Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Doradca podatkowy

Kod zawodu: 241903

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Udzielanie podatnikom i płatnikom porad, opinii, wyjaśnień, konsultacji z zakresu ich zobowiązań podatkowych
A-2 Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie
A-3 Prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych
A-4 Prowadzenie ksiąg handlowych
A-5 Doradzanie w sprawach prowadzenia ewidencji VAT oraz ryczałtu ewidencjonowanego
A-6 Doradzanie w sprawach podejmowania działalności gospodarczej, obsługi kadrowo-płacowej, ubezpieczeń społecznych pracowników i prowadzących tę działalność
A-7 Występowanie przed organami administracji jako pełnomocnik podatnika w sprawach jego zobowiązań podatkowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy kancelarii podatkowej
B-2 Organizowanie szkoleń dla pracowników oraz współpracujących firm
B-3 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nawiązywanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi mającymi kompetencje w sprawach podatku: dochodowego, VAT, rolnego, leśnego, od nieruchomości, od spadków i darowizn itp.
C-2 Współdziałanie z pracownikami kancelarii podatkowej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Badanie jakości obsługi własnej klienta w zakresie udzielanej pomocy prawnej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Udzielanie podatnikom i płatnikom porad, opinii, wyjaśnień, konsultacji z zakresu ich zobowiązań podatkowych
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje problem podatkowy klienta
2 Dobiera rodzaju informacji prawnej do potrzeb klienta
3 Wyszukuje informacje dotyczące problemów podatkowych, celnych, dewizowych
4 Pomaga w wyborze opodatkowania, wykonywania obowiązków rejestracyjnych
5 Interpretuje przepisy prawne dotyczące podatków, ceł, prawa dewizowego
6 Projektuje optymalizację obciążeń podatkowych
7 Wyjaśnia terminy prawne związane z podatkami, takie jak: ulga, prolongata, odstąpienie, sprzedaż, wynajem, dzierżawa, darowizna itp.
8 Projektuje podatkową analizę planowanych przedsięwzięć
9 Sporządza pisemne opinie dotyczące interpretacji prawa podatkowego, celnego, dewizowego, audytu podatkowego
10 Udziela informacje o wysokości przewidywanych obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych
11 Tworzy strategie podatkowe i inwestycyjne mające
12 Doradza w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, prawa handlowego
13 Rozpoznaje typy psychologiczne klientów

Zadanie zawodowe: A-2:
Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia rodzaje deklaracji i zeznań podatkowych
2 Przyjmuje od podatników dokumenty będące podstawą sporządzenia deklaracji
3 Wyszukuje informacje dotyczące problemów podatkowych
4 Sporządza deklaracje, zeznania i informacje podatkowe
5 Pozyskuje oficjalne interpretacje przepisów podatkowych
6 Sporządza odwołania od decyzji, wniosków, wyjaśnień
7 Sporządza wnioski kredytowe oraz biznes plany
8 Dokonuje wyceny przedsiębiorstw
9 Sporządza analizę ekonomiczną przedsiębiorstw
10 Identyfikuje przewidziane prawem okresy przechowywania sformułowanych na piśmie porad i opinii oraz wystąpień w imieniu podatników

Zadanie zawodowe: A-3:
Prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia rodzaje ewidencji podatkowych
2 Dobiera odpowiedni rodzaj ewidencji do formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej
3 Przyjmuje, weryfikuje oraz ewidencjonuje dokumenty źródłowe
4 Doradza w zakresie poprawności otrzymywanych i wystawianych dokumentów
5 Gromadzi informacje o zobowiązaniach podatkowych klienta
6 Ewidencjonuje zdarzenia
7 Sporządza sprawozdania dla GUS, NBP, banków oraz innych podmiotów
8 Sporządza miesięczne i roczne deklaracje podatku dochodowego
9 Aktualizuje dokumenty NIP, KRS
10 Dobiera pracowników do prowadzenia ewidencji do celów podatkowych
11 Prowadzi ewidencje dodatkowe takie jak: ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia oraz inne nakazane przepisami
12 Przeprowadza przeglądy poprawności dokumentacji podatkowo-księgowej a także przyjętych procedur podatkowych
13 Ustala stawki ryczałtu dla poszczególnych czynności

Zadanie zawodowe: A-4:
Prowadzenie ksiąg handlowych
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje, dostosowuje ZPK dla potrzeb firmy
2 Weryfikuje dokumenty księgowe
3 Ewidencjonuje zdarzenia księgowe na kontach i w dziennikach, w informatycznych systemach finansowo- księgowych
4 Sporządza zestawienia obrotów i sald, bilans, sprawozdania finansowe
5 Sporządza sprawozdawczość miesięczną dla właścicieli firm
6 Sporządza miesięczne i roczne deklaracje podatkowe
7 Współpracuje z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdania finansowego
8 Sporządza deklaracje GUS, NBP, zestawień dla banków

Zadanie zawodowe: A-5:
Doradzanie w sprawach prowadzenia ewidencji VAT oraz ryczałtu ewidencjonowanego
Lp. umiejętności
1 Prowadzi właściwe dla danego typu działalności rejestry VAT, umożliwiające terminowe i zgodne z ustawą rozliczenie podatku
2 Rozlicza dostawy wewnątrzwspólnotowe, eksport i import
3 Sprawdza kontrahentów unijnych w systemie VIES
4 Ewidencjonuje zdarzenia podatkowe
5 Weryfikuje poprawność dokumentów księgowych
6 Przygotowuje i składa deklaracje VAT UE, VAT 7 oraz stosowne wnioski i wyjaśnienia do uzyskiwania zwrotów
7 Koryguje deklaracje VAT
8 Sporządza deklaracje INTRASTAT

Zadanie zawodowe: A-6:
Doradzanie w sprawach podejmowania działalności gospodarczej, obsługi kadrowo-płacowej, ubezpieczeń społecznych pracowników i prowadzących tę działalność
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje problemy klienta związane z zamiarem rozpoczęcia działalności gospodarczej
2 Dobiera najkorzystniejszą formę prawną działalności gospodarczej
3 Pomaga w tworzeniu i przekształcaniu spółek krajowych oraz spółek z udziałem podmiotów zagranicznych
4 Dobiera najkorzystniejszą formę opodatkowania do rodzaju działalności gospodarczej
5 Sporządza dokumenty związane z zakładaniem działalności gospodarczej
6 Nalicza wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, obciążenia podatkowe
7 Przekazuje deklaracje systemem PŁTNIK
8 Prowadzi kartoteki wynagrodzeń, kartoteki zasiłkowe, kartoteki urlopowe itp.
9 Prowadzi teczki osobowe
10 Przygotowuje umowy o prace, umowy zlecenia, wypowiedzenia, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
11 Rejestruje pracowników w ZUS
12 Reprezentuje klienta w postępowaniach kontrolnych itp.
13 Udziela informacji o wysokości pobranych i zapłaconych składkach na ubezpieczenia społeczne

Zadanie zawodowe: A-7:
Występowanie przed organami administracji jako pełnomocnik podatnika w sprawach jego zobowiązań podatkowych
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje problem podatnika związany z konfliktem na tle zobowiązań podatkowych
2 Ustala zakres pełnomocnictwa w zakresie reprezentowania klienta
3 Występuje w imieniu podatnika przed organami podatkowymi np. urzędem skarbowym, urzędem kontroli skarbowej, izbą skarbową itp.
4 Wykonuje zastępstwo procesowe podatnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych
5 Korzysta z uprawnień radcy prawnego i adwokata
6 Sporządza odpis pism, dokumentów związanych z podjętą sprawą

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie pracy kancelarii podatkowej
Lp. umiejętności
1 Dobiera zespół pracowników
2 Planuje pracę pracowników kancelarii podatkowej
3 Dobiera programy komputerowe
4 Ocenia efekty pracy pracowników
5 Opracowuje harmonogramu pracy
6 Nadzoruje działania pracowników
7 Egzekwuje wykonywanie zadań

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie szkoleń dla pracowników oraz współpracujących firm
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje rodzaje szkoleń
2 Dobiera wykonawców do rodzajów szkoleń
3 Ustala kryteria rekrutacji na szkolenia
4 Ustala kryteria kwalifikowania kandydatów na szkolenia
5 Przygotowuje i zawiera umowy o przeprowadzenie szkolenia
6 Podejmuje współpracę z innymi podmiotami w zakresie organizacji/współorganizacji szkoleń
7 Prowadzi i gromadzi dokumentację związaną z organizacją szkoleń
8 Ocenia efekty przeprowadzonych szkoleń
9 Aktualizuje własną wiedzę
10 Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
Lp. umiejętności
1 Organizuje miejsca pracy z zachowaniem zasad ergonomii i estetyki
2 Zapewnia odpowiednie warunki do rozmów indywidualnych
3 Zapewnia odpowiednie warunki dla ochrony danych osobowych klientów
4 Gromadzi niezbędne przepisy i druki dokumentów
5 Obsługuje środki techniczne pracy biurowej
6 Przestrzega przepisy bhp i p. ppoż.

Zadanie zawodowe: C-1:
Nawiązywanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi mającymi kompetencje w sprawach podatku: dochodowego, VAT, rolnego, leśnego, od nieruchomości, od spadków i darowizn itp.
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje instytucje wspierające działalność doradcy podatkowego
2 Określa potrzeb doradcy podatkowego w stosunku do instytucji zewnętrznych
3 Opracowuje i realizuje projekty na rzecz spełniania zidentyfikowanych potrzeb
4 Korzysta z wyjaśnień merytorycznych organów skarbowych
5 Współdziała ze specjalistami z różnych dziedzin np. biegłym rewidentem, radcą prawnym, adwokatem, informatykiem itp.
6 Współdziała z instytucjami z różnych dziedzin np. ZUS, GUS, KRS, urzędem celnym, samorządem lokalnym itp.
7 Przygotowuje umowy o współpracy

Zadanie zawodowe: C-2:
Współdziałanie z pracownikami kancelarii podatkowej
Lp. umiejętności
1 Przydziela zadania poszczególnym pracownikom
2 Motywuje pracowników do pracy
3 Organizuje pracę na poszczególnych stanowiskach
4 Określa zakres obowiązków na stanowisku pracy
5 Organizuje pracę własną i pracowników

Zadanie zawodowe: D-1:
Badanie jakości obsługi własnej klienta w zakresie udzielanej pomocy prawnej
Lp. umiejętności
1 Opracowuje model jakości świadczonych usług w zakresie doradztwa podatkowego
2 Dobiera metodę i technikę badawczą do oceny jakości świadczonych usług w zakresie doradztwa podatkowego
3 Sporządza narzędzie badawcze
4 Organizuje i przeprowadza badania jakości świadczonych usług
5 Opracowuje i analizuje materiał badawczy
6 Prezentuje wyniki badania
7 Przeprowadza samoocenę i wyciąga wnioski
8 Modyfikuje zasady obsługi klienta


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Komunikatywność
3 Logiczne myślenie
4 Łatwość koncentracji
5 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
6 Podzielność uwagi
7 Wyobraźnia i twórcze myślenie
8 Zdolności organizatorskie
9 Zdolności rachunkowe
10 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Chęć pomocy rozwiązywaniu problemów
2 Cierpliwość
3 Takt
4 Dokładność
5 Empatia
6 Entuzjazm w działaniu
7 Inicjatywność
8 Jasne i logiczne formułowanie zdań
9 Kreatywność
10 Odporność psychiczna
11 Opanowanie emocji
12 Otwartość
13 Rzetelność
14 Samodzielność
15 Samokontrola
16 Samoorganizacja
17 Sumienność
18 Dyskrecja
19 Umiejętności analityczne
20 Umiejętność komunikowania się
21 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
22 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
23 Umiejętność postępowania z ludźmi
24 Umiejętność pracy pod presją czasu
25 Umiejętność przekonywania i argumentowania
26 Umiejętność rozwiązywania konfliktów
27 Usłużność
28 Usłużność
29 Wytrwałość
30 Zamiłowanie do ładu i porządku
31 Zdolność przekonywania
32 Zrównoważenie
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry słuch
2 Dobry wzrok
3 Prawidłowa wymowa
4 Spostrzegawczość