Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Przetwórca ryb

Kod zawodu: 741102
Data modyfikacji: 2010-05-19 9:36:23

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wstępne przygotowywanie surowców do wytworzenia ustalonego asortymentu wyrobów.
A-2 Prowadzenie procesu technologicznego wyrobu surowców rybnych.
A-3 Przechowywanie i utrwalanie ryb i półproduktów.
A-4 Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów mrożonych, urządzeń wędzarniczych i urządzeń przetwórstwa rybnego.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej.
B-2 Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji z przebiegu procesu technologicznego.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonymi, innymi pracownikami oraz dostawcami podczas realizacji zadań zawodowych.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości półproduktów i surowców rybnych w poszczególnych fazach.
D-2 Kontrola, konserwacja i ocena sprawności produkcyjnej maszyn i urządzeń oraz aparatury kontrolno – pomiarowej.
D-3 Kontrola jakości efektów własnej pracy.