6 Sporządzenie kosztorysu szkolenia
7 Przeprowadzanie przyjęć uczestników szkolenia
8 Prowadzenie korespondencji
9 Pozyskanie materiałów szkoleniowych
10 Przygotowanie techniczne (wydruk, powielenie) materiałów szkoleniowych dla uczestników
11 Zorganizowanie technicznej obsługi szkolenia (miejsce, sala, sprzęt techno-dydaktyczny, sekretariat, catering)
12 Obsługiwanie komputera, urządzeń peryferyjnych i wykorzystanie oprogramowania komputerowego

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie przedsięwzięć propagujących ideę integracji europejskiej (np. imprezy kulturalne)
Lp. umiejętności
1 Projektowanie scenariuszy przedsięwzięć/ imprez
2 Dostosowanie tematyki i formy przedsięwzięcia/ imprezy do okoliczności i grupy odbiorców
3 Angażowanie władz (rządowych i samorządowych) oraz instytucji działających w obszarze promocji UE a także zachęcanie lokalnej społeczności do udziału w przedsięwzięciu
4 Redagowanie treści ogłoszeń i promowanie organizowanej imprezy (media, plakaty, anonse prasowe)
5 Pozyskiwanie funduszy na realizację imprez/ przedsięwzięć promujących ideę integracji europejskiej (w tym sponsoring)
6 Obsługiwanie komputera, specjalistycznego oprogramowania i urządzeń peryferyjnych
7 Obsługiwanie sprzętu techno-dydaktycznego
8 Posługiwanie się językami obcymi (głównie językiem angielskim)

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie spotkań dotyczących współpracy w ramach UE
Lp. umiejętności
1 Dobór uczestników, miejsca i czasu spotkania
2 Prowadzenie korespondencji z uczestnikami spotkania
3 Przygotowanie techniczne dokumentów dotyczących spotkania
4 Zorganizowanie technicznej obsługi szkolenia (miejsce, sala, sprzęt techno-dydaktyczny, hotel, sekretariat, catering)
5 Sporządzenie planu spotkania
6 Sporządzanie protokołów spotkań
7 Obsługiwanie urządzeń techno-dydaktycznych
8 Obsługiwanie komputera, urządzeń peryferyjnych, kserokopiarek faksu oraz poczty elektronicznej
9 Posługiwanie się językami obcymi

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania współpracy w ramach UE, w tym sieciami instytucji
Lp. umiejętności
1 Współpraca z partnerami, współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi, w tym włączanie się w pracę podległego zespołu pracowników
2 Ustalanie zakresu obowiązków, w tym kompetencji osób realizujących zadania współpracy w ramach UE oraz koordynowanie ich prac
3 Motywowanie pracowników
4 Analizowanie i interpretowanie informacji oraz wyciąganie wniosków
5 Podejmowanie decyzji
6 Posługiwanie się językami obcymi

Zadanie zawodowe: C-2:
Zarządzanie realizacją przedsięwzięć międzynarodowych lub finansowanych ze środków UE
Lp. umiejętności
1 Ustalanie zakresu obowiązków, w tym kompetencji osób realizujących zadania współpracy w ramach UE
2 Współpraca z partnerami, współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi
3 Analizowanie i interpretowanie informacji oraz wyciąganie wniosków
4 Podejmowanie decyzji
5 Formułowanie i przekazywanie poleceń

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z osobami (współpracownikami i pracownikami instytucji zewnętrznych) oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi w kraju i za granicą działającymi w obszarze integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej
Lp. umiejętności
1 Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z przedstawicielami instytucji krajowych i zagranicznych działających w obszarze współpracy w ramach UE
2 Opracowywanie propozycji współpracy
3 Szybkie i efektywne komunikowanie się
4 Analizowanie i interpretowanie informacji oraz wyciąganie wniosków
5 Jasne formułowanie myśli
6 Prowadzenie korespondencji z partnerami
7 Posługiwanie się językami obcymi

Zadanie zawodowe: D-1:
Nadzorowanie pracy podległych osób, instytucji lub organizacji realizujących zadania integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej
Lp. umiejętności
1 Ocenianie pracy jednostki i zespołu
2 Analizowanie i interpretowanie informacji oraz wyciąganie wniosków
3 Zrozumiałe formułowanie uwag do pracy (wskazywanie i komunikowanie błędów i zalet)
4 Podejmowanie decyzji
5 Współpraca z osobami podległymi
6 Posługiwanie się terminologią obcojęzyczną

Zadanie zawodowe: D-2:
Monitorowanie realizowanych przedsięwzięć
Lp. umiejętności
1 Porównywanie rzeczywiście realizowanych zadań merytorycznych z planem ich realizacji
2 Identyfikowanie powstałych odstępstw realizowanych zadań od planu
3 Analizowanie i interpretowanie informacji oraz wyciąganie wniosków
4 Analiza realizacji planu finansowego przedsięwzięć
5 Zrozumiałe formułowanie wniosków
6 Ustalanie punktów kontrolnych realizowanego zadania
7 Reagowanie na odstępstwa od planów
8 Stosowanie zasad przetargów publicznych
9 Precyzowanie uwag

Zadanie zawodowe: D-3:
Analiza efektywności realizacji współpracy z instytucjami UE (w ujęciu ilościowym i jakościowym)
Lp. umiejętności
1 Zbieranie informacji o liczbie złożonych wniosków i zaawansowaniu realizowanych przedsięwzięć
2 Ocenianie terminowości realizowanych zadań
3 Ocenianie stopnia realizacji założonych celów
4 Ocenianie finansowych aspektów realizacji współpracy w ramach UE
5 Analizowanie i interpretowanie informacji oraz wyciąganie logicznych wniosków


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi na problemie klienta
2 Logiczne rozumowanie
3 Łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów
4 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
5 Podzielność uwagi
6 Szybkie podejmowanie trafnych decyzji
7 Uzasadnianie swojego zdania
8 Wyobraźnia i myślenie twórcze
9 Zainteresowania naukowe i społeczne
10 Zdolności językowe
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Ciekawość
3 Dokładność
4 Dyskrecja
5 Komunikatywność
6 Kreatywność
7 Odporność emocjonalna
8 Odporność na długotrwały wysiłek intelektualny
9 Odporność na stres
10 Odpowiedzialność
11 Otwartość
12 Predyspozycje do pracy w zespole
13 Samodzielność
14 Samokontrola
15 Skłonność do samokształcenia
16 Staranność
17 Umiejętność podejmowania trafnych decyzji
18 Umiejętność pracy w szybkim tempie
19 Umiejętność słuchania drugiej osoby
20 Umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość słuchu
2 Ostrość wzroku
3 Rozróżnianie barw
4 Spostrzegawczość
5 Sprawność motoryczna narządów ruchu kończyn górnych
6 Sprawność wymowy