Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Układacz nawierzchni drogowych

Kod zawodu: 712404

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Kształtowanie koryta i profilu drogi.
A-2 Wykonywanie nawierzchni bitumicznych
A-3 Wykonywanie nawierzchni betonowych oraz asfaltobetonowych
A-4 Wykonywanie nawierzchni z elementów: kostka kamienna lub betonowa, trylinka, cegła klinkierowa, płyty betonowe.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracowanie z zespołem roboczym, kierownictwem budowy oraz służbami bhp.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości poprawności wykonanej pracy.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Kształtowanie koryta i profilu drogi.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną w zakresie odczytywania sposobu ukształtowania trasy, koryta i profilu drogi oraz rodzaju nawierzchni.
2 Przygotowuje zgodnie z dokumentacją techniczną koryto drogi pod wszelkiego rodzaju nawierzchnie.
3 Wyznacza profil, krawędzie, spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni na podstawie dokumentacji.
4 Wykonuje pomiary w zakresie niezbędnym do wykonania zadań zawodowych.
5 Korzysta z różnych źródeł informacji (normy, instrukcje, receptury, przepisy, wymagania techniczne), przydatnych przy wykonywaniu zadań zawodowych.

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie nawierzchni bitumicznych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się projektem budowlanym w zakresie odczytywania sposobu wykonania nawierzchni, układu warstw oraz rodzaju materiałów.
2 Rozpoznaje materiały do wykonywania nawierzchni bitumicznych, rozróżnia ich podstawowe cechy techniczne, wskazuje zastosowania oraz określa przydatność do wykonania określonych robót.
3 Przygotowuje materiały do wykonywania nawierzchni bitumicznych: sprawdza jakość materiałów, dokonuje obróbki materiałów, sporządza masy bitumiczne zgodnie z recepturą lub instrukcją producenta.
4 Prawidłowo i bezpiecznie posługuje się narzędziami oraz obsługuje maszyny i urządzenia do wykonywania nawierzchni bitumicznych.
5 Wykonuje podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne.
6 Wykonuje nawierzchnie bitumiczne zgodnie z przepisami bhp, p.poż i ochrony środowiska.
7 Wykonuje zagęszczanie i wykańczanie nawierzchni bitumicznych.
8 Wykonuje konserwacje i naprawy nawierzchni bitumicznych.
9 Wykonuje przedmiary, obmiary robót oraz sporządza kalkulacje na określone roboty.
10 Wykonuje pomiary w zakresie niezbędnym do wykonania robót.
11 Korzysta z różnych źródeł informacji (normy, instrukcje, receptury, przepisy, wymagania techniczne), przydatnych przy wykonywaniu zadań zawodowych.

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie nawierzchni betonowych oraz asfaltobetonowych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się projektem budowlanym w zakresie odczytywania sposobu wykonania nawierzchni, układu warstw oraz rodzaju materiałów.
2 Rozpoznaje materiały do wykonywania nawierzchni betonowych i asfaltobetonowych, rozróżnia ich podstawowe cechy techniczne, wskazuje zastosowania oraz określa przydatność do wykonania określonych robót
3 Przygotowuje materiały do wykonania nawierzchni betonowych i asfaltobetonowych: sprawdza jakość materiałów, dokonuje obróbki materiałów, sporządza betony zgodnie z recepturą lub instrukcją producenta.
4 Prawidłowo i bezpiecznie posługuje się narzędziami oraz obsługuje maszyny i urządzenia do wykonywania nawierzchni betonowych i asfaltobetonowych.
5 Wykonuje podbudowy pod nawierzchnie betonowe i asfaltobetonowe.
6 Wykonuje nawierzchnie betonowe i asfaltobetonowe zgodnie z przepisami bhp, p.poż i ochrony środowiska.
7 Wykonuje zagęszczanie i wykańczanie nawierzchni betonowych i asfaltobetonowych.
8 Wykonuje konserwacje i naprawy nawierzchni betonowych i asfaltobetonowych.
9 Wykonuje przedmiary, obmiary robót oraz sporządza kalkulacje na określone roboty.
10 Wykonuje pomiary w zakresie niezbędnym do wykonania robót.
11 Korzysta z różnych źródeł informacji (normy, instrukcje, receptury, przepisy, wymagania techniczne), przydatnych przy wykonywaniu zadań zawodowych.

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie nawierzchni z elementów: kostka kamienna lub betonowa, trylinka, cegła klinkierowa, płyty betonowe.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się projektem budowlanym w zakresie odczytywania sposobu wykonania nawierzchni, układu warstw oraz rodzaju materiałów.
2 Rozpoznaje materiały do wykonywania nawierzchni z gotowych elementów, rozróżnia ich podstawowe cechy techniczne, wskazuje zastosowania oraz określa przydatność do wykonania określonych robót.
3 Przygotowuje materiały do wykonania nawierzchni z elementów: sprawdza jakość materiałów i elementów, dokonuje obróbki materiałów i elementów, sporządza betony i zaprawy zgodnie z recepturą lub instruk
4 Prawidłowo i bezpiecznie posługuje się narzędziami oraz obsługuje maszyny i urządzenia do wykonywania nawierzchni z gotowych elementów.
5 Wykonuje podbudowy pod nawierzchnie z gotowych elementów.
6 Wykonuje nawierzchnie z gotowych elementów zgodnie z przepisami bhp, p.poż i ochrony środowiska.
7 Wykonuje wykańczanie nawierzchni z gotowych elementów.
8 Wykonuje konserwacje i naprawy nawierzchni z gotowych elementów.
9 Wykonuje przedmiary, obmiary robót oraz sporządza kalkulacje na określone roboty.
10 Wykonuje pomiary w zakresie niezbędnym do wykonania robót.
11 Korzysta z różnych źródeł informacji (normy, instrukcje, receptury, przepisy, wymagania techniczne), przydatnych przy wykonywaniu zadań zawodowych.

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowisko pracy do robót nawierzchniowych zgodnie z wymogami bhp, p.poż i ochrony środowiska.
2 Dobiera materiały do wykonania określonych robót, oblicza potrzebne ilości i sporządza zapotrzebowania na materiały.
3 Dobiera i bezpiecznie stosuje odpowiednie narzędzia, urządzenia, maszyny oraz przyrządy pomiarowe do wykonania określonych robót.
4 Prawidłowo i bezpiecznie transportuje, magazynuje, przechowuje i składuje materiały do robót nawierzchniowych.
5 Dobiera odpowiednią odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej do wykonywanych robót.
6 Likwiduje stanowisko pracy, zagospodarowuje odpady, sporządza rozliczenia materiałowe.

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpracowanie z zespołem roboczym, kierownictwem budowy oraz służbami bhp.
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z współpracownikami w zespole roboczym.
2 Współpracuje z kierownictwem robót, przedstawicielami nadzoru oraz służbami bhp.
3 Stosuje się do przepisów prawa pracy, korzysta z praw i wypełnia obowiązki pracownicze.
4 Stosuje procedury udzielania pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach.

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości poprawności wykonanej pracy.
Lp. umiejętności
1 Wskazuje i stosuje normy, przepisy, warunki techniczne wykonywania i odbioru robót związanych z układaniem nawierzchni drogowych oraz przewiduje skutki ich nieprzestrzegania.
2 Dokonuje oceny jakości i prawidłowości wykonywanych robót.
3 Ocenia przydatność materiałów, półfabrykatów i wyrobów do robót.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Spostrzegawczość i wyobraźnia przestrzenna
2 Uzdolnienia techniczne.
3 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Odpowiedzialność i zdyscyplinowanie
3 Zdolność szybkiego podejmowania decyzji
4 Zrównoważenie emocjonalne
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Ostrość wzroku
3 Szybki refleks
4 Zręczność rąk