Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Elektryka i elektronika
Obszar zawodowy: Elektromechanik pojazdów samochodowych

Kod zawodu: 724102

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Ustalanie metodami diagnostycznymi rodzaju niesprawności w układach elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
A-2 Usuwanie uszkodzeń w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych
A-3 Demontowanie zespołu, weryfikacja, wymiana lub naprawa części
A-4 Montowanie instalacji elektrycznej, elementów i zespołów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych
A-5 Ustawianie i regulowanie zapłonu, świateł zewnętrznych oraz sprawdzanie osprzętu elektrycznego pojazdu
A-6 Konserwacja urządzeń elektrycznych i dokonanie przeglądów okresowych instalacji elektrycznej i jej zespołów w pojeździe samochodowym
A-7 Przyjmowanie pojazdów samochodowych lub zespołów samochodowych do naprawy i sporządzanie protokołu przyjęcia
A-8 Dokonywanie rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych
A-9 Przeprowadzanie badań diagnostycznych i usuwanie usterek układów warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu
A-10 Stosowanie przepisów ruchu drogowego i kierowanie pojazdami samochodowymi
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy elektromechanika pojazdów samochodowych z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonymi, w zakresie realizacji zadań usługowo-naprawczych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sprawdzanie stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Ustalanie metodami diagnostycznymi rodzaju niesprawności w układach elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
Lp. umiejętności
1 Ustala niesprawności instalacji elektrycznej i jej zespołów poprzez oględziny zewnętrzne
2 Ustala niesprawności akumulatora
3 Ustala niesprawności alternatora lub prądnicy
4 Ustala niesprawności rejestrowane w elektronicznym urządzeniu sterującym
5 Ustala niesprawności rozrusznika, układu rozruchowego silnika i elektrycznej pompy paliwa
6 Ustala niesprawności oświetlenia i sygnalizacji
7 Ustala niesprawności bezpieczników, przekaźników, wskaźników
8 Ustala niesprawności wycieraczek, spryskiwaczy szyb, ogrzewania szyby tylnej
9 Ustala niesprawności osprzętu dodatkowego: centralnej blokady drzwi, podnoszenia szyb, zapalniczki, alarmu, dachu rozsuwanego sterowanego elektrycznie, anteny, instalacji elektrycznej radioodbiornika
10 Stosuje przepisy BHP przy kontroli akumulatora, pomiarach poziomu i gęstości elektrolitu akumulatora
11 Stosuje przepisy BHP przy pomiarach elektrycznych instalacji elektrycznej, jej zespołów i diagnostyce oraz zasady ochrony przeciwpożarowej

Zadanie zawodowe: A-2:
Usuwanie uszkodzeń w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych
Lp. umiejętności
1 Odczytuje schematy ideowe i montażowe
2 Lokalizuje typowe uszkodzenia na podstawie obserwacji i wyników pomiarów
3 Dobiera narzędzia do naprawy
4 Usuwa uszkodzenia w instalacji elektrycznej i jej zespołów
5 Posługuje się przyrządami pomiarowymi
6 Ocenia jakość wykonanej naprawy
7 Stosuje przepisy BHP przy pomiarach, diagnostyce i naprawie

Zadanie zawodowe: A-3:
Demontowanie zespołu, weryfikacja, wymiana lub naprawa części
Lp. umiejętności
1 Korzysta z instrukcji obsługi i dokumentacji serwisowej
2 Stosuje zasady demontażu i montażu zespołów osprzętu elektrycznego
3 Dokonuje weryfikacji części, zespołów, podzespołów osprzętu elektrycznego
4 Dobiera narzędzia do naprawy
5 Dokonuje naprawy lub wymiany części zespołu osprzętu elektrycznego
6 Ocenia jakość wykonanej naprawy

Zadanie zawodowe: A-4:
Montowanie instalacji elektrycznej, elementów i zespołów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych
Lp. umiejętności
1 Odczytuje schematy ideowe i montażowe
2 Posługuje się instrukcją obsługi i dokumentacją serwisową instalacji elektrycznej i jej zespołów
3 Stosuje zasady montażu instalacji elektrycznej i jej zespołów
4 Dobiera narzędzia do montażu instalacji elektrycznej i zespołów osprzętu elektrycznego
5 Ocenia jakość wykonanej naprawy
6 Stosuje przepisy BHP podczas pracy związanej z montażem instalacji elektrycznej, jej zespołów oraz w czasie kontroli po dokonaniu montażu

Zadanie zawodowe: A-5:
Ustawianie i regulowanie zapłonu, świateł zewnętrznych oraz sprawdzanie osprzętu elektrycznego pojazdu
Lp. umiejętności
1 Korzysta z instrukcji obsługi i dokumentacji serwisowej
2 Dobiera narzędzia do regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu silnika
3 Dobiera przyrząd pomiarowy do sprawdzenia kąta wyprzedzenia zapłonu silnika
4 Sprawdza i reguluje kąt wyprzedzenia zapłonu silnika
5 Dobiera przyrząd pomiarowy do sprawdzenia wysokości ustawienia reflektorów
6 Sprawdza i reguluje wysokość ustawienia reflektorów
7 Sprawdza działanie świateł zewnętrznych i kierunkowskazów
8 Sprawdza działanie lampek oświetlenia wskaźników i oświetlenia wnętrza
9 Sprawdza działanie wycieraczek, spryskiwaczy szyb, ogrzewania szyby tylnej
10 Dobiera przyrząd pomiarowy do sprawdzenia prądu ładowania alternatora lub prądnicy
11 Mierzy prąd ładowania alternatora lub prądnicy
12 Sprawdza działanie rozrusznika silnika
13 Sprawdza działanie centralnej blokady drzwi, podnoszenia szyb, zapalniczki, dachu rozsuwanego sterowanego elektrycznie, alarmu
14 Stosuje przepisy BHP przy pomiarach elektrycznych instalacji elektrycznej i jej zespołów oraz instalacji zapłonowej silnika

Zadanie zawodowe: A-6:
Konserwacja urządzeń elektrycznych i dokonanie przeglądów okresowych instalacji elektrycznej i jej zespołów w pojeździe samochodowym
Lp. umiejętności
1 Korzysta z instrukcji obsługi i dokumentacji serwisowej
2 Dokonuje konserwacji obsługowego akumulatora samochodowego poprzez oczyszczenie, uzupełnienie poziomu elektrolitu i ładowanie akumulatora odpowiednim prądem w określonym czasie
3 Stosuje techniki i metody pomiaru wielkości elektrycznych akumulatora oraz pomiaru poziomu elektrolitu i jego gęstości
4 Dokonuje obsługi instalacji elektrycznej i jej zespołów w zakresie sprawności połączeń
5 Stosuje przepisy BHP i oraz zasady ochrony przeciwpożarowej przy konserwacji obsługowego akumulatora samochodowego

Zadanie zawodowe: A-7:
Przyjmowanie pojazdów samochodowych lub zespołów samochodowych do naprawy i sporządzanie protokołu przyjęcia
Lp. umiejętności
1 Korzysta z instrukcji obsługi i dokumentacji serwisowej
2 Przyjmuje pojazd samochodowy lub zespół osprzętu elektrycznego pojazdu samochodowego do naprawy, dokonując oględzin, określa usterki o charakterze awaryjnym i sporządza protokół przyjęcia do naprawy
3 W protokóle określa zakres naprawy i wstępnie szacuje koszty naprawy
4 Stosuje przepisy BHP przy oględzinach pojazdu, szczególnie, gdy oględziny wymagają podniesienia pojazdu

Zadanie zawodowe: A-8:
Dokonywanie rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych
Lp. umiejętności
1 Korzysta z taryfikatorów i programów komputerowych
2 Prowadzi gospodarkę magazynową
3 Obsługuje kasę fiskalną
4 Wystawia faktury za wykonana usługę
5 Prowadzi stosowną ewidencje podatkową zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

Zadanie zawodowe: A-9:
Przeprowadzanie badań diagnostycznych i usuwanie usterek układów warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje pojazd do przeprowadzenia badań diagnostycznych
2 Przygotowuje urządzenia diagnostyczne
3 Diagnozuje usterki w pojeździe
4 Posługuje się narzędziami uniwersalnymi oraz specjalistycznymi
5 Wykonuje demontaż wadliwej części lub zespołu do stopnia umożliwiającego naprawę
6 Wykonuje naprawę lub wymianę uszkodzonej części lub zespołu
7 Wykonuje montaż części lub zespołu
8 Sprawdza poprawność wykonanej naprawy poprzez przeprowadzenie badań diagnostycznych
9 Korzysta z dokumentacji technicznej

Zadanie zawodowe: A-10:
Stosowanie przepisów ruchu drogowego i kierowanie pojazdami samochodowymi
Lp. umiejętności
1 Kieruje samochodem zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
2 Parkuje pojazd samochodowy
3 Wprowadza pojazd samochodowy na stanowisko naprawcze
4 Zabezpiecza pojazd przed niepowołanym użyciem

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy elektromechanika pojazdów samochodowych z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy i działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
2 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
3 Korzysta ze źródeł wiedzy ekonomicznej w zakresie potrzebnym przy wykonywaniu zadań usługowo-naprawczych
4 Organizuje pracę na swoim stanowisku pracy swoim zgodnie z wymaganiami ergonomii
5 Przestrzega zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy
6 Planuje czas pracy potrzebny na wykonanie powierzonego zadania usługowo-naprawczego
7 Wskazuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp podczas wykonywania zadań usługowo-naprawczych
8 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
9 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z przełożonymi, w zakresie realizacji zadań usługowo-naprawczych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z doradcą serwisowym dotyczące zadań obsługowo naprawczych
2 Planuje pracę w celu wykonania powierzonego zadania
3 Zgłasza zauważone usterki w pojeździe samochodowym
4 Przekazuje pojazd wraz z dokumentami po naprawie

Zadanie zawodowe: D-1:
Sprawdzanie stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje komputerowe urządzenia diagnostyczne
2 Przeprowadza testy zespołów i elementów
3 Diagnozuje usterki zespołu elementów instalacji elektrycznej
4 Posługuje się narzędziami uniwersalnymi oraz specjalistycznymi
5 Korzysta z dokumentacji technicznej


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Wyobraźnia przestrzenna
2 Rozumowanie logiczne
3 Uzdolnienia techniczne
4 Podzielność uwagi
5 Uzdolnienia organizacyjne
6 Koncentracja uwagi
7 Uzdolnienia rachunkowe
8 Wyobraźnia i myślenie twórcze
9 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
10 Dobra pamięć
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Samodzielność
3 Wytrwałość, cierpliwość
4 Samokontrola
5 Odpowiedzialność
6 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
7 Odporność emocjonalna
8 Umiejętność współdziałania
9 Umiejętność pracy w szybkim tempie
10 Komunikatywność
11 Kreatywność
12 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
13 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
14 Umiejętność podporządkowania się
15 Zaangażowanie
16 Inicjatywność
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Spostrzegawczość
4 Rozróżnianie barw
5 Zręczność rąk
6 Zręczność palców
7 Czucie dotykowe
8 Ostrość słuchu
9 Szybki refleks
10 Powonienie
11 Spostrzegawczość