Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Przetwórca ryb

Kod zawodu: 741102

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wstępne przygotowywanie surowców do wytworzenia ustalonego asortymentu wyrobów.
A-2 Prowadzenie procesu technologicznego wyrobu surowców rybnych.
A-3 Przechowywanie i utrwalanie ryb i półproduktów.
A-4 Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów mrożonych, urządzeń wędzarniczych i urządzeń przetwórstwa rybnego.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej.
B-2 Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji z przebiegu procesu technologicznego.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonymi, innymi pracownikami oraz dostawcami podczas realizacji zadań zawodowych.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości półproduktów i surowców rybnych w poszczególnych fazach.
D-2 Kontrola, konserwacja i ocena sprawności produkcyjnej maszyn i urządzeń oraz aparatury kontrolno – pomiarowej.
D-3 Kontrola jakości efektów własnej pracy.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wstępne przygotowywanie surowców do wytworzenia ustalonego asortymentu wyrobów.
Lp. umiejętności
1 Sporządza plan działania związany z obróbką wstępną surowca rybnego.
2 Sporządza wykaz niezbędnych materiałów, sprzętu kontrolno – pomiarowego, urządzeń i narzędzi.
3 Rozmieszcza na stanowisku pracy narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie z zasadami BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.
4 Dostarcza na stanowisko pracy surowiec rybny i niezbędne materiały pomocnicze.
5 Odgławianie surowca rybnego.
6 Patroszenie surowca rybnego.
7 Odgardlanie surowca rybnego.
8 Filetowanie ręczne lub maszynowe surowca rybnego.
9 Mycie surowca rybnego.
10 Operuje narzędziami i sprzętem pomocniczym służącym do wstępnej obróbki ryb.
11 Obsługuje maszyny i urządzenia służące do obróbki wstępnej.
12 Zabezpiecza surowiec rybny.
13 Rozlicza surowiec rybny i zagospodarowuje odpady.

Zadanie zawodowe: A-2:
Prowadzenie procesu technologicznego wyrobu surowców rybnych.
Lp. umiejętności
1 Stosuje normy i receptury w procesie wytwarzania przetworów rybnych.
2 Mrozi surowce rybne.
3 Przygotowuje solanki i garbaty.
4 Prowadzi proces wędzenia surowców rybnych.
5 Przygotowuje marynaty.
6 Konserwuje surowce rybne.
7 Posługuje się narzędziami oraz obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach wytwarzania przetworów rybnych.
8 Rozlicza surowiec rybny, materiały pomocnicze i zagospodarowuje odpady.

Zadanie zawodowe: A-3:
Przechowywanie i utrwalanie ryb i półproduktów.
Lp. umiejętności
1 Pakuje surowce do skrzynek.
2 Układa surowce na paletach.
3 Transportuje surowce do komory zerowych temperatur.
4 Pakuje ryby do opakowań blaszanych i innych.
5 Pakuje półprodukty do różnorodnych opakowań do marynat.
6 Przygotowuje ryby do procesu podwędzania (nawlekanie na druty wędzarnicze, układanie na siatkach wędzarniczych).
7 Obsługuje chłodnie do przetrzymywania surowców i wyrobów rybnych.
8 Zagospodarowuje odpady.

Zadanie zawodowe: A-4:
Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów mrożonych, urządzeń wędzarniczych i urządzeń przetwórstwa rybnego.
Lp. umiejętności
1 Obsługuje maszyny obróbki wstępnej typu: odgławiarki, odgardlarki, nawlekarki, fileciarki, odskórzarki, itp.
2 Obsługuje urządzenia typu: parowniki, dozowniki, zamykarki, płuczki, autklawy, wędzarnie.
3 Obsługuje maszyny pakujące i etykieciarki.

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej.
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
2 Stosuje przepisy bhp na wszystkich stanowiskach pracy.
3 Dobiera odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.
4 Udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
5 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.
6 Usuwa zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.
7 Rozmieszcza na stanowisku pracy narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
8 Sprawdza stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu.

Zadanie zawodowe: B-2:
Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji z przebiegu procesu technologicznego.
Lp. umiejętności
1 Prowadzi ewidencję przyjętych surowców w formie np. księgi przyjętych i wydanych surowców.
2 Klasyfikuje i segreguje przyjęte surowce w ogólnym zeszycie.
3 Rozlicza się z przyjętych surowców.

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z przełożonymi, innymi pracownikami oraz dostawcami podczas realizacji zadań zawodowych.
Lp. umiejętności
1 Wykonuje polecenia przełożonych na poszczególnych stanowiskach pracy i w grupie.
2 Komunikuje się z innymi pracownikami.
3 Przygotowuje dokumentację do współpracy z osobami przeprowadzającymi połowy ryb.
4 Realizuje zlecenia.
5 Ustala harmonogram dostaw.
6 Sprawdza poprawność zrealizowanych zleceń.

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocena jakości półproduktów i surowców rybnych w poszczególnych fazach.
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia surowce i materiały stosowane w produkcji rybnej.
2 Ocenia jakość i przydatność technologiczną surowców stosowanych w produkcji rybnej.
3 Ocenia organoleptycznie wyroby w poszczególnych fazach procesu technologicznego.
4 Korzysta z norm przy ocenie jakości surowców i półproduktów.
5 Dokonuje podziału wyrobów rybnych.
6 Analizuje normy jakościowe wyrobów rybnych.
7 Wskazuje przyczyny wad wyrobów i dobiera sposoby zapobiegania tym wadom.

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrola, konserwacja i ocena sprawności produkcyjnej maszyn i urządzeń oraz aparatury kontrolno – pomiarowej.
Lp. umiejętności
1 Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń.
2 Zna procedury postępowania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub urządzenia.
3 Sprawdza stan techniczny aparatury kontrolno – pomiarowej.

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrola jakości efektów własnej pracy.
Lp. umiejętności
1 Ocenia wykonane przez siebie zadania.
2 Analizuje popełnione błędy i wskazuje sposoby unikania ich.
3 Kontroluje wykonanie zadań pracowników na poszczególnych etapach produkcji.
4 Kontroluje systematyczność i dyscyplinę pracy pracowników.
5 Kontroluje przestrzeganie przepisów bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra ostrość wzroku.
2 Dobra pamięć.
3 Logiczne rozumowanie.
4 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie.
5 Odporność na sytuacje stresowe.
6 Przewidywanie skutków i planowanie.
7 Samodzielność.
8 Umiejętność koncentracji.
9 Umiejętność rozróżniania barw.
10 Umiejętność szybkiej reakcji.
11 Właściwa sprawność organoleptyczna np. smak i węch.
12 Zręczność rąk.
Cechy osobowości
1 Dokładność i cierpliwość.
2 Nawyk samokontroli.
3 Obowiązkowość i poczucie odpowiedzialności.
4 Opanowanie.
5 Potrzeba samodoskonalenia.
6 Umiejętności pracy w zespole.
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo – ruchowa.
2 Ostrość wzroku.
3 Podzielność uwagi.
4 Rozróżnianie barw.
5 Spostrzegawczość.
6 Sprawność ruchowa kończyn.
7 Zmysł równowagi.
8 Zręczność rąk.