Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Blacharz

Kod zawodu: 7213

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Stosowanie materiałów wykorzystywanych w blacharstwie budowlanym i użytkowym
A-2 Posługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną w zakresie blacharstwa
A-3 Przygotowanie do wykonania elementów, wyrobów i instalacji wykonanych z blachy
A-4 Wykonywanie operacji obróbki ręcznej i mechanicznej blachy
A-5 Wykonywanie operacji cięcia blachy
A-6 Wykonywanie operacji kształtowania blachy
A-7 Wykonywanie połączeń blach techniką spawania i zgrzewania
A-8 Wykonywanie połączeń blach poprzez lutowanie, nitowanie i klejenie oraz połączenia śrubowe
A-9 Wykonywanie z blachy elementów, wyrobów, pokryć i instalacji oraz ich naprawa
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Sporządzanie kalkulacji usług blacharskich, przyjmowanie zleceń
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespole, organizacja pracy własnej i zespołu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena prawidłowości wykonanych przez siebie prac blacharskich

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Stosowanie materiałów wykorzystywanych w blacharstwie budowlanym i użytkowym
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały na elementy konstrukcji dachów, pokryć dachów i do wykonania przedmiotów użytkowych z blachy
2 Stosuje materiały konstrukcyjne (metalowe i niemetalowe) oraz materiały pomocnicze stosowane w pracach blacharskich
3 Ocenia jakość i przydatność materiałów blacharskich, zgodnie z wymaganiami technicznymi
4 Stosuje materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni materiałów blacharskich

Zadanie zawodowe: A-2:
Posługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną w zakresie blacharstwa
Lp. umiejętności
1 Przedstawia w uproszczeniach rysunkowych i szkicuje wyroby blacharskie
2 Odczytuje rysunki złożeniowe, wykonawcze i szkice wyrobów i instalacji wykonanych z blachy
3 Rozpoznaje typowe prace blacharskie na podstawie rysunków i szkiców

Zadanie zawodowe: A-3:
Przygotowanie do wykonania elementów, wyrobów i instalacji wykonanych z blachy
Lp. umiejętności
1 Sporządza plan wykonania elementu lub jego naprawy
2 Ocenia stan techniczny elementów, wyrobów i instalacji wykonanych z blachy
3 Rozpoznaje i charakteryzuje sposób łączenia elementów
4 Rozróżnia typowe elementy instalacji wykonanych z blachy
5 Posługuje się dokumentacją technologiczną i konstrukcyjną
6 Oczyszcza arkusze blachy ze zgorzeliny, korozji i tłuszczów metodami mechanicznymi i chemicznymi
7 Wykonuje podstawowe obliczenia warsztatowe niezbędne w pracy blacharza do poprawnego wykonania elementów, wyrobów i instalacji wykonanych z blachy
8 Kontroluje jakość wykonywanych części i zespołów blacharskich

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie operacji obróbki ręcznej i mechanicznej blachy
Lp. umiejętności
1 Planuje operacje niezbędne do wykonania elementu z blachy
2 Dobiera właściwe narzędzia, urządzenia oraz oprzyrządowanie do wykonania określonych prac
3 Wykonuje podstawowe operacje obróbki ręcznej (trasowanie, prostowanie, gicie, ścinanie, wycinanie, odcinanie, wiercenie, gwintowanie, piłowanie, szlifowanie, docieranie i polerowanie) blachy zgodnie z
4 Rozpoznaje zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa, ochrony ppoż. i ochrony środowiska występujące podczas wykonywania operacji obróbki ręcznej i mechanicznej blachy

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie operacji cięcia blachy
Lp. umiejętności
1 Wykonuje cięcie prostoliniowe i krzywoliniowe blach cienkich przy pomocy narzędzi do ręcznego cięcia blach wg zadanego kształtu
2 Wykonuje cięcie prostoliniowe i krzywoliniowe blach cienkich przy pomocy maszyn i narzędzi do mechanicznego cięcia blach wg zadanego kształtu
3 Wycina ręcznie i mechanicznie elementy o złożonych kształtach geometrycznych z arkuszy blach stalowych, metali kolorowych i tworzyw sztucznych
4 Przebija blachy cienkie przy pomocy ręcznych narzędzi do przebijania

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie operacji kształtowania blachy
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje podstawowe maszyny i urządzenia do kształtowania blach oraz charakteryzuje ich budowę i działanie
2 Dobiera narzędzia blacharskie do planowych operacji kształtowania blach
3 Posługuje się ręcznymi narzędziami do kształtowania blach
4 Wykonuje gięcie i kształtowanie blachy cienkiej przy użyciu narzędzi ręcznych
5 Wykonuje gięcie i kształtowanie blachy przy użyciu maszyn blacharskich
6 Wygina ręcznie i mechanicznie elementy o złożonych kształtach geometrycznych z arkuszy blach stalowych, metali kolorowych i tworzyw sztucznych
7 Łączy blachy na zakłady blacharskie przy wytwarzaniu wyrobów blacharskich
8 Planuje podstawowe procesy technologiczne kształtowania blach
9 Określa przeznaczenie narzędzi i przyrządów pomiarowych stosowanych w blacharstwie

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie połączeń blach techniką spawania i zgrzewania
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia metody spajania blach
2 Rozpoznaje rodzaje połączeń spawanych i zgrzewanych
3 Dobiera metody łączenia blach w zależności od rodzaju i przeznaczenia
4 Przygotowuje elementy do spawania i zgrzewania
5 Obsługuje zgrzewarki
6 Wykonuje połączenia blach metodą zgrzewania punktowego

Zadanie zawodowe: A-8:
Wykonywanie połączeń blach poprzez lutowanie, nitowanie i klejenie oraz połączenia śrubowe
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje rodzaje połączeń blach
2 Dobiera metody łączenia blach w zależności od rodzaju i przeznaczenia elementu oraz materiału blach
3 Przygotowuje elementy do połączenia za pomocą lutowania
4 Przygotowuje elementy do połączenia za pomocą nitowania
5 Wykonuje połączenia nitowe blach na zimno i na gorąco
6 Wykonuje połączenia blach lutem miękkim i lutem twardym
7 Posługuje się lutownicami i palnikami gazowymi
8 Wykonuje połączenia śrubowe

Zadanie zawodowe: A-9:
Wykonywanie z blachy elementów, wyrobów, pokryć i instalacji oraz ich naprawa
Lp. umiejętności
1 Sporządza plan działania, oraz potrzebną dokumentację do wykonania określonych prac
2 Dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonania użytkowych wyrobów blacharskich
3 Wykonuje operacje blacharskie narzędziami ręcznymi i narzędziami z napędem mechanicznym
4 Demontuje i montuje elementy, wyroby, pokrycia i instalacje wykonane z blachy
5 Rozpoznaje wady i uszkodzenia instalacji blacharskich i użytkowych wyrobów blacharskich
6 Naprawia i konserwuje uszkodzone instalacje blacharskie
7 Naprawia typowe wyroby powszechnego użytku wykonane z blach aluminiowych, stalowych i mosiężnych
8 Naprawia uszkodzone oblachowanie w maszynach i urządzeniach
9 Wykonuje nietypowe elementy blacharskie
10 Demontuje i montuje elementy ornamentów, oraz pokrycia blacharskie o charakterze zabytkowym i artystycznym
11 Sprawdza jakość wykonanych prac blacharskich

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje i interpretuje podstawowe przepisy związane z prawem pracy, bhp i ppoż. dotyczące organizowania stanowisk blacharskich
2 Charakteryzuje niezbędne wyposażenie stanowiska blacharskiego
3 Charakteryzuje i przestrzega ergonomicznych zasad organizacji pracy i stanowiska pracy uwzględniając właściwości fizjologiczne i psychologiczne człowieka
4 Charakteryzuje i przewiduje zagrożenia mogące wystąpić podczas wykonywania zadań w zakresie blacharstwa budowlanego i użytkowego
5 Przeciwdziała zagrożeniom i przestrzega zasad bhp i ppoż. podczas przeprowadzania prac w zakresie blacharstwa

Zadanie zawodowe: B-2:
Sporządzanie kalkulacji usług blacharskich, przyjmowanie zleceń
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady poprawnego komunikowania się
2 Tworzy atmosferę zaufania i akceptacji
3 Umiejętnie i rzeczowo udziela informacji klientowi
4 Korzysta z katalogów i literatury technicznej
5 Oblicza koszty wykonania elementów z blachy, instalacji blacharskich i wyrobów użytkowych
6 Sporządza formularz kalkulacji usług blacharskich

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca w zespole, organizacja pracy własnej i zespołu
Lp. umiejętności
1 Organizuje własną pracę na powierzonym stanowisku
2 Stosuje zasady poprawnej pracy w zespole
3 Motywuje siebie i współpracowników do efektywnej i bezpiecznej pracy
4 Wprowadza w porozumieniu z przełożonymi rozwiązania organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakości pracy
5 Wpływa na właściwe postawy współpracowników
6 Podporządkowuje się poleceniom przełożonych

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocena prawidłowości wykonanych przez siebie prac blacharskich
Lp. umiejętności
1 Analizuje dokumentację warsztatową w zakresie przeprowadzanych prac blacharskich
2 Dokonuje oceny prawidłowości wykonanych prac blacharskich i zgodności ich przeprowadzenia z prawem budowlanym i wymaganiami użytkowymi


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Łatwość przetwarzania informacji
3 Rozumowanie logiczne
4 Wyobraźnia przestrzenna
5 Zdolności manualne
6 Zdolności negocjacyjne
7 Zdolności plastyczne
8 Zdolność do pracy na wysokości
9 Zdolność współdziałania
Cechy osobowości
1 Gotowość do dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji
2 Inicjatywa
3 Odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków
4 Poczucie estetyki
5 Samodzielność
6 Samokontrola
7 Systematyczność i dokładność
8 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
9 Wyczucie estetyki
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra sprawność fizyczna
2 Dobra sprawność ruchowa dłoni i palców
3 Dobry wzrok (może być skorygowany okularami)
4 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
5 Prawidłowe widzenie barw
6 Spostrzegawczość
7 Zmysł równowagi