Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Doradca podatkowy

Kod zawodu: 241903
Data modyfikacji: 2010-05-18 9:50:55

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Udzielanie podatnikom i płatnikom porad, opinii, wyjaśnień, konsultacji z zakresu ich zobowiązań podatkowych
A-2 Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie
A-3 Prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych
A-4 Prowadzenie ksiąg handlowych
A-5 Doradzanie w sprawach prowadzenia ewidencji VAT oraz ryczałtu ewidencjonowanego
A-6 Doradzanie w sprawach podejmowania działalności gospodarczej, obsługi kadrowo-płacowej, ubezpieczeń społecznych pracowników i prowadzących tę działalność
A-7 Występowanie przed organami administracji jako pełnomocnik podatnika w sprawach jego zobowiązań podatkowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy kancelarii podatkowej
B-2 Organizowanie szkoleń dla pracowników oraz współpracujących firm
B-3 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nawiązywanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi mającymi kompetencje w sprawach podatku: dochodowego, VAT, rolnego, leśnego, od nieruchomości, od spadków i darowizn itp.
C-2 Współdziałanie z pracownikami kancelarii podatkowej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Badanie jakości obsługi własnej klienta w zakresie udzielanej pomocy prawnej