Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Doradca rolniczy

Kod zawodu: 222101
Data modyfikacji: 2010-05-20 9:33:35

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Udzielanie rolnikom informacji niezbędnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących funkcjonowania gospodarstwa rolnego
A-2 Udzielanie rolnikom pomocy we wdrażaniu nowych technologii wytwarzania produktów w rolnictwie
A-3 Udzielanie rolnikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących produkcji rolniczej oraz zarządzania gospodarstwem rolnym w warunkach gospodarki rynkowej
A-4 Prowadzenie analiz ekonomicznych działalności rolniczej i sporządzanie planów rozwoju gospodarstw rolnych
A-5 Udzielanie pomocy rolnikom i mieszkańcom wsi w podejmowaniu samodzielnych decyzji dotyczących ich pracy oraz środowiska, z uwzględnieniem ogólnych interesów gospodarczych i społecznych
A-6 Inspirowanie i wspieranie rozwoju wspólnych przedsięwzięć gospodarczych rolników
A-7 Doradzanie rolnikom w dostosowaniu gospodarstw rolnych do standardów jakości
A-8 Organizowanie różnych form podwyższania kwalifikacji zawodowych rolników
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy doradcy rolniczego
B-2 Planowanie i programowanie zadań doradczych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami w opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych programów rozwoju wsi i rolnictwa
C-2 Kierowanie zespołami ludzkimi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości świadczonych zadań doradczych