Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Spawacz

Kod zawodu: 7212

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Obsługiwanie i konserwowanie wyposażenia technicznego stanowiska spawalniczego (maszyn, urządzeń, sprzętu i osprzętu do spawania, urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej stanowiskowej) w zakresie metody spawania, na którą spawacz posiada uprawnienia.
A-2 Obsługiwanie wytwornic acetylenowych.
A-3 Obsługiwanie urządzeń służących ochronie środowiska pracy spawacza tj. urządzeń wentylacyjnych oraz urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych.
A-4 Stosowanie narzędzi ślusarskich stanowiących wyposażenie stanowiska spawalniczego, jak młotków, pilników, szlifierek kątowych i stołowych, szczotek drucianych itp.
A-5 Stosowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych do oceny jakości wykonanego złącza spawanego, jak: suwmiarek, spoinomierzy, kątomierzy itp.
A-6 Czyszczenie i konserwowanie narzędzi stosowanych na stanowisku pracy spawacza.
A-7 Czytanie instrukcji technologicznych spawania i kart technologicznych
A-8 Kompletowanie (dobieranie) przewidzianych do prac spawalniczych materiałów podstawowych(blach, rur i kształtowników) oraz materiałów pomocniczych (spoiw, topników).
A-9 Przygotowywanie elementów do spawania przez ich ręczne czyszczenie, prostowanie, ukosowanie i podgrzewanie (jeśli wymagane).
A-10 Wykonywanie operacji spawania w zakresie posiadanych (ważnych) uprawnień
A-11 Przestrzeganie technologii spawania oraz stosowanie technik spawania określonych w instrukcji technologicznej spawania
A-12 Łączenie przez spawanie elementów ze stali, żeliwa. metali nieżelaznych i ich stopów
A-13 Zachowanie właściwej kolejności czynności przy montażu i spawaniu elementów konstrukcji
A-14 Sprawdzanie na bieżąco jakości wykonanych spoin, wizualne (na postawie wyglądu zewnętrznego) oraz za pomocą przyrządów i narzędzi do samokontroli złączy spawanych (wykonywanie pomiaru geometrii spoin).
A-15 Usuwanie uchybień (wad i niezgodności) powstałych w operacjach spawania.
A-16 Wykonywanie operacji podgrzewania elementów przed spawaniem, przy użyciu palnika gazowego.
A-17 Prostowanie konstrukcji spawanych przy użyciu palnika gazowego.
A-18 Wykonywanie operacji cięcia metali przy użyciu palnika gazowego.
A-19 Wykonywanie napraw i regeneracji zużytych części maszyn i urządzeń przez napawanie.
A-20 Wykonywanie prac w zakresie lutowania przy użyciu palnika gazowego (jeśli nie wymagają specjalnego szkolenia lub uprawnień).
A-21 Stosowanie wymaganego sprzętu i ochron osobistych.
A-22 Przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji bhp
A-23 Wykonywanie rozliczeń kosztów wykonywanych usług.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska do spawania w różnych warunkach: w spawalni i poza spawalnią, z uwzględnieniem zasad: racjonalnej organizacji pracy, wymagań przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
B-2 Sprawdzanie kompletności wyposażenia technicznego stanowiska spawalniczego
B-3 Utrzymywanie należytego stanu technicznego maszyn i urządzeń na stanowisku pracy oraz niezwłoczne zgłaszanie przełożonym niesprawności wyposażenia technicznego.
B-4 Sprawdzanie właściwości i kompletności dostarczonych instrukcji technologicznych dla wykonywanego zadania oraz ich stosowanie w operacjach spawania.
B-5 Organizowanie zaopatrzenia na stanowisku spawania w materiały podstawowe i pomocnicze niezbędne do wykonywanego zadania (prac spawalniczych).
B-6 Ustalanie kolejności czynności w toku montażu i spawania.
B-7 Organizowanie procesu usuwania uchybień (wad i niezgodności) spawalniczych w wykonanych złączach.
B-8 Utrzymywanie w czystości stanowiska pracy.
B-9 Udzielanie współpracownikom pierwszej pomocy przedlekarskiej, w razie wypadku przy pracy.
B-10 Rozliczanie się z wykonanej pracy na podstawie obowiązujących dokumentów.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zgłaszanie przełożonym nieprawidłowości w: zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku spawalniczym, zabezpieczeniu przeciwpożarowym stanowiska spawalniczego oraz o uchybieniach w organizacji pracy na stanowisku pracy spawacza, w powiązaniu z innymi stanowiskami (współpracującymi).
C-2 Zgłaszanie przełożonemu nieprawidłowości w zakresie: wyposażenia technicznego stanowiska pracy, materiałów podstawowych i pomocniczych oraz dokumentacji technicznej.
C-3 Zgłaszanie przełożonemu usterek (niesprawności) wyposażenia technicznego i awarii na stanowisku pracy spawacza.
C-4 Zgłaszanie przełożonemu uchybień spawalniczych w wykonanych złączach, w celu podjęcia decyzji o możliwości i sposobie ich usunięcia.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sprawdzanie przed rozpoczęciem pracy kompletności i sprawności wyposażenia technicznego na stanowisku pracy.
D-2 Sprawdzanie kompletności i sprawności sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej (ochron osobistych) spawacza.
D-3 Sprawdzanie zgodności dostarczonych (stosowanych) materiałów podstawowych i pomocniczych do spawania, z wymaganiami kart technologicznych, instrukcji technologicznych spawania i rysunków konstrukcyjnych złączy spawanych.
D-4 Przestrzeganie warunków technologicznych prac spawalniczych określonych w instrukcjach technologicznych spawania.
D-5 Zgłaszanie niezgodności w stosowanej dokumentacji technologicznej oraz wątpliwości wykonawczych w zakresie zadanych prac spawalniczych.
D-6 Sprawdzanie jakości (samokontrola) wykonywanych spoin: wizualnie i przez pomiar ich geometrii (wymiarów).

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Obsługiwanie i konserwowanie wyposażenia technicznego stanowiska spawalniczego (maszyn, urządzeń, sprzętu i osprzętu do spawania, urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej stanowiskowej) w zakresie metody spawania, na którą spawacz posiada uprawnienia.
Lp. umiejętności
1 Organizuje pracę zgodnie w wymaganiami bhp i ppoż
2 Obsługuje i konserwuje maszyny, urządzenia, osprzęt, narzędzia oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe według instrukcji wytwórców
3 Uruchamia i obsługuje stanowisko spawania przestrzegając zasady bhp

Zadanie zawodowe: A-2:
Obsługiwanie wytwornic acetylenowych.
Lp. umiejętności
1 Obsługuje wytwornicę acetylenową zgodnie z przepisami i instrukcją wytwórcy
2 Stosuje przepisy i zasady bhp obowiązujące przy obsłudze wytwornic

Zadanie zawodowe: A-3:
Obsługiwanie urządzeń służących ochronie środowiska pracy spawacza tj. urządzeń wentylacyjnych oraz urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych.
Lp. umiejętności
1 Obsługuje urządzenia wentylacji stanowiskowej zgodnie z instrukcjami wytwórcy oraz zasadami bhp użytkowania urządzeń elektrycznych

Zadanie zawodowe: A-4:
Stosowanie narzędzi ślusarskich stanowiących wyposażenie stanowiska spawalniczego, jak młotków, pilników, szlifierek kątowych i stołowych, szczotek drucianych itp.
Lp. umiejętności
1 Stosuje zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bhp narzędzia ślusarskie będące na wyposażeniu stanowiska spawalniczego

Zadanie zawodowe: A-5:
Stosowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych do oceny jakości wykonanego złącza spawanego, jak: suwmiarek, spoinomierzy, kątomierzy itp.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się i przechowuje przyrządy kontrolno-pomiarowe do pomiaru geometrii spoin

Zadanie zawodowe: A-6:
Czyszczenie i konserwowanie narzędzi stosowanych na stanowisku pracy spawacza.
Lp. umiejętności
1 Sprawdza sprawność techniczną oraz czyści i konserwuje narzędzia ślusarskie stosowane na stanowisku spawalniczym

Zadanie zawodowe: A-7:
Czytanie instrukcji technologicznych spawania i kart technologicznych
Lp. umiejętności
1 Stosuje przy wykonywaniu prac spawalniczych: instrukcje technologiczne spawania i karty technologiczne
2 Odczytuje dane potrzebne do wykonywania operacji spawania z instrukcji technologicznych spawania i kart technologicznych

Zadanie zawodowe: A-8:
Kompletowanie (dobieranie) przewidzianych do prac spawalniczych materiałów podstawowych(blach, rur i kształtowników) oraz materiałów pomocniczych (spoiw, topników).
Lp. umiejętności
1 Dobiera po oznaczeniach materiały podstawowe i pomocnicze do spawania dla metody spawania i grupy materiałowej, na którą posiada uprawnienia spawalnicze

Zadanie zawodowe: A-9:
Przygotowywanie elementów do spawania przez ich ręczne czyszczenie, prostowanie, ukosowanie i podgrzewanie (jeśli wymagane).
Lp. umiejętności
1 Czyści i prostuje ręcznie elementy przed spawaniem
2 Ukosuje ręcznie elementy do spawania według kart technologicznych lub instrukcji technologicznych spawania
3 Podgrzewa elementy spawane palnikiem gazowym (spawacz gazowy)

Zadanie zawodowe: A-10:
Wykonywanie operacji spawania w zakresie posiadanych (ważnych) uprawnień
Lp. umiejętności
1 Wykonuje złącza spawane w zakresie posiadanych uprawnień spawalniczych
2 Ocenia jakość wykonanych złączy spawanych

Zadanie zawodowe: A-11:
Przestrzeganie technologii spawania oraz stosowanie technik spawania określonych w instrukcji technologicznej spawania
Lp. umiejętności
1 Odczytuje parametry technologiczne spawania z kart technologicznych lub instrukcji technologicznych spawania
2 Ustawia wymagane parametry technologiczne na urządzeniach i sprzęcie spawalniczym
3 Powtarza wymagane ruchy rąk podczas operacji spawania ręcznego
4 Utrzymuje stałą odległość palnika lub uchwytu spawalniczego od spawanych elementów

Zadanie zawodowe: A-12:
Łączenie przez spawanie elementów ze stali, żeliwa. metali nieżelaznych i ich stopów
Lp. umiejętności
1 Spawa elementy w zakresie grupy materiałowej i metody spawania do której jest uprawniony

Zadanie zawodowe: A-13:
Zachowanie właściwej kolejności czynności przy montażu i spawaniu elementów konstrukcji
Lp. umiejętności
1 Odczytuje kolejność czynności montażu i wykonywania spoin z dokumentacji technicznej: rysunków spawalniczych, kart technologicznych oraz instrukcji technologicznych spawania
2 Przestrzega kolejność czynności w toku montażu i spawania elementów konstrukcji określoną w dokumentacji technicznej

Zadanie zawodowe: A-14:
Sprawdzanie na bieżąco jakości wykonanych spoin, wizualne (na postawie wyglądu zewnętrznego) oraz za pomocą przyrządów i narzędzi do samokontroli złączy spawanych (wykonywanie pomiaru geometrii spoin).
Lp. umiejętności
1 Ocenia jakość wykonanych spoin wizualnie i za pomocą przyrządów oraz narzędzi, na zgodność z: kartą technologiczną, instrukcją technologiczną spawania i Polskimi Normami
2 Wykonuje pomiary geometrii spoin

Zadanie zawodowe: A-15:
Usuwanie uchybień (wad i niezgodności) powstałych w operacjach spawania.
Lp. umiejętności
1 Stosuje samokontrolę wykonanych złączy spawanych
2 Rozpoznaje uchybienia spawalnicze w złączach spawanych i ustala przyczyny ich powstania
3 Określa sposoby usunięcia uchybień spawalniczych
4 Usuwa uchybienia spawalnicze w wykonanych złączach spawanych

Zadanie zawodowe: A-16:
Wykonywanie operacji podgrzewania elementów przed spawaniem, przy użyciu palnika gazowego.
Lp. umiejętności
1 Wykonuje podgrzewanie palnikiem gazowym elementów spawanych według instrukcji technologicznej spawania.
2 Kontroluje (pomiary) temperatury elementów spawanych podczas prowadzenia prac spawalniczych

Zadanie zawodowe: A-17:
Prostowanie konstrukcji spawanych przy użyciu palnika gazowego.
Lp. umiejętności
1 Prostowanie konstrukcji spawanych przez podgrzewanie płomieniem gazowym

Zadanie zawodowe: A-18:
Wykonywanie operacji cięcia metali przy użyciu palnika gazowego.
Lp. umiejętności
1 Wykonuje ręczne cięcie tlenem blach kształtowników i rur według rysunku rozkroju materiałów i ocenia jakość przecinania.

Zadanie zawodowe: A-19:
Wykonywanie napraw i regeneracji zużytych części maszyn i urządzeń przez napawanie.
Lp. umiejętności
1 Naprawia i regeneruje przez napawanie zużyte części maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją technologiczną (kartami technologicznymi)

Zadanie zawodowe: A-20:
Wykonywanie prac w zakresie lutowania przy użyciu palnika gazowego (jeśli nie wymagają specjalnego szkolenia lub uprawnień).
Lp. umiejętności
1 Wykonuje połączenia lutowane metodą w zakresie której posiada przeszkolenie (lutownicą, palnikiem gazowym, w piecach)

Zadanie zawodowe: A-21:
Stosowanie wymaganego sprzętu i ochron osobistych.
Lp. umiejętności
1 Dobiera do wykonywanych zadań i stosuje sprzęt i ochrony osobistej

Zadanie zawodowe: A-22:
Przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji bhp
Lp. umiejętności
1 Wykonuje prace spawalnicze przestrzegając obowiązujące przepisy i instrukcje bhp

Zadanie zawodowe: A-23:
Wykonywanie rozliczeń kosztów wykonywanych usług.
Lp. umiejętności
1 Sporządza kosztorysy materiałowe i robocizny wykonywanych usług spawalniczych

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska do spawania w różnych warunkach: w spawalni i poza spawalnią, z uwzględnieniem zasad: racjonalnej organizacji pracy, wymagań przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Lp. umiejętności
1 Kompletuje (dobiera) wyposażenie techniczne stanowiska spawalniczego dla metody spawania na którą posiada uprawnienia i warunków wykonywania prac spawalniczych
2 Rozmieszcza urządzenia i sprzęt spawalniczy na stanowisku pracy racjonalne i zgodne z wymaganiami bhp oraz ppoż
3 Stosuje przepisy i zasady bhp oraz ppoż adekwatnie do warunków, w których wykonywane są prace spawalnicze

Zadanie zawodowe: B-2:
Sprawdzanie kompletności wyposażenia technicznego stanowiska spawalniczego
Lp. umiejętności
1 Kompletuje wyposażenie techniczne stanowiska spawania na podstawie kart technologicznych i instrukcji technologicznych spawania

Zadanie zawodowe: B-3:
Utrzymywanie należytego stanu technicznego maszyn i urządzeń na stanowisku pracy oraz niezwłoczne zgłaszanie przełożonym niesprawności wyposażenia technicznego.
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan techniczny (sprawność) wyposażenia technicznego stanowiska spawalniczego
2 Określa niesprawności maszyn, urządzeń, sprzętu i osprzętu spawalniczego na podstawie objawów i oględzin

Zadanie zawodowe: B-4:
Sprawdzanie właściwości i kompletności dostarczonych instrukcji technologicznych dla wykonywanego zadania oraz ich stosowanie w operacjach spawania.
Lp. umiejętności
1 Odczytuje z instrukcji technologicznych spawania parametry technologiczne potrzebne do wykonania prac spawalniczych

Zadanie zawodowe: B-5:
Organizowanie zaopatrzenia na stanowisku spawania w materiały podstawowe i pomocnicze niezbędne do wykonywanego zadania (prac spawalniczych).
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały podstawowe i pomocnicze do spawania na podstawie ich oznaczeń, zgodnie z kartą technologiczną i instrukcją technologiczną spawania
2 Bezpiecznie przemieszcza materiały spawalnicze, w tym materiały niebezpieczne

Zadanie zawodowe: B-6:
Ustalanie kolejności czynności w toku montażu i spawania.
Lp. umiejętności
1 Ustala kolejność postępowania wynikającą z zachowania wymogów bhp i ppoż oraz wymagań technologii spawania

Zadanie zawodowe: B-7:
Organizowanie procesu usuwania uchybień (wad i niezgodności) spawalniczych w wykonanych złączach.
Lp. umiejętności
1 Samokontrola – wykrywa i ocenia uchybienia spawalnicze wizualnie oraz przez pomiary geometrii spoin

Zadanie zawodowe: B-8:
Utrzymywanie w czystości stanowiska pracy.
Lp. umiejętności
1 Utrzymuje porządek na stanowisku pracy i sprząta stanowisko po zakończeniu pracy

Zadanie zawodowe: B-9:
Udzielanie współpracownikom pierwszej pomocy przedlekarskiej, w razie wypadku przy pracy.
Lp. umiejętności
1 Udziela pierwszej pomocy przedmedcznej poszkodowanym w wypadku przy pracy

Zadanie zawodowe: B-10:
Rozliczanie się z wykonanej pracy na podstawie obowiązujących dokumentów.
Lp. umiejętności
1 Wypełnia dokumenty rozliczające materiały pobrane i wykonaną produkcję

Zadanie zawodowe: C-1:
Zgłaszanie przełożonym nieprawidłowości w: zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku spawalniczym, zabezpieczeniu przeciwpożarowym stanowiska spawalniczego oraz o uchybieniach w organizacji pracy na stanowisku pracy spawacza, w powiązaniu z innymi stanowiskami (współpracującymi).
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku spawalniczym organizowanym w różnych warunkach (w spawalni i poza spawalnią)
2 Dobiera i ocenia kompletność wyposażenia stanowiska w urządzenia i podręczny sprzęt gaśniczy
3 Sprawdza sprawność pod względem bezpieczeństwa pożarowego maszyn, urządzeń, sprzętu i osprzętu oraz instalacji spawalniczych
4 Sprawdza skuteczność zabezpieczeń ppoż na stanowisku spawalniczym

Zadanie zawodowe: C-2:
Zgłaszanie przełożonemu nieprawidłowości w zakresie: wyposażenia technicznego stanowiska pracy, materiałów podstawowych i pomocniczych oraz dokumentacji technicznej.
Lp. umiejętności
1 Dobiera i ocenia kompletność wyposażenia stanowiska pracy spawacza w: maszyny, urządzenia, sprzęt i osprzęt spawalniczy, narzędzia, oraz materiały i dokumentację techniczną - niezbędne do wykonywanego

Zadanie zawodowe: C-3:
Zgłaszanie przełożonemu usterek (niesprawności) wyposażenia technicznego i awarii na stanowisku pracy spawacza.
Lp. umiejętności
1 Ocenia sprawność wyposażenia technicznego stanowiska spawalniczego
2 Określa niesprawność maszyn, urządzeń, sprzętu i osprzętu spawalniczego na podstawie objawów i oględzin

Zadanie zawodowe: C-4:
Zgłaszanie przełożonemu uchybień spawalniczych w wykonanych złączach, w celu podjęcia decyzji o możliwości i sposobie ich usunięcia.
Lp. umiejętności
1 Wykonuje samokontrolę złączy spawanych
2 Rozróżnia rodzaje uchybień spawalniczych i ustala przyczyny ich powstania
3 Określa sposoby usunięcia uchybień spawalniczych

Zadanie zawodowe: D-1:
Sprawdzanie przed rozpoczęciem pracy kompletności i sprawności wyposażenia technicznego na stanowisku pracy.
Lp. umiejętności
1 Sprawdza przed rozpoczęciem pracy kompletność wyposażenia technicznego stanowiska spawalniczego w spawalni lub organizowanego poza spawalnią (w warunkach szczególnych).
2 Ocenia stan techniczny (sprawność) wyposażenia technicznego stanowiska spawalniczego
3 Określa niesprawność maszyn, urządzeń, sprzętu i osprzętu spawalniczego na podstawie objawów i oględzin

Zadanie zawodowe: D-2:
Sprawdzanie kompletności i sprawności sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej (ochron osobistych) spawacza.
Lp. umiejętności
1 Dobiera i stosuje sprzęt i ochrony osobiste adekwatny do wykonywanych zadań

Zadanie zawodowe: D-3:
Sprawdzanie zgodności dostarczonych (stosowanych) materiałów podstawowych i pomocniczych do spawania, z wymaganiami kart technologicznych, instrukcji technologicznych spawania i rysunków konstrukcyjnych złączy spawanych.
Lp. umiejętności
1 Dobiera do prac spawalniczych materiały podstawowe i pomocnicze do spawania oraz sprawdza na podstawie oznaczeń ich zgodność z kartą technologiczną i instrukcją technologiczną spawania

Zadanie zawodowe: D-4:
Przestrzeganie warunków technologicznych prac spawalniczych określonych w instrukcjach technologicznych spawania.
Lp. umiejętności
1 Odczytuje z instrukcji technologicznych spawania parametry technologiczne potrzebne do wykonania zadania
2 Ustawia wymagane parametry technologiczne spawania na urządzeniach i sprzęcie spawalniczym

Zadanie zawodowe: D-5:
Zgłaszanie niezgodności w stosowanej dokumentacji technologicznej oraz wątpliwości wykonawczych w zakresie zadanych prac spawalniczych.
Lp. umiejętności
1 Odczytuje z instrukcji technologicznych spawania parametry technologiczne potrzebne do wykonania zadania

Zadanie zawodowe: D-6:
Sprawdzanie jakości (samokontrola) wykonywanych spoin: wizualnie i przez pomiar ich geometrii (wymiarów).
Lp. umiejętności
1 Ocenia jakość wykonywanych spoin wizualnie i za pomocą przyrządów oraz narzędzi, na zgodność z: kartą technologiczną, instrukcją technologiczną spawania i Polskimi Normami
2 Wykonuje pomiar geometrii spoin


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi, zdolność skupienia się
2 Rozumowanie logiczne
3 Uzdolnienia do wykonywania zadań praktycznych
4 Uzdolnienia manualne
5 Uzdolnienia techniczne
6 Wyobraźnia i przewidywanie
7 Zdolność doskonalenia form bezpiecznego zachowania
8 Zdolność koncentracji uwagi, zdolność skupienia się
Cechy osobowości
1 Ambicje zawodowe
2 Dokładność
3 Gotowość reagowania w sytuacjach trudnych
4 Możność przewidzenia konsekwencji działania
5 Myślenie i uwaga prozawodowa
6 Myślenie praktyczne
7 Odpowiedzialność
8 Samodzielność
9 Samokontrola
10 Skłonność do uczenia się i aktualizacji wiedzy
11 Staranność
12 Sumienność
13 Świadomość zagrożeń
14 Zamiłowanie do porządku
Sprawności sensomotoryczne
1 Dokładne postrzeganie przedmiotów
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Ostrość wzroku
4 Pamięć ruchowa (powtarzalność ruchów roboczych)
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość
7 Sprawność fizyczna
8 Szybki refleks
9 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny
10 Zręczność rąk