Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Stolarz meblowy

Kod zawodu: 742207

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Projektowanie i dobór materiałów do produkcji mebli
A-2 Wykonywanie elementów meblowych z drewna i tworzyw drzewnych
A-3 Wykańczanie powierzchni mebli
A-4 Naprawianie i renowacja mebli
A-5 Montaż, pakowanie i magazynowanie mebli
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizacja stanowiska pracy w zakładzie stolarskim
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z dostawcami surowców i materiałów do produkcji mebli oraz odbiorcami mebli
C-2 Współpraca z zespołem roboczym, kierownictwem zakładu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości dostarczonych materiałów i kontrola jakości wykonywanej pracy
D-2 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Projektowanie i dobór materiałów do produkcji mebli
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje materiały stosowane do produkcji mebli
2 Rozpoznaje gatunki drewna
3 Rozpoznaje i klasyfikuje tworzywa drzewne
4 Dobiera materiały do konstrukcji wyrobów z drewna litego i tworzyw drzewnych na podstawie rysunku
5 Określa jakość surowca drzewnego
6 Rozpoznaje wady drewna i wskazuje ich wpływ na wyroby meblarskie
7 Określa warunki składowania dostarczonego surowca
8 Stosuje chemiczne środki ochrony drewna
9 Układa tarcice w sztaple
10 Posługuje się dokumentacją techniczną wyrobu
11 Projektuje meble
12 Wykonuje szkice mebli
13 Ustala zapotrzebowanie na materiały na podstawie dokumentacji wyrobu
14 Posługuje się urządzeniami i narzędziami podczas doboru drewna i materiałów do produkcji mebli
15 Korzysta z różnych źródeł informacji (literatura, Internet, normy, instrukcje) przydatnych przy produkcji mebli

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie elementów meblowych z drewna i tworzyw drzewnych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje trasowanie i manipulację wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych przy użyciu narzędzi traserskich i pomocniczych
2 Dobiera narzędzia do obróbki materiałów z drewna i tworzyw drzewnych
3 Dokonuje oceny stanu technicznego narzędzi do obróbki skrawaniem
4 Przygotowuje narzędzia, urządzenia i obrabiarki do pracy
5 Kształtuje elementy z drewna narzędziami ręcznymi
6 Kształtuje elementy z drewna narzędziami zmechanizowanymi
7 Wykonuje frezowanie, wiercenie i dłutowanie w celu wykonania złączy i profili elementów z drewna
8 Korzysta podczas prac na obrabiarkach z dodatkowego oprzyrządowania
9 Wykonuje toczenie i obtaczanie elementów meblowych
10 Wykonuje gięcie drewna i tworzyw drzewnych
11 Obsługuje giętarki do drewna
12 Obsługuje obrabiarki kombinowane i uniwersalne
13 Wykonuje prace przy użyciu elektronarzędzi
14 Dokonuje klejenia elementów z drewna
15 Okleja powierzchnie elementów z drewna okleiną naturalną
16 Dobiera materiały ścierne do szlifowania drewna
17 Wykonuje szlifowanie ręczne i mechaniczne drewna
18 Wykorzystuje programy komputerowe w procesach obróbki drewna – obrabiarki sterowane numerycznie

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykańczanie powierzchni mebli
Lp. umiejętności
1 Określa rodzaje powłok wykończeniowych
2 Rozpoznaje rodzaje materiałów stosowanych do wykończenia powierzchni drewna i tworzyw drzewnych
3 Określa właściwości materiałów malarsko-lakierniczych
4 Określa metody nanoszenia materiałów malarsko-lakierniczych
5 Dobiera narzędzia i urządzenia do nanoszenia materiałów malarsko-lakierniczych
6 Obsługuje maszyny, urządzenia do nanoszenia materiałów malarskich
7 Przygotowuje powierzchnie drewna i tworzyw drzewnych do wykańczania
8 Nanosi materiały malarskie ręcznie i mechanicznie
9 Wykonuje barwienie drewna
10 Stosuje technikę politurowania i woskowania

Zadanie zawodowe: A-4:
Naprawianie i renowacja mebli
Lp. umiejętności
1 Określa rodzaje uszkodzeń mebli
2 Określa sposoby renowacji mebli
3 Dobiera materiały, narzędzia i technologię naprawy
4 Przygotowuje narzędzia i urządzenia do pracy
5 Wykonuje wiercenie, dłutowanie, frezowanie i szlifowanie
6 Wymienia uszkodzone elementy wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
7 Naprawia uszkodzone połączenia konstrukcyjne elementów
8 Wykonuje konserwację wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
9 Wykonuje wykończenie elementów podlegających naprawie lub renowacji
10 Naprawia obicia tapicerskie

Zadanie zawodowe: A-5:
Montaż, pakowanie i magazynowanie mebli
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje na podstawie rysunku rodzaje i typy konstrukcji mebli
2 Rozpoznaje rodzaje i typy okuć i akcesoriów stosowanych w produkcji mebli
3 Dobiera narzędzia i urządzenia do prac montażowych
4 Dobiera łączniki, okucia i akcesoria według rysunku
5 Określa sposoby łączenia elementów w podzespoły i zespoły
6 Wykonuje montaż z użyciem urządzeń montażowych, stosuje dodatkowe urządzenia montażowe
7 Posługuje się sprawdzianami podczas montażu elementów w celu oceny prawidłowości prac montażowych
8 Dobiera materiały do warstw tapicerskich
9 Wykonuje warstwy tapicerskie
10 Dobiera opakowania do poszczególnych wyrobów
11 Pakuje wyroby
12 Znakuje paczki z wyrobami
13 Zgodnie z zasadami składuje, transportuje wyroby

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizacja stanowiska pracy w zakładzie stolarskim
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i bhp
2 Dobiera materiały do wykonania określonych robót, oblicza potrzebną ilość, sporządza zapotrzebowanie na materiały
3 Sporządza kalkulację wyrobu
4 Dobiera i stosuje odpowiednie narzędzia i przyrządy pomiarowe do konkretnych prac
5 Wykonuje prace w taki sposób, aby zwiększyć efekty ekonomiczne
6 Przygotowuje dokumenty w związane z prowadzeniem działalności własnej firmy
7 Wpływa na właściwe relacje pomiędzy pracownikami
8 Dobiera i stosuje odpowiednie materiały popularyzujące problematykę zawodową
9 Doskonali swoje umiejętności zawodowe
10 Zdobywa uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z dostawcami surowców i materiałów do produkcji mebli oraz odbiorcami mebli
Lp. umiejętności
1 Stosuje sposoby komunikacji wykorzystujące sieci komputerowe i pocztę elektroniczną
2 Ustala zapotrzebowanie na materiały podstawowe i pomocnicze do produkcji mebli
3 Składa oferty zakupu i prowadzi negocjacje cenowe
4 Ustala harmonogramy zakupu materiałów do produkcji mebli i sprzedaży wyrobów gotowych
5 Poszukuje odbiorców mebli
6 Organizuje wysyłkę

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z zespołem roboczym, kierownictwem zakładu
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z współpracownikami w zespole roboczym
2 Współpracuje z kierownictwem zakładu
3 Współpracuje z przedstawicielami nadzoru i służb bhp
4 Stosuje się do przepisów prawa pracy i wypełnia obowiązki pracownicze
5 Wskazuje sposoby doskonalenia procesów produkcji
6 Motywuje siebie i podległych pracowników do efektywnej i bezpiecznej pracy

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie jakości dostarczonych materiałów i kontrola jakości wykonywanej pracy
Lp. umiejętności
1 Sprawdza wymiary dostarczonego surowca
2 Ocenia zgodność dostarczonego surowca z dokumentacją techniczno-technologiczną
3 Kontroluje jakość obróbki skrawaniem
4 Kontroluje jakość wykonanych wyrobów
5 Kontroluje jakość wykonanych wykończeń powierzchni
6 Kontroluje jakość wykonanych mebli
7 Kontroluje przebieg procesów technologicznych

Zadanie zawodowe: D-2:
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje obowiązujące przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy
2 Udziela pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym
3 Organizuje stanowiska pracy zgodnie z uwzględnieniem wymagań ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
4 Stosuje odzież ochronną i środki ochrony osobistej
5 Stosuje osłony podczas pracy na obrabiarkach


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Logiczne myślenie
4 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
5 Poczucie piękna i estetyki
6 Podzielność uwagi
7 Przewidywanie skutków i planowanie
8 Rozumowanie logiczne
9 Samodzielność
10 Uzdolnienia rachunkowe
11 Uzdolnienie techniczne
12 Wyobraźnia i myślenie twórcze
13 Wyobraźnia przestrzenna
14 Zdolności organizacyjne
15 Zdolność do analizowania sytuacji
16 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Gotowość niesienia pomocy w nagłych wypadkach
4 Inicjatywność
5 Łatwość przerzucenia się z jednej czynności w drugą
6 Odpowiedzialność
7 Poczucie odpowiedzialności
8 Samodzielność
9 Samokontrola
10 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
11 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
12 Umiejętność postępowania z ludźmi
13 Umiejętność współdziałania
14 Wytrwałość i cierpliwość
15 Znajomość własnych możliwości i ograniczeń
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Ostrość słuchu
3 Ostrość wzroku
4 Rozróżnianie barw
5 Spostrzegawczość
6 Opanowanie
7 Szybki refleks
8 Zręczność rąk