Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Spawacz

Kod zawodu: 7212
Data modyfikacji: 2010-05-17 11:33:44

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Obsługiwanie i konserwowanie wyposażenia technicznego stanowiska spawalniczego (maszyn, urządzeń, sprzętu i osprzętu do spawania, urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej stanowiskowej) w zakresie metody spawania, na którą spawacz posiada uprawnienia.
A-2 Obsługiwanie wytwornic acetylenowych.
A-3 Obsługiwanie urządzeń służących ochronie środowiska pracy spawacza tj. urządzeń wentylacyjnych oraz urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych.
A-4 Stosowanie narzędzi ślusarskich stanowiących wyposażenie stanowiska spawalniczego, jak młotków, pilników, szlifierek kątowych i stołowych, szczotek drucianych itp.
A-5 Stosowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych do oceny jakości wykonanego złącza spawanego, jak: suwmiarek, spoinomierzy, kątomierzy itp.
A-6 Czyszczenie i konserwowanie narzędzi stosowanych na stanowisku pracy spawacza.
A-7 Czytanie instrukcji technologicznych spawania i kart technologicznych
A-8 Kompletowanie (dobieranie) przewidzianych do prac spawalniczych materiałów podstawowych(blach, rur i kształtowników) oraz materiałów pomocniczych (spoiw, topników).
A-9 Przygotowywanie elementów do spawania przez ich ręczne czyszczenie, prostowanie, ukosowanie i podgrzewanie (jeśli wymagane).
A-10 Wykonywanie operacji spawania w zakresie posiadanych (ważnych) uprawnień
A-11 Przestrzeganie technologii spawania oraz stosowanie technik spawania określonych w instrukcji technologicznej spawania
A-12 Łączenie przez spawanie elementów ze stali, żeliwa. metali nieżelaznych i ich stopów
A-13 Zachowanie właściwej kolejności czynności przy montażu i spawaniu elementów konstrukcji
A-14 Sprawdzanie na bieżąco jakości wykonanych spoin, wizualne (na postawie wyglądu zewnętrznego) oraz za pomocą przyrządów i narzędzi do samokontroli złączy spawanych (wykonywanie pomiaru geometrii spoin).
A-15 Usuwanie uchybień (wad i niezgodności) powstałych w operacjach spawania.
A-16 Wykonywanie operacji podgrzewania elementów przed spawaniem, przy użyciu palnika gazowego.
A-17 Prostowanie konstrukcji spawanych przy użyciu palnika gazowego.
A-18 Wykonywanie operacji cięcia metali przy użyciu palnika gazowego.
A-19 Wykonywanie napraw i regeneracji zużytych części maszyn i urządzeń przez napawanie.
A-20 Wykonywanie prac w zakresie lutowania przy użyciu palnika gazowego (jeśli nie wymagają specjalnego szkolenia lub uprawnień).
A-21 Stosowanie wymaganego sprzętu i ochron osobistych.
A-22 Przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji bhp
A-23 Wykonywanie rozliczeń kosztów wykonywanych usług.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska do spawania w różnych warunkach: w spawalni i poza spawalnią, z uwzględnieniem zasad: racjonalnej organizacji pracy, wymagań przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
B-2 Sprawdzanie kompletności wyposażenia technicznego stanowiska spawalniczego
B-3 Utrzymywanie należytego stanu technicznego maszyn i urządzeń na stanowisku pracy oraz niezwłoczne zgłaszanie przełożonym niesprawności wyposażenia technicznego.
B-4 Sprawdzanie właściwości i kompletności dostarczonych instrukcji technologicznych dla wykonywanego zadania oraz ich stosowanie w operacjach spawania.
B-5 Organizowanie zaopatrzenia na stanowisku spawania w materiały podstawowe i pomocnicze niezbędne do wykonywanego zadania (prac spawalniczych).
B-6 Ustalanie kolejności czynności w toku montażu i spawania.
B-7 Organizowanie procesu usuwania uchybień (wad i niezgodności) spawalniczych w wykonanych złączach.
B-8 Utrzymywanie w czystości stanowiska pracy.
B-9 Udzielanie współpracownikom pierwszej pomocy przedlekarskiej, w razie wypadku przy pracy.
B-10 Rozliczanie się z wykonanej pracy na podstawie obowiązujących dokumentów.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zgłaszanie przełożonym nieprawidłowości w: zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku spawalniczym, zabezpieczeniu przeciwpożarowym stanowiska spawalniczego oraz o uchybieniach w organizacji pracy na stanowisku pracy spawacza, w powiązaniu z innymi stanowiskami (współpracującymi).
C-2 Zgłaszanie przełożonemu nieprawidłowości w zakresie: wyposażenia technicznego stanowiska pracy, materiałów podstawowych i pomocniczych oraz dokumentacji technicznej.
C-3 Zgłaszanie przełożonemu usterek (niesprawności) wyposażenia technicznego i awarii na stanowisku pracy spawacza.
C-4 Zgłaszanie przełożonemu uchybień spawalniczych w wykonanych złączach, w celu podjęcia decyzji o możliwości i sposobie ich usunięcia.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sprawdzanie przed rozpoczęciem pracy kompletności i sprawności wyposażenia technicznego na stanowisku pracy.
D-2 Sprawdzanie kompletności i sprawności sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej (ochron osobistych) spawacza.
D-3 Sprawdzanie zgodności dostarczonych (stosowanych) materiałów podstawowych i pomocniczych do spawania, z wymaganiami kart technologicznych, instrukcji technologicznych spawania i rysunków konstrukcyjnych złączy spawanych.
D-4 Przestrzeganie warunków technologicznych prac spawalniczych określonych w instrukcjach technologicznych spawania.
D-5 Zgłaszanie niezgodności w stosowanej dokumentacji technologicznej oraz wątpliwości wykonawczych w zakresie zadanych prac spawalniczych.
D-6 Sprawdzanie jakości (samokontrola) wykonywanych spoin: wizualnie i przez pomiar ich geometrii (wymiarów).