Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Doradca rolniczy

Kod zawodu: 222101

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Udzielanie rolnikom informacji niezbędnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących funkcjonowania gospodarstwa rolnego
A-2 Udzielanie rolnikom pomocy we wdrażaniu nowych technologii wytwarzania produktów w rolnictwie
A-3 Udzielanie rolnikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących produkcji rolniczej oraz zarządzania gospodarstwem rolnym w warunkach gospodarki rynkowej
A-4 Prowadzenie analiz ekonomicznych działalności rolniczej i sporządzanie planów rozwoju gospodarstw rolnych
A-5 Udzielanie pomocy rolnikom i mieszkańcom wsi w podejmowaniu samodzielnych decyzji dotyczących ich pracy oraz środowiska, z uwzględnieniem ogólnych interesów gospodarczych i społecznych
A-6 Inspirowanie i wspieranie rozwoju wspólnych przedsięwzięć gospodarczych rolników
A-7 Doradzanie rolnikom w dostosowaniu gospodarstw rolnych do standardów jakości
A-8 Organizowanie różnych form podwyższania kwalifikacji zawodowych rolników
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy doradcy rolniczego
B-2 Planowanie i programowanie zadań doradczych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami w opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych programów rozwoju wsi i rolnictwa
C-2 Kierowanie zespołami ludzkimi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości świadczonych zadań doradczych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Udzielanie rolnikom informacji niezbędnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących funkcjonowania gospodarstwa rolnego
Lp. umiejętności
1 Zbiera informacje dotyczące funkcjonowania gospodarstwa rolnego
2 Bada potrzeby informacyjne rolników
3 Przekazuje rolnikom informacje z zakresu planowania i organizowania procesów produkcji w gospodarstwie rolnym
4 Przekazuje informacje o Wspólnej Polityce Rolnej UE i możliwościach korzystania ze środków finansowych na rozwój rolnictwa
5 Organizuje i prowadzi kampanie informacyjne
6 Organizuje imprezy promocyjne (targi, wystawy, kiermasze)
7 Dobiera i stosuje specjalistyczne programy komputerowe wspomagające zarządzanie informacją

Zadanie zawodowe: A-2:
Udzielanie rolnikom pomocy we wdrażaniu nowych technologii wytwarzania produktów w rolnictwie
Lp. umiejętności
1 Korzysta z nowych technik i metod pracy doradczej
2 Zdobywa i przekazuje rolnikom wiedzę dotyczącą nowych technologii wytwarzania produktów w rolnictwie
3 Prowadzi doradztwo w zakresie projektowania i wprowadzania nowych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej
4 Prowadzi doradztwo w zakresie projektowania, organizowania i stosowania integrowanych i ekologicznych metod produkcji rolniczej
5 Dobiera technologie produkcji w gospodarstwie rolnym
6 Upowszechnia stosowanie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie
7 Promuje systemy gospodarowania chroniące środowisko naturalne
8 Promuje technologie zapewniające bezpieczeństwo żywności

Zadanie zawodowe: A-3:
Udzielanie rolnikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących produkcji rolniczej oraz zarządzania gospodarstwem rolnym w warunkach gospodarki rynkowej
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje i udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów produkcyjnych i ekonomicznych rolników
2 Adaptuje innowacje do rozwiązania konkretnego problemu
3 Wykorzystuje wiadomości przyrodnicze, ekonomiczno-organizacyjne i techniczne w udzielaniu porad rolnikom
4 Prowadzi doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych
5 Wykorzystuje zasady komunikacji interpersonalnej w pracy doradczej
6 Inspiruje i wspiera restrukturyzację, rozwój i innowacje w gospodarstwach rolnych w warunkach gospodarki rynkowej
7 Prowadzi doradztwo w zakresie stosowania efektywnych strategii marketingowych
8 Udziela pomocy rolnikom w podejmowaniu decyzji w procesie zarządzania i kierowania gospodarstwem rolnym
9 Prowadzi uproszczoną rachunkowość i kalkulacje rolnicze
10 Wykorzystuje dane z rachunkowości do zarządzania gospodarstwem
11 Dobiera i stosuje specjalistyczne programy komputerowe wspomagające funkcjonowanie gospodarstwa rolnego

Zadanie zawodowe: A-4:
Prowadzenie analiz ekonomicznych działalności rolniczej i sporządzanie planów rozwoju gospodarstw rolnych
Lp. umiejętności
1 Korzysta z dorobku instytutów badawczych w zakresie ekonomiki i planowania działalności rolniczej
2 Zbiera, gromadzi i przekazuje informacje rynkowe dotyczące cen artykułów rolnych oraz podaży
3 Prowadzi analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji
4 Wykorzystuje dane z rachunkowości do analizy ekonomicznej gospodarstwa
5 Prowadzi doradztwo w zakresie analiz ekonomicznych i planów rozwoju gospodarstwa
6 Sporządza biznesplany dla gospodarstw rolnych
7 Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do wykonywania analiz i planów

Zadanie zawodowe: A-5:
Udzielanie pomocy rolnikom i mieszkańcom wsi w podejmowaniu samodzielnych decyzji dotyczących ich pracy oraz środowiska, z uwzględnieniem ogólnych interesów gospodarczych i społecznych
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje problemy zawodowe, społeczne i socjalno-bytowe rolników i mieszkańców wsi oraz potrzeby doradcze w tym zakresie
2 Prowadzi doradztwo umożliwiające podejmowanie samodzielnych decyzji rozwojowych w zakresie poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz różnicowania działalności gospodarczej
3 Upowszechnia metody produkcji rolniczej i styl życia przyjazny środowisku
4 Udziela pomocy doradczej w rozwiązywaniu problemów zawodowych, społecznych i socjalno-bytowych rolników
5 Udziela pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania ze środków finansowych Unii Europejskiej

Zadanie zawodowe: A-6:
Inspirowanie i wspieranie rozwoju wspólnych przedsięwzięć gospodarczych rolników
Lp. umiejętności
1 Gromadzi informacje w celu tworzenia dokumentacji dotyczącej rozwoju wspólnych przedsięwzięć
2 Wykorzystuje bazy danych oraz oprogramowanie komputerowe do działalności związanej z promowaniem i planowaniem wspólnych przedsięwzięć gospodarczych rolników
3 Inspiruje rolników i mieszkańców wsi do organizowania różnych form działalności gospodarczej
4 Opracowuje plany rozwojowe dla rolniczych i pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych
5 Organizuje i prowadzi pracę z grupą (rozwoju, celową)
6 Organizuje grupy producentów rolnych

Zadanie zawodowe: A-7:
Doradzanie rolnikom w dostosowaniu gospodarstw rolnych do standardów jakości
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wynikających z zasady współzależności
2 Ocenia przebieg procesów produkcji w gospodarstwie rolnym
3 Ocenia jakość produktów rolniczych oraz środków do produkcji rolnej
4 Upowszechnia standardy jakości dotyczące produkcji roślinnej
5 Upowszechnia standardy jakości dotyczące produkcji zwierzęcej
6 Wdraża przepisy dotyczące ochrony środowiska, zdrowia publicznego, zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt oraz bezpieczeństwa żywności
7 Wdraża dobre praktyki rolnicze
8 Opracowuje raporty, plany i programy zapewniające zrównoważony rozwój produkcji rolniczej oraz ochronę środowiska

Zadanie zawodowe: A-8:
Organizowanie różnych form podwyższania kwalifikacji zawodowych rolników
Lp. umiejętności
1 Diagnozuje potrzeby edukacyjne rolników
2 Dobiera formy edukacyjne do potrzeb rolników
3 Planuje działania edukacyjne dla rolników
4 Organizuje miejsce i określa warunki szkolenia
5 Dobiera właściwe metody, formy i zasady szkoleń
6 Dobiera i stosuje oprogramowanie komputerowe i bazy danych w planowaniu i realizacji usług szkoleniowych
7 Sporządza dokumentację szkoleniową (program, plan, konspekt, arkusz oceny, itd.)
8 Dobiera i wykorzystuje techniczne środki dydaktyczne i materiały dydaktyczne
9 Korzysta z pomocy finansowej na działalność edukacyjną dla rolników mieszkańców wsi

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy doradcy rolniczego
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje wiadomości z psychologii społecznej organizacji pracy i ergonomii do organizowania stanowiska pracy własnej
2 Inicjuje wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wpływających na poprawę warunków pracy
3 Prowadzi obowiązującą dokumentację i sprawozdawczość
4 Opracowuje tygodniowy plan pracy terenowej oraz planowanych przedsięwzięć
5 Sporządza projekt rocznego planu pracy wynikający z zadań WODR oraz potrzeb obsługiwanego terenu
6 Przygotowuje bieżące i okresowe informacje dotyczące realizacji zadań oraz sprawozdania z wykonania planu pracy
7 Tworzy i aktualizuje bazy danych
8 Planuje i realizuje własną ścieżkę rozwoju zawodowego
9 Przygotowuje własne materiały doradczo-szkoleniowe, w tym prezentacje komputerowe
10 Stosuje w pracy zawodowej przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-2:
Planowanie i programowanie zadań doradczych
Lp. umiejętności
1 Analizuje lokalną sytuację w rolnictwie i na wsi
2 Prognozuje i projektuje rozwiązania zmierzające do poprawy efektywności gospodarowania w rolnictwie i jego otoczeniu
3 Planuje zadania doradcze z uwzględnieniem lokalnych potrzeb środowiska oraz zgodnie z wytycznymi dyrekcji ośrodka doradztwa
4 Współpracuje z kierownikiem zespołu doradztwa oraz specjalistami zakładowymi wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego w planowaniu zadań
5 Współpracuje ze specjalistami zakładowymi wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego w rozwiązywaniu problemów merytorycznych i organizacyjno-technicznych powstających w realizacji zadań
6 Wykorzystuje współczesne tendencje zarządzania w projektowaniu działalności usługowej
7 Przygotowuje projekty usług doradczo-szkoleniowych w zakresie przedsięwzięć dla wsi i rolnictwa

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami w opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych programów rozwoju wsi i rolnictwa
Lp. umiejętności
1 Analizuje regionalne i lokalne strategie rozwoju
2 Wykonuje projekty koncepcyjne działań z zakresu rozwoju wsi i rolnictwa dla partnerów instytucjonalnych i organizacji lokalnych
3 Stosuje oprogramowanie komputerowe do sporządzania programów rozwoju wsi i rolnictwa
4 Współpracuje z instytucjami i organizacjami sfery rolnictwa
5 Współpracuje z samorządami w programowaniu rozwoju rolnictwa i infrastruktury obszarów wiejskich
6 Wykorzystuje umiejętności negocjacji z różnymi partnerami społecznymi
7 Organizuje zespoły zadaniowe i lokalne grupy działania
8 Zarządza projektami dla wsi i rolnictwa

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie zespołami ludzkimi
Lp. umiejętności
1 Korzysta z baz danych dotyczących zasobów ludzkich
2 Prowadzi dokumentację związaną z rozwojem wspólnych przedsięwzięć
3 Wykonuje proste projekty koncepcyjne
4 Stosuje bazy danych i programy komputerowe do planowania i koordynacji pracy zespołu
5 Organizuje i prowadzi pracę z grupą
6 Organizuje pracę zespołów pracowników
7 Kieruje ludźmi w procesie zarządzania projektem

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie jakości świadczonych zadań doradczych
Lp. umiejętności
1 Dokonuje ewaluacji własnej pracy
2 Wykorzystuje wnioski z ewaluacji w doskonaleniu pracy i planowaniu własnego rozwoju
3 Prowadzi ewaluację pracy innych osób (wykładowców, współpracowników)
4 Prowadzi ewaluację systemu obsługi klienta


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Kreatywność
4 Logiczne rozumowanie
5 Łatwość wypowiadania się
6 Podzielność uwagi
7 Umiejętność nawiązywania kontaktów
8 Umiejętność przekonywania
9 Uzdolnienia organizacyjne
10 Uzdolnienia techniczne
11 Wyobraźnia i myślenie twórcze
12 Wyobraźnia przestrzenna
13 Zdolność budowania atmosfery zaufania i akceptacji
14 Zdolność komunikowania się z współpracownikami
15 Zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Empatia
4 Gotowość do pracy po godzinach pracy i w dni wolne
5 Gotowość do pracy w różnych warunkach atmosferycznych
6 Gotowość do pracy w różnych warunkach atmosferycznych
7 Gotowość do pracy z dużymi grupami dorosłych
8 Gotowość do racy po godzinach pracy i w dni wolne
9 Inicjatywność
10 Komunikatywność
11 Odpowiedzialność
12 Opanowanie
13 Podzielność uwagi
14 Samodzielność
15 Samokontrola
16 Stanowczość
17 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
18 Umiejętność przemawiania
19 Umiejętność współdziałania
20 Wrażliwość społeczna
21 Wytrwałość
22 Zamiłowanie do porządku
Sprawności sensomotoryczne
1 Dokładność
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Odporność na alergeny
4 Odróżnianie barw
5 Ostrość wzroku
6 Pamięć wzrokowa
7 Przeciętna sprawność fizyczna
8 Rozróżnianie barw
9 Spostrzegawczość
10 Sprawny głos
11 Szybki refleks
12 Widzenie stereoskopowe
13 Zmysł organizacyjny