Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej

Kod zawodu: 613101

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie uprawianych gatunków i odmian roślin, oraz chowu i hodowli ras i typów użytkowych zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa
A-2 Opracowywanie płodozmianów i zmianowania oraz technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej
A-3 Nabywanie nasion, nawozów mineralnych, środków chemicznych, pasz, zwierząt do chowu czy hodowli
A-4 Wykonywanie prac związanych z uprawą roślin, takich jak: przygotowanie roli, siew, sadzenie, nawożenie, ochrona roślin, zbiór płodów
A-5 Wykonywanie prac związanych z chowem i hodowlą zwierząt, takich jak: przygotowywanie i zadawanie pasz, pielęgnowanie zwierząt, dojenie, utrzymywanie czystości pomieszczeń
A-6 Przechowywanie, przygotowanie i sprzedaż produktów rolniczych
A-7 Obsługa i konserwacja maszyn i urządzeń do poszczególnych zabiegów agro i zootechnicznych oraz konserwacja pomieszczeń gospodarczych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy w gospodarstwie rolnym oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji
B-2 Organizowanie pracy w gospodarstwie rolnym zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i ochrony środowiska związane z produkcją roślinną i zwierzęcą
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie pracownikami zatrudnionymi w gospodarstwie rolnym
C-2 Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami itp. pracującymi na rzecz rolnictwa
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena i kontrola jakości środków do produkcji oraz produktów rolniczych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Dobieranie uprawianych gatunków i odmian roślin, oraz chowu i hodowli ras i typów użytkowych zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa
Lp. umiejętności
1 Określa wpływ czynników klimatycznych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin
2 Określa wpływ czynników klimatycznych i glebowych na organizm zwierzęcy
3 Przewiduje przebieg pogody na podstawie obserwacji zjawisk meteorologicznych oraz prognoz pogody
4 Rozpoznaje skład, właściwości i rodzaje gleb
5 Ocenia przydatność terenu pod uprawy na podstawie map glebowo – rolniczych
6 Rozpoznaje nasiona zbóż, roślin okopowych, przemysłowych, pastewnych i ogrodniczych
7 Rozpoznaje grupy i gatunki roślin uprawnych
8 Rozpoznaje rasy, typy i wartości użytkowe zwierząt
9 Planuje wielkość produkcji roślinnej
10 Planuje wielkość produkcji zwierzęcej
11 Sporządza obrót stada i oblicza średni stan pogłowia
12 Planuje obsadę zwierząt
13 Oblicza strukturę stada i pogłowie zwierząt
14 Sporządza preliminarz i bilans pasz w gospodarstwie
15 Planuje powierzchnie paszową

Zadanie zawodowe: A-2:
Opracowywanie płodozmianów i zmianowania oraz technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej
Lp. umiejętności
1 Dobiera rośliny w strukturze zasiewów
2 Dokonuje wyboru technologii produkcji roślinnej
3 Dokonuje wyboru technologii produkcji zwierzęcej
4 Dobiera systemy i technologie uprawy roślin ogrodniczych w gruncie, pod osłonami oraz w pomieszczeniach

Zadanie zawodowe: A-3:
Nabywanie nasion, nawozów mineralnych, środków chemicznych, pasz, zwierząt do chowu czy hodowli
Lp. umiejętności
1 Oblicza zapotrzebowanie środków do produkcji rolniczej
2 Dokonuje zakupu środków do produkcji rolniczej

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie prac związanych z uprawą roślin, takich jak: przygotowanie roli, siew, sadzenie, nawożenie, ochrona roślin, zbiór płodów
Lp. umiejętności
1 Dobiera uprawki lub zespoły uprawek do warunków glebowych i wymagań poszczególnych gatunków roślin
2 Dobiera rodzaje osłon w produkcji ogrodniczej
3 Dobiera podłoża i pojemniki do uprawy ogrodniczej
4 Wykonuje siew i sadzenie
5 Produkuje rozsady warzyw i kwiatów, drzewka i krzewy uszlachetnione, sadzonki z uformowaną koroną
6 Rozpoznaje rodzaje podkładek i ocenia ich przydatność
7 Rozpoznaje objawy niedoboru i nadmiaru składników mineralnych u roślin
8 Rozpoznaje nawozy mineralne i organiczne
9 Oblicza zapotrzebowanie na nawozy mineralne (czysty składnik, masa towarowa)
10 Wykonuje zabiegi środkami ochrony roślin
11 Rozpoznaje najczęściej występujące choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych
12 Stosuje metody i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej
13 Oblicza dawki preparatu, stężenie i wydatek cieczy na jednostkę powierzchni
14 Oblicza zapotrzebowanie na wodę różnych upraw ogrodniczych
15 Reguluje warunki atmosferyczne pod osłonami i w pomieszczeniach uprawowych
16 Rozpoznaje rośliny w różnych fazach wzrostu i rozwoju
17 Reguluje wielkość i wierność plonowania
18 Reguluje termin zbioru przez dobór odmiany, przyspieszenie bądź opóźnienie uprawy
19 Określa termin zbioru gwarantujący dobrą jakość produktów rolniczych
20 Dokonuje zbioru roślin uprawnych
21 Stosuje ekologiczne metody produkcji roślinnej

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie prac związanych z chowem i hodowlą zwierząt, takich jak: przygotowywanie i zadawanie pasz, pielęgnowanie zwierząt, dojenie, utrzymywanie czystości pomieszczeń
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje wartość hodowlaną zwierząt
2 Prowadzi ocenę hodowlaną zwierząt
3 Stosuje podstawy genetyki i hodowli zwierząt
4 Planuje i organizuje rozpłód zwierząt gospodarskich
5 Stosuje właściwe żywienie w zależności od gatunku i rodzaju użytkowania zwierząt
6 Sporządza dawki pokarmowe
7 Porównuje wartości pokarmowe pasz z wykorzystaniem tablic
8 Rozróżnia rodzaje pasz
9 Wykonuje pracę związane z konserwacją, przechowywaniem i przyrządzaniem i zadawaniem pasz dla zwierząt
10 Dokonuje oceny jakościowej pasz
11 Zapewnia stały dostęp do wody
12 Określa wpływ czynników środowiska na zdrowie i produkcyjność zwierząt gospodarskich
13 Przestrzega zasady dobrostanu zwierząt
14 Przestrzega norm utrzymania zwierząt
15 Utrzymuje właściwy mikroklimat pomieszczeń inwentarskich
16 Organizuje i wykonuje zabiegi związane z pielęgnacją i higieną zwierząt gospodarskich
17 Organizuje i wykonuje zabiegi zootechniczne
18 Stosuje profilaktykę weterynaryjną oraz udziela pomocy chorym zwierzętom gospodarskim
19 Rozpoznaje stany chorobowe zwierząt na podstawie objawów
20 Zachowuje higienę żywienia i pojenia zwierząt gospodarskich
21 Stosuje przepisy w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, ochronie zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej
22 Utrzymuje właściwy mikroklimat pomieszczeń inwentarskich
23 Wykonuje prace porządkowe w budynkach inwentarskich
24 Rozróżnia i stosuje środki dezynfekcyjne stosowane w pomieszczeniach inwentarskich
25 Przechowuje odchody zgodnie z wymogami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej
26 Wykonuje dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzacje pomieszczeń
27 Przestrzega zasad prawidłowego doju
28 Pozyskuje wełnę i pióra
29 Stosuje ekologiczne metody produkcji zwierzęcej

Zadanie zawodowe: A-6:
Przechowywanie, przygotowanie i sprzedaż produktów rolniczych
Lp. umiejętności
1 Dobiera metody i urządzenia do przechowywania produktów rolniczych
2 Przechowuje produkty rolnicze zgodnie z obowiązującymi normami
3 Przygotowuje do sprzedaży produkty rolnicze zgodnie z obowiązującymi normami
4 Prowadzi sprzedaż produktów rolniczych
5 Zachowuje bezpieczeństwo przy przewożeniu zwierząt
6 Prowadzi negocjacje
7 Zawiera umowy kontraktacyjne na produkty rolnicze

Zadanie zawodowe: A-7:
Obsługa i konserwacja maszyn i urządzeń do poszczególnych zabiegów agro i zootechnicznych oraz konserwacja pomieszczeń gospodarczych
Lp. umiejętności
1 Odczytuje rysunki techniczne i schematy montażowe maszyn i urządzeń agro i zootechnicznych
2 Posługuje się instrukcjami obsługi, katalogami części zamiennych i urządzeń agro i zootechnicznych
3 Obsługuje i konserwuje podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w produkcji rolniczej
4 Konserwuje pomieszczenia inwentarskie i gospodarcze
5 Dobiera maszyny i urządzenia do wybranych prac w produkcji roślinnej
6 Dobiera maszyny i urządzenia do pomieszczeń inwentarskich w zależności od kierunku użytkowania zwierząt i wielkości produkcji
7 Agregatuje maszyny do jednostek napędowych
8 Zapobiega powstawaniu awarii oraz przyspieszonemu zużyciu maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej
9 Rozpoznaje i określa przydatność stosowanych materiałów w technice rolniczej
10 Ocenia miejsca i sytuacje, w których występują największe zagrożenia
11 Obsługuje ciągnik rolniczy i kombajn zbożowy

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie pracy w gospodarstwie rolnym oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji
Lp. umiejętności
1 Opracowuje plan pracy własnej w przedziałach czasowych
2 Planuje zadania związane z produkcję roślinną i zwierzęcą, ogrodniczą
3 Wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy
4 Wprowadza nowe technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej
5 Dostosowuje gospodarstwo do wymogów dotyczących wzajemnej zgodności w systemie jednolitej płatności (cross-compliance)
6 Pozyskuje i wypełnia (lub zleca) niezbędną dokumentację dotyczącą funkcjonowania swojego gospodarstwa
7 Wykorzystuje technologie informacyjne i zasoby Internetu do pozyskania i prowadzenia niezbędnej dokumentacji
8 Sporządza biznesplan
9 Przygotowuje dane do dokumentacji merytorycznej i finansowej ( wniosków w celu uzyskania środków finansowych., KRUS, ZUS itp.)
10 Podstawy sporządzania aplikacji o pozyskanie środków finansowych
11 Podnosi wiedzę poprzez samokształcenia
12 Podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach
13 Prowadzi uproszczoną rachunkowość i kalkulacje rolnicze

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie pracy w gospodarstwie rolnym zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i ochrony środowiska związane z produkcją roślinną i zwierzęcą
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisów i zasad higieny i bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i ochrony środowiska
2 Stosuje środki i urządzenia do produkcji rolnej zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją i atestami
3 Udziela pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w razie wypadku
4 Udziela pomocy poszkodowanym zwierzętom
5 Przestrzega przepisów i zasad ochrony środowiska naturalnego związanego z wykonywaniem prac w rolnictwie
6 Organizuje w razie pożaru akcję ratowniczo – gaśniczą do czasu przybycia jednostek straży pożarnej
7 Postępuje właściwie z opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin
8 Zbiera i przechowuje oleje odpadowe oraz inne środki ropopochodne stosowane w gospodarstwie
9 Przechowuje nawozy mineralne
10 Przechowuje obornik
11 Przechowuje gnojowice i gnojówkę w szczelnych zbiornikach
12 Zabezpiecza pasze soczyste przed wyciekiem soków do gruntu
13 Przestrzega zasad stosowania nawozów
14 Przestrzega zakazów dotyczących dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie pracownikami zatrudnionymi w gospodarstwie rolnym
Lp. umiejętności
1 Obserwuje zachodzące procesy na rynku pracy
2 Wprowadza rozwiązania organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy
3 Organizuje stanowiska pracy i kieruje zespołem podległych pracowników.
4 Określa potrzeby zatrudnienia w gospodarstwie
5 Motywuje siebie i pracowników do efektywnej pracy
6 Reaguje i rozwiązuje konflikty w pracy

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami itp. pracującymi na rzecz rolnictwa
Lp. umiejętności
1 Określa potrzeby w zakresie korzystania z usług instytucji w obszarze rolnictwa
2 Przestrzega zasad współżycia społecznego
3 Prowadzi korespondencję z instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa
4 Czyta ze zrozumieniem dokumenty
5 Współdziała z grupami producenckimi
6 Nawiązuje i podtrzymuje współpracę z przedstawicielami jednostek doradztwa rolniczego
7 Wykorzystuje umiejętności negocjacji z różnymi partnerami społecznymi

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocena i kontrola jakości środków do produkcji oraz produktów rolniczych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi ocenę stanu przygotowania gleby pod uprawy
2 Ocenia płody rolne
3 Ocenia przydatności pasz do skarmiania
4 Ocena hodowlana zwierząt
5 Ocenia stan zdrowotności zwierząt
6 Ocenia stan techniczny maszyn, urządzeń, pomieszczeń
7 Ocenia środki do produkcji rolnej


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Kreatywność
4 Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie
5 Rozumowanie logiczne
6 Umiejętność motywacji
7 Umiejętność przekonywania
8 Uzdolnienia organizacyjne
9 Uzdolnienia techniczne, matematyczne
10 Wyobraźnia przestrzenna
11 Zdolności manualne
12 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Cierpliwość
3 Decyzyjność
4 Dokładność
5 Empatia
6 Gotowość do pracy w różnych warunkach atmosferycznych
7 Komunikatywność
8 Niezależność
9 Odporność emocjonalna
10 Odpowiedzialność
11 Samodzielność
12 Umiejętność współdziałania
13 Wytrwałość
14 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra sprawność fizyczna
2 Dobry węch
3 Koordynacja wzrokowo - ruchowa
4 Odporność na alergeny
5 Odróżnianie barw
6 Ostrość wzroku
7 Pamięć wzrokowa
8 Rozróżnianie barw
9 Spostrzegawczość
10 Szybki refleks
11 Widzenie o zmroku
12 Zmysł równowagi
13 Zręczność rąk i palców