Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej

Kod zawodu: 613101
Data modyfikacji: 2010-05-18 14:52:59

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie uprawianych gatunków i odmian roślin, oraz chowu i hodowli ras i typów użytkowych zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa
A-2 Opracowywanie płodozmianów i zmianowania oraz technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej
A-3 Nabywanie nasion, nawozów mineralnych, środków chemicznych, pasz, zwierząt do chowu czy hodowli
A-4 Wykonywanie prac związanych z uprawą roślin, takich jak: przygotowanie roli, siew, sadzenie, nawożenie, ochrona roślin, zbiór płodów
A-5 Wykonywanie prac związanych z chowem i hodowlą zwierząt, takich jak: przygotowywanie i zadawanie pasz, pielęgnowanie zwierząt, dojenie, utrzymywanie czystości pomieszczeń
A-6 Przechowywanie, przygotowanie i sprzedaż produktów rolniczych
A-7 Obsługa i konserwacja maszyn i urządzeń do poszczególnych zabiegów agro i zootechnicznych oraz konserwacja pomieszczeń gospodarczych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy w gospodarstwie rolnym oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji
B-2 Organizowanie pracy w gospodarstwie rolnym zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i ochrony środowiska związane z produkcją roślinną i zwierzęcą
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie pracownikami zatrudnionymi w gospodarstwie rolnym
C-2 Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami itp. pracującymi na rzecz rolnictwa
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena i kontrola jakości środków do produkcji oraz produktów rolniczych