Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Stolarz galanterii drzewnej

Kod zawodu: 742205

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Dobór materiałów do produkcji galanterii drzewnej
A-2 Wykonywanie małowymiarowych elementów z drewna i tworzyw drzewnych
A-3 Wykańczanie i zdobienie powierzchni wyrobów galanterii drzewnej
A-4 Montaż, pakowanie i magazynowanie wyrobów galanterii drzewnej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizacja stanowiska pracy w zakładzie stolarskim - galanterii drzewnej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z dostawcami drewna i materiałów oraz odbiorcami wyrobów galanterii drzewnej
C-2 Współpraca z zespołem roboczym, kierownictwem zakładu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości dostarczonych materiałów i kontrola jakości wykonywanej pracy
D-2 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Dobór materiałów do produkcji galanterii drzewnej
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje materiały stosowane do produkcji galanterii drzewnej
2 Rozpoznaje gatunki drewna
3 Dobiera materiały do konstrukcji wyrobów z drewna litego i tworzyw drzewnych na podstawie rysunku
4 Określa jakość surowca drzewnego
5 Określa dopuszczalne wady surowca
6 Sporządza dokumentację reklamacyjną
7 Określa warunki składowania dostarczonego surowca
8 Przeprowadza konserwacje drewna okrągłego i materiałów tartych
9 Stosuje chemiczne środki ochrony drewna
10 Układa tarcice w sztaple
11 Posługuje się dokumentacją techniczną wyrobu
12 Projektuje wyroby galanterii drzewnej
13 Ustala zapotrzebowanie na materiały na podstawie dokumentacji wyrobu
14 Posługuje się urządzeniami i narzędziami podczas doboru drewna i materiałów do produkcji galanterii drzewnej
15 Korzysta z różnych źródeł informacji (literatura, Internet, normy, instrukcje) przydatne przy produkcji galanterii drzewnej

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie małowymiarowych elementów z drewna i tworzyw drzewnych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje trasowanie i manipulację wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych przy użyciu narzędzi traserskich i pomocniczych
2 Dobiera narzędzia do obróbki materiałów z drewna i tworzyw drzewnych
3 Dokonuje oceny stanu technicznego narzędzi do obróbki skrawaniem
4 Przygotowuje narzędzia, urządzenia i obrabiarki do pracy
5 Kształtuje elementy z drewna narzędziami ręcznymi
6 Wykorzystuje strugnice podczas obróbki drewna narzędziami ręcznymi
7 Kształtuje elementy z drewna narzędziami zmechanizowanymi
8 Wykonuje frezowanie, wiercenie i dłutowanie w celu wykonania złączy i profili elementów z drewna
9 Korzysta podczas prac na obrabiarkach z dodatkowego oprzyrządowania
10 Wykonuje toczenie elementów na tokarkach
11 Wykonuje obtaczanie elementów na obtaczarkach
12 Obsługuje urządzenia do parzenia i warzenia drewna
13 Wykonuje gięcie drewna i tworzyw drzewnych
14 Obsługuje obrabiarki kombinowane i uniwersalne
15 Obsługuje giętarki do drewna
16 Wykonuje prace przy użyciu elektronarzędzi
17 Dokonuje klejenia elementów z drewna
18 Okleja powierzchnie elementów z drewna okleiną naturalną
19 Dobiera materiały ścierne do szlifowania drewna
20 Wykonuje szlifowanie ręczne i mechaniczne drewna
21 Wykorzystuje programy komputerowe w procesach obróbki drewna
22 Przeprowadza suszenie materiałów tartych

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykańczanie i zdobienie powierzchni wyrobów galanterii drzewnej
Lp. umiejętności
1 Określa rodzaje powłok wykończeniowych
2 Rozpoznaje rodzaje materiałów stosowanych do wykończenia powierzchni drewna i tworzyw drzewnych
3 Określa metody nanoszenia materiałów malarsko-lakierniczych
4 Dobiera narzędzia i urządzenia do nanoszenia materiałów malarsko-lakierniczych
5 Obsługuje maszyny, urządzenia do nanoszenia materiałów malarskich
6 Przygotowuje powierzchnie drewna i tworzyw drzewnych do wykańczania
7 Nanosi materiały malarskie ręcznie i mechanicznie
8 Wykonuje barwienie drewna
9 Stosuje technikę politurowania i woskowania
10 Określa metody zdobień wyrobów galanterii drzewnej
11 Określa techniki wypalania wzorów na powierzchni drewna
12 Dobiera narzędzia i materiały do wypalania wzorów
13 Określa rodzaje rzeźby
14 Przygotowuje narzędzia i urządzenia do rzeźbienia
15 Wykonuje rzeźbę narzędziami ręcznymi
16 Wykonuje rzeźbę mechanicznie
17 Wykonuje intarsję i inkrustację
18 Wykonuje malowanie artystyczne i metalizację

Zadanie zawodowe: A-4:
Montaż, pakowanie i magazynowanie wyrobów galanterii drzewnej
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje rodzaje i typy okuć i akcesoriów stosowanych w produkcji galanterii drzewnej
2 Dobiera narzędzia i urządzenia do prac montażowych
3 Dobiera okucia i akcesoria według rysunku
4 Określa sposoby łączenia elementów w podzespoły i zespoły
5 Wykonuje montaż z użyciem urządzeń montażowych, stosuje dodatkowe urządzenia montażowe
6 Posługuje się sprawdzianami podczas montażu elementów w celu oceny prawidłowości prac montażowych
7 Dobiera opakowania do poszczególnych wyrobów
8 Pakuje wyroby
9 Znakuje paczki z wyrobami
10 Zgodnie z zasadami składuje, transportuje wyroby

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizacja stanowiska pracy w zakładzie stolarskim - galanterii drzewnej
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i bhp
2 Dobiera materiały do wykonania określonych robót, oblicza potrzebną ilość, sporządza zapotrzebowanie na materiały
3 Sporządza kalkulację wyrobu
4 Dobiera i stosuje odpowiednie narzędzia i przyrządy pomiarowe do konkretnych prac
5 Wykonuje prace w taki sposób, aby zwiększyć efekty ekonomiczne
6 Przygotowuje dokumenty w związane z prowadzeniem działalności własnej firmy
7 Wpływa na właściwe relacje pomiędzy pracownikami
8 Dobiera i stosuje odpowiednie materiały popularyzujące problematykę zawodową
9 Doskonali swoje umiejętności zawodowe
10 Zdobywa uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z dostawcami drewna i materiałów oraz odbiorcami wyrobów galanterii drzewnej
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z współpracownikami z zespole roboczym
2 Współpracuje z kierownictwem zakładu
3 Współpracuje z przedstawicielami nadzoru i służb bhp
4 Stosuje się do przepisów prawa pracy i wypełnia obowiązki pracownicze
5 Wskazuje sposoby doskonalenia procesów produkcji
6 Motywuje siebie i podległych pracowników do efektywnej i bezpiecznej pracy

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z zespołem roboczym, kierownictwem zakładu
Lp. umiejętności

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie jakości dostarczonych materiałów i kontrola jakości wykonywanej pracy
Lp. umiejętności
1 Sprawdza wymiary dostarczonego surowca
2 Ocenia zgodność dostarczonego surowca z dokumentacją techniczno-technologiczną
3 Kontroluje jakość obróbki skrawaniem
4 Kontroluje jakość wykonanych wyrobów
5 Kontroluje jakość wykonanych wykończeń powierzchni
6 Kontroluje przebieg procesów technologicznych

Zadanie zawodowe: D-2:
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje obowiązujące przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy
2 Udziela pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym
3 Organizuje stanowiska pracy zgodnie z uwzględnieniem wymagań ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
4 Stosuje odzież ochronną i środki ochrony osobistej
5 Stosuje osłony podczas pracy na obrabiarkach


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Logiczne myślenie
3 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
4 Poczucie piękna i estetyki
5 Podzielność uwagi
6 Przewidywanie skutków i planowanie
7 Rozumowanie logiczne
8 Samodzielność
9 Uzdolnienia rachunkowe
10 Uzdolnienia techniczne
11 Wyobraźnia przestrzenna
12 Zdolności organizacyjne
13 Zdolność do analizowania sytuacji
14 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Gotowość niesienia pomocy w nagłych wypadkach
4 Inicjatywność
5 Łatwość przerzucenia się z jednej czynności w drugą
6 Odporność emocjonalna
7 Odpowiedzialność
8 Samodzielność
9 Samokontrola
10 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
11 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
12 Umiejętność postępowania z ludźmi
13 Umiejętność współdziałania
14 Wytrwałość i cierpliwość
15 Znajomość własnych możliwości i ograniczeń
16 Zrównoważenie emocjonalne
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Ostrość słuchu
3 Ostrość wzroku
4 Rozróżnianie barw
5 Spostrzegawczość
6 Opanowanie
7 Szybki refleks
8 Zręczność palców
9 Zręczność rąk